Anda di halaman 1dari 3

KARYA &

METODOLOGI TAFSIR Iffah, Bibi, Azizi, Adib & Iman


(PISMP PI 1620)

IBN KATHIR
BIOGRAFI IBN KATHIR
 Nama lengkapnya adalah Imam Ad-Din Abu al-Fida’ Ismail bin al-Khatib Syihab
ad-Din Abi Hafsah Umar bin Katsir al-Quraisy Asy-Syafi’i.
Dilahirkan di Mijdal, sebuah tempat di Kota Basrah pada tahun 700H/1300M.
Ketika beliau berusia 3 tahun, ayahnya telah meninggal dunia dan beliau
dibesarkan dalam keadaan yatim oleh kakaknya (Kamal al-Din Abd Wahhab)
Ketika berusia 7 tahun, beliau ke Damsyiq untuk menuntut ilmu dan telah berguru
dengan ulamak terkenal di zamannya termasuk Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan
banyak lagi.
Selain dalam bidang tafsir, beliau juga menguasai bidang hadis, fiqh dan sejarah.
Beliau digelar sebagai mufassir, muhaddits, faqih dan muarrikh.
KARYA IBN KATHIR
• al-Bidāyah wa al-Nihāyah (yang terdiri dari 14 jilid)
• al-Fusūl fī Sirah al-Rasūl, Thabaqāt asy-Syafi’iyyah
Sejarah •

Qasas al-Anbiya
Manaqib al-Imām al-Syafi’I

• Kitab jami al-Masānid wa al-Sunan


Hadis • Kutub al-Sittah
• al-Takmīlah fī Ma’rifat al-Siqāt wa al-Du’afā wa al-Mujāhal

Tafsir • Tafsīr al-Qur’ān al-Adzīm ( Tafsīr Ibnu Katsīr)