Anda di halaman 1dari 11

RG AN PADA

SISTEM O
MANUSIA
FITRI NATASYA
MEILANI SARI
LAWOLO

NEXT
Organ-Organ Sistem Ekskresi pada Manusia

Organ ekskresi yang berfungsi


untuk menyaring sisa
metabolisme yang dibawa Ginjal (Ren)
darah dan mengeluarkannya
dalam bentuk urin (air seni).
Hati (hepar) Alat sekresi sekaligus ekskresi.

Lapisan jaringan yang mis)


terdapat di permukaan tubuh Kulit (derrm
Berperan sebagai alat pernapasan sekaligus
Par
aruu- Paru sebagai alat ekskresi. Paru-paru berperan dalam
mengekskresikan sisa metabolisme yang
berbentuk uap air (H2O) dan karbon dioksida
(CO2).
BACK NEXT
Pe n c e r na a n
Sistem
a d a M anusia
p

n c u r a n m a ka n a n
s u a t u p ro se s p e ngha
Pencernaan adalah b u h m e n jad i s a t u a n y a ng le bih
a lam t u
yang masuk ked d a pa t d im anf a a t ka n o le h s is te m
a a g a r
kecil dan sederhan
h.
metabolisme tubu i m e n ja d i: p e n c e r na a n m e ka nis,
n d ib a g
Proses pencernaa er n aa n b io l o g is.
a a n k i mia w i, pen c
pen c e rn

BACK NEXT
nya d a p a t d ike lo m po kkan
ce rn a a n be rd as a rk a n fungsi
sin
n
Organ pe ce erf u n g s i se b ag a i sa
s aluran
a, ya itu : o rga n -o rg a n yang b
menjadi du a la m ra ng ka ia n p ro se s
( ja lu r y an g h a r us d ilewati d
cernaan (ja
pence
cernaan makanan).
pence

1. Rongga Mulut
k e ro ng ko n g a n (E so fa g us)
2.
)
3. lambung (Ventrikuluss)
s H a lu s (In t e st e n u m T enue)
4. Usu
Terdiri atas tiga bagian:
d u a b e la s ja r i (D u od e num)
-Usus
-Pankreas
s us B e sa r (I n s te s tu m Crasum)
5. U
6. Anus
BACK NEXT
Pe r na pasan
Sistem si a
a M an u
pad

rd ir i d a ri h id u ng ,
p as a n m a n u sia te
Organ pern a a n ( la rin g ),
a ta n g t e nggo r o k
k a l b
faring, pang ra kea ) , ca b a n g ba ta ng
e ng go ro ka n ( t
batang t p a r u -p a r u ( p ulm o).
ro ka n ( b ro n ku s ) , d an
tenggo
1. Hidung Rongga
2. Faring
3. Laring
4. Trakea
5. Paru-paru n A lv e o l u s
olu s, d a
6. Bronkus, Bronke

BACK NEXT
Re produksi
Sistem
a da M anusia 
p

ia
Alat Reproduksi Pr

T esti s ( b u a h za ka r )
a)
b)Skrotum
c) Vas deferens 
d) Epididiim mis
e) Vesikula semin inalis
f) Kelenjar prostat
g) Uretra
) K e le n ja
j ar c ow p e r y
h
i) Penis
BACK NEXT
ep ro d uks i wa ni ta
Alat r

a) Ovarium
fa ll o p i ( o v id u k )
b) Tuba
c) U te r u s ( ra h im )
s ( l e h e r ra h im )
d) Servik
e) Vagina

BACK NEXT
erak
Sistem G sia
nu
Pada Ma

rj a sa mm aa an
an ta
ta ra
ra ra
ra ng ka da
ngka dann ot ot..
otot
km mereruupa ka n
pakan ha h assiill ke
ke rj a sa
Gerraak
Ge
la ng be
be rd
rd as
as aark
rka
a nn bbe knnya
ennttuuk ya
1. M
1. Macac am
am -m
-m ac
ac a
a m
m Tu
Tu la ng
ulan
(tul
pa (t
Pipa angg papanj anng)
nja g)
a. Tu
a. lang
Tula ng Pi
b. Tu
b. Tula ende
lanngg ppen dekk
c. Tu
c. Tula pippih
lanngg pi ih
2.
2. Be
Berd sark
rdaasa an le
rkan leta knya
takn ya
(ten
alaa (t
keppal gkor
engk ora akk))
a.
a. Tu lanng
Tula g ke
b. Tu
b. lang
Tula ng babadadann
n ba ha n p
p en
en yu
yu su
su nn
nn ya
ya at
at au
au je snya
nisn
jeni ya
3. Be
3. Ber rd
daas ar
sa ka
rk an ba h an
g ke ra ss at
at au
a u tu
tu la
lang
ng se
se ja
ja titi (o on))
steeon
(ost
d. Tu
d. Tula la nn g ke ra
e. Tu
e. Tula raw
lanngg ra wanan (k (kar ago)
tilag
artil o)
erse
4. PPer
4. iann
ndia
send
f.f. Senndi
Se ati (s
mati
di m artr
inar
(sin osiiss))
tros
ka ku (a mm fia
fia rt
rt ro
ro si
si ss at
atau
au sin
sinfib sis)
rosi
fibro s)
g.g. Se n di
Sendi ka ku (a
(dia
rakk (d
gera
di ge rosi
rtro
iart siss))
h. h. Senndi
Se
5. O
5. tott
Oto
BACK NEXT
e m Pe redaran
Sist M anusia
d a
Darah Pa

smaa ddar
lasm h (c
araah irann dara
(caaira darahh))
a. PPla
a.
bb.. SSel rahh
el ddaara
c. PPe
c. ennggggoololonngganan D Dararah
ah
dd.. Fu Funngs gsii DDar h
araah
e. Ja
e. Janntutunngg
Pem
f.f. Pe mbbuululuhh D araah
Dar h
erii (p
rter
-- AArt (peemmbbuulu luh nna addi)i)
nu le , dd an
an VV en
en aa (p
(p eemm bu
bu luhh bbal
lu ik))
alik
Kapi
-- Ka o le,
rteeriri le, V
pilleerr,, AArt V e
en u le,
g. PPro
g. rose Pere
sess Pe reddaarraann D arah
Dar ah
rt a – aart
rte
e ri
ri –– se
se lu
lu ru
ru h
h tu
tu bbuh
uh tass
(ata
(a
sa r: bi
bi lik
li k janntu
kkiririi ja –
tunngg – ao ao rt a –
pe re dd ar
aran
an d
d a
a ra
ra h
h be
be sa r:
-- U Uru tann pere
ruta n ja n tuun n g
g –
– b
b ili
ili kk ka
ka na
n a nn ja ntuung
jant ng..
vena sera
na –– se ram b
mbi kai ka n
n aan ja nt
an bbaw
ddan awah ah)) –– ve
rt er i pu ulm
lm oo n
n al
alis
is –
– pa
p aru
ru-p
-p vennaa
aruu –– ve
ar
l: bi likk kkan
an aann ja g –
tunng – ar
janntu a te ri p
pe re d ar
ar a
ann d
da ra
ar a h
h ke
ke ci
ci l: b ili
Uru
-- U rutatann pered bi lik k ri
ri ja
janntu
tu ng
ng ..
ram b i ki
mbi kiri ri ja
ja n
n tu
tu n
n gg –– bi lik k
ppuulmlmoonanalis sera
lis –– se

BACK NEXT
Ko o rdinasi
Sistem
a da M anusia
P

p a k a n s u atu sist e m yan g


Sistem koordinasi meru n sis te m org
rga n
gian ker ja o rg a n da
mengatur kesinerrg
tubuh.
Sis te m S a ra f P a d a M a n u sia
a.
b. Implus
c. S us u n a n S iste m Sa raf
a n ca In d ra P a d a M a nu s ia
d. P
d ra Pe n ge li ha tan (M ata )
1. In
2. Indra Pendengaran
3. In d ra P e ra sa
sa d an Pe ra b a
4. Indra Pengecap
BACK
5. Indra Penciuman
NEXT
SEKIA N D AN
TERIMA KA S IH

BACK NEXT