Anda di halaman 1dari 19

PELAJARAN

BAHASA
JAWA
Pertemuan 2
Bunda Ifa
SINAU APA KAK??
GEGURITA
N
Geguritan iku puisi jawa modern.

Kang perlu digatekake maca geguritan


yaiku :
Geguritan • maca tulisan kanthi setiti
• ngira-ira tetembungan
Pengertian Geguritan
Geguritan yaiku puisi basa jawa
gagrag anyar (modern) kang ora
kaiket dening paugeran (aturan)
Ora kawengku ing pathokan
01

02 Dudu basa padinan


Titikan (Ciri- 03 Migunakake tembung-tembung
pinilih
ciri) Geguritan 04
02
cacahe larikan ora katemtokake

05 Isine
03 mentes
06 Arang nggunakake tembung-
tembung pangiket 06
Maturnuwun