Anda di halaman 1dari 7

Perbandingan KLSR, KBSR dan

KSSR
Perbezaan
Matlamat dan objektif

KLSR KBSR KSSR


•memenuhi keperluan •murid dapat menguasai •Meningkatkan
perkembangan ekonomi dan menghargai Bahasa penguasaan murid-murid
serta untuk menghasilkan Melayu sebagai bahasa sekolah rendah khususnya
lebih ramai pekerja mahir kebangsaan dan sebagai dalam bahasa Melayu dan
bagi melaksanakan Dasar alat perpaduan dengan bahasa Inggeris.
Ekonomi Baru (DEB) baik dan memuaskan. •Tertumpu kepada
•menekankan penguasaan penguasaan 4M
terhadap kemahiran asas (membaca, menulis,
3M iaitu membaca , mengira dan menaakul)
menulis dan mengira serta kemahiran asas
teknologi komunikasi dan
maklumat (ICT),
perkembangan sosioemosi,
kerohanian, fizikal, kognitif,
sikap dan nilai
•memperkukuhkan sistem •murid seharusnya boleh
pendidikan kebangsaan menulis karangan dan
bagi memupuk perpaduan surat kiriman yang tepat
sosial, kebudayaan dan dengan maksud dan
politik , menyediakan tajuknya serta memahami
kemudahan pendidikan dan boleh mengisi borang-
yang lebih bersistematik borang yang sesuai untuk
dan selesa kepada para keperluan seharian
pelajar, meningkatkan
taraf pendidikan di seluruh
negara serta melaksanakan
pendemokrasian
pendidikan tanpa mengira
bangsa, kaum mahu pun
agama
Isi kandungan

KLSR KBSR KSSR


 Isi kandungan pelajaran KBSR merangkumi tiga Kurikulum Seni Visual
kerap kali tidak berkaitan bidang iaitu komunikasi, untuk sekolah rendah
antara satu mata pelajaran manusia dan alam keliling -menggambar, membuat
dengan mata pelajaran dan perkembangan corak dan rekaan,
yang lain dan butiran yang individu. membentuk dan
terkandung dalam sukatan Pendidikan Seni Visual membuat binaan serta
pelajaran adalah terlalu teramasuk di dalam bidang mengenal kraf tradisional.
banyak perkembangan diri individu Organisasi kandungan
Isi kandunganya terlampau di dalam komponen dalam empat bidang
memberi penekanan dalam kesenian dan kesihatan tersebut disusun
persediaan untuk berasaskan kepada empat
mencapai kecemerlangan standard kandungan-
kebendaan persepsi estetik, aplikasi
 Lukisan dan Pertukangan seni, ekspresi kreatif, dan
Tangan-untuk pekerjaan apresiasi seni
masa depan
Pendekatan

KLSR KBSR KSSR


• Kerusi dan meja pelajar •Dari segi susunan • Pemerhatian secara aktif
disusun sesuai dengan fizikal,kerusi dan meja • Interaksi yang kritis dan
kaedah pengajaran yang pelajar disusun mengikut kreatif dengan alat dan
lebih berpusat pada guru. kaedah kumpulan bahan
•Cara pengajaran •Lebih bersifat berpusatkan • Apresiasi seni visual
keseluruhan kelas pelajar dan pengelibatan secara mudah
merupakan kaedah mereka secara aktif dalam • Menghargai nilai baik
mengajar utama di dalam proses pengajaran dan dalam semua aspek
bilik darjah. pembelajaran amat kehidupan
• Jarang mempraktikkan digalakkan
aktiviti berkumpulan •Bahan pengajaran dan
Pelajar berada dalam hasil pembelajran juga
keadaan pasif dan diletakkan di ruang belajar-
menerima apa sahaja yang timbulkan suasana bilik
disampaikan oleh guru darjah yang menarik dan
merangsang proses
pengajran dan
pembelajaran
Persamaan
Matlamat dan objektif

KLSR KBSR KSSR


Menggalakkan perpaduan Bahasa Melayu sebagai Pelajar yang seimbang dari
di kalangan rakyat bahasa kebangsaan dan segi intelek, rohani,
berbilang bangsa sebagai alat perpaduan jasmani dan emosi,
Berilmu Pengetahuan,
Memberi tumpuan
Berketrampilan, Percaya
terhadap perkembangan kepada Tuhan, Berakhlak
individu secara Mulia, Berkeyakinan
menyeluruh yang meliputi
aspek jasmani, emosi,
rohani, intelek dan sosial
(JERIS). 
Isi kandungan

Menyentuh tentang kepentingan seni dalam kehidupan

Pendekatan

KLSR KBSR KSSR


Guru sebagai pembimbing Guru sebagai pembimbing Guru sebagai pembimbing
pelajaran pelajara

Anda mungkin juga menyukai