Anda di halaman 1dari 11

N S O SI A L

KAWALA

PUSPARAJAN(mr.PR)
DEFINISI KAWALAN SOSIAL

SHARIFAH ALWIAH
ALSAGOFF

Kawalan sosial ialah sebarang tindakan


seseorang yang menentukan tindakan orang
lain

Amir Hassan Dawi,


Penteorian
Sosiologi
Kawalan sosial bermaksud segala amalan dalam
kumpulan-kumpulan sosial yang menuruti norma-
norma kumpulan berkenaan
DEFINISI KAWALAN SOSIAL

Joseph S.Rouchek &


Roland L.Warren

Kawalan sosial mengandungi semua proses di


mana masyarakat dan kelompok komponennya
mempengaruhi tingkahlaku seseorang ahli
supaya sesuai dengan norma kelompok

Definisi secara
umum

Kawalan sosial adalah aspek dalam masyarakat yang


melindungi aturan moral. Kawalan sosial bermaksud
percubaan masyarakat untuk meregulasi fikiran dan
kelakuan ahli masyarakat dan ia juga memberi kesan
yang negatif kepada masyarakat.
Kawalan sosial

Kawalan secara Satu proses yang menyebabkan


dalaman/kawalan anggota lain yang akur dengan
sosial tidak formal norma-norma masyarakat

Kawalan secara
Ialah tekanan atau hukuman yang dikenakan luaran/kawalan
keatas anggota oleh ahli-ahli berkenaan spt ; sosial formal
Polis,Mahkahmah,Badan Pencegah Rasuah
KAWALAN SOSIAL FORMAL/ SECARA LUARAN

Kawalan sosial yang formal lahir dengan adanya


penubuhan satu rangkaian peraturan yang tetap dan badan-
badan tertentu untuk menjalankannya. Spt ;
 polis
Mahkahmah
Badan Pencegah Rasuah dan lain-lain

Ia bercirikan undang-undang, peraturan, kod dan lain-lain


serta boleh dikuatkuasakan oleh negara yang mempunyai
kuasa paksaan yang mutlak atau oleh pelbagai kelompok
dalam masyarakat.
Ia bersifat rasmi dan perlu dipatuhi oleh penduduk di
wilayah tersebut. Sistem keadilan jenayah adalah satu
sistem kawalan sosial rasmi.

Walaupun tidak terdapat garis pembahagi yang nyata,


kawalan formal selalunya merupakan ciri masyarakat yang
lebih kompleks dengan pembahagian tenaga kerja yang
lebih besar, penduduk yang pelbagai bangsa dan
kelompok kecil dengan pelbagai mores(adat istiadat)

Menurut Gresham Sykes dan David Matza(1957)


Terdapat lima teknik “ techniques of neutralization of
deviance” yang digunakan oleh individu untuk menafikan
kesalahannya.
TEKNIK NEUTRALISASI DEVIAN

Penafian Tanggungjawab

Menafikan Kecederaan

Menyalahkan Mangsa

Menyalahkan Pihak Berkuasa

Merujuk kepada Prinsip yang Lebih Tinggi


KAWALAN SECARA DALAMAN/TIDAK FORMAL

Kawalan yang wujud dalam kod tingkah laku moral


dan sosial seseorang.
Ia juga merangkumi beberapa faktor seperti ;
 Imej diri yang positif
 kawalan diri
Kekuatan ego
Tahap toleransi
Perasaan tanggungjawab
Wujud melalui proses sosialisasi sama ada dalam
keluarga, masyarakat, sekolah, rakan sebaya,kawan-
kawan,persekitaran dan lain-lain.

 tujuannnya untuk menghayati norma-norma


,mempelajari jangkaan orang lain dan membina
keinginan untuk akur dengan norma.
Cnthnya ; jenis devian seperti penjenayahan
disebabkan oleh sosialisasi yang tidak mencukupi
,terutama semasa peringkat awal kanak-kanak
Apabila melakukan sesuatu tingkah laku devian,
mereka bukan takut ditangkap dan dipenjarakan
tetapi mereka akan rasa bersalah,melanggar
undang-undang atau rasa berdosa kepada Tuhan.

Perasaan individu tentang betul dan salah


kadangkala dirujuk sebagai “conscience” atau kata
hati.

“Let your conscience be your guide”


Kenyataan diatas mengandaikan bahawa kita telah
menghayati pendapat-pendapat dan kesan-kesan
tertentu tentang tingkah laku devian dan bukan
devian.

Anda mungkin juga menyukai