Anda di halaman 1dari 9

KEPEMIMPINAN

UMAR BIN KHATHAB


KELAS IMANI 28-09-2021
MATERI

Mengkaji dasar-dasar Peran Negara di masa Khulafaur Rasyidin


1. Pondasi pembinaan peran negara di era Khalifah Umar bin Khathab.

2. Kendala yang dihadapi dalam mendirikan negara di Masa Khalifah Umar


bin Khathab.
SEKILAS TENTANG UMAR
• Nama lengkap : Umar bin Khathab bin Nufail bin Abd Al Uzza bin Rabah bin Abdullah
bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib Al-Quraisy Al ‘Adawi.

• Lahir pada tahun 13 pasca tahun Gajah


• Ciri-Ciri Jasmani:
 Kulit putih kemerah2an. Masa krisis ekonomi: kuning kelam, Roti + minyak.
 Wajah tampan
 Postur tubuh tinggi besar berotot
 Rambut dan jenggot disemir dengan al-hinna’/inai  warna merah.
 Cambangnya Panjang dan lebat
KELUARGA UMAR
• Ayah : Al-Khathab bin Nufail • Istri : Ada 7 orang
• Ibu : Hantamah binti Hasyim. 1. Zainab binti Mazh’un

 Saudara perempuan Abu Jahal


2. Mulaikah binti Jarwal
3. Quraibah binti Abi Umayyah
 anak perempuan dari paman Abu Jahal
4. Ummu Hakim binti Al Harits
Anak: Ada 13 orang
5. Jamilah binti ‘ashim bin Tsabit
Hamba Sahaya : 2 orang
6. Atikah binti Zaid
7. Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib
PENGANGKATAN MENJADI KHALIFAH
• Secara Penunjukan oleh Abu Bakar
• Sebelumnya Abu Bakar yang sedang sakit meminta para sahabat untuk bermusyawarah,
memilih khalifah selanjutnya. Dalam musyawarah, setiap sahabat menolak untuk dicalonkan
dan malah mencalonkan shabat lainnya. Tidak ada hasil.
• Abu Bakar berdiskusi dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudhair,
dan beberapa orang lainnnya. Jawabannya sama.
• Thalhah: khawatir karena Umar terkenal keras sikapnya.
DASAR-DASAR PEMERINTAHAN
• Prinsip Musyawarah Kebijakan-kebijakan:
• Keadilan dan Persamaan 1. Gaji Khalifah
• Prinsip Kebebasan 2. Awal penetapan Kalender Hijriah (17 H)
1. Kebebasan Beragama 3. Lembaga Keuangan
2. Kebebasan Berpindah tempat atau 4. Lembaga Peradilan
bepergian 5. Pembagian Negara menjadi 12 provinsi
3. Kebebasan berpendapat 6. Kriteria Pegawai Negara
KHALIFAH PALING SUKSES
• Wilayah Kekuasaan dari Pakistan PENAKLUKAN-PENAKLUKAN
hingga Maroko. (sekarang: 28 Negara)
1. Penaklukan Irak dan Wilayah-wilayah Timur
• Pemecatan Khalid bin Walid sbg
2. Penaklukan Syam
panglima perang. Ganti: Abu Ubaidah
3. Penaklukan Mesir
4. Penaklukan Libya
MANAJEMEN KRISIS
1. Krisis Ekonomi ~ Tidak hujan selama 2 tahun
1. Menjadikan diri sebagai teladan bagi yang lain
2. Posko untuk para pengungsi
3. Meminta bantuan pd oragn-orang di berbagai daerah
4. Meminta bantuan kepada Allah dan Shalat Istisqa’
5. Memberhentikan hukum Had pd masa kelaparan
6. Menunda pembayaran zakat

2. Wabah Penyakit ~ Wabah Amwas


1. Hukum keluar-masuk di Kawasan yang terjangkit penyakit
• Umar Kembali berbalik pulang di Saragh, perbatasan antara Hijaz dan Syam
• Abu Ubaidah bin Jarrah wafat
• Mu’adz bin Jabal wafat
WAFATNYA UMAR

Wafatnya Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu’lu’ah (Fairuz). Seorang
budak fanatik Persia yang berpura-pura masuk Islam.
pembunuhan ini dilatarbelakangi dendam Abu Lu’lu’ah terhadap Umar. Dia
sakit hati atas kekalahan Persia. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 644
Masehi.