Anda di halaman 1dari 11

BMMB3073

PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA


MELAYU SEKOLAH RENDAH
“TAJUK 1: Pengajaran Kemahiran
Mendengar & Bertutur Berdasarkan
DSKP BM Sek Rendah Tahun 5”
PENSYARAH: PUAN PARIDAH BINTI MAMAT
AHLI KUMPULAN:
1. SITI NUR ATHIRAH BINTI MUHAMAD NIZAN
2. MERSQUELINESSA MAJUTIN
3. JALIANAH BINTI LONG
4. OLEAVIANA RITA ANAK OSMAN
5. MASLIZAHWATY BINTI ABD. GHANI
- Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan
pentaksiran.
Pengenalan
- Guru
tentang
- DSKP menyenaraikan
melaksanakan
Dokumen
Standard Kandungan (SK),
PdP dan
Standard
Standard
Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi).
Kurikulum
menjalankan danpentaksiran
Pentaksiran (DSKP)
dengan
- SK:Membantu
Pernyataan
merujuk spesifik
satu
untuk tentang perkarasahaja.
dokumen
memudahkan yang murid
guru patut
ketahui dan boleh lakukan dalam suatu persekolahan
melaksanakan
merangkumi pentaksiran
aspek pengetahuan, dalam
kemahiran dan nilai.
Apa - Guru
itu mentaksir
proses
Mengapaperkembangan
PdP. dan
Bagaimana
- SP: Penetapan kriteria atau indaktor kualiti pembelajaran dan
DSKP? pencapaian
pencapaian murid
yangDSKP
boleh melalui
diukur bagiStandard
setiap DSKP
SK.
Prestasi.
- SPi: Satu set kriteria digunakan? digunakan?
yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan
murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah
dikuasai.
Pengukuhan dan aplikasi
kemahiran bahasa

Aktiviti didik
Murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai
hibur dalam PdP situasi FOKUS
dengan DSKP
lebih berkesan Penguasaa
Dapat membantu murid menguasai
yang BAHASA n dan
mengaplikasika danMELAYU
menghayati pembelajaranaplikasi
TAHUN seperti
pelbagai Dapatnyanyian,
membantu 5murid menghasilkan
permainan kemahiran
dan penggunaan
pendekatan dan penulisan pelbagai
yang kreatif danyang
bahan membaca
berkualiti
menarik
teknik
Penguasaan
Murid dapat meningkatkan kosa kata di
tatabahasa
samping yangminat
memupuk baik membaca
- Berfokuskan kemahiran menulis.
- TUJUAN: Untuk memastikan penguasaan MODUL kecekapan berbahasa yang baik.
- Aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan
KEMAHIRAN
- KEMAHIRAN MENULIS: KeupayaanMENDENGAR murid
dalam menulis
bahasa perkataan
Melayu dan perlu
yang melahirkan idea
difahami dan
-- DEFINISI:
melaluiMenumpukan kemahiran
Memecahkan
pelbagai jenis membaca
penulisankemahiran di samping
kepada
yang berkaitan
DAN unit-unit
dengan ilmukecil yang dikenali
pengetahuan dan sebagai
pengalaman
menggabungjalinkan kemahiran bahasaBERTUTUR
yang lain. dikuasai oleh murid.
peribadi modul.
yang telah dilalui.

-- Menekankan
KEMAHIRAN MEMBACA: Keupayaan - murid
Aspek - membaca
Penguasaannya
morfologi dan merangkumi
sitaksis bahasa kecekapan
- Menekankan
- Terdapat penggunaan
LIMA MODUL, kemahiran
iaitu Modul
ayat yang gramatis, mendengar
Mendengar
tanda baca
memahami,
dan
dan bertutur.
Bertutur,
dan ejaan yang
mengungkap
Modul
dan betul serta yang
Melayu
Membaca,
menghayati tulisan
bahasa
dengan sebutan,Modul
intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. MODUL
Menulis, Modul
MODUL yang Seni
jelasperlu
Bahasa
dan difahami
dan Modul
kemas. dan dikuasai
Tatabahasa.
KEMAHIRAN
oleh murid.
TATABAHASA yang indah.
- KEMAHIRAN MENDENGAR: Keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan
MEMBACA
- Menekankan
menghayati aspek
- Muridsecara lisan
digalakkan pemahaman
perkara dandidengar
yang
menggunakan penaakulan
- Diajarkan
kreativitidalam
PENDEKATAN pelbagai
untuk melalui
pelbagaipengajaran yang terancang
situasi penulisan
menghasilkan pengucapan serta dapat
berunsur
bahan secara kritis dengan menggunakan -
teknik-teknik
dengan teknikMurid dapat menghasilkan dan
yang sesuai dan berkesan supaya
memberikan
pengetahuan danrespons.
MODULAR imaginasi.
membaca. mempersembahkan karya kreatif tatabahasa
murid memahami dan menggunakan pelbagai genre
secara
betullisan dan bertulis melalui variasi teknik
- -KEMAHIRAN
PenguasaannyaBERTUTUR:
diperoleh melalui situasidengan
Keupayaan murid
dan konteks dan tepat
berkomunikasi
dalam secarabahan
untuk
pelbagai
yang
lisan dan
menjalinkan
menarik.
bertulis.
prosa, hubungan
puisi dan
- Murid dapatmaklumat,
dan menyampaikan menghayati teks yang
pendapat, dibaca. serta idea yang kreatif dan kritis dengan
perasaan
grafik.
sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila.
MODUL - DapatMODUL
menzahirkan pembelajaran yang
SENI KEMAHIRAN
BAHASA menyeronokkan
MENULIS secara didik hibur.
Mendengar, mengecam, Mendengar,
Berbincang untuk mengajuk dan memahami dan
mengemukakan pendapat menentukan arah bunyi menyebut bunyi
tentang sesuatu perkara persekitaran bahasa, iaitu abjad,
daripada pelbagai sumber perkataan, frasa dan
secara bertatasusila. ayat.

Berbicara untuk OBJEKTIF


menyampaikan maklumat KEMAHIRAN
Bertutur, berbual dan
tentang sesuatu perkara MENDENGAR menyatakan
daripada pelbagai sumber DAN BERTUTUR permintaan tentang
dengan tepat secara sesuatu perkara dalam
bertatasusila situasi formal dan
tidak formal secara
Bercerita sesuatu perkara dan bertatasusila.
menceritakan semula perkara yang
didengar menggunakan sebutan jelas
dan intonasi yang betul.
SK & SP KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR DSKP BM
TAHUN 5
Standard Standard Pembelajaran
Kandungan

1.1 Mendengar dan Murid boleh:


memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi
respons semasa formal.
berkomunikasi
dalam situasi formal 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan
dan tidak formal. dalam situasi formal.

1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis dan kreatif.

Contoh SP 1.1.1 Contoh SP 1.1.2 Contoh SP 1.1.3


Guru membacakan sebuah Guru memperdengarkan rakaman Guru memperdengarkan rakaman
petikan kecil di hadapan kelas. petikan berita tentang kemalangan berita tentang banjir dengan teliti
Murid perlu mendengar petikan jalan raya. Murid perlu berbincang melalui pesanan. Kemudian, guru
yang dibacakan oleh guru dan dan guru akan memilih secara rawak menunjukkan gambar dan meminta
membaca semula petikan murid yang akan menjawab soalan murid memberi contoh pesanan
tersebut. guru. untuk menjaga keselamatan diri.
SK & SP KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR DSKP BM
TAHUN 5
Standard Kandungan Standard Pembelajaran

1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan
menyampaikan maklumat dan multimedia secara bertatasusila mengikut konteks.
idea bagi pelbagai tujuan.
1.2.2 Bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti
dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif.

1.2.3 Bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara.

Contoh SP 1.2.1 Contoh SP 1.2.2 Contoh SP 1.2.3


Murid diminta berbual Murid mendengar audio tentang Guru mengadakan sesi soal jawab
berdasarkan situasi yang demam denggi. Kemudian, murid dengan murid-murid dalam
terdapat dalam tayangan video berbincang tentang audio yang kumpulan masing-masing. Sebagai
tentang gelaran yang diberikan didengar dalam kumpulan ganjaran, kumpulan yang dapat
untuk ahli keluarga. Seterusnya, berkenaan punca, tanda dan menjawab soalan tersebut akan
guru meminta murid memberi langkah pencegahan demam mendapat markah.
alasan untuk mengukuhkan denggi.
alasan murid menggunakan
gelaran tersebut.
SK & SP KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR DSKP BM
TAHUN 5
Standard Kandungan Standard Pembelajaran

1.3 Bercerita dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai.
perkara yang didengar, ditonton
dan dibaca dengan sebutan dan 1.3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan
intonasi yang betul. sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai.

Contoh SP 1.3.1 Contoh SP 1.3.2

Guru mengadakan sesi bercerita dengan Guru memilih satu cerita dan
memasangkan di dalam kelas, manakala
sebutan dan intonasi yang betul bersama
murid pula dikehendaki untuk mendengar
murid-murid dengan menggunakan Big Book.
dan memahami cerita tersebut.
Kemudian, murid dikehendaki untuk
Seterusnya, murid dikehendaki
mengulangi setiap ayat guru dengan sebutan
menceritakan semula dengan sebutan dan
dan intonasi yang sesuai.
intonasi yang sesuai mengikut urutan.
OBJEKTIF KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR BERDASARKAN SK & SP BM TAHUN 5
Mendengar, memahami, menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur yang betul dan tepat.

Mendengar, memahami dan memberi respons secara lisan dan gerak laku terhadap arahan dan pesanan
mengikut urutan dengan laras bahasa yang betul serta dapat memberi respons terhadap pelbagai soalan yang
menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya.

Bertutur dan berbual untuk menyatakan permintaan dengan menggunakan pelbagai jenis ayat yang gramatis
dengan panggilan hormat, kata ganti nama diri, kata ganti nama diri laras istana dengan betul dalam sesuatu
situasi secara bertatasusila.

Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi, ayat serta bahasa yang sesuai
dengan memberikan alasan yang sesuai secara bertatasusila.

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunakan bahasa yang indah dan gaya bahasa
yang sesuai dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
daripada sesuatu sumber dan media elektronik dengan menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa
yang sesuai secara bertatasusila.

Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu daripada pelbagai sumber
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.
SUMBER RUJUKAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahasa Melayu Sekolah
Rendah Kebangsaan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran Tahun 5. (2018, November). Putrajaya: Kementerian
Pendidikan Malaysia.
Safiah Sulaiman. (2014, 25 Jun). DSKP Bahasa Malaysia
Tahun 5. Diakses pada 22 Jun 2021 daripada
https://www.slideshare.net/Nashasofia/dskp-bahasa- melayu-
tahun-5
Sistem Guru Online. (2014). DSKP Bahasa Malaysia KSSR
Tahun 5 SJK. Diakses pada 22 Jun 2021 daripada
https://www.academia.edu/9225765/DSKP_Bahasa_M
alaysia_KSSR_Tahun_5_SJK
SEKIAN,
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai