Anda di halaman 1dari 16

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Manusia Dalam Perpesktif Islam

Muhammad Shaufi.MT, S.Pd.I, MA, M.CB


Siapakah Manusia itu?
Proses Penciptaan Manusia
 "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari
suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan
saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang
kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan
segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan
tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus
dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang
(berbentuk) lain. Maka Mahasuci Allah, Pencipta yang
paling baik." (QS. Al-Mu'minun : 12-14).

 “Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam sebaik-


baiknya bentuk”
Manusia dalam Islam
 Tugas Pokok Manusia
o Menyembah Sang Khalik
“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali
untuk menyembah-Ku”

o Mengelola Alam semesta


“Dan ingatlah ketika Tuhan-mu berkata dihadapan
para malaikat, bahwa sesungguhnya saya akan
menciptakan khalifah di bumi...”
Kedudukan Manusia
 Manusia sebagai Hamba
Kondisi manusia yang berada dalam suasana dimana
dirinya secara menyeluruh diatur oleh hukum Allah.
(Q.S. Arrum: 30)

 Manusia sebagai Khalifah


Sebuah kondisi dimana manusia telah dianugerahi
kemampuan akal dan kecerdasan.
(Q.S. Al-Balad: 10)
(Q.S. Al-Syams: 7-8)
Manusia Makhluk yang Berpikir
 Berpikir merupakan pembeda utama antara
kesempurnaan manusia dan makhluk lainnya. Karena
kepemimpinan atas dunia, pengelolaan dan berbagai
macam hal lainnya tersandar pada proses berpikir
manusia.

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,


dan antara pergantian malam dan siang, terdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang
yang berpikir”
Bagaimana Memaksimalkan Kemampuan
Pikir Manusia?
“Mereka adalah orang-orang yang senantiasa Berdzikir
kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk,
maupun berbaring, dan mereka senantiasa berfikir
segala hal dibalik penciptaan langit dan bumi...”

 Menyembah Allah dengan konsisten dalam keadaan


apapun.
 Memaksimalkan pikiran dengan belajar dan meneliti
segala apa yang Allah ciptakan, baik secara rasional,
empiris, maupun yang berkenaan dengan rasa dan
intuitisi.
ILAL LIQO FI
BASSALAMAH

See You Next Week


TERIMA KASIH…
Nama : Muhammad Shaufi. MT, S.Pd.I, M.Pd.I, M.CB
Dosen : Pendidikan Agama Islam, Dll....
Email : shaufi_mahbub@yahoo.com
Telp : 0813 177 36 165 (SMS & WA)
Mengajar : Bina Sarana Informatika, Universitas Budi Luhur,
Universitas Bina Nusantara, Universitas Mercu
Buana.
Domisili : Kebun Jeruk, Jakarta barat
The Rules
 Kehadiran / Attendance : 10%
 Tugas / Task : 20%
 Mid Term Test : 30%
 Final Test : 40%

 Maximum late : 15 Minutes


 Maximum permission letter : 1 (one)
meeting afterward
Catatan untuk Kehadiran
Kehadiran minimal mahasiswa selama perkuliahan
80%
Absensi dilakukan 15 menit setelah jam perkuliahan
dimulai (11.15 WIB).
Tinjauan Absensi hanya bisa dilakukan selama
perkuliahan berlangsung
Ijin/sakit yang menyebabkan ketidakhadiran harus
menyertakan bukti yang kuat
At Class,
Sandals

Be tidy

Shorts
Bring your own
dictionary & books
Being Impressive..

Lets write & note taking

Speak Up

Create your
ideas
Materi Presentasi Pend Agama Islam
 Kelompok 1 : Manusia Dalam Perspektif Islam.
 Kelompok 2 : Pengertian Agama, Islam & Agama
Islam.
 Kelompok 3 : Sumber Hukum Islam Al-Qurán.
 Kelompok 4 : Sumber Hukum Islam Al-hadist.
 Kelompok 5 : Iman Sebagai Dasar Aqidah.
 Kelompok 6 : Sumber Hukum Islam Al-Ijtihad.
 Kelompok 7 : Pengertian Syariat Islam.
 Kelompok 8 : Ibadah Dalam Islam
Lanjutan.....
 Kelompok 9 : Pengertian Aqidah & Akhlak.
 Kelompok 10 : Islam & Tasawuf.
 Kelompok 11 : Kerukunan Umat beragama.
 Kelompok 12 : Agama Islam & Politik,
 Kelompok 13 : Islam & Budaya.
 Kelompok 14 : Sejarah Penyebaran Islam di
Dunia.