Anda di halaman 1dari 30

Imageri merupakan salah satu teknik mental untuk

membayangkan sesuatu dalam minda masing-


masing. Terdapat beberapa definisi oleh ahli
psikologi tentang imageri iaitu:
Block (1981) – Imageri adalah satu proses yang
menggunakan visualisasi untuk membayangkan
situasi.
Wann (1997) - Imageri ialah proses yang
merangkumi visualisasi mental tentang tugasan
yang dilakukan sebelum atau semasa melakukan
tugasan.
Selain itu terdapat dua pendapat yang dapat
menjelaskan maksud imageridengan lebih lanjut
iaitu:
• Pendapat yang dikemukakan oleh golongan
picturalist (gambaran) menjelaskan bahawa
imej yang terpapar atau lahir dalam minda
seolah-olah seperti kita melihat benda tersebut
dengan mata.

• Pendapat golongan discriptionist (deskripsi)


menjelaskan imageri
Sebagai gambaran grafik yang diterjemahkan
menerusi bahasa yang dibayangkan dalam minda.
Ini bermaksud minda menterjemahkan apa yang
kita ingini seolah-olah kita melihat perkara
tersebut dengan jelas.
• Imageri merupakan bahasa minda. Ini kerana otak
tidak dapat membezakan di antara peristiwa sebenar
dengan gambaran tentang peristiwa berkenaan. Bagi
otak, kedua-dua imej yang terbentuk adalah serupa.
• Imageri juga dimaksudkan dengan latihan mental
namun pendapat tersebut kurang tepat. Ini kerana
imageri merupakan satu proses mental manakala
latihan mental pula merupakan kaedah atau teknik
mental yang spesifik. Menurut Cox (1998), latihan
mental ialah keadaan dimana seseorang atlit satu
pergerakan fizikal secara tertutup (samada dengan
kehadiran atau tidak hadirnya imej pergerakan
tersebut).
Terdapat tiga pendekatan yang menjelaskan
fungsi imageri iaitu:

1. Teori Psikoneuromuskular (Psikologi + Saraf)

• Menjelaskan bahawa proses imageri akan


Menghasilkan satu corak atau planneuromuskular
yang hampir sama dengan pergerakan yang
sebenar. Imageri pula tidak menghasilkan
pergerakan hanya bayangan.
2. Teori Pembelajaran Simbolik

• Imageri terbentuk kerana individu


merancang sesuatu pergerakan yang
ingin dilakukan lebih awal. Oleh itu
matlamat pergerakan, sekuen pergerakan
motor dan pergerakan alternatif perlu
direncanakan secara kognitif sebelum
pergerakan sebenar.
3. Teori Kebangkitan dan Tumpuan

Merupakan gabungan teori psikoneuromuskular dan teori


pembelajaransimbolik

Teori ini dapat membantu meningkatkan prestasi atlit dengan 2


cara:
• Imageri Dalaman - Imageri dalaman bermaksud kita dapat merasa
semua pergerakan tersebut seperti kita sendiri yang melakukan
lakuan tersebut (neuromuscular). Bila kita berjaya pada tahap ini
maka kita telah berada pada tahap ‘kinestatik’. Kita dapat
merasakan setiap sensasi pergerakan kerana otak telah
menghantar impuls elektrik ke otot-otot tersebut.

• Imageri Luaran - Imageri luaran pula ialah kita hanya melihat


pergerakan tersebut dalam televisyen sahaja. Ini bermaksud kita
dapat melihat gambaran/grafik itu dengan mata sahaja. Kita hanya
beroperasi pada tahap visual/gambaran pergerakan dengan jelas.
• Gordon’s Test of Imagery Control (GTIC) –yang menilai aspek kawalan
imageri (Richardson ,1969).

• Vividness of Visual Imagery Questionaire (VVIQ)- yang menilai aspek


kejelasan imageri (Mark,1973).

• Vividness of Movement Imagery Questionaire (VMIQ)- yang menilai aspek


kejelasan imageri (Issac, Mark & Russell,1986).

• Imagery Use Questionaire (IUQ)- yang menilai aspek multidimensi imageri


(Hall,Rodgers & Barr,1990)

• Imagery Use Questionaire for Soccer (IUQ-SP) – yang menilai aspek


multidimensi imageri (Salmon, Hall & Haslam,1994)

• Sport Imagery Questionaire (SIQ) – yang menilai aspek multidimensi


imageri (Hall, Mark & Pavivio, 1996).

• Revised Movement Imagery Questionaire (RMIQ) – yang menilai aspek


multidimensi imageri (Hall & Martin)
Tahap keberkesanan imageri dalam meningkatkan
prestasi seseorang atlit bergantung kepada tahap
kemahiran atlit tersebut. Semakin tinggi tahap
kemahiran atlit yang telah mahir maka semakin
berkesan sumbangan imageri dalam membantu
peningkatan prestasi mereka berbanding dengan atlit
(novis) prestasi mereka masih lemah dan belum
menguasai kemahiran tersebut dengan baik maka
mereka belum mampu membentuk satu imej
pergerakan yang lemgkap dan menyeluruh tentang
kemahiran tersebut.
• Dapat meningkatkan konsentrasi
• Dapat membina keyakinan diri
• Dapat mengawal emosi contohnya berdasarkan
pengalaman lepas, kawalan pernafasan dan ‘chock’
• Dapat membantu dalam kemahiran contohnya
memukul bola golf, menjaring bola dan berenang .
• Dapat membantu strategi latihan untuk pasukan
dan individu.
• Dapat mengatasi masalah kesakitan dan
kecederaan.
Terdapat beberapa kajian telah dilakukan bagi melihat kesan
kedua-dua jenis imageri tersebut untuk memilih teknik yang mana
paling sesuai untuk membantu peningkatan atlit. Antara kajian
tersebut ialah :
•Mahoney & Avener, 1997 – mendapati imageri dalaman lebih
menghasilkan kesan positif kerana ia banyak digunakan oleh para
atlit jika dibandingkan dengan atlit novis.
•Barr & Hall, 1992 – mendapati imageri dalaman dapat
menghasilkan impuls elektrik yang boleh disukat di bahagian otot
badan yang terlibat dalam pergerakan yang dibayangkan.
•Epstein,1980 – menjelaskan bahawa kita tidak boleh membuat
kesimpulan tentang imageri yang paling baik kerana kedua-dua
imageri tersebut mempunyai kelebihan tersendiri yang dapat
membantu meningkatkan prestasi atlit tersebut.
The Effects of Individualized Imagery Interventions on
Golf Performance and Flow States

Tujuan utama kajian ini ialah untuk menguji keberkesanan


imageri terhadap pemain golf. Kajian ini telah dijalankan oleh
Adam R. Nichols, Remco C.J Polman (2002). Subjek kajian
terdiri daripada 4 orang atlit elit golf. Mereka menjalani kajian
dengan dua cara iaitu:

• Individual Golf Performance Measures


• Flow Analysis

Hasil daripada kajian ini, mereka mendapati mutu


permainan mereka semakin meningkat. Dari kajian ini di
dapati imageri mempunyai kesan yang positif dalam
memperbaiki prestasi pemain golf.
• The Influence of an Imagery Workshop on Athletes Use of
Imagery.
- Kajian ini menguji sejauhmana imageri dapat
mempengaruhi persembahan seseorang atlit. Subjek terdiri
daripada 36 atlit bola keranjang wanita dari tiga buah sekolah
yang berbeza. Kajian ini menggunakan dua jenis laporan yang
berbeza sebagai pengukuran kepada imageri dalam jangka
masa 6 minggu. Instrumen kajian termasuklah “The Sport
Imagery Questionnaire”. Dalam tempoh 6 minggu perkara
seperti frekuensi, jangka masa , isi kandungan dan
keberkesanan imageri di catatkan dalam diari harian. Kajian
mendapati atlit bola keranjang wanita dapat meningkatkan
prestasinya dalam bengkel yang di jalankan selama 6 minggu.
• Mental Skills Training For Sports: A Brief Review
Kajian ini di jalankan oleh Luke Behncke (2000)
yang menerangkan tentang kegunaan strategi
mental dalam sukan termasuklah teknik kognitif dan
juga somatik. Teknik –teknik yang diterangkan
termasuklah ‘mental rehearsal’ dan juga mental
imageri serta visualisasi.

Program intervensi kognitif yang digunakan untuk


membantu peningkatan prestasi serta pengawalan
kebangkitan atlit lazimnya mengabungkan imageri
sebagai inti pati program . Ini adalah kerana
kemahiran ini dapat membantu meningkatkan
prestasi keseluruhan atlit.
• Imagery and Self-Talk Training Improves Golf
Performance and Character
Kajian ini telah dijalankan terhadap pemain Golf
oleh Thomas, P.R,&
Fogarty, G.J (1997). Kajian ini dijalankan oleh 32
orang pemain golf yang
berumur 29-59 tahun selama dua bulan di dua kelab
Golf. Mereka menjalani kajian dengan dua cara
iaitu:

-The Golf Performance Survey(GPS)


-The Sports Imagery Questionnaire (SIQ)
Kajian ini menggunakan Lima Elemen
Psychological and Psychomotorskills iaitu :

• Pengetahuan kognitif dan perasaan negative


• Persediaan mental
• Automaticity
• Kemahiran
• Peningkatan Persembahan

Hasil daripada kajian ini, mereka mendapati


mutu permainan mereka semakin meningkat.
Kami berpendapat teknik imageri ini sesuai
diaplokasikan kepada atlit yang telah
mempunyai kemahiran yang konsisten dan
fokus yang baik.
• A Coach’s Instructional will affect Imagery Effectiveness

Kajian ini dijalankan oleh Bakker, F.C, Boschker, M.S , &


Chung , T (1996) Ke atas 39 orang pelajar. Kajian ini
menggunakan Lang’s Dichotomous Model of Stimulus. Mereka
perlu menggunakan teknik imageri ini untuk mengaplikasikan di
dalam pergerakan acara angkat berat iaitu antara 4.5 dan 9 kg.
Mereka mengukur imageri menggunakan the Movement
Imagery Questionnaire

Hasil kajian mereka, di dapati model ini sesuai


diaplikasikan apabila atlit berada di dalam perasaan stabil untuk
membuat pergerakan tersebut. Atlit perlu memberi tumpuan
bagaimana untuk melakukan aktiviti tersebut dengan perasaan
dan sensasi untuk membolehkan mereka mendapat hasil yang
baik menggunakan teknik imageri tersebut.
• Imageri adalah satu proses raptai penggambaran
sesuatu aktiviti fizikal secara simbolik dalam minda
(Richardson, 1967;Weinberg dan Gould, 1999). Daya
imaginasi selaku titik tolak mekanisme proses imageri.
Menurut Magill (1998), rangsangan pelbagai deria
digambarkan sebagai input imageri. Pemprosesan
termasuk taksiran dan pemilihan maklumat untuk
pembentukan imageri. Gambaran atau imageri yang
berbentuk simbolik terhasil dalam minda sebagai
output proses interaksi antara kiu-kiu yang relevan
dengan sistem memori.
William (1993) dan Magill (1998) menerangkan imageri merupakan salah
satu kombinasi latihan fizikal dan latihan mental yang memberi kesan
kepada aplikasi kemahiran dan persediaan untuk peningkatan prestasi.
Seterusnya beiau menjelaskan imageri adalah langkah peralihan proses
minda kepada realiti yang dapat diterangkan secara fisiologi .
Imageri terbahagi kepada dua iaitu imageri orientasi dan imageri
sensasi. Imageri orientasi dipecahkan kepada dua iaitu imageri
dalaman dan imageri luaran. Sementara imageri sensasi ialah imageri
auditori, visual dan kinaestetik
Sackett (1934) dalam Teori Pembelajaran
Simbolik mengatakan imageri berfungsi secara
simbolik dalam minda yang membantu atlit
memperolehi dan menguasai serta memahami
bentuk sesuatu pergerakan. Cara ini dapat
mengurangkan ketegangan yang dialami oleh
atlit kerana atlit sentiasa berada dalam
keadaan yang bersedia.
Lang (1979) dalam Teori Maklumat Biologi
memasukkan aspek stimulus (S) dan aspek
respon(R) ke dalam domain kognitif imageri.
Stimulus dan respon adalah berkaitan dalam
perlakuan. Lang berpendapat imageri adalah
satu proses yang akan mengukuhkan lingkaran
S-R . Maklumat biologi diperolehi setiap kali
respon berlaku. Ia termasuklah ketegangan.
 Imageri  Visualisasi
Imageri adalah satu proses
raptai penggambaran sesuatu Merakam maklumat dalam
aktiviti fizikal secara simbolik bentuk penglihatan dan
dalam minda. Daya imaginisasi menumpukan kepada
selaku titik tolak mekanisme
proses imageri. Rangsangan bentuk penglihatan.
pelbagai deria digambarkan
sebagai input imageri.
 Imej yang dihasilkan  Dari aspek penglihatan, ingatan
merupakan gabungan diantara kita berupaya mencatat segala
imej visual, lisan, auditori, bentuk penglihatan seperti
visualisasi dan juga kinestatik. gambar, pemandangan dan apa
sahaja yang dapat dilihat oleh
mata kasar. Imej yang terhasil
dalam gambaran mental ini
disebut imej visual.
 Aktiviti imageri  Aktiviti visualisasi hanya
merangkumi ke semua melibatkan satu sahaja
yang ada pada pancaindera penggunaan deria
manusia iaitu penglihatan, penglihatan bagi
pendengaran, bau, menghasilkan gambaran
sentuhan dan juga rasa. mental yang dikehendaki.
 Proses imageri adalah  Visualisasi adalah lebih
lebih sukar berbanding mudah dirakam dalam
dengan visualisasi kerana gambaran mental.
membabitkan pelbagai
pemprosesan maklumat
sebagai gambaran mental.
 Imageri merupakan  Visualisasi merupakan
keseluruhan proses salah satu teknik yang
rakaman mental dan terdapat dalam imageri.
merupakan satu daya
imaginisasi yang aktif
disamping peka terhadap
segala pendedahan dan
rangsangan maklumat.
 Imageri terdiri daripada  Visualisasi merupakan
jenis imageri orientasi cabang kepada salah satu
yang terdiri daripada imageri jenis sensasi.
imageri dalaman dan juga
luaran serta imageri
sensasi yang terdiri
daripada imageri auditori,
imageri visual dan juga
imageri