Anda di halaman 1dari 15

GURU SEBAGAI PENDAKWAH

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


• Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke
arah mengembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insah
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara. KPM, 1988
HURAIAN FPK
• Pendidikan suatu usaha berterusan – pra, sekolah, post
• Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
– Unsur intelek – daya fikir kritis dan kreatif
– Unsur rohani – kejiwaan dan kebatinan yang baik
– Unsur emosi – kecerdasan emosi yang matang
– Unsur jasmani – perkembangan fizikal yang sihat dan cekap
• Insan yang seimbang dan harmonis – unsur jeri, ceria, dedikasi, semangat juang
• Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan – amal ajaran agama, amar makruf nahi munkar
• Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan – membaca, cinta ilmu, tingkat dan sebarkan ilmu
• Rakyat Malaysia yang berketrampilan – berilmu dan berkemahiran, cekap dalam tugasan
• Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia – tahu baik buruk, amal nilai, amal kebaikan jauhi
keburukan
• Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab – bersih, cekap, amanah, patuh peraturan
• Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri – waras, tenang, sabar, baik
• Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara – cintai keluarga, kerjasama, toleransi, produktif, patriotik
IMPLIKASI FPK
• Terhadap Kurikulum
– Sukatan berorientasi program bersepadu dan umum
– Nilai murni diserap dalam semua subjek
– Melatih kemahiran vokasional dan teknologi
• Terhadap Pendidik
– Perubahan sikap pendidik agar positif terhadap tugas
– Perubahan profesional dalam strategi pnp
• Terhadap Institusi Pendidikan
– Pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh
dan seimbang
– Budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai murni
MEREALISASI FPK
10 Peranan guru (Dr. Abdullah Sani Abd. Rahman, Presiden HALUAN)

Guru sebagai pendakwah Memastikan anak didik menjadi insan beriman

Guru sebagai pendidik Memastikan anak didik menjadi insan seimbang

Guru sebagai pemimpin Bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpin

Guru sebagai pekerja Terikat dengan peraturan dan amanah yang ditetapkan oleh majikan

Guru sebagai pengusaha Memiliki kemahiran, berinovatif dan kreatif untuk menghasilkan produk berkualiti

Guru sebagai profesional Menjaga disiplin, menepati waktu, berketrampilan untuk memartabatkan kerjaya

Guru sebagai pengikut Patuh kepada arahan ketua

Guru sebagai pejuang Memartabatkan bangsa memerlukan pejuang

Guru sebagai penyokong Menyokong perkara yang bermanfaat kepada anak didik berdasarkan prinsip

Guru sebagai orang yang produktif Menggunakan segala sumber tenaga dan masa dengan berkesan di dalam dan di luar waktu persekolahan
KONSEP DAKWAH
• Dari sudut Bahasa:-
– Perkataan Arab membawa maksud meminta tolong, beribadat,
memandu, menjemput, mengajak, memanggil, menyeru dan
melaung (perbuatan mempengaruhi perasaan dan tingkah laku
boleh diertikan sebagai dakwah, Mohd. Azam Mahat)

• Dari sudut Istilah:-


– Imam al-Ghazali
Program yang lengkap dan semua peringkatnya mengandungi
semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi
menjelaskan tujuan dan matlamat hidup bagi menyingkap
petunjuk jalan yang menjadi petunjuk mereka
KONSEP DAKWAH
• Dari sudut Istilah
– Dr. Rauf Shalabi
• Gerakan membawa atau mengubah masyarakat daripada kekufuran kepada
keimanan, daripada kegelapan kepada cahaya dan daripada kesempitan
kepada lapang di dunia dan di akhirat.
– Dr. Yusuf al-Qardhawi
• Usaha membawa orang lain kepada agama Islam supaya mengikuti petunjuk
agama ini, melaksanakan segala ketetapannya di muka bumi ini,
mengkhususkan segala perhambaan diri, permohonan dan taat kepada
Allah SWT sahaja.
– Kesimpulan
• Proses menyeru seseorang ke arah kebaikan dengan mengamalkan apa yang
diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan segala perbuatan yang di
tegah-Nya.
DALIL BERDAKWAH
• An-Nahl: 125
• Ali Imran: 104
• An-Nahl: 36
• At-Taubah: 122
• Ali Imran: 159
MENGAPA PERLU BERDAKWAH
• Masyarakat rosak – pelbagai gejala sosial
• Kejahilan manusia – jahiliah
• Amanah Allah – khalifah (al-Baqarah:30)
• Pertarungan yang tiada kesudahan (al-
Baqarah: 221; Fatir: 6)
• Islam tersebar melalui manusia- pewaris nabi
• Menyelamatkan diri kemurkaan Allah – (al-
Maidah: 78-79; Ali Imran: 104)
Rukun Dakwah
• Da’ie - guru
• Mad’u - sasaran
• Maudhu’ - bahan
• Qawa’id - kaedah
• Uslub - teknik
Metodologi Dakwah
• Penjelasan yang nyata dan jelas – amanah terhadap ilmu, tidak
merahsiakan kebenaran
• Berperingkat-peringkat – tidak secara mengejut bagi
memudahkan penerimaan sasaran
• Mudah – tidak terlalu rigid dalam hal-hal yang bukan bersifat
prinsipal
• Menjinakkan – secara lembut, hikmah
• Menerangkan sebab di sebalik suruhan dan larangan – meraikan
fitrah manusia bersifat ingin tahu, memudahkan penerimaan
• Bersesuaian dengan keadaan sasaran – isi dan cara penyampaian
yang sesuai
Bagaimana Guru Menjadi Pendakwah

• GPI
• GB/ GPK
• GD
• GA
• GK
Aktiviti Dakwah
• Penulisan
• Ceramah/ tazkirah
• Peribadi unggul
• Menganjurkan program
• Usrah
Aktiviti Dakwah
• Persatuan Pendidikan Islam
• Sambutan Hari Kebesaran Islam
• Majlis Ilmu
• Festival Nasyid
• MTAQ
• Kempen Nilai Murni
– Aurat, salam, budi bahasa, tepat waktu
• Kem Pengukuhan Kerohanian
Aktiviti Dakwah
• Aktiviti ko-kurikulum PI
– Khat, jawi, selawat, hafazan, terjemahan, azan
• Pengukuhan PAFA
– Kem, amali
• Kegiatan Kebajikan
– gotong-royong, derma, ziarah