Anda di halaman 1dari 13

BAB 2 :

BAHASA
MELAYU
KUNO

YOODO GANK:

SUHAIL
USAID
ADAM
KONSEP BAHASA MELAYU
KUNO
– Bahasa melayu kuno hanya dapat dikesan pada prasasti atau batu batu
bersurat
– Bermula pada abad-4 masihi berdasarkan penemuan sebuah prasasti
berbahasa melayu di Dong Yen Chau, di Teluk Tourane, Vietnam
– Di nusantara , beberapa buah prasasti atau batu bersurat telah
ditemukan di sumatera dan di jawa antara abad ke-7 hingga abad ke-13,
pda pemerinthan krjaan sriwijaya
– Tulisan banyak digunakan pada batu bersurat banyak berasal dri india
iaitu tulisan Devanagari, palava , jawa kuno , kawi , dan lain”
Ciri Bahasa Melayu Kuno

a) Sistem tulisan dan ejaan


• Tulisan yg terdapat di Nusantara ialah tulisan Rencong yg dikenal pasti di
daeah sumatera selatan.
• Tulisan kerai pada peringkat awal ditulis pada daun lontar dan kemudiannya
digunakan untuk menulis pada batu. Tulisan ini digunakan pada batu
bersurat pada daerah sumatera utara.
• Tulisan nagiri yang berasal dari utara india digunakan pada batu bersurat yg
ditemui di Gandasuli.
• Bahasa melayu kuno menggunakan tulisan palava yg berasal dari india
selatan dan digunakan untuk menulis kitab dalam Bahasa sanskrit
• Perbezaan ejaan bagi sesuatu perkataan Bahasa melayu kuno dgn bhasa melayu moden:
i. Konsonan w dlm Bahasa melayu kuno menjdi b dalam Bahasa melayu moden
Wulan Bulan
Watu Batu
Riwu Ribu

ii. Vokal e pepet digantikan menjadi vocal a


Lapas lepas
Wanua benua

iii. Dalam Bahasa melayu kuno , konsonan yg diucap dgn aspirasi atau hembusan bnyk
digunakan, misalnya bh,dh,kh,ph,th dan lain-lain.
Bhumi Bumi
Dhuka Duka
Phala Pahala
iv. Konsonan h dalam Bahasa melayu kuno telah ditiadakan dalam bahsa melayu
moden
Haur Aur
Sahaya Saya
Tuha Tua

v. Konsonan n dalam Bahasa melayu kuno menjdai ny dalam Bahasa melayu moden
Dalamna dalamnya
Mulana mulanya
vi. Perubahan vocal secara tidak tekal berlaku dlm Bahasa melyu kuno misalnya u
kepada o.Akan tetapi apabila berada di suku kata akhir u tidak bertukar menjdi o.
Uram orang
Wunuh
wuluh
b) Marfologi
Bahasa melayu kuno juga memperlihatkan perbezaan dri segi marfologi dengan Bahasa melayu
moden

i. Awalan mar- bertukar menjdai ber-


Marlari Berlari
Marlapas Berlepas
Marwuat Berbuat
ii. Awalan ni- menjadi di-
Nimakan dimakan
Nisuruh disuruh
Nitanam ditanam
iii. Awalan par- menjadi bar-
Parwuat perbuat
iv. Awalan kata kerja aktif transitif man- menjadi men-
Manwuat membuat
Manglari melarikan
Mawawa membawa
v. Awalan maka- dan akhiran a tidak digunakan dalam melayu moden
Makagila menjadi gila
Wuata perbuatan
vi. Akhiran I sama seperti yg digunakan dalam Bahasa melayu moden dan boleh hadir dengan
awalan kata kerja aktif atau kata kerja pasif.
Manghidupi menghidupi
vi. Awalan sa- sama dengan awalan se-
Sa- (riwu ) se- (ribu)
Sa- (pulu) se-(puluh)

c) Kosa kata
Bahasa melayu kuno banyak menerima pengaruh bahsa Sanskrit terutamanya dri segi kosa
kata.
• Bahasa Sanskrit merupakan Bahasa kelas atasan dan mempunyai tamadun yang tinggi
• Bahasa Sanskrit merupakan Bahasa agama hindu yg banyak dianuti masyarakat ketika itu
• Bahasa melayu kuno kekurangan kosa kata untuk mengungkapkan sesuatu konsep baharu.
Banyak kosa kata yang berasal daripada bahsa Sanskrit telah terserap ke dalam Bahasa
melayu seperti nama bahagian tubuh badan,barang-barang perdagangan, alat perkasas
dan lain-lain.
– Contoh perkataan yang dimaksudkan itu adalah seperti yang beriku:
Bahagian tubuh badan Barang perdagangan
(bahu,kepala,rupa) (neraca,kedai,kodi)
– Hingga kini terdapat perkataan dripada Bahasa melyu kuno yg masih digunakan:
Anggota bangsa cerita gergaji istana jiwa laksana
BAHAN BUKTI PENGGUNAAN BAHASA MELAYU KUNO
1. Penggunaan Bahasa melayu kuno dapat dibuktikan dengan penemuan batu bersurat
• Kedukan bukit,Palembang,683 masihi.
• Talang tuwo , dekat Palembang , 684 masihi.
• Kota kapur, palau Bangka , 686 masihi
• Karang brahi , meringin .daerah hulu jambi,686 masihi
• Gandasuli, daerah kedu, jawa tengah , 832 masihi.
a. Batu bersurat di kedukan bukit,Palembang.
i. Batu bersurat ini ditemukan di kaki Bukit Siguntang bertarikh 683 Masihi.
ii. Batu bersurat tersebut merupakan bukti yg terawal penggunaan Bahasa melayu kuno dalam
bentuk tulisan
iii. Tulisan pada batu bersurat ini menggunakan huruf Palava
iv. Kandungannya adalah mengenai kisah pelayaran seorang raja bersama dengan 20,000
orang tentera untuk mendapatkan kuasa sakti agar kerajaan Sriwijaya memperoleh
kemakmuran.
b. Batu bersurat di Talang Tuwo , dekat Palembang
i. Bersurat di Talang Tuwo dekat,Palembang.
ii. Batu bersurat yg ditemukan di talang tuwo iaitu dibahagian barat bertarikhkan 684 masihi
iii. Tulisan pada batu bersurat ini menggunakan huruf palava
iv. Tentang pembinaan sebuah taman oleh Raja jayanasa dengan harapan tindakan baginda
itudapat memberikan kebahagiaan kepada semua mahkluk.
c. Batu bersurat di Kota Kapur , Pulau Bangka.
i. Ditemukan pada tahun 686 masihi di kota kapur iaitu sebuah pecan di Pulau Bangka.
ii. Tulisan pada batu bersurat ini, iaitu 10 baris ayat ditulis dngan menggunaan huruf
palava
iii. Kandungannya menyeru dewa dan mahkluk-mahkluk tinggi yang lain agar
melindungi kerajaan Sriwijaya
d. Batu bersurat di Karang Brahi , Meringin , daerah hulu Jambi
i. Ditemukan di Karang Brahi, Meringin dalam daerah hulu Jambi ini bertarikh 686
Masihi.
ii. Tulisan pada batu bersurat menggunakan palava
iii. Kandungannnya hamper menyamai petikan pada batu bersurat di Kota Kapur.
e. Batu bersurat di Gandasuli, daerah Kedu
i. Ditemukan di Gadasui,Kedu,jawa tengah yang bertarikhkan 832 Masihi.
ii. Tulisan ini menggunakan huruf Nagiri yg berasal dari utara india
iii. Memberikan gambaran bahawa Bahasa melayu kuno bukan sahaja tersebar di kawan yg
menggunakan Bahasa melayu tetpi juga di kawsan yg penduduknya menggunakan bahsa
jawa,khususnya pulau jawa
– Kesimpulanya yg dapat dibuat berdasarkan penemuan dan maklumat yg telah diberikan
1. Bahasa melayu kuno telah tersebar luan dan berfungsi sebahagi lingua franca
2. Bahasa melayu kuno juga berfungsi sebagai Bahasa kebudayaan dan kesusasteraan
3. Bersifat cosmopolitan iaitu menerima pengaruh dari luar seperti Bahasa Sanskrit
4. Bahasa melayu kuno sudah menjdi system tulisan yg dipinjam daripada Bahasa asing iaitu Bahasa
Sanskrit
5. Walaupon Bahasa melayu kuno menerima pengaruh Bahasa lain, sifat asalnya masih wujud hingga
hari ini,khususnya dri segi suku kata dan sistm imbuhannya
Rrrrrraaaattaaaaa!!!!!!!!!