Anda di halaman 1dari 36

KAJIAN KORELASI

APA ITU KAJIAN KORELASI?

A statistical test to determine the tendency or


pattern for two (or more) variables or two sets of
data to vary consistently.

(JOHN W. CRESWELL)
BILA KAJIAN KORELASI DIGUNAKAN?

Untuk mencari hubungan dua atau lebih pembolehubah sama ada mempengaruhi
satu sama lain atau tidak.
(Ketner, Smith & Parnell, 1997)

Untuk meramalkan keputusan dapatan kajian seperti ramalan kebolehan, kualiti


sekolah, motivasi pelajar dan pengaruh kursus akademik dengan keputusan
pelajar.
(Anderson & Keith, 1997)

Bila pengkaji mengetahui dan boleh mengaplikasikan ilmu statistik berdasarkan


pengiraan ujian korelasi.
JENIS REKA BENTUK KORELASI

EXPLANATORY PREDICTION
DESIGN DESIGN
EXPLANATORY DESIGN
Pengkaji menghubungkan dua atau lebih pembolehubah.

Pengkaji mengumpulkan data pada satu masa tertentu.

Pengkaji menganalisis semua peserta/responden sebagai satu kumpulan (a single group).

Pengkaji memperoleh paling kurang 2 skor – satu untuk setiap pembolehubah.

Pengkaji melaporkan tujuan ujian korelasi dalam analisis data. (kekuatan ujian korelasi untuk
memperoleh maklumat tambahan.

Pengkaji membuat interprestasi / membuat kesimpulan dari keputusan ujian korelasi. (tahap perhubungan
antara 2 pembolehubah)
PREDICTION DESIGN
Untuk mengenalpasti pembolehubah yang menjangkakan
keputusan atau kriteria.

predictor variable dan criterion/outcome variable

Pengkaji meletakkan perkataan (prediction) dalam tajuk kajian,


objektif kajian dan persoalan kajian.

Pengkaji mengukur predictor variable dalam satu masa tertentu dan


criterion variable pada satu masa yang lain.

Pengkaji meramalkan keputusan kajian.


CIRI-CIRI KAJIAN KORELASI

ANALISIS
HUBUNGAN
PAPARAN SKOR PEMBOLEHUBAH
ANTARA SKOR
PELBAGAI
• Plot taburan • Arah (Direction) • Korelasi Separa
(Scatterplots) • Bentuk (Form) • Regresi Berganda
• Matriks (Matrices) • Tahap (Degree)
PAPARAN SKOR

TABURAN PLOT MATRIKS

Bentuk graf
Bentuk jadual

Bentuk hubungan- linear (garisan lurus)


atau curvilinear (U-shaped)
Memaparkan pekali korelasi untuk
semua pembolehubah
Arah hubungan- 1 skor meningkat dan
skor lain turut meningkat
Pengkaji memaparkan pekali korelasi
Tahap hubungan – hubungan pekali dalam bentuk matriks dalam penerbitan
korelasi 1.0 hingga -1.0 laporan.
TABURAN PLOT
MATRIKS
HUBUNGAN ANTARA SKOR
ARAH

Korelasi Positif (pekali korelasi “1”): Taburan berselerak dalam arah

ARAH yang sama. X meningkat, Y meningkat. X menurun, Y menurun.

Korelasi Negatif (pekali korelasi “-”): Taburan berselerak dalam arah


yang berlainan. X meningkat, Y menurun. X menurun, Y meningkat.

Jika corak skor satu pembolehubah tidak berkait dengan mana-mana


pembolehubah, maka tiada hubungan linear 0.00
HUBUNGAN ANTARA SKOR
BENTUK
HUBUNGAN ANTARA SKOR
TAHAP
Tahap hubungan antara dua set skor
Tahap hubungan antara dua
menunjukkan sama ada hubungan
pembolehubah iaitu pekali korelasi
itu konsisten dan boleh diramalkan
-1.00 hingga +1.00.
(Gravetter&Wallnau, 2000)
SAIZ PEKALI KORELASI

.20 - .35 : Hubungan yang sedikit.


Bernilai untuk meneroka hubungan
rapat di antara pembolehubah.

.35 - .65 : Berguna untuk jangkaan yang


terhad. Untuk mengenalpasti variable
membership dalam analisis faktor.

.66 - .85 : Hubungan yang sangat


bagus. Keputusan jangkaan yang
bagus dapat dihasilkan.

.86 dan keatas : Hubungan yang kuat.


Pengkaji ingin untuk kesahan konstruk atau
kebolehpercayaan ujian semula. Jarang
diperoleh.

(COHEN & MANION, 1994)


ANALISIS PEMBOLEHUBAH PELBAGAI
KORELASI SEPARA
Lineriti
KORELASI SEPARA (perhubungan
Diukur dengan
skala selang/skala
pembolehubah
nisbah
 Untuk menentukan adalah linear)
hubungan antara 2
pembolehubah dengan
Taburan data
menghalang kesan secara normal
pembolehubah ketiga
Pembolehubah kawalan -
tidak dikaji tetapi memberi
kesan kepada kajian
CONTOH KORELASI SEPARA
ANALISIS PEMBOLEHUBAH PELBAGAI
REGRESI BERGANDA

Regresi Berganda Persamaan Regresi Berganda

 Prosedur statistik untuk mengukur


gabungan hubungan “multiple Y (predicted)=  b1 X1 + b 2 X2 + a
independent variable” dengan
“single dependent variable”
 Meramal 1 pembolehubah dimana:
daripada kombinasi berwajaran
Y = the predicted scores
linear dua atau lebih
b1 = a constant for slope of X1 (b 2 X2 )
pembolehubah tak bersandar
a = the intercept
 Ditetapkan sebagai r(r kuasa dua)
CONTOH REGRESI
BAGAIMANA KAJIAN KORELASI DIJALANKAN?

Langkah 1:
Memastikan kajian korelasi sesuai dengan
masalah kajian


Hubung kait antara dua pembolehubah

Meramal keputusan daripada 1 atau lebih pembolehubah

Meneliti hubungan yang kompleks
CONTOH

TAJUK JURNAL:
KORELASI STRATEGI DENGAN MOTIVASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Pembolehubah bersandar:
Strategi Pembelajaran Bahasa dan Motivasi
Pembelajaran Bahasa
Pembolehubah tidak bersandar:
Pembelajaran Bahasa Arab
BAGAIMANA KAJIAN KORELASI
DIJALANKAN?

Populasi
sesuai
dan
bermakna

Langkah 2:
Mengenalp
asti
populasi
dan sampel
kajian

Saiz sampel
tidak kurang
dari 30
untuk elak
kesilapan
varians
CONTOH
POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN

Populasi kajian = 1691 bilangan pelajar


Tingkatan 4 daripada 13 buah sekolah
menengah agama
Sampel kajian = 457 orang pelajar dipilih
secara rawak
Kajian rintis = 49 orang pelajar
BAGAIMANA KAJIAN KORELASI DIJALANKAN?


Teori dan kajian lepas.

Langkah 3:

Instrumen hendaklah dibuktikan
Mengenalpasti instrumen kesahan dan kebolehpercayaan.
kajian

Boleh mengukur 2 atau lebih
pemboleh ubah.
CONTOH
INSTRUMEN KAJIAN

 Instrumen – soal selidik

 Kesahan muka dan kesahan kandungan oleh 4 orang pakar.

 1 kajian rintis dijalankan ke atas 49 orang pelajar.

 Nilai Alfa Cronbach: 0.65 hingga 0.95

 Ujian Korelasi Pearson untuk analisis data


BAGAIMANA KAJIAN KORELASI
DIJALANKAN?
Langkah 4 : Mengumpul data

Memperoleh
Memilih subjek kajian kebenaran dari subjek
kajian

Memilih jenis data


yang digunakan

Mengenalpasti Menguruskan
instrumen pengumpulan data
BAGAIMANA KAJIAN KORELASI
DIJALANKAN?

Langkah 5: Analisis data dan memaparkan


keputusan.
Mengekod data dan memindahkan daripada
instrumen ke dalam program statistik.
Sama ada data linear atau curvilinear.
Jenis
Analisis
Data

Partial correlation
coefficient:
Pembolehubah perantara
di antara pembolehubah
bersandar dan tidak
bersandar

Bivariate correlation: Pearson’s


Satu pembolehubah correlation
bersandar & satu coefficient: Satu
pemboleubah tidak pembolehubah tidak
bersandar bersandar dikaji

Multiple regression
coefficient : Dua
atau lebih
pembolehubah tidak
bersandar
CONTOH

ANALISIS DATA
 Jenis ujian – Ujian korelasi pearson

 Prasyarat ujian pearson :

1. Pasangan yang berkait- data skor strategi dan motivasi dari pelajar yang sama
2. Skala ukuran- skala selang
3. Kenormalan taburan- bertabur secara normal
4. Kelinearan- hubungan pembolehubah adalah linear
5. Kesamaan varian atau homokedastisiti- skor berkelompok secara seragam
dan sama rata
6. Paparan visual data menggunakan scatterplots dan jadual
BAGAIMANA KAJIAN KORELASI DIJALANKAN?

CONTOH ANALISIS DAN PAPARAN BAGI DATA KAJIAN BIVARIATE

Setting the alpha level

Using the critical value of an r table

Using degrees of freedom of N=2

Calculating the observed r coefficient and comparing it with the r-critical value

Rejecting or failing to reject the null hypothesis at a specific significance level-p<0.05


BAGAIMANA KAJIAN KORELASI DIJALANKAN?

LANGKAH 6 : MENTAFSIR KEPUTUSAN


Membincangkan magnitude dan arah keputusan

Menimbangkan kesan pembolehubah berselang (partial correlation)

Mentafsir kesan pembolehubah regresi (regression analysis)

Membentuk persamaan ramalan


BAGAIMANA MENILAI KAJIAN KORELASI?
Adakah saiz sampel mencukupi untuk menguji hipotesis?

Adakah penyelidik mengambarkan keputusan dalam “matrices” atau “graphs”?

Adakah pentafsiran tentang arah dan magnitud berhubung kait antara 2 pembolehbah?
BAGAIMANA MENILAI KAJIAN KORELASI?
Adakah penilaian hubungan magnitud bergantung kepada penentuan pekali, nilai p, effect size, atau saiz pekali?

Adakah penyelidik memberi penekanan tentang bentuk hubungan untuk memilih kaedah statistik yang sesuai?

Adakah pengkaji mengenalpasti ramalan dan ukuran pembolehubah?


BAGAIMANA MENILAI KAJIAN KORELASI?

Adakah pengkaji menunjukkan arah jangkaan hubungan antara pembolehubah?

Adakah prosedur statistik dikenalpasti dengan jelas?


VIDEO KAJIAN KORELASI
VIDEO KAJIAN KORELASI
SEKIAN,
TERIMA KASIH