Anda di halaman 1dari 38

PEMIKIRAN KRITIS

DAN INOVATIF

Segmen Budaya Kerja Kelas Pertama


PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM) 1
2
DEFINISI KRITIS
“ …berfikir secara serius (mendalam) dan seterusnya
membuat pertimbangan daripadanya”
Dewey,1933

“…pemikiran kritis melibatkan aktiviti mental seperti


analisis, sintesis dan penilaian…”
Bloom, 1956

“…. tidak dengan begitu sahaja menerima atau


mempersetujui sesuatu(menimbangkan baik buruk
nya terlebih dahulu).”…
Kamus Dewan
3
PEMIKIRAN KRITIS

• Perkataan KRITIS adalah berasal dari satu perkataan inggeris


iaitu 'CRITIC’, kata dasar 'KRITIS' merupakan perkataan Greek
'KRITHS' (kritikos) yang membawa erti menimbang (judge).
• Menimbang pula bermaksud menilai, membezakan,
mencetuskan dan menyoal sama ada sesuatu itu benar atau
salah.
• Pemikiran kritis /kritikal ditakrif sebagai penggunaan operasi
berfikir yang asas untuk menganalisis, mentafsir dan menilai
sesuatu hujah yang mendalam

4
Apa itu berfikir?
Sikap ingin tahu

Pemikir yang hebat

5
Sikap ingin tahu

• maklumat lengkap penting dalam membuat keputusan dan menyelesai


masalah
• maklumat perlu dikumpul dan dianalisis untuk buat sorotan
• maklumat perlu diuji kesahihan
• kita perlu pemikiran kritikal dan kreatif untuk menangani masalah

Pemikir yang hebat


• meneliti kesan, implikasi dan mengkaji betul atau tidak sesuatu pernyataan
atau benar atau sebaliknya kesahihan sesuatu perkara
• memiliki naluri ingin tahu yang kuat dan gemar menyelidik dan mengkaji
• mereka proaktif, berfikiran kreatif dan inovatif
• mereka bersikap terbuka dalam membahaskan sesuatu pernyataan

6
Empat soalan penting dalam berfikir
Apa yang Yang mana Apa yang Kenapa ia
sedang satu? mungkin berlaku?
berlaku • Untuk berlaku? • Untuk analisa
• Kaji situasi membuat • Untuk masalah
keputusan mengenal
potensi
masalah

7
HALANGAN BERFIKIR
EMOSI BUDAYA
• takut buat silap / apa • taksub pada statistik
• biadab jikalau banyak
orang kata
• gopoh – sambar apa saja soal
• berfantasi dianggap
idea
• menentang perubahan membazir masa
• takut pada ketua • teguh membatas diri
• tidak yakin pada orang dengan norma yang lazim
• hanya terima yang
bawahan
• kepercayaan yang ‘rigid’ praktikal, ekonomi, tradisi
– norma dan pemikiran
yang sedia ada

APA ‘ALASAN’ ANDA?


8
ALAT BANTUAN BERFIKIR

Peta minda bentuk urutan


Peta minda bentuk lakaran

Teknik Fishbone / Ishikawa Diagram Teknik 5W + 1H 9


Ciptaan
baru

Ciptaan
proses baru

KREATIVITI ?
Beri nafas
baru

Ubah
tanggapan
orang lain

10
Apa itu pemikiran kreatif ?
“Kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru iaitu daripada
tiada kepada ada”

Kamus Webster’s

“Melibatkan keupayaan minda untuk memberi beberapa


alternatif yang tidak terkongkong daripada kebiasaan”

“Keupayaan seseorang untuk melihat sesuatu daripada pelbagai sudut


atau perspektif yang lebih luas”

11
PEMIKIRAN KREATIF
DEFINISI
• Kamus Dewan (2000) memberi maksud berfikiran kreatif
sebagai mempunyai kebolehan untuk mencipta,
menghasilkan dan seterusnya mengembangkan sesuatu idea
yang baru dan asli.
• Kreatif juga merupakan keupayaan seseorang untuk
mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama
mampu mengolah idea.

12
MASA DAN PERUBAHAN Perubahan masa
yang berlaku
Dahulu… …Kini mencabar
pemikiran kita
beranjak ke era
dunia tanpa
sempadan dan
memanfaatkan
teknologi masa
kini agar dapat
bekerja/belajar
secara efisyen.

13
Dahulu… Ledakan informasi
…Kini membawa kita kepada
‘information highway’
yang memastikan
maklumat dapat
diperolehi dengan
pantas (at a touch of a
button)

14
…Kini Dahulu…

Dokumentasi
maklumat lebih
cekap dan teratur

15
ANJAKAN EKONOMI Akhir 1990an-2020an

1980-pertengahan 1990an

1957-1970an

Ekonomi berasaskan INOVASI &


DIGITAL

Ekonomi berasaskan PERINDUSTRIAN

Ekonomi berasaskan SUMBER


16
NEGARA CHINA KINI SEDANG BERUBAH KE
ARAH SEBUAH NEGARA BERASASKAN INOVASI

17
……BEGITU JUGA DENGAN NEGARA INDIA

18
INOVASI DAN KREATIVITI

INOVASI ialah
kaedah mencari jalan KREATIVITI ialah
untuk menghasilkan kebolehan atau
produk atau keupayaan untuk
perkhidmatan yang mencipta, mewujud
lebih baik sama ada dan menghasilkan
melalui sesuatu yang baru
pengubahsuaian atau dalam bentuk
atau baru melalui
penambahbaikan kemahiran imaginasi.
( CREATE )
( MODIFY )

19
KENAPA PERLU BERFIKIR SECARA KRITIS DAN INOVATIF?
Kreativiti dan Inovasi boleh
⚫Jimat kos meningkatkan sistem
penyampaian perkhidmatan
⚫Jimat masa awam melalui:
Penyediaan produk dan perkhidmatan yang inovatif

⚫Tingkatkan kualiti
(memenuhi kehendak pelanggan yang berbeza, spesifik
dan unik-OKU, wanita, ibu tunggal, warga emas)

Penjimatan kos penyediaan perkhidmatan (penggunaan

⚫Tingkatkan prestasi sumber input lebih cekap)

Peningkatan produktiviti organisasi (peningkatan

⚫Mudahkan kehidupan output/outcome)

Peningkatan kualiti perkhidmatan (pantas, cekap, kurang


masa menunggu, mesra pelanggan, kepuasan pelanggan)

20
CABARAN ORGANISASI

RED TAPES RED CARPET

• Layanan baik
• Birokrasi • Cepat
• Lambat • Peka
• Kurang peka • Kepuasan
• Tidak peduli • Memudahkan urusan
• Tidak up-to-date • Up-to-date
21
“BERFIKIR DI LUAR KOTAK”

22
APA ITU INOVASI
•Kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau
perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian
atau penambahbaikan.

•hasil cetusan idea-idea peningkatan kualiti dan produktiviti.

•boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan


prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi
baru.

23
INOVASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
“ KREATIVITI ADALAH MEMIKIRKAN IDEA-IDEA BARU
MANAKALA
INOVASI ADALAH MELAKSANAKAN IDEA-IDEA BARU

• Latihan/Pembelajaran berterusan - pekerja berilmu dan sikap positif menjadikan mereka


sentiasa produktif
• Menyediakan platfom/sistem untuk staf memberikan idea – supaya bebas memberikan
cadangan/maklumbalas
• Memberikan kuasa (empowering) kepada pegawai dalam tugasan
• Menghubungkan organisasi dan persekitarannya – semua staf dapat mengesan perubahan di
persekitarannya dan mengambil tindakan yang bersesuaian untuk memenuhi keperluan
organisasi

24
INOVASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
Pemimpin / Leader

 Skaunselor, jurulatih, mentor, model untuk diikuti.

 mengembangkan sikap kreatif dan inovatif di kalangan ahli organisasi dengan


memberikan peluang untuk menilai proses kerja masing-masing dan
merekabentuk pekerjaan bagi memudahkan lagi kerja

 Sikap kreatif dan inovatif perlu digalakkan

25
INOVASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

26
INOVASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

27
INOVASI DALAM KEPERLUAN SEHARIAN

28
INOVASI DALAM KEPERLUAN SEHARIAN

29
TEKNIK PENJANAAN IDEA KREATIF
Arahan:

Sambungkan kesemua
titik dengan 4 sahaja
tanpa mengangkat pen
tersebut.

30
FAEDAH KEPADA ORGANISASI
Mengeratkan
perhubungan
Memperbaiki
Memupuk
sistem, proses
kerjasama
dan cara kerja

Penciptaan
Meningkatkan
nilai (value
daya saing
creation)

INOVASI Meningkatkan
Sistem dan
cara kerja baru
DAN sistem
penyampaian
KREATIVITI

31
FAEDAH KEPADA PERKHIDMATAN AWAM
Kerjasama
antara agensi
melalui
penambahbaikan

Meningkatkan Menjimatkan
imej kos dan masa
perkhidmatan operasi
awam INOVASI perkhidmatan
DAN
KREATIVITI

Meningkatkan Meningkatkan
kepuasan kualiti dan
pelanggan dan produktiviti
stakeholders perkhidmatan

32
33
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS
• Mencirikan - mengenalpasti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
item.

• Membanding dan membeza - mencari persamaan dan perbezaan dengan


menggunakan ciri-ciri pada item (objek).

• Mengumpul dan mengelas - mengumpul item atau maklumat kepada


kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri yang sepunya.

• Membuat urutan - menyusun item atau maklumat mengikut tertib


berdasarkan kepada sesuatu ciri atau sifat seperti saiz atau masa.

34
⚫ Menyusun mengikut keutamaan - menyusun item atau maklumat
mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

⚫ Menganalisis - mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada


bahagian yang lebih kecil bagi membuat keputusan atau menyelesaikan
masalah.

⚫ Menilai - mempertimbangkan kebaikan dan keburukan.

⚫ Membuat kesimpulan - membuat pernyataan yang menjelaskan atau


mengukuhkan sebab atau alasan selepas menjalankan kajian.

35
• Menjana idea - menjana idea yang banyak secara spontan dan berterusan
berkaitan dengan sesuatu tajuk atau masalah dalam satu kumpulan.

• Membuat inferens - membuat kesimpulan awal yang mungkin benar atau pun
tidak berdasarkan maklumat daripada pemerhatian.

• Menghubung kait - membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau


corak perhubungan.

• Meramal - menggunakan data dan pengetahuan yang ada untuk menjangka


perkara yang akan berlaku.

36
• Membuat Hipotesis - membuat pernyataan umum yang difikirkan benar
bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Kenyataan ini perlu diuji
untuk membuktikan kesahihannya.
• Mengitlak (generalisasi) - membuat pernyataan umum terhadap keseluruhan
kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas beberapa maklumat
dari kumpulan itu.
• Menganalogi - membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep secara
mengaitkan konsep itu dengan yang mempunyai ciri yang serupa.
• Membuat gambaran mental - membuat gambaran secara mental sesuatu
idea atau konsep.
• Mereka cipta - menghasilkan sesuatu yang baru untuk mengatasi masalah
secara terancang. 37
SEKIAN, TERIMA
KASIH