Anda di halaman 1dari 71

Submodul 7.3.

1
Konsep Pembelajaran Bermakna
7.3 Pembelajaran Bermakna – Model Pembelajaran Murid

OBJEKTIF

1. Menjelaskan konsep pembelajaran bermakna dan kompetensi pembelajaran


bermakna 6C;
Digital Tools & Resources

2. Mengenal pasti dimensi dan sub dimensi kompetensi pembelajaran


bermakna 6C dengan menggunakan video learning partnership;
3. Menjelaskan konsep Model Pembelajaran Murid;
4. Membuat perkaitan antara Model Pembelajaran Murid dan Kompetensi
Pembelajaran Bermakna 6C; dan
5. Mengenal pasti tindakan yang perlu dilakukan berasaskan Kitaran Inkuiri
Kolaboratif – Model Pembelajaran Murid.

2
PENGENALAN
Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha
Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan
kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.
Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta
pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang
Digital Tools & Resources

terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025


TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul.

3
Digital Tools & Resources

‘Big Idea’ Modul 7: Memacu kemenjadian murid melalui kapasiti


pedagogi untuk pembelajaran bermakna

4
KOMPONEN SUB-MODUL 7.3 KONSEP PEMBELAJARAN
BERMAKNA – MODEL PEMBELAJARAN MURID

7.3.1
Digital Tools & Resources

Kompetensi
Pembelajaran
Bermakna – 6C

SUB MODUL 7.3


7.3.2
Kompetensi
Pembelajaran
Bermakna – 6C dan
Model Pembelajaran
Murid

5
M7.3.1: Pembelajaran Bermakna
e-learning : Meneliti Rubrik Kompetensi pembelajaran bermakna
(Toolkit M7.3-A1-01) dan Peta Bulatan (Toolkit M7.3-A1-02)

Aktiviti 1: Perkongsian pandangan/idea tentang


Digital Tools & Resources

rubrik 6C

KONSEP
Penjelasan tentang Konsep Pembelajaran Bermakna
PEMBELAJARAN
BERMAKNA-
Perkongsian Video 1 (6C)
MODEL
PEMBELAJARAN
MURID Aktiviti 1 : Analisis Dimensi dan Sub Dimensi 6C
(Toolkit M7.3-A1-03)

Penjelasan tentang Rubrik 6C

Rumusan 6C
6
M7.3.2: Pembelajaran Bermakna

Penjelasan tentang Model Pembelajaran Murid

KONSEP
Digital Tools & Resources

PEMBELAJARAN Perkongsian Video 2 (Analisis Model Pembelajaran Murid)

BERMAKNA-
MODEL
PEMBELAJARAN
Aktiviti 3: Perkaitan Model Pembelajaran Murid dengan 6C
MURID (Toolkit M7.3-A2-01)

Aktiviti 4: Model Pembelajaran Murid dan Kitaran Inkuiri Kolaboratif


(Toolkit M7.3-A2-02)

7
KONSEP PEMBELAJARAN BERMAKNA

Kajian mendapati setiap hari 49%


murid berasa bosan semasa sesi
pembelajaran, 17% berasa bosan
dalam setiap kelas iaitu
Digital Tools &
Resources

bersamaan dengan 2/3 yg berasa


bosan berada di kelas setiap hari.

Kajian oleh, High School Survey of


Student Engagement (HSSSE) ,
Indiana University, 2010.

8
Pembelajaran Bermakna
Digital Tools &
Resources

Kemerosotan minat ke sekolah


mengikut gred

9
Pembelajaran Bermakna
Digital Tools &
Resources

Penglibatan murid semakin berkurang

10
PEMBELAJARAN BERMAKNA

• Menekankan perubahan dalam budaya


• Dapat menggerakkan kecemerlangan dan ekuiti
untuk semua
• Penentu utama pembelajaran bermakna adalah
Digital Tools &

pemerolehan kompetensi baharu


Resources

• Meningkatkan penglibatan murid dalam


pembelajaran melalui keindividuan dan
kesepunyaan
• Menghubung murid dengan "dunia sebenar"
• Penerapan nilai kerohanian/murni
• Membina kemahiran, pengetahuan, keyakinan diri,
dan efikasi kendiri melalui inkuiri

11
Pembelajaran Bermakna

• Peranan baru kepada murid :


❑ sebagai co-designers dan co-learners
❑ sebagai ‘problem designers’. Berubah
daripada memikirkan ‘what is’ kepada
Digital Tools &
Resources

‘what could be’

• Murid terlibat dalam mengemukakan


masalah, bukan sebagai penyelesaian
masalah semata- mata
• Melatih murid untuk tidak takut pada
cabaran sebaliknya sentiasa rasa ingin
tahu

12
Pembelajaran Bermakna

• Murid terlibat dan sangat teruja dalam


memberi khidmat sesama sendiri serta
komuniti
• Membina hubungan baru dengan murid dan
Digital Tools &

antara murid, keluarga, masyarakat dan guru


Resources

• Perhubungan baharu dalam pembelajaran


dalam kalangan murid, guru, keluarga dan
komuniti
• Kolaborasi yang kompleks, kreatif dan
penyelesaian masalah
• ‘Persekitaran’ sekolah yang lebih luas
menjangkau ruang , masa dan kepakaran

13
Pembelajaran Bermakna

• Melibatkan proses kognitif yang tinggi


untuk mencapai kefahaman yang
mendalam tentang kandungan dan isu-
isu yang kontemporari
Digital Tools &

• Menangani bidang atau isu-isu yang


Resources

merentas disiplin
• Mengintergrasi keupayaan personal dan
akademik
• Aktif, autentik, mencabar, dan
berpusatkan murid
• Mempunyai impak kepada dunia

14
DAPATAN - NEW PEDAGOGIES FOR DEEP LEARNING
• 1,200 sekolah telah melaksanakannya
• 7 negara (Australia, Canada, Finland, the Netherlands, New Zealand, the
United States, dan Uruguay)
Digital Tools &
Resources

Mengapa
6C? Slaid
kurikulum

Cemerlang Kemajuan Berkembang Permulaan Bukti Terhad

21
OECD
Organisation
for Economic
Co-operation
Digital Tools &

and
Resources

Development

16
RUBRIK 6C (ENGLISH)
D
Reso igital

urces Too
ls
&

17
RUBRIK 6C

D
Reso igital

urces Too
ls
&
CONTOH RUBRIK 6C DIGUNAPAKAI DI BOURCHIER ST
PRIMARY
Digital Tools &
Resources

19
CONTOH : Torquay College Year 4-6 : 6 Cs Rubric
Digital Tools &
Resources

20
Kompetensi Pembelajaran Bermakna – 6C

PERKONGSIAN VIDEO 1:
ANALISIS TENTANG 6C
Digital Tools &
Resources

Deep Learning: Learning


Partnerships at OCSB (Hurricane)

21
Aktiviti 2
Aktiviti 2: Menganalisis Dimensi dan Sub-Dimensi
Kompetensi Pembelajaran Bermakna

Dalam kumpulan,
Digital Tools &

1.Peserta diminta meneliti video masing-


Resources

masing di blendspace dan mengenal


pasti dimensi dan sub dimensi
kompetensi pembelajaran bermakna 6C

2.Setiap kumpulan membentangkan


analisis video masing-masing
menggunakan Toolkit M7.3-A1-03

22
KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERMAKNA 6C

C6 C1
Digital Tools &
Resources

C5 C2

C4
C3

23
CHARACTER (SAHSIAH)

Mempraktikkan pembelajaran
bermakna, memiliki sifat-sifat
seperti kegigihan, ketabahan, dan
Digital Tools &
Resources

daya tahan; dan keupayaan untuk


menjadikan pembelajaran sebagai
sebahagian daripada kehidupan.
Seorang yang pandai membawa
diri dalam kehidupan yang
1 mencabar. C1

30
CHARACTER (SAHSIAH)

2
1
Digital Tools &
Resources

4 3

CHARACTER – 4 SUB DIMENSI

25
CHARACTER (SAHSIAH)

1
• Infografik
dihasilkan
Digital Tools &

untuk
Resources

mudahkan
guru
(pengguna)
• Warna yang
berbeza

26
27
CHARACTER (SAHSIAH)

2
Digital Tools &
Resources
28
CHARACTER (SAHSIAH)

3
Digital Tools &
Resources
29
CHARACTER (SAHSIAH)

4
Digital Tools &
Resources
CITIZENSHIP (KEWARGANEGARAAN)

Memiliki pemikiran global, mempertimbangkan


isu-isu global berdasarkan pemahaman yang
mendalam tentang nilai-nilai dan pandangan
Digital Tools &

dunia yang pelbagai, serta melalui minat dan


Resources

keupayaan yang tulen untuk menyelesaikan


masalah dunia nyata yang rumit dan memberi
kesan kepada kelestarian manusia 2 dan alam
C2
sekitar.

2
30
CITIZENSHIP (KEWARGANEGARAAN)

2
1
3
Digital Tools &

4
Resources

31
32
1
Digital Tools &
Resources
33
2
Digital Tools &
Resources
40
3
Digital Tools &
Resources
35
4
Digital Tools &
Resources
36
5
Digital Tools &
Resources
CONTOH ‘DEEP LEARNING TASK’ - CITIZENSHIP
(KEWARGANEGARAAN)
Projek: -Kutip derma
Penulisan ‘coffee blend’
tentang Alam - email kepada dan kutipan
Sekitar stesyen TV
Digital Tools &

Uji kemahiran menulis Merancang Idea


Resources

dan komunikasi & buat pelan $3,400


(keperluan kurikulum) tindakan

Satu kumpulan
Pelajar Gred 10 (Pencemaran Air di ‘Dog Panggil ‘learning by
(Ting. 4) River’) bersebelahan stesyen TV doing’
sekolahnya

Minta pelajar
Sama-sama membersih Bina pengetahuan
Penulisan aplikasikan
selesai sungai dan buat liputan baharu dan
pengetahuan tersebut
TV membuat tindakan
ke situasi sebenar

37
COLLABORATION (KOLABORATIF)

Saling bergantung dan bersinergi


dalam kumpulan dengan C3
kemahiran interpersonal dan
Digital Tools &

berpasukan yang tinggi seperti


Resources

pengurusan dinamika kumpulan


dan cabaran yang berkesan dan
membuat keputusan bernas
bersama. Saling belajar dan

3 menyumbang kepada ahli


kumpulan.

38
COLLABORATION (KOLABORATIF)

1 2
Digital Tools &
Resources

3
4

5
39
COLLABORATION (KOLABORATIF)

1
Digital Tools &
Resources

40
COLLABORATION (KOLABORATIF)

2
Digital Tools &
Resources

41
COLLABORATION (KOLABORATIF)

3
Digital Tools &
Resources

42
COLLABORATION (KOLABORATIF)

4
Digital Tools &
Resources

43
COLLABORATION (KOLABORATIF)

5
Digital Tools &
Resources

50
COLLABORATION (KOLABORATIF)
Digital Tools &
Resources

45
CONTOH: COLLABORATION
(KOLABORATIF)
Digital Tools &
Resources

46
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

Berkomunikasi dengan berkesan


dengan pelbagai gaya, mod, dan
Digital Tools &
Resources

alatan (termasuk alatan digital),


disesuaikan untuk pelbagai
audien. C4

4
47
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

2
1
Digital Tools &
Resources

4 3

48
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

1
Digital Tools &
Resources

49
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

2
Digital Tools &
Resources

50
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

3
Digital Tools &
Resources

51
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

4
Digital Tools &
Resources

52
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

5
Digital Tools &
Resources

53
CREATIVITY (KREATIVITI)

Memiliki ‘perspektif
keusahawanan' dari sudut C5
ekonomi dan sosial, mengajukan
Digital Tools &

soalan inkuiri yang tepat bagi


Resources

menghasilkan idea-idea baru, dan


kepimpinan yang meneraju dan
memacu idea-idea tersebut
seterusnya menterjemahkan

5 sebagai tindakan
.
.
60
CREATIVITY (KREATIVITI)
2
1
Digital Tools &

4
Resources

55
CREATIVITY (KREATIVITI)

1
Digital Tools &
Resources

56
CREATIVITY (KREATIVITI)

2
Digital Tools &
Resources

57
CREATIVITY (KREATIVITI)

3
Digital Tools &
Resources

58
CREATIVITY (KREATIVITI)

4
Digital Tools &
Resources

59
CREATIVITY (KREATIVITI)

5
Digital Tools &
Resources

60
CRITICAL THINKING (BERFIKIRAN KRITIS)

Menilai maklumat dan hujah


secara kritikal, melihat pola dan
Digital Tools &
Resources

perkaitan, membina
pengetahuan yang bermakna,
dan menerapkannya dalam
situasi sebenar C6
6
61
CRITICAL THINKING (BERFIKIRAN KRITIS)

1 2

4 3
Digital Tools &
Resources

5 6

62
CRITICAL THINKING (BERFIKIRAN KRITIS)

1
Digital Tools &
Resources

63
CRITICAL THINKING (BERFIKIRAN KRITIS)

2
Digital Tools &
Resources

70
CRITICAL THINKING (BERFIKIRAN KRITIS)

3
Digital Tools &
Resources

65
CRITICAL THINKING (BERFIKIRAN KRITIS)

4
Digital Tools &
Resources

66
CRITICAL THINKING (BERFIKIRAN KRITIS)

5
Digital Tools &
Resources

67
CRITICAL THINKING (BERFIKIRAN KRITIS)

6
Digital Tools &
Resources

68
KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERMAKNA 6C
• Membuat perkaitan & mengenal


pasti pola
Menilai maklumat dan hujah C6 •

Belajar cara belajar
Kecekalan, ketabahan, ketekunan
• Pembinaan ilmu yang bermakna
• Pembinaan ilmu secara
kolaboratif
C1 •
& ketahanan
Pengaturan diri, tanggungjawab
• Menguji, membuat refleksi & integriti
melaksana tindakan berasaskan • Pemanfaatan digital
idea dalam dunia sebenar
• Pemanfaatan digital

C5
i Resources
D

• Memahami nilai &gital Menyoal gunakan soalan
inkuiri yg tepat
C2 pandangan global yang
pelbagai
• Kepimpinan untuk
• Perspektif global Minat
melaksanakan tindakan
T l

• tulen terhadap manusia


oo• s Keusahawanan ekonomi dan
& kelestarian alam
& sosial
sekitar
• Mengambilkira dan
melaksanakan idea &
penyelesaian bahan
C4 C3
• Menyelesaikan masalah
dunia sebenar yg kurang
jelas dan kompleks
• Pemanfaatan digital
• Pemanfaatan digital

• Komunikasi yang direka untuk audien khusus • Kemahiran interpersonal & berkumpulan
• Komunikasi yang koheren menggunakan pelbagai • Menguruskan dinamika dan cabaran
mod komunikasi • Kemahiran sosial, emosi dan silang budaya
• Perbezaan dan kepentingan komunikasi multimodal • Saling bergantung dalam satu kumpulan
• Refleksi terhadap PdP untuk membangun & • Pemanfaatan digital
menambahbaik komunikasi
• Pemanfaatan digital

69
Pembelajaran Bermakna
DSKP BM TAHUN 6

DSKP RBT TAHUN 6


Digital Tools &
Resources

DSKP SAINS TAHUN 6

DSKP SEJARAH TAHUN 6

70
Pembelajaran Bermakna

TERIMA KASIH
Digital Tools &
Resources

71