Anda di halaman 1dari 11

BAB 25 :Ilmu hadis

riwayah & dirayah


Pembahagian ilmu hadis
 Pengajian ilmu hadis ialah suatu bidang yang
amat penting untuk memahami nilai hadis,
sama ada diterima atau ditolak.
 Perbahasan ilmu hadis meliputi hadis riwayah
& dirayah.
Pengertian hadis riwayah Pengertian hadis dirayah
-pengetahuan tentang perkara -ilmu untuk mengetahui
yang disandarkan kepada nabi keadaan sanad & matan dari
muhamad s.a.w secara khusus sudut diterima atau ditolak
sama ada perkataan, perbuatan, yang berhubung kait
takrir, sifat & tingkah laku. dengannya. Ilmu hadis dirayah
juga dikenali sebagai (ulum al-
hadis,usul al-hadis, mustolah
al-hadis)
SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU
HADIS RIWAYAH
 1. ZAMAN RASULULLAH S.A.W
 -Berhubung dengan penulisan hadith pada peringkat awal
penurunan AL-QURAN
terdapat hadith yang dilarang dan dibenarkan berdasarkan
beberapa alasan iaitu:
LARANGAN
 -Pada peringkat awal penurunan AL-QURAN dibimbangi
bercampur dengan AL-QURAN.
 -Ditakuti AL-QURAN dan hadith ditulis dalam satu lembaran
yang sama.
 -Bagi mereka yang mempunyai daya ingatan yang kuat.
KEIZINAN
 -Ketika AL-QURAN tidak diturunkan.
 -Sekiranya ia ditulis dalam lembaran yang berlainan.

-Bagi mereka yang mudah lupa.
2. ZAMAN SAHABAT
 Kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara
mengajar,mempelajari,meriwayat,mengumpul serta mencatat
hadis dan menghafaz serta menulisnya. Namun zaman ini
hadith tidak dikumpul secara khusus dan belum dibukukan.
3. ZAMAN TABIIN
 Kemunculan hadith palsu makin ketara yang dilakukan oleh
pengikut-pengikut mazhab seperti syiah, khawarij dan
muktazilah.Bertambah buruk dengan kekurangan penghafaz
hadith yang berpindah ke negeri lain dan mati syahid.
 Khalifah UMAR BIN ABDUL AZIZ mengarahkan ABU
BAKAR BIN MUHAMAD mengumpul dan mencatat hadith
daripada hafaz.
 Usaha diteruskan MUHAMAD BIN MUSLIM dengan
mengumpul dan membukukan hadith dan diedarkan ke negara
islam. Usaha berterusan hingga kerajaan abasiyah dipimpin
ABU JAAFAR dan mengarahkan IMAM MALIK menyusun
sebuah buku hadith dan menghasilkan `MAUTOK`.
 Kitab yang dikarang oleh enam imam dikenali `AL-KITABU
SITTAH`.
SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU HADIS
DIRAYAH
 Ilmu hadis dirayah berkembang seiring dengan perkembangan
hadis riwayah.
 Selepas rasulullah wafat, umat islam mula mengumpul hadis2
nabi kerana dikhuatiri hilang daripada perawi.
 Pada zaman sahabat dan tabiin, telah timbul fitnah dikalangan
umat islam yang dipelopori oleh kumpulan syiah dan sayyiah
yang memalsukan hadis rasulullah s.a.w.
 Perselisihan pendapat mereka dengan ahli as-sunnah
waljamaah mendorong mereka mencari hujah2 berdasarkan
syarak bagi menyokong pendapat mereka tetapi gagal.
 Usaha yang dijalankan oleh ulamak2 hadis menyebabkan
berlakunya pembukuan buku hadis yang menggunakan
prinsip2, kaedah2, serta istilah2 ilmu hadis.
 Imam al-zuhri(124 hijrah) dianggap orang pertama
memperkenalkan ilmu hadis.
PEMBAHAGIAN ILMU HADIS DIRAYAH

 Para ulamak meneruskan usaha mengembangkan ilmu hadis


dengan membahagikannya berdasarkan sanad dan matan
kepada beberapa disiplin ilmu yang lebih khusus.