Anda di halaman 1dari 25

PERBEZAAN ANTARA PENGAJARAN

MIKRO DAN PENGAJARAN MAKRO


PENDIDIKAN MORAL
Disediakan Oleh:
Harvinitia A/P Jeyapalan
PENGAJARAN MIKRO PENDIDIKAN MORAL
- Dipelopori oleh Robert Bush dan D. Wight Allen
- Bermaksud sesi pengajaran yang diperkecilkan, membina
kemahiran baharu dan meningkatkan kemahiran yang lama
- Pengajaran yang dijalankan dalam kumpulan kecil iaitu
antara sepuluh hingga lima belas orang dalam keadaan
terkawal
- Pengajaran ini dijalankan dalam bentuk maklum balas iaitu
dalam bentuk rakaman video semasa sesi penyeliaan
dibuat
- Refleksi kendiri juga terlibat dalam pengajaran mikro
Pendidikan Moral
- Bentuk penilaian yang dijalankan bagi pengajaran mikro
ialah skala kadar, senarai semak dan analisis interaksi
KONSEP PENGAJARAN MIKRO

• Pengajaran mikro Pendidikan Moral digunakan


untuk memerihalkan teknik pengajaran bagi
membolehkan para JU Moral untukmenguasai,
melatih dan memurnikan kemahiran
pengajaran dalam situasi yang dikurangkan
dari aspek kesukarannya.
PROSES PELAKSANAAN
Model Stanford model asal
Merancang Mengajar

Mengulas

Merancang Mengajar
semula semula
George Brown
Model Pengajaran Mikro

Pengenalan

Perancangan

Maklum balas Pelaksanaan


KEMAHIRAN PdP
• Set Induksi
• Penggunaan papan tulis
• Variasi rangsangan
• Penyoalan
• Peneguhan
• Penerangan
• Penggunaan bahan bantu mengajar
• Penutup
SET INDUKSI
• membina aliran fikiran murid
• perlulah berkaitan dengan peristiwa semasa, isi pelajaran baru serta pengalaman dan minat
murid.

• Objektif set induksi dilaksanakan adalah untuk:

(a)       membina kesediaan murid mengikuti pengajaran guru;


(b)       membina aliran fikiran murid berkaitan dengan pelajaran yang akan  disampaikan oleh
guru
(c)        menarik minat murid terhadap aktiviti pengajaran yang henda disampaikan oleh guru

(d)       membantu murid mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna


(e)       mengaitkan pengalaman atau pengetahuan lampau murid dengan isi
            pelajaran baru yang hendak disampaikan;

(f)        mewujudkan kerangka rujukan sebelum dan semasa sesuatu sesi pengajaran.


KEMAHIRAN MENGARANG
•          menghuraikan sesuatu konsep, prinsip-prinsip dan fenomena.
Objektif menerang adalah seperti berikut:

(a)       Memudahkan murid memahami sesuatu pengajaran, fakta dan konsep yang


disampaikan oleh guru;

(b)       Menghuraikan sesuatu proses, peraturan dan prosedur,

serta menyelesaikan masalah;

(c)        Menyampaikan maklumat atau penjelasan isi pelajaran dalam masa yang


singkat;

(d)       Membuat ramalan terhadap sesuatu peristiwa tertentu yang berlaku.


KOMPONEN KEMAHIRAN MENERANG
1. Permulaan Penerangan - menarik, ringkas dan padat

2.     Kemahiran Ilustrasi - menggunakan contoh, atau sumber yang


sesuai dan berkaitan dengan tajuk.

3.     Penyusunan Idea - daripada senang kepada susah, konkrit


kepada abstrak dan daripada pengetahuan sedia ada kepada
pengalaman baru.

4.      Penutup - membuat rumusan atau kesimpulan tentang isi-isi


penting dalam penerangan anda.
KEMAHIRAN MENYOAL
Di peringkat set induksi
kemahiran menyoal ini digunakan untuk
menolong murid mengingat kembali pengalaman
lepas yang berkaitan.

Di peringkat perkembangan
kemahiran menyoal adalah untuk memastikan
sama ada murid dapat mengikuti pengajaran anda
atau tidak.
• Di peringkat penutup

menyoal adalah untuk menilai pencapaian objektif pelajaran pada masa


tersebut.

Menyoal mempunyai komponen-komponen berikut, iaitu:

1.         Pembentukan Soalan - tepat, jelas, ringkas dan mudah


difahami oleh murid

2.         Fokus- fokus tunggal (jawapan ringkas sahaja atau jawapan ya/tidak).


dan fokus pelbagai – memerlukan penjelasan dan percambahan idea
daripada murid.
3.         Sebaran – semua murid diberi hak
4.         Hentian – beri masa kpd murid untuk berfikir jawapan.
5.         Melayani Jawapan – beri pujian, bantu jawapan murid
6.         Memberi petunjuk jawapan
7.         Mencungkil fikiran
KEMAHIRAN MEMBERI PENEGUHAN

(a)       Komponen Gerak Isyarat Positif


senyuman, angguk kepala, menulis jawapan
murid di papan tulis, melihat dan memandang
mereka dengan wajah berminat dan mesra
b)       Komponen Dampingan
mendampingi atau berada di sebelah mereka
untuk memberi sokongan terhadap pencapaian
mereka.
PENGAJARAN MAKRO
• Konsep Pengajaran Makro
Pengajaran Makro merupakan satu sesi pengajaran praktik
yang lengkap bermula dari pendahuluan, set induksi,
perkembangan, penilaian dan penutup. Dalam erti kata lain,
pengajaran makro ialah satu sesi pengajaran yang lengkap
bermula dari set induksi hingga penutup. Pelaksanaannya
perlulah mengandungi elemen-elemen berikut; dilakukan di
kelas yang besar, perlu murid sebenar, guru mengajar
sepenuh waktu, tumpu kepada pelbagai kemahiran
mengajar dan situasi sebenar.  Pengajaran makro juga
merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg
disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yang
sekian lama dipelajari.
• Pengajaran makro tersebut berdasarkan masa
pengajaran sebenar seperti yang ditetapkan
sama ada menggunakan masa 30 minit atau
40 minit. Ianya bertujuan membantu guru
pelatih membiasakan diri melaksanakan
pelbagai kemahiran dalam satu sesi
pengajaran, di samping mereka dapat
memperbaiki kelemahan sebelum mereka
menghadapi situasi pengajaran sebenar di
bilik darjah di sekolah.
PRINSIP PENGAJARAN MIKRO
• Objektif Pengajaran dan Pembelajaran
Dalam pengajaran makro, guru mempunyai objektif yang
besar dan luas merangkumi aras pengetahuan pelajar.
Guru hendaklah menyatakan objektif secara tepat dan
jelas bagi setiap pengajaran yang dirancang berasaskan
tajuk-tajuk yang dikenal pasti.
•   Jumlah Pelajar
Jumlah pelajar yang terlibat jauh lebih ramai bergantung
kepada bilangan pelajar di dalam kelas sebenar. Pelajar
yang terlibat adalah pelajar yang sebenar dan bukan dari
lakonan rakan-rakan. Justeru itu, pengajaran guru adalah
mencabar dengan karenah para pelajar.
• Strategi Pengajaran
Dalam pengajaran makro, guru perlu mempelbagaikan teknik dan
strategi pengajaran supaya sesi pengajaran dan pembelajaran
lebih berkesan dan menarik.
•  Jangka Masa Pengajaran
Jangka masa yang ditentukan dalam pengajaran makro adalah
berdasarkan kepada jadual waktu kelas yang memakan masa
selama antara 30 hingga 40 minit satu masa. Ekoran itu, guru
perlu bijak merancang pengajaran dan pembelajaran dengan
peruntukan masa yang ditetapkan.
•   Bahan Pelajaran
Dalam pengajaran makro, guru perlu menyampaikan keseluruhan
isi pengajaran yang telah dirancang dalam Rancangan Pengajaran
Harian (RPH). Oleh itu, guru perlu menguasai sepenuhnya bahan
yang hendak disampaikan dan tumpuan guru ketika
menyampaikan adalah menyeluruh.
• Perbincangan dan Refleksi
Penilaian kendiri perlu dibuat selepas guru selesai
melaksanakan pengajaran sebagai refleksi atau
muhasabah berkaitan pengajaran guru. Kekurangan
dan kelemahan di dalam pengajaran perlu
diperbaiki dalam pelajaran akan datang. Antara
perkara yang perlu dibuat refleksi ialah objektif,
disiplin kelas dan penglibatan murid di samping
keazaman guru untuk memperbaiki pengajarannya.
Prosedur Pengajaran Makro (Sebelum,
Semasa dan Selepas)
• Sebelum Pengajaran (Persediaan Pengajaran)
Sebelum melaksanakan sesuatu sesi pengajaran makro, guru pelatih perlulah
merancang dan menyediakan persediaan mengajar yang lengkap dan baik.
Perancangan yang lengkap dan baik merupakan satu aspek penting dalam sesuatu
pengajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan akan meningkatkan
pencapaian akademik murid dan mengurangkan masalah-masalah disiplin. Berikut
ialah aspek-aspek penting dalam persediaan sebelum pengajaran:

1 Perancangan pendahuluan
  Penentuan topik
  Kebolehan sedia ada murid-murid
 Objektif/hasil pembelajaran
• 2 Perancangan penyampaian
 Penentuan strategi pengajaran dan pembelajaran
  Penentuan masa
Pemeringkatan isI
 Pemilihan sumber

• 3 Perancangan penilaian
  Pencapaian
  Penganalisisan maklum balas
  Pengubahsuaian
Semasa Pengajaran (Pelaksanaan
Pengajaran)
• Semasa hendak melaksanakan pengajaran makro ini
guru pelatih perlulah merancang set induksi
pengajaran yang baik dan menarik perhatian serta
minat murid kepada pengajaran yang hendak
disampaikan dan dapat menggalakkan
pembelajaran. Set induksi juga digunakan bagi
mengaitkan pelajaran yang lepas atau dengan
pengetahuan sedia ada murid. Jangka masa yang
baik bagi set induksi adalah antara tiga hingga lima
minit.
• Seterusnya, perkembangan pengajaran yang
merujuk kepada langkah-langkah mengajar
yang disusun berperingkat-peringkat
berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran. Guru
pelatih juga perlu merancang langkah-langkah
pengajaran yang berturutan, disusun dengan
baik dan mencatat anggaran masa yang
sesuai. Langkah-langkah yang dirancang ada
kaitannya dengan objektif khusus yang sudah
dicatatkan.
• Guru pelatih juga perlu memilih dan menyusun isi pelajaran
yang hendak disampaikan. Ia perlulah sesuai dengan
kebolehan serta minat murid. Isi pelajaran tersebut perlu
dipertingkatkan dan diperkembangkan dengan teliti supaya
situasi pembelajaran yang unggul dapat diwujudkan. Ketika
melakukan pemeringkatan isi, guru pelatih hendaklah
menyenaraikan semua topik yang hendak diajar, kemudian
fikirkan sub topik atau isi yang manakah yang perlu diawalkan
dan yang boleh diajar kemudiannya. Untuk itu guru pelatih
perlulah melihat prinsip-prinsip berikut:
  Dari yang susah diketahui kepada belum diketahui
 Dari mudah kepada kompleks
  Dari konkrit kepada abstrak
  Dari dekat kepada jauh
Dari yang dalam pengalaman kepada yang di luar pengalaman
• Bagi menyampaikan sesuatu isi pelajaran dengan berkesan,
guru pelatih hendaklah memikirkan strategi yang akan
digunakan. Pemilihan strategi yang bijaksana akan
menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian
sesuatu pelajaran, strategi pengajaran yang sesuai bukan
sahaja dapat meningkatkan mutu penyampaian malahan
akan menjadikan satu-satu pelajaran itu lebih bermakna
serta menyeronokkan murid-murid.
• Selain itu, guru pelatih juga harus menjalankan aktiviti
untuk mengukur sejauh mana objektif pengajaran dan
pembelajaran telah tercapai. Aktiviti penilaian boleh
dijalankan secara pemerhatian terhadap aktiviti susulan,
pemeriksaan kerja murid atau melalui ujian lisan atau
tulisan. Maklumat-maklumat yang didapati dari pentafsiran
penilaian ini akan menjadi asas untuk membuat
pengubahsuaian terhadap pengajaran seterusnya.
• Bahagian penutup yang merupakan bahagian terakhir dalam satu-satu
pengajaran dan pembelajaran di mana guru membantu murid
menyimpul dan membuat rumusan yang berkaitan isi-isi penting serta
memberi latihan atau aktiviti pengukuhan kepada murid-murid.
Penutup kognitif biasanya digunakan apabila guru menyenaraikan isi-isi
penting sesuatu pelajaran dengan tujuan mengukuhkan apa yang telah
dipelajari. Manakala penutup sosial pula bertujuan memberikan suatu
perasaan pencapaian kepada murid-murid di hujung pengajaran satu-
satu topik.

• Di sepanjang proses pengajaran makro ini dilaksanakan pelbagai


kemahiran dapat diterapkan dan dikuasai oleh para guru pelatih setelah
mereka melalui proses pengajaran mikro sebelum ini. Antara
kemahiran-kemahiran tersebut ialah kemahiran penyampaian set
induksi; kemahiran menerang dengan menggunakan contoh, ilustrasi
dan sumber pengajaran dan pembelajaran; kemahiran penggunaan
penyoalan; kemahiran pengelolaan variasi rangsangan; kemahiran
penggunaan papan kapor; kemahiran pengurusan aktiviti pengukuhan;
dan kemahiran pelaksanaan penutup.
Selepas Pengajaran (Refleksi Sesi Makro)

• Setelah selesai sesi pengajaran, guru mestilah


membuat penilaian kendiri sebagai refleksi
atau muhasabah berkenaan pengajaran guru.
Kekurangan dan kelemahan di dalam
pengajaran tersebut perlu dibaiki dalam
pelajaran akan datang. Antara perkara yang
boleh dibuat refleksi ialah pencapaian objektif,
disiplin kelas dan penglibatan murid serta
keazaman guru bagi membaiki pengajarannya.