Anda di halaman 1dari 20

oleh

TN HJ RUSLY BIN MUSA


PENGETUA,
SMK JENGKA PUSAT 2
O MEMAHAMI
B
J
01 KERANGKA
KONSEP TS 25
E
K
T 02 MEMBINCANGKAN
STRATEGI PAK 21
I
F MEMAHAMI PENTAKSIRAN

K
03 BERASASKAN PROFIL
MURID
U
MEMBINCANGKAN
R
S 04 UN PACKING
KURIKULUM
U
S
TS 25

PAK 21
PROFIL
MURID
PENGENALAN TS 25

PROGRAM
TRANSFORMASI
Usaha KPM SEKOLAH 2025 Aplikasikan
secara holistik (TS25) amalan terbaik
untuk dalam
meningkatkan pengurusan dan
kemenjadian kepimpinan serta
murid dan PdPc berasaskan
konsep PAK 21
sekolah berkualiti
sepenuhnya
PEMIMPIN
PEMIMPIN BERKESAN/MANTAP:
7

P
PGB (Pengetua/Guru Besar
Pemimpin pertengahan (GPK dan
KB/Guru Kanan

MATLAMAT GURU BERKUALITI

TS 25 G Memaksimumkan potensi guru


dan murid melalui peningkatan
kualiti PdPc.

KOMUNITI
K Mengukuhkan pelibatan ibu bapa,
komuniti dan pihak
berkepentingan/pemegang taruh
demi kejayaan murid
OBJEKTIF TS 25

21 Membangunkan Membangunkan
Mengaplikasikan kepakaran dalaman
persekitaran
konsep dan melalui modul
Coaching and pembelajaran yang
amalan PdPc
mentoring kepada berkesan dengan
terbaik
pemimpin sekolah dan mengutamakan
berasaskan PAK
guru kemenjadian murid.
21
FOKUS TS 25

20 SEKOLAH

Pe rkes
BERKUALITI

Be
mi
mp an
in
ti
B e Gu ru
KEMENJADIAN

a li
KEMENJADIAN
MURID SECARA
HOLISTIK: rku MURID
Akademik
Sahsiah
Ko Kurikulum Sokongan
Kepimpinan
Komuniti
RAKAN ELIT TS 25
SIP+ dan
52 SISC +
PPD
JPN
PGB

IAB &
IPGM
GPK
PERANAN RAKAN ELIT PGB

14  Menetapkan matlamat dan halatuju sekolah mengikut


struktur TS25
 Merancang Plan Strategik Sekolah (3 tahun)
 Merancang dan menilai Program Intervensi
Transformasi Sekolah (PinTAS) berasaskan : Analisis
Data – Intervensi Strategik – Menilai Progress dan
Impak – Penambahbaikan.
 Merancang pembangunan profesional guru (CPD)
 Melaksana bimbingan dan pemantauan (C&M) secara
berterusan.
 Mengawal dan menilai status perbelanjaan kewangan
sekolah (value for money)
 Menilai prestasi guru dan staff dan tindakan yang
patut diambil.
PERANAN GPK DAN KB

17  Menyelaras dan melaksana program strategik


sekolah
 Membimbing guru melalui PLC (Wajib
laksanakan PLC)
 Menggerak, menyelaras dan melaksana,
memantau dan menilai program PinTAS
 Menyelaras dan melaksanakan pemantauan
dan pencerapan PdPc guru menggunakan
instrumen SKPMg2 (Standard 4) dan
seterusnya memberikan bimbingan.
 Menyelaras program CPD guru
 Menyediakan bahan pelaporan TS25 kepada
PPD/JPN/KPM.
STRUKTUR FUNGSI TS 25

KETUA BIDANG
PENGETUA: GURU GURU
PENOLONG
Penggerak
Pemikir Holistik KANAN: Pelaksana
Melaksana
Merancang Pemikir strategik Melaksana
PinTAS dengan
PinTAS PinTAS secara
teknikal
berasaskan data Menyelaras operational
dan keberhasilan PinTAS dengan
taktikal.
HALATUJU SEKOLAH DALAM TS 25 (2018 – 2025)
SMKJP2 : TRANSFORMASI HOLISTIK UNTUK MEMBANGUNKAN
KEMENJADIAN DAN KEBOLEHPASARAN MURID (2K):

1. KEMENJADIAN MURID (TINGKATAN 1, 2 DAN 3) :


Kemenjadian Akademik berdasarkan HAK SETIAP MURID UNTUK
LULUS MINIMA DALAM SUBJEK PT3 (Sekurang kurangnya E)
Bina Insan dan Akhlak Murid – Penekanan kepada bab solat – Akhlak
dan Adab.
Disiplin/Sahsiah Murid : Tiada pelanggaran kes disiplin berat –
Kepatuhan pelajar kepada peraturan sekolah dan pengurusan diri yang
cekap.
Kepimpinan Murid – Membina dan membangunkan kemahiran insaniah
(soft skill) seperti kemahiran memimpin, berkomunikasi, pengurusan
kumpulan dll.
Ko Kurikulum – Pengembangan bakat dan potensi dalam semua bidang
HALATUJU SEKOLAH DALAM TS 25 (2018 – 2025)

(Note :
Peringkat Menengah Rendah (Ting 1 – 3) tidak lagi bersifat
peperiksaan semata mata sebaliknya menjurus kepada
pengembangan bakat melalui: 1. penilaian psikometrik, 2.
invonteri minat kerjaya, 3. pentaksiran bilik darjah, 4. PAJSK,
5. SEGAK dan 6. Pentaksiran Pusat (PT3) yang menjadi
asas kemajuan profil murid.

Akademik bagi Tingkatan 1 – 3 menfokuskan kepada


penguasaan minimum (sekurang kurangnya E dan C + C bagi
subjek sains dan matematik untuk dijuruskan kepada laluan
STEM dan TVET)
HALATUJU BAGI TINGKATAN 4 DAN 5 (SPM)
2. KEBOLEHPASARAN MURID :
Memastikan SETIAP MURID tidak tercicir/mendapat hak untuk meneruskan
pengajian samada dalam bidang akademik dan kemahiran selepas
SPM/Pasca SPM. Samada:
 Program Asasi
 Program Matrikulasi
 Program Pra Universiti/Tingkatan 6
 Program Diploma di IPT
 Program KEMAHIRAN (Bagi Murid Yang Berprestasi Rendah
Akademiknya)
(FOKUS KEPADA MENYIAPKAN DIRI MURID UNTUK MENGIKUTI PROGRAM
KEMAHIRAN (TVET) UNTUK MEMBOLEHKAN MURID MENJADI USAHAWAN ATAU
MENERUSKAN PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH DALAM BIDANG KEMAHIRAN)

(Syarat Asas : Mesti lulus SPM (LMS) – Lulus BM dan Sejarah.


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PEPERIKSAAN BERPUSAT (SPM, STPM)
A.PSIKOMETRIK: KEBOLEHPASARAN PASCA SPM:
 Invonteri Kecerdasan Pelbagai (IKP)  Program Ke luar negara & Asasi
 Inventori Minat Kerjaya (IMK)
B. KO KURIKULUM:
 Program Matrikulasi
PAJSK - Segak  Program Pra Universiti/Tingkatan 6
PAJSK – Ko Kurikulum  Program Diploma di IPTA/IPTS
C. PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)  Program KEMAHIRAN - Diploma/Sijil
D. PENTAKSIRAN PUSAT (PP) – PT3 Bagi Murid Yang Berprestasi Rendah
Note: 1. Melepasi Tahap Minima (MTM)
Akademiknya –WAJIB LULUS SPM (BM
2. Penjurusan ke Ting 4 (STEM, TVET, Sains sosial)
dan SEJ)
TERIMA KASIH DARIPADA SAYA:

TN HJ RUSLY BIN MUSA


PENGETUA,
SMK JENGKA PUSAT 2
26400 BANDAR JENGKA, PAHANG

Anda mungkin juga menyukai