Anda di halaman 1dari 35

KERJA SEBAGAI IBADAT

IMAM AL - GHAZALI
 Manusia - manusia yang ada di dunia ini
ibarat serombongan pelayar yang singgah
di sebuah pulau .
 Ketua kapal kata tuan - tuan turun di sini
dan cari apa - apa yang patut untuk dibawa
bekal untuk teruskan pelayaran .
 Ada 3 golongan yang turun :
◦ Golongan yang mencari bekalan yang patut
untuk dibawa bekal dan naik kapal balik
mengikut jadual
◦ Golongan yang terleka melihat keindahan pulau ,
burung - burung , air dan tumbuh - tumbuhan
sehingga terlena . Jaga - jaga tengok sudah
sampai masa nak belayar . Bergegas dan sempat
naik kapal
◦ Golongan yang leka dan berfoya - foya di pulau
itu . Mandi - manda dan lain - lain sehingga
terlupa naik kapal . Maka kapal pun
meninggalkan mereka . Maka menyesallah mereka .


 “Sebaik-baik umat yang dikeluarkan di
kalangan manusia di mana mereka
mengajak manusia berbuat baik dan
mencegah perbuatan mungkar serta
beribadat kepada Allah…”9
 surah : Ali ‘Imran :110
KENAPA KITA
BEKERJA????
Penghargaan kendiri

Penghargaan

kasih sayang

keselamatan

Keperluan
fisiologi
RAJAH KEPERLUAN MASLOW 5

 PEKERJAAN

Sebagai adat – bekerja semata-mata


Sebagai ibadat – kerja dengan niat ibadah
D A H
IBA

da A LL A
d ir i ke p a
m pi r k a n
m e ng ha
h a u nt u k
uus a
Hakikatnya...!!!!


“Dalam Islam, pekerjaan mempunyai

taraf kemuliaan yang tinggi, kerana

Islam amat memerangi sikap malas

dan meminta-minta. ISLAM

Memandang tinggi setiap pekerjaan

yang diakui sah dari segi hukum.”
AL QURAN
 {‫ن الد ّن َْيا‬ َ ‫م‬ ِ ‫ك‬ َ َ ‫صيب‬
ِ َ‫س ن‬ َ ‫خَرة َ وََل َتن‬ ِ ‫داَر اْل‬ّ ‫ه ال‬ُ ّ ‫ك الل‬َ ‫ما آَتا‬ َ ‫َواب ْت َِغ ِفي‬
‫سن‬ َ
ِ ‫ح‬ ْ ‫وَأ‬
َ ّ َ ْ ْ َ َ ّ َ
 ‫ل ي حب‬
ّ ِ ُ ‫ه‬
َ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ض‬
ّ ِ ِ ْ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫د‬
ِ َ َ‫سا‬ ‫ف‬
َ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ب‬‫ت‬
َِْ َ‫ل‬ ‫و‬ َ
‫ك‬ ‫ي‬ ‫ل‬
ْ ِ ُ‫إ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ن‬
َ َ ْ ‫ما أ‬
‫س‬ ‫ح‬ َ َ‫ك‬
 77‫فسدين { القصص‬
َ ِ ِ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫ال‬
 77. Dan carilah pada apa yang Telah
dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah
kamu melupakan bahagiaanmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerosakan.
Sambungan…….
{‫وَقُِل اعَْمُلوا ْ فََسي ََرى الل ُّه عََمل َك ُْم وََرُسول ُُه َوال ُْمؤِْمُنوَن وََست َُرّدوَن إ َِلى‬
َ ‫مُلو‬
105‫ن { التوبة‬ َ ْ‫م ت َع‬ ُ ‫ما‬
ْ ُ ‫كنت‬ ُ ُ ‫شَهاد َةِ فَي ُن َب ّئ‬
َ ِ ‫كم ب‬ ِ ْ ‫عال ِم ِ ال ْغَي‬
ّ ‫ب َوال‬ َ
105.Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah
dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya
kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.
Al Hadith
 1635 ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ِ‫ل الل ّه‬ ِ ‫سو‬ ُ ‫ن َر‬ ْ َ‫ه ع‬ُ ْ ‫ه عَن‬ ُ ّ ‫ضى الل‬ ِ ‫دام ِ َر‬ َ ‫ق‬ْ ‫م‬ِ ْ ‫ن ال‬
ْ َ‫ع‬
ْ َ ‫خيرا من أ‬ ّ َ َ‫ل أ‬ َ ‫ل ما أ‬
‫ن‬
ْ ‫م‬
ِ َ
‫ل‬ ُ ‫ك‬ ‫أ‬ َ ‫ي‬ ‫ن‬
ْ ْْ ِ ً ْ َ ‫ط‬ َ ‫ق‬ ‫ما‬
ً ‫عا‬
َ ‫ط‬ ٌ ‫د‬ ‫ح‬
َ َ َ ‫ك‬ َ َ ‫م َقا‬ َ ّ ‫سل‬َ َ‫عَل َي ْهِ و‬
‫ل‬ِ ‫م‬َ َ‫ن ع‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ل‬ُ ُ ‫ن ي َأك‬ َ ‫كا‬ َ ‫سَلم‬ ّ ‫داوُد َ عَل َي ْهِ ال‬ َ ِ‫ن ن َِبى الل ّه‬ ّ ِ ‫ل ي َدِهِ وَإ‬ ِ ‫م‬ َ َ‫ع‬
‫ البخارى‬-‫ فتح البارى‬-‫ كتاب البيوع‬: ِ‫ي َدِه‬
Maksud Hadith:Rasulullah telah bersabda:

"Tidaklah ada makanan seseorang itu yang

lebih baik daripada apa yang dimakannya dari

hasil usaha tangannya sendiri". (Riwayat al-Bukhari)


SABDA RASULULLAH
‫صلى الله عليه وسلم‬

‫ وإنما لكل امرئ ما نوى‬,‫إنما العمال بالنيات‬

“Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu


 bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya
 bagi setiap orang apa yang dia niatkan”.
Kajian Mengenai Siapa Yang Paling
Dipercayai oleh Rakyat Malaysia
(Who do Malaysians Trust Most)
yang pertama di Malaysia meliputi
sebanyak 2,074 responden pada
tahun 2005 memaparkan daripada
lima belas jenis pekerjaan yang
disenaraikan:
oleh
Institut Perniagaan Beretika Malaysia
(Business Ethics Institute of Malaysia) (BEIM) Survey on
Trust in Integrity, 2005
14
DOKTOR PALING
GURU DIPERCAYAI
PROFESOR
TOKOH AGAMA
AHLI SAINS
N A AJ R E KE P

HAKIM
PEMBACA BERITA
PENULIS RENCANA
PEG. KESATUAN
SEKERJA
POLIS
PEGAWAI KERAJAAN
ORANG BIASA
MENTERI PALING
KETUA KURANG
PERNIAGAAN
AHLI POLITIK DIPERCAYAI

PERATUSAN
PERATUSAN 15
BUKAN URUSAN SAYA
 Pada abad ke-11 Hijrah, kerajaan Islam Turki Uthmaniah lahirnya
seorang ulama besar yang bernama Syeikh Muhammad Sa’dudin bin
Hasan Khan al-Tibrizi (wafat 1008 H) yang mempunyai ilmu dan
kekuatan hafazan yang tinggi.
 Beliau dikatakan pernah memangku jawatan Syeikh al-Islam (Mufti
NegarA) yang ke-22 dalam kerajaan Turki Uthamaniah.
 Pada satu hari, khalifah Turki bernama Sultan Ahmad I mengirim
sepucuk surat rasmi kepada Syeikh Sa’dudin untuk bertanya “ Apa
kekurangan yang terdapat di negara ini (sehingga kita mengalami
kemunduran dan kekalahan dari musuh) sedangkan Allah
menjanjikan kemenangan bagi umat Islam?”
 Syeikh ini menjawab “ Bukan urusan saya”
 Maka Sultan Ahmad pun memanggil beliau dengan perasaan marah
kerana berpendapat bahawa Syeikh Sa’dudin mengabaikan
pertanyaan penting itu.
 Syeikh sa’dudin menjelaskan kepada sultan bahawa kalimat “ BUKAN
URUSAN SAYA” inilah penyebab utama kemunduran umat Islam.
BAGAIMANA KERJA MENJADI
IBADAT?????
 AMANAH
 BERTANGGUNGJAWAB
 AMAL KEBAJIKAN
 PUNCA REZEKI

Sabda Rasulullah ….
” ‫طلب الحلل فريضة على كل مسلم‬...“

Sabda Rasulullah ….
" Bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali
Kemudian mengikat Seberkas kayu api lalu menjualnya hingga
Dengan sebab itu ia dapat memelihara harga dirinya , adalah lebih
baik daripada ia pergi meminta - minta kepada orang sama ada
mereka memberinya atau menolaknya ."
UNTUK MEMASTIKAN
KERJA ANDA MENDAPAT
KEBERKATAN DARI ALLAH
MAKA PASTIKAN.....
PERTAMA :
“ NIAT YANG BETUL ”
KEDUA :

”PERKARA YANG DIBUAT SAH


MENGIKUT SYARI’AT
 ‫قال الله تعالى‬:
” ‫يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم‬....“

Maksudnya: “Wahai orang yang beriman !!

makanlah rezki yang baik (halal) yang

telah kami berikan padamu…”

‫قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‬:


 ” ‫كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به‬...“

Maksudnya: “Setiap daging yang tumbuh di badan dan

ia berpunca dari yang haram maka hanya layak untuk


ke neraka…”
”PELAKSANAAN
KETIGA : MESTI BETUL
KEEMPAT :
YA N G
E RJ A
S IL K
HA BA I K
KELIMA

TID AK
LK A N
NG G A
ME N I A S A S
K AR A
P E R
Sambungan….

ْ
Firman ALLAH ta’ala:
 {‫ش‬ ‫ي‬ ‫عا‬‫م‬
َ ِ َ َ َ‫ها‬ ‫في‬
ِ ‫م‬
ْ ُ ‫ك‬َ ‫ل‬ ‫نا‬
َ ْ ‫ل‬ َ
ْ ُ ‫مك ّّناك‬
َ َ َ ِ ْ ‫م ِفي ال‬
‫ع‬‫ج‬ ‫و‬ ‫ض‬‫ر‬ َ َ ‫وَل‬
َ ْ ‫قد‬
 َ ‫شك ُُرو‬
10 ‫ن { العراف‬ ّ ً ‫قَِليل‬
ْ َ ‫ما ت‬

“Kami telah menjadikan untukmu semua di


dalam bumi itu sebagai lapangan

mengusahakan kehidupan. Tetapi sedikit

sekali kamu berterima kasih,” (QS. Al-A’raf: 10).


SEMBOYAN KEAMANAN
 SEDIA BERKHIDMAT

 Polis sedia berkhidmat


 Kerana negeri dan rakyat
 Hidup berbahagia,AMAN sentosa
 Polis sedia berkhidmat
 Seorang sahabat Nabi tengah membina rumah tiba-tiba terdengar
akan dia azan lalu berhenti walaupun hanya tinggal seketul
batu sahaja lagi nak letak untuk siapkan rumah tu, lalu orang
munafik menegur dia dengan berkata, “kenapa tidak engkau
siapkan ,satu batu sahaja lagi…”sahabat tadi tak marah dan
berkata kepada orang itu “aku takut nanti Allah bertanya
padaku di akhirat nanti mana yang kau lebih utamakan , Allah
atau batu dan ajak orang itu pergi ke masjid menunaikan solat
dengan segera…
RUMUSAN
 Niatkan bekerja kerana mentaati Allah
 Meletakkan Allah sebagai majikan tertinggi
 Jadikan Rasulullah sbg ikutan
 Jangan abaikan t’jawab lain disebabkan kerja
 Jangan hidup “kerana kerja” seperti robot
 sebab kerja bukan segala-galanya
 Pelihara pokok segala ibadah-SOLAT
PESAN LUKMAN HAKIM

 Wahai anakku apabila engkau lahir, bermakna


engkau sedang meninggalkan dunia ini.
◦ Bermakna kita bukan menuju dunia ini tetapi
semakin meninggalkan dunia ini.
◦ Tetapi kadang2 kita silap, kerana terpesona
dengan dunia.


Sesiapa yang membawa amal kebajikan (pada
hari akhirat) maka baginya (balasan) sepuluh kali
ganda (dari kebajikan) yang sama dengannya; dan
sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia
tidak dibalas melainkan (kejahatan) yang sama
dengannya, sedang mereka tidak dianiaya
(sedikitpun).

Al-An’aam : 160

Bola golf Bola golf Bola golf

Bekas berisi air


Orang yang berjaya adalah orang yang hari ini
lebih baik dari semalam
 Orang yang rugi adalah orang yang hari ini
sama dengan hari semalam
 Orang yang hari ini lebih teruk dari semalam
adalah orang yang celaka
SEKIAN
TERIMA
KASIH