Anda di halaman 1dari 31

MASYARAKAT SEBAGAI

SISTEM SOSIAL
Interaksi Dan Latar Belakang
 Interaksi Sosial
cara-cara berhubungan yang dilihat apabila
orang-persaorangan dan kelompok-
kelompok sosial saling bertemu dan
menentukan sistem serta bentuk-bentuk
hubungan tersebut atau apa yang akan
terjadi apabila ada perubahan-perubahan
yang menyebabkan goyahnya pola-pola
kehidupan yang terlah ada.
 pengaruh timbal-balik antara pelbagai segi
kehidupan bersama, misalnya pengaruh-
mempengaruhi antara sosial dengan politik,
politik dengan ekonomi, ekonomi dengan
agama dan sebagainya.
 Interaksi sosial merupakan kunci dari
semua kehidupan sosial, kerana tanpa
interkasi sosial tak akan mungkin ada
kehidupan bersama.
 Interasi sosial merupakan syarat utama
terjadinya aktiviti-aktiviti sosial.
 Interaksi sosial merupakan hubungan-
hubungan sosial yang dinamis yang
menyangkut hubungan antara orang-orang
perorangan, antara kelompok-kelompok
manusia, maupun antara orang perorangan
dengan kelompok manusia.
Syarat-syarat Terjadinya Interaksi
Sosial
 Adanya kontak sosial (social contact), yang
dapat berlangsung dalam tiga bentuk.Yaitu
antarindividu, antarindividu dengan
kelompok, antarelompok. Selain itu, suatu
kontak dapat pula bersifat langsung
maupun tidak langsung.
 Adanya Komunikasi, yaitu seseorang
memberi arti pada perilaku orang lain,
perasaan-perassaan apa yang ingin
disampaikan orang tersebut. Orang yang
bersangkutan kemudian memberi reaksi
terhadap perasaan yang ingin disampaikan
oleh orang tersebut.
Bentuk-bentu Interaksi Sosial
1. Kerja Sama (Cooperation)

 Suatu usaha bersama antara orang


perorangan atau kelompok manusia
untuk mencapai suatu atau beberapa
tujuan bersama.
 Fungsi Kerjasama digambarkan oleh
Charles H.Cooley ”kerjasama timbul apabila
orang menyadari bahwa mereka
mempunyai kepentingan-kepentingan yang
sama dan pada saat yang bersamaan
mempunyai cukup pengetahuan dan
pengendalian terhadap diri sendiri untuk
memenuhi kepentingan-kepentingan
tersebut; kesadaran akan adanya
kepentingan-kepentingan yang sama dan
adanya organisasi merupakan fakta-fakta
penting dalam kerjasama yang berguna”
2. Persaingan (Competition)
 Persaingan atau competition ialah suatu
proses sosial dimana individu atau
kelompok manusia yang bersaing mencari
keuntungan melalui bidang-bidang
kehidupan yang pada suatu masa tertentu
menjadi pusat perhatian umum (baik
perseorangan maupun kelompok
manusia).
 Tanpa mempergunakan ancaman atau
kekerasan.
 Bentuk-bentuk persaingan :

 Persaingan ekonomi
 Persaingan kebudayaan
 Persaingan kedudukan dan peranan
 Persaingan ras
3. Pertentangan (Pertikaian atau
conflict)
 Individu maupun kelompok
masyarakat biasanya mempunyai
perbezaan tertentu seperti
fizikal,pandangan,pemikiran, emosi,
unsur-unsur kebudayaan, pola-pola
perilaku, dan sebagainya.
 Perbezaan tersebut menyebabkan
berlakunya pertentangan atau
pertikaian sama ada antara individu
dan kelompok.
Konflik berlaku adalah kerana,
 Perbedaan antara individu
 Perbedaan kebudayaan
 perbedaan kepentingan
 perubahan sosial.
 Pertentangan mempunyai beberapa
bentuk yang khusus,
-Pertentangan peribadi
-Pertentangan Rasial
-Pertentangan antara kelas-kelas
sosial
-Pertentangan politik
-Pertentangan yang bersifat
internasional
KELAS SOSIAL
 Kelas sosial atau golongan sosial merujuk
kepada perbedaan hiraki atau stratifikasi
antara insan atau kelompok manusia dalam
masyarakat atau budaya.
 Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki
golongan sosial
 Berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial,
dapat kita temukan beberapa pembagian
kelas atau golongan dalam masyarakat.
 masyarakat tradisional pemburu-
pengumpul, tidak memiliki golongan
sosial dan seringkali tidak memiliki
pemimpin tetap pula.
 Dalam masyarakat seperti ini, semua
orang biasanya mengerjakan aktivitas
yang sama dan tidak ada pembagian
pekerjaan.
Faktor Yang Mempengaruhi Kelas
Sosial Dalam Masyarakat.

a. Status Ekonomi.
b. Kekuasaan/politik
c. Penghormatan
d. Keturunan
e. Mobiliti Sosial
Stratifikasi Kelas Sosial
 Borjuis
 Bangsawan
 Keluarga Diraja
 Kelas Menengah Atas
 Kelas Menengah
 Buruh
 Petani/Nelayan
 Hamba
Agama Hindu
Perspektif
Kelas Sosial seperti berikut:
 Brahmana, para pekerja di bidang spiritual
sulinggih, pandita dan rohaniawan.
 Ksatria, para kepala dan anggota lembaga
pemerintahan.
 Waisya, para pekerja di bidang ekonomi
 Sudra, para pekerja yang mempunyai tugas
melayani/membantu ketiga warna di
atas.Dikenali Kaum Paria, Golongan orang
terbuang yang dianggap hina.
ETNIK
 Istilah etnik (ethnic) atau ‘etniksiti’
(ethnicity) berasal daripada
perkataan Yunani ‘ethnos’ (daripada
perkataan ‘ethnikos’) yang berkongsi
ciri biologi, kebudayaan dan cara
hidup yang sama
 Iaitu sekelompok manusia yang
mengamalkan budaya yang hampir
seragam (adat resam, pakaian,
bahasa, kegiatan ekonomi dll)
 Etnik mempunyai kaitan yang rapat
dengan konsep-konsep ras dan
bangsa.
 Dalam konteks Malaysia
 Ada kaitan dengan konsep-konsep ras
dan bangsa
 Senaraikan Rakyat Malaysia
berdasarkan Etniknya dan kawasan
tempat tinggal mereka.
1. Orang Melayu
2. Orang Cina
3. Orang India
4. Baba dan Nyonya
5. Suku Kadazandusun
6. Suku Bajau
7. Suku Murut
8. Suku Momogun Rungus
9 . Suku Brunei 15. Suku Tombonuo
10. Suku Bisaya 16. Suku Kedayan
11 .Suku Iranun 17. Suku Bagahak
12 .Suku Suluk 18. Suku Lundayeh
13 .Suku Idahan19. Suku Iban
14 .Suku Tidong
Beberapa Contoh Etnik.
Orang Melayu

- Pakaian : baju melayu, kebaya, kurung songkok,


kain pelikat.
- Makanan : laksa, kuih koci, buah melaka, kuih lapis,
nasi lemak.
- Permainan : congkak, gasing, wau..
- Alat muzik : kompang, gong, rebana, gambus..
- Perayaan : Hari Raya Aidrilfitri(Puasa), Hari Raya
Haji
- Tarian : tarian keris, tarian inai, tarian Piring, tarian
lilin..
- Kepercayaan : Agama Islam
- Bahasa : Bahasa Melayu
Orang Cina
Pakaian : Cheongsam, Sam Fu..
Suku kaum : Teochew, Hakka, Hokkien..
Makanan : Kuih bakul, kuih bulan, pulut nasi,
dimsum.
Permainan : catur cina
Alat muzik : gitar bulan, dram,
Perayaan : Tahun Baru Cina, Chap Goh Mei, Pesta
Kuih Bulan
Tarian : Tarian kipas, tarian singa, tarian payung..
Kepercayaan : Agama Buddha, Taoisme, Kristian
Bahasa : Mandarin, Hokkien, Hakka, Kantonis,
Teochew..
Orang India

Pakaian : Sari, serban, kurta, dhoti, sarung..


Makanan : tosai, idli, muruku, apam, kesari, ladu,
Permainan : kaudi Alat muzik : veena, sitar, ukulele,
sapei..
Perayaan : Hari Deepavali, Thaipusam, Ponggal,
Vaigunda Ekadashi, Christmas, Onam, Hari Raya
Tarian : tarian serimpi, Shobana Chanarakumar,
Bharata Natyam
Kepercayaan : Agama Hindu, Kristian, Islam
Bahasa : Bahasa Telugu, Tamil, Hindi, dan Malayalam
 Baba dan Nyonya adalah segolongan
keturunan kaum Cina yang terdapat di
Negeri-negeri Selat, Tanah Melayu (kini
sebahagian Malaysia), khususnya di negeri
Melaka.
 Mereka memanggil diri mereka sebagai
"Baba" atau "Peranakan" kerana
kebudayaan mereka, yang berasal daripada
warisan tradisi Cina, mempunyai unsur-
unsur pengaruh kebudayaan Melayu.
Masalah Dalam Hubungan Etnik
 Aspek Budaya
- Cara Hidup
- Bahasa
- Pakaian
- Makanan dan Minuman
- Adat Resam
- Agama dan Kepercayaan
 Aspek Politik Dan Kuasa
- Kuasa Pemerintahan
- Bidang Pemerintahan/Pentadbiran
- Kuota
- Jawatan
 Aspek Ekonomi Dan Pekerjaan
- Penguasaan Ekonomi
- Pekerjaan
- Kekayaan
- Pemilikan Harta
- Taraf Hidup
 Aspek Pendidikan
- Bilangan dan Bidang
- Bantuan,Pinjaman dan Biasiswa
- Jumlah dan Kuota
 Aspek Sosial
- Salah Anggapan dan Tanggapan
- Cemburu
- Iri Hati
- Dendam
Gender
 Perbezaan individu berasaskan
kelamin/sex iaitu lelaki dan wanita.
Perbezaan fizikal.
 Perbezaan norma perlakuan antara
lelaki dan wanita.
 Perbezaan Perasaan
 Bagaimana pun perubahan boleh
berlaku mengikut peredaran masa.
Isu-Isu Berkaitan Gander
 Berbeza berdasarkan tempat,adat
dan budaya
 Status dan kedudukan berbeza antara
lelaki dan wanita
 Hak yang sama dalam ekonomi,politik
dan sosial
 Diskriminasi
 Kedudukan wanita dalam Islam.

Anda mungkin juga menyukai