Anda di halaman 1dari 22

KFP60604

PENYELIDIKAN KUANTITATIF
PENGENALAN REKA BENTUK KAJIAN DALAM
P E N Y E L I D I K A N K U A N T I TAT I F
PENYELIDIKAN
Dari perspektif tujuan penyelidikan:

Asas Gunaan
Penilaian
(pure/fundamental) (contractual)

Pembanguna
Tindakan
n
McMillan (1996); Postlethwaite (2005)
PENYELIDIKAN
Penyelidikan &
Asas Gunaan Penilaian Tindakan
Pembangunan
• Menghasilkan • Menyelesaikan • Menilai • Melibatkan • Pembangunan
sesuatu teori masalah keberkesanan para pengamal produk bagi
atau mengukuh praktikal atau kualiti sebagai membantu
atau menilai dengan sesuatu sistem penyelidik meningkatkan
semula teori menggunakan atau program. dalam usaha sesuatu amalan
bagi situasi teori-teori penambahbaik pendidikan.
baharu. sedia ada an amalan
• Melihat dalam disiplin semasa.
hubung kait yang dikaji. • Salah satu cara
antara • Tujuan utama untuk
pembolehubah bukan untuk meningkatkan
dalam konstruk membuat profesionalism
yang membina generalisasi e sesuatu
teori yang atau profesion
diselidik bagi membentuk melalui
tujuan teori tetapi penilaian dan
generalisasi. menyelesaikan penambahbaik
masalah dalam an berterusan.
amalan
semasa.
PENYELIDIKAN
Dari perspektif analisis data penyelidikan:

Campuran
Kualitatif Kuantitatif
(mix-method)
SOME REFRESHMENTS FROM GRU

Apakah reka bentuk kajian yang ada dalam kajian sains


sosial/psikologi/pendidikan?
BREAK OUT ROOMS

• Perbincangan dalam kumpulan. 5 orang ahli dalam satu kumpulan. Setiap


orang ada 1 nombor unik (1 – 5)
• Selama 20 minit, bincang jawapan kepada soalan berikut:
1. Bagaimana kajian kuantitatif dibezakan daripada kualitatif? Berikan contoh untuk kedua-
duanya.
2. Jelaskan mengenai kajian eksperimental beserta contoh.
3. Jelaskan mengenai kajian tinjauan beserta contoh.
4. Jelaskan mengenai kajian deskriptif beserta contoh.
5. Jelaskan mengenai kajian korelasi beserta contoh.
PENILAIAN

Soalan 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
1 = kurang tepat
2 = agak tepat
3 = tepat
END OF LECTURE
1
• Mengkaji satu isu/fenomena/masalah secara

Kualitatif PENEROKAAN

• Mengkaji satu isu/fenomena/masalah secara

Kuantitatif memahami pembolehubah yang


mempengaruhi sesuatu hasil atau hubungan
antara pembolehubah melalui
PENGUKURAN

• Gabungan kedua-dua pendekatan: untuk

Campuran meneroka satu isu/fenomena/masalah secara


mendalam dan memahami hubungan antara
pembolehubah.
Kuantitatif

Kualitatif
BENTUK PENYELIDIKAN

Bukan
Eksperimental Eksperimental
(tinjauan)

SEBAB - AKIBAT
sebab - akibat
Sejarah
Eksperimental
Bentuk
Kualitatif
penyelidikan Bukan
eksperimental
(tinjauan)
tinjauan
Deskriptif

Korelasi
REKA BENTUK PENYELIDIKAN
YANG MENGGUNAKAN Kuantitatif
ANALISIS KUANTITATIF

Tinjauan (bukan
Eksperimen
eksperimen)

Ujian-t

Deskriptif Korelasi Korelasi


Analisis
univariate Min, sisihan
piawai,
peratus, Pengaruh
ujian-t (sumbangan) Regresi
Analisis
multivariate
Structural Equation
Modelling (SEM)
PENDEKATAN KUANTITATIF

T IN J A U A N ( B U K A N E K S P E R I M E N ) E K S P E RI M E N

1. Menghuraikan secara kuantitatif • Menguji kesan rawatan (intervensi)


(numerik) mengenai trend, sikap, atau terhadap hasil (outcome), dengan
pendapat populasi dengan mengkaji mengawal semua faktor lain yang
sampel daripada populasi tersebut. mungkin mempengaruhi hasil tersebut.
2. Berdasarkan analisis ke atas data
daripada sampel, penyelidik membuat
generalisasi atau kesimpulan mengenai
populasi.
TINJAUAN
TINJAUAN
1. Pengumpulan data mengenai fenomena yang TIDAK DAPAT DIPERHATIKAN SECARA
LANGSUNG.
2. Kajian mengenai sikap, kepercayaan, nilai, tingkah laku, pendapat, tabiat, keinginan, idea,
dan lain-lain maklumat berkaitan dengan SEKUMPULAN ORANG.
3. Maklumat yang tepat diperoleh berkenaan kumpulan yang besar dengan menggunakan
sampel yang kecil.
4. Dijalankan dalam bidang perniagaan, politik, kerajaan, sosiologi, kesihatan awam, psikologi,
dan pendidikan.
5. Berbeza dengan bancian, tinjauan hanya melibatkan pengumpulan maklumat daripada
sebahagian populasi yang dikaji.
6. Tujuan tinjauan bukanlah untuk memerihalkan individu tertentu yang dipilih sebagai sampel,
tetapi untuk memperoleh satu komposit profil populasi.
TINJAUAN
Bentuk Prosedur
Tujuan Jenis
pengumpulan data pengumpulan data
• untuk membuat • Rentas- • Soal selidik • Pentadbiran
generalisasi silang/keratan jenis tertutup: secara langsung
daripada sampel rentas/hirisan- soalan jenis • Pos
kepada populasi rentas (cross- Thurston atau • Dalam talian
sehingga sectional): data skala kadar
kesimpulan dikumpul sekali • Soal selidik
dapat dibuat sahaja jenis terbuka
mengenai ciri, • Jangka panjang
sikap, atau (longitudinal):
tingkah laku data dikumpul
populasi ini. dari semasa ke
semasa
TINJAUAN
Populasi dan Analisis data dan
Instrumentasi
sampel interpretasi
• Penentuan saiz • Instrumen yang • Statistik deskriptif:
sampel digunakan untuk frekuensi, peratus,
Kajian tinjauan
berdasarkan saiz mengumpulkan min, sisihan
populasi data: soal piawai DESKRIPTIF
• Penentuan teknik selidik/inventori
pemilihan sampel: • Soal selidik sedia • Statistik inferensi:
satu peringkat atau ada atau baharu pengujian Kajian tinjauan KORELASI
multi-peringkat, dibina. hipotesis
rawak mudah atau • Soal selidik sedia (hubungan antara
rawak ada (adopt atau pembolehubah
berkelompok adapt) atau perbezaan Kajian tinjauan SUMBANGAN
• Kesahan dan antara kumpulan
kebolehpercayaan pada satu
pembolehubah)
EKSPERIMEN
EKSPERIMEN

1. Kajian yang menghasilkan hubungan sebab-akibat.


2. Dijalankan dalam satu persekitaran TERKAWAL – satu atau lebih pembolehubah
dimanipulasi oleh penyelidik untuk melihat KESANNYA ke atas pembolehubah hasil,
sementara pembolehubah yang lain DIKAWAL.
3. Penyelidikan yang paling berstruktur kerana kawalan yang ketat supaya pengaruh
pembolehubah luaran ke atas dapatan penyelidikan dapat diminimumkan.
EKSPERIMEN
Prosedur
Tujuan Jenis Pembolehubah
pengumpulan data
• Menguji kesan • Tidak • Kenal pasti
rawatan • Pra-eksperimen Bersandar/Beba kumpulan
(intervensi) • Eksperimen- s (Independent rawatan dan
terhadap hasil Benar/Tulen variable – IV) kawalan.
(outcome), • Eksperimen- • Ujian pra
dengan • Bersandar • Rawatan
Kuasi
mengawal (Dependent • Ujian pos
• Faktor
semua faktor variable – IV)
lain yang
mungkin
mempengaruhi
hasil tersebut.
EKSPERIMEN
Analisis data dan
Sampel Instrumentasi
interpretasi
• Kumpulan • Instrumen: • Statistik
kawalan dan modul, RPH, deskriptif:
kumpulan ujian frekuensi,
Eksperimen - Benar rawatan peratus, min,
• Pemilihan sampel • Kesahan dan sisihan piawai
ke dalam setiap kebolehpercayaa
kumpulan: rawak n • Statistik
atau konvenien inferensi:
Eksperimen - Kuasi (sampel dalam pengujian
kumpulan sedia hipotesis
ada) (perbezaan antara
kumpulan pada
satu
pembolehubah)

Anda mungkin juga menyukai