Anda di halaman 1dari 16

GC INTERAKSI 5-ELEMEN ASAS PE

NYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


Skop kajian,Batasan kajian,Kepe
ntingan kajian,Definisi operasi/istila
h

PBKK3143 JBK SEPT 2020


ISIKANDUNGAN

1 SKO P K AJ IA N 4 D E FI N IS I KA J IAN

2 BATAS AN KAJ I AN 4a D e fi n is i Is t il ah

3 KEP EN T IN G A N KAJ IA N 4b D e fi n is i O p er as i
SKOP KAJIAN
mmerujuk populasi kajian yg hendak dikaji
penyelidik
SKOP KAJIAN

Skop kajian bertujuan mengklasifikasikan sesuatu bidang, agar mudah


untuk proses kod hasil kajian.

Membantu penyelidik menentukan cara mengumpul data serta


menentukan elemen dan pemboleh ubah yang terlibat.

Skopkajian boleh dilihat dari aspek individu, kumpulan atau organisasi


KEPENTINGAN KAJIAN

Menjelaskan mengapa kajian ini perlu? dan


mengapa sekaran?
Kepentingan kajian

1 Me n g at a si k e k ur a ng a n 4 M e ng e n al p as t i m as a la h

2 Me n je l a sk a n k e k li r u an 5 M e ny e l es a ik a n m a s a la h

3 Me n d ok u m e nk a n v a r i as i 6 M e m be r i i mp l ik a s i be s a r
LIMITASI KAJIAN
Menyempitkan ruang lingkup permasalahan
DEFINISI KAJIAN
Penyelidik menjealskan bagaimana pemboleh ubah
dalam kajian akan diukur?
DEFINISI KAJIAN

Maksud bersandarkan teori


DEFINISI ISTILAH
atau konsep yang dipilih

Menggambarkan konsep-
DEFINISI OPERASI konsep mudah yg boleh diukur
Contoh Definisi: Tingkah laku bermasalah

Definis Istilah Definisi Operasi

Merujuk tingkah laku seperti buli, ponteng, Kekerapan tingkah laku,data ponteng, aduan
vandalisme guru/ibu bapa/murid lain
TINJAUAN LITERATUR

Tujuan tinjauan literatur

Sumber literatur

Kaedah menulis literatur


Tujuan tinjauan literatur

Dalam negara Luar negara

Menjelaskan
Menjadi latar sejauhmana sesuatu

belakang sesuatu bidang bidang telah


dikaji, faktor kewujudan
kajian perlu dikaji
masalah
Kajian-kajian lepas
Kerangka Konseptual
Satu set konsep yang aling berkait antara
satu sama lain

Merujuk kepada satu teori yang belum diuj


i

Lebih banyak digunakan dalam bidang sains


sosial
Peranan teori dalam pen
yelidikan
Mengorganisasi pengetahuan dan menjelaska
n hukum

Teori boleh meramal hukum yg baru


Capaian lanjut
http://drotspss.blogspot.com/201
1/02/tajuk-67-tips-membina-
kerangka.html

Anda mungkin juga menyukai