Anda di halaman 1dari 39

Submodul 2.

3:
PEMBUDAYAAN
KOMUNITI
PEMBELAJARAN
PROFESIONAL
Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/2015 yang
dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri pada 19
Januari 2015, telah meluluskan pelaksanaan Program
Sekolah Transformasi (PST) KPM.

Manakala Mesyuarat Profesional KPM Bil.14/201 7


bertarikh 27 April 2017 telah meluluskan penjenamaan
semula PST kepada Program Transformasi Sekolah
2025 (TS25).
Kandungan Pembelajaran Teradun
Konsep PLC

Proses Pelaksanaan PLC

Alat-alat Kolaboratif PLC


Kriteria Kejayaan
Menjelaskan konsep (PLC ) dalam meningkatkan profesionalisme guru
dan dikaitkan dengan TS25

Menjelaskan ciri-ciri, tiga idea utama dan empat soalan kritikal PLC

Merancang, memantau dan menilai pelaksanaan PLC di sekolah


REFLEKSI
Aktiviti:
Sesi Perkongsian
Isu-isu Pembudayaan PLC di
sekolah
Dasar PPPB KPM
Surat Siaran KPM: Pelaksanaan PLC di
sekolah
Tarikh: 3 Disember 2015
No Ruj: KP(BPG)9094/600/3/5 Jld. 5 (95)
Aktiviti
PPPB
Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan KPM
(2014:32)
13 Aktiviti PPB dan Sistem Mata Kredit
Kod PPB Aktiviti PPB
Maksimum Mata
Kredit
01 Kursus/Bengkel/Seminar/Kolokium/Konvensyen/Simposium/Forum/Konfer
ens/Klinik Kaunseling 15

02 Wacana Ilmu/Taklimat/Bicara Profesional/Perkongsian Ilmu/Sesi


Dialog/Ceramah/Lain-lain 15

03 Bimbingan dan Pementoran (Coaching & Mentoring) 10


04 Peningkatan Akademik 20
05 Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) 20
06 E-Pembelajaran/Portal eGuru 15
07 Penyelidikan 20
08 Penulisan & Pengkaryaan Kreatif 20
09 Lawatan Penanda Aras (Benchmarking) 10
10 Pembacaan Buku 20
11 Program Sangkutan di luar dan dalam KPM 10
12 Sumbangan lain berbebtuk profesional dan bukan profesional 10
13 Inovasi 20

42 Mata Kredit
Tujuan PLC
Mantapkan amalan
instruksional
Tingkatkan pembelajaran
murid
Hasil positif pada murid
• 3 Idea Utama • 4 Soalan Kritikal
Memastikan • Apakah aspek yang kita ingin
01 Semua Murid 01 murid belajar? (fokus)
Belajar
Membina 02 • Bagaimana kita tahu yang
mereka sedang belajar? (inkuiri)
02 Budaya
Kolaboratif
Fokus 03 • Bagaimana kita respon sekiranya
mereka tidak belajar? (inovasi)

03 Outcome • Bagaimana kita respon sekiranya


Murid 04 mereka belajar? (impak)

DuFour (2004)
LIMA STRATEGI PLC
Alat Kolaboratif
Learning Lesson Peer Action
Walks Study Coaching Research
Teacher
Video
Sharing Data Analysis Book Club
Critique
Session

Sebagainya
Ciri-ciri
PLC
Ciri-ciri PLC
Pasukan Kolaboratif
Perkongsian Inkuiri secara yang berkongsi tujuan
Pemahaman dan Nilai
Shared understanding and
Kolektif sama
common values Collective inquiry Collaborative teams that’s
share a common purpose

Komited untuk Komited untuk Kesanggupan


Bertindak dan Cuba Penambahbaikan untuk Ditaksir
Jaya Berterusan Willingness to be assessed
Commitment to action and on the basis of results
Commitment to continuous
experimentation improvement
DuFour & Eaker (1998)
Ciri-ciri PLC Fokus terhadap
Perkongsian Nilai dan Kebertanggungjawaban
Pembelajaran Murid secara
Visi terhadap Pembelajaran Kolaboratif
Shared values and vision Murid
Collaboration focus on
Collective responsibility for learning (teachers’ and
students’ learning students’)
Penglibatan secara Individu
dan Kolektif dalam Keterbukaan dan
Pembelajaran Profesional
Inkuiri Reflektif penglibatan dalam
Engagement with individual
and collective professional Reflective personal inquiry
jaringan dan jalinan
learning Openness to and
participation in networks and
partnerships
Saling mempercayai,
menghormati dan
menyokong
Bolam (2005)
Experience of mutual trust,
respect and support
PELAKSANAAN PLC
Proses Matriks Pelaksanaan PLC
✽ Penilaian Kendiri
✽ Bina Kumpulan
✽ Tentukan Fokus ✽ Praktis atau Trialing
✽ Inkuiri
✽ Inovasi dan
Perubahan HASIL
✽ Kenal Pasti Alat
PEMBELAJARAN
Kolaboratif
MURID
Sekiranya
PERLU

✽ Pemurnian ✽ Maklum Balas, Refleksi dan


✽ Berkongsi Dapatan Penambahbaikan
PROSES PELAKSANAAN PLC

7.
PENAMBAHBAIKAN
.
1 BINA
KUMPULAN
TAHAP PROSES
Plan Fasa 1-4 2. TENTUKAN
6. REFLEKSI
FOKUS
Do Fasa 5
Check Fasa 6
Act Fasa 7 5. PRAKTIS 3. INKUIRI

4. INOVASI
2.3 PEMBUDAYAAN PLC

PROSES PELAKSANAAN PLC


KENAL PASTI MASALAH DAN PUNCA MASALAH
1. Merujuk isu/ masalah dalam PdP yang telah dikenal pasti oleh
guru
2. Bentuk kumpulan
FOCUS 3. Fokus dan fahami masalah yang ingin diselesaikan
(F) STRATEGI
1. Tetapkan matlamat yang hendak dicapai
2. Pilih alat kolaboratif yang sesuai untuk dilaksanakan
3. Laksanakan aktiviti secara kolaboratif
4. Kumpul maklumat dan data berdasarkan fokus perbincangan
IMPROVE 5. Melaksanakan penyelesaian masalah
(I) 6. Membuat rumusan penyelesaian masalah
7. Rumus dan analisis semua dapatan daripada aktiviti yang
dijalankan
8. Penambahbaikan (Sekiranya perlu)

SHARE
(S) PERKONGSIAN
Kongsikan amalan terbaik

KPM (2019)

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA https://youtu.be/p61OXnu6EjE 19


Aktiviti:
Gerak Kerja Kumpulan
Tool Kit 2.3.2
MATRIKS PELAKSANAAN PLC
Matriks Pelaksanaan PLC
PROTOKOL PENGGUNAAN ALAT KOLABORATIF
PROSES
TAHAP PELAKSANAAN PLC
SOALAN-SOALAN KRITIKAL PEER LEARNING
LESSON STUDY TSS
COACHING WALKS
BINA KUMPULAN Siapakah ahli? Adakah secara sukarela? FORM LESSON
Perlukah gunakan struktur sedia ada seperti STUDY GROUP
panitia?
PLAN
TENTUKAN Bgm. fokus ditentukan? Apakah data awal
FOKUS digunakan? Bgm. LW PGB/SLT/ML dapat DECIDE GOAL FOR
membantu fokus? Perlukah rujuk dokumen LESSON
lain untuk tentukan fokus?
INKUIRI Bagaimaa inkuiri dibuat? Adakah hanya pre &
post sahaja merupakan kaedah membuat
inkuiri?
INOVASI Apakah inovasi yang sesuai? Bgm. gunakan DEVELOP
inovasi untuk sasaran murid yang berbeza? LESSON PLAN
Di mana sumber rujukan inovasi? Bagaimana
adopt and adapt inovasi? Bagaimana ukur
keberkesanan inovasi?
DO PRAKTIS Bgm. melaksanakannya? Apakah isu yang TEACH & OBSERVE
akan dihadapi? Bgm. tanganinya? Bgm.
kumpul data keberkesanan inovasi semasa
melaksanakannya?
CHECK REFLEKSI What works and what didn’t work? REFLECT &
What are the small wins? EVALUATE LESSON
ACT PENAMBAH- Apakah yang akan diubah? Bgm REVISE LESSON
BAIKAN penambahbaikan akan dilaksanakan? Whats PLAN
next?
Aktiviti:
Arahan: Pilih salah satu alat kolaboratif PLC di bawah dan bincangkan proses
membangunkan PLC.
PERANCANGAN
PELAKSANAAN PLC
DI SEKOLAH
Aktiviti: Penghasilan PInTaS (PLC)
PROCESS IMPROVEMENT PLANNING & ACTION IN ONE PAGE FOR EASY MANAGEMENT

ADAPTIVE YEARLY TACTICAL PLAN


STRATEGIC PLAN
FOCUS FOR INTERVENTION PLANNING MONITORI EVALUATI
NG NG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BIDANG
KRITERIA PENILAIAN
KEBERHASIL DATA PIHAK BER KEPERLUAN KAEDAH
BIDANG TOV/ KEJAYAAN TEMPOH DAPATAN DAN KOS
AN/ ASPIRASI DIKUMPU INISIATIF TANGGUNG SUMBER PEMANTAUA
FOKUS BASELINE (ETR / MASA (TM) EVIDEN TINDAK SEBENAR
L JAWAB (PB) (KS) N (KP) SUSUL
INDIKATOR)
(big Idea)

PHASE 1: DATA USAGE FOR DECISION MAKING &


INTERVENTION PLANNING
PHASE 2: PROGRESS TRACKING FOR
ACTION PHASE
PHASE 3: EVALUATING
INTERVENTION STATUS
Contoh PInTaS: Inisiatif PLC
1 2 3 4 5 6
BIDANG
KRITERIA
KEBERHASILAN/ DATA TOV/
BIDANG FOKUS KEJAYAAN (ETR / INISIATIF
ASPIRASI DIKUMPUL BASELINE
INDIKATOR)
(big Idea)
Pencapaian SPM: Bidang 40% kelas 70% kelas LaDaP 1: Pendedahan
GPS semakin menurun tiga tahun kebelakangan Instruksional melaksanakan PdP melaksanakan PdP kepada PLC
GURU BERKUALITI GPS 3.5 (2017), 3.7 (2018) dan 4.1 (2019) berkesan berkesan
Kualiti straight A's menurun 8% daripada 10 orang (2018) kepada
8 orang (2019) PdP berkesan
Peratus lulus SPM meningkat dengan kadar kecil 86% (2018) kepada   Pelaksanaan PLC:
87.5% (2019) 60% guru mencapai 80% guru mencapai Lesson Study untuk
Data subjek: (Khusus: Sejarah, sekurangnya sekurang-kurang mata pelajaran Sejarah
GP mata pelajaran Subjek kritikal Fizik, Kimia dan Biologi amat rendah Fizik, Biologi dan kompetensi tahap kompetensi tahap baik
antara 5.0 - 7.0 Kimia
Peratus gagal mata pelajaran Sejarah 10% (2019). baik dalam PdPc dalam PdPc SKPMg2
SKPMg2 Std 4 Std 4 Pelaksanaan PLC:
SKPMg2 Standard 4
Purata Skor TUMS 4.4.21 (guru mencetus minda) dan 4.6 (menglibat      Sesi Perkongsian Guru
murid belajar aktif) < 3.5
60% guru mendapat sekurang-kurang tahap baik.
87.5% murid lulus 95% murid lulus SPM
Dapatan LW PdP berkesan: SPM
40% daripada kelas mencapai tahap 3 bagi penyampaian &
penggunaan bahan. 60% kelas mencapai tahap 3 (signifikan) bagi
penglibatan murid Learning Walk PdP
60% kelas mempamerkan murid terkawal (tahap 3) 40% kelas berkesan
mencapai komunikasi guru (tahap 3)
>50% PdP berpusat guru & guru kurang menyoal
Penandaan Tugasan Murid: 25% guru mencapai sekurang-kurang  
tahap 3 dalam penandaan tugasan murid. Elemen penandaan tugasan
yang kritikal ialah kepelbagaian tugasan dan pembetulan murid.
Penandaan tugasan murid adalah kritikal bagi Fizik dan Matematik Bengkel Post Mortem
(belum capai tahap 3). Pencapaian Murid dan
Amalan PLC: Data SPL KPM PLC:
Hanya 10% guru yang aktif mengadakan PLC iaitu Panitia Bahasa Kumpulan Penyelesai
Melayu dan Matematik Masalah
6 7 8 9 10 11
INISIATIF PIHAK BERTANGGUNG TEMPOH
KEPERLUAN SUMBER (KS) KAEDAH PEMANTAUAN (KP) DAPATAN EVIDEN
  JAWAB (PB) MASA (TM)
LaDaP 1: Pendedahan Munirah Ahmad Januari LCD, Dokumen: - Kehadiran 95%
kepada PLC (Setiausaha LaDaP) Bahan bacaan PLC 1.Buku Kehadiran LADAP
Bahan Pembelajaran 2 Laporan LaDaP
Pelaksanaan PLC: Setiap bulan Kooperatif 3. Laporan Pelaksanaan - 85% guru
Lesson Study untuk Salmah Hassan bermula Februari  Penceramah Lesson Study menyatakan LADAP
mata pelajaran Sejarah (Guru Kanan  Anggaran Kos RM200 4. Laporan LW telah memberi
Kemanusiaan) pengetahuan baru
Soal Selidik/temu bual:
Pelaksanaan PLC: Setiap minggu Bilik 1. Data suara guru - 6 Rancangan
CD 2. Data suara murid Pengajaran Harian
Sesi Perkongsian Guru Chandra Segaran   mata pelajaran Sejarah
(Guru Kanan Pemerhatian: telah disediakan
Bahasa) LW melalui PLC; Lesson
Study

- Setiap panitia telah


mengadakan
sekurang-kurangnya 8
kali sesi perkongsian
guru

- 85% guru telah


mencapai tahap baik
dalam SKPMg2 Std 4

Learning Walks PdP Fazil Saleh Setiap 2 minggu Instrumen LW Dokumen:


berkesan (Penolong Kanan sekali   1. Data LW setiap bulan 85% guru telah
HEM) Komputer mencapai tahap baik
  Soal selidik/temu bual
1.Suara Murid

Bengkel Post Mortem Asri Abddullah Setiap suku Bilik Dokumen: 95% ahli dalam
Pencapaian Murid dan (Penolong Kanan tahun   1. Laporan bengkel kumpulan penyelesai
PLC: Pentadbiran) Data Keputusan PBD masalah hadir dalam
5 6 7 8 9 10 11 12
PENILAIAN DAN TINDAK
KRITERIA KEJAYAAN INISIATIF  PB TM KS KP DAPATAN EVIDEN SUSUL
80% guru mencapai LaDaP 1: Kehadiran 95% LADAP Rumusan:
sekurang-kurang kompetensi Pendedahan kepada 85% guru mencapai
tahap baik dalam PdPc PLC - 85% guru menyatakan LADAP telah memberi kompetensi tahap baik bagi
SKPMg2 Std 4 pengetahuan baru dalam aspek PdPc SKPMg2
Pelaksanaan PLC: Std 4
Lesson Study untuk - 6 Rancangan Pengajaran Harian mata pelajaran
mata pelajaran Sejarah telah disediakan melalui PLC; Lesson Study Inisiatif mencapai ETR.
Sejarah LaDaP diteruskan dengan
- Setiap panitia telah mengadakan sekurang- menekankan kepada alat-
kurangnya 8 kali sesi perkongsian guru alat kolaboratif
Pelaksanaan PLC:
- 85% guru telah mencapai tahap baik dalam
Sesi Perkongsian SKPMg2 Std 4
Guru
Learning Walks PdP Dokumen: Rumusan:
berkesan 1. Data LW setiap bulan - 80% PdP berkesan 80% kelas melaksanakan
  PdP berkesan
70% kelas melaksanakan   Soal selidik/temu bual
PdP berkesan 1.Suara Murid Inisiatif mencapai ETR.

Bengkel Post Dokumen: Rumusan:


Mortem Pencapaian 1. Laporan bengkel 87% murid lulus
Murid dan
PLC: Kelulusan SPM 87% lulus Inisiatif belum mencapai
 95% murid lulus SPM Kumpulan ETR
Penyelesai Masalah Inisiatif perlu disemak
semula & dijajarkan untuk
penambahbaikan
Pelan Perancangan PLC SMK Pulau Nami 2020

Jan 2020 SEM 1 PENGGAL JAN- SEM 1


MAC 2020 PENGGAL 2
APR-MEI 2020

SEM 2 PENGGAL 1 SEM 2 PENGGAL 2


JUN-AUG 2020 SEPT-DIS 2020
Pemantauan Pelaksanaan
PLC di TS25

Guna
aplikasi
SPL KPM
Perekodan: Modul Individu:
Tambah Aktiviti PLC
Langkah-langkah untuk merekodkan aktiviti PLC
APAKAH DOKUMEN YANG
DIGUNAKAN?
TINDAKAN PPD
TINDAKAN PGB
TINDAKAN GURU