Anda di halaman 1dari 32

(sambungan…..

TEORI-TEORI MORAL BARAT


2. Teori Teleologi
Istilah teleologi dikemukakan oleh Christian Wolff,
seorang filsuf Jerman abad ke-18.

Teleologi berasal dari perkataan Yunani τέλος,


telos, yang bererti akhir, tujuan, maksud.

Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala


sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan
tertentu.
Teleologi adalah ajaran yang menerangkan
segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada
tujuan tertentu.

Keputusan yang terakhir bergantung kepada


jumlah bandingan perkara-perkara baik atau
betul yang dilakukan, sama ada secara langsung
atau tidak langsung, iaitu perbandingan antara
baik dan buruk, betul dan salah.
Ini bererti sesuatu tindakan atau perbuatan perlu
dilakukan sekiranyaia membawa lebih banyak
atau bertujuan kebaikan daripada keburukan
mengikut peraturan yang berkenaan.

Ini bererti sesuatu tindakan atau perbuatan perlu


dilakukan sekiranyaia membawa lebih banyak
atau bertujuan kebaikan daripada keburukan
mengikut peraturan yang berkenaan
Sekiranya kebaikan jelas kelihatan, sesuatu
itu dikatakan bermoral manakala hasil yang
menampakkan keburukan dianggap tidak
bermoral.
 Kelemahan Teori Teleologi
Teori Teleologi perlu menentukan akibat
perlakuan. Seseorang mungkin menghadapi
kesukaran untuk menilai semua akibat
tersebut. Ini berikutan daripada ketiadaan
pengetahuan untuk menilai.
 Teori Teleologi mempunyai dua tujuan iaitu :
(a) Teleologi Hedonisme (hedone =
kenikmatan) iaitu tindakan bertujuan
mencari kenikmatan dan kesenangan

(b)Teleologis Eudamonisme (eudamonia =


kebahagiaan) iaitu tindakan yang
bertujuan mencari kebahagiaan
hakiki(dalaman).
 Teori teleologi boleh dilihat daripada dua
perspektif iaitu :
(a) Egoisme iaitu suatu tindakan yang pada
dasarnya bertujuan untuk mengejar
kepentingan peribadi dan memajukan
dirinnya sendiri. Contohnya, menghormati
orang lain supaya sendiri dihormati.
 Teori Egoisme
Egoisme ditakrifkan sebagai teori yang menggangap
nilai itu baik jika menguntungkan diri sendiri dan nilai
itu buruk jika sesuatu merugikan diri sendiri.

Teori Egoisme (Egoism) merujuk kepada setiap orang


perlu bersifat keakuan, iaitu sebarang perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang semata-mata untuk
memanfaatkan diri sendiri dan tidak mempedulikan
perasaan orang lain, tidak kira orang itu dilayan
dengan buruk ataupun baik.
(b)Utilitarianisme, ialah tindakan yang
berguna dan membawa manfaat bagi
semua pihak conntohnya, merompak orang
kaya dan mendermakan hasil rampasan
kepada orang orang miskin.
 Teori Utilitarianisme
Utilitarisme berasal dari kata Latin yang bererti
“bermanfaat”

Teori utilitarianisme dikenali sebagai Konsep Utiliti


atau Prinsip Kebahagiaan Terbanyak.

Kebahagiaan yang dimaksudkan ialah


kesenorokan (sesuatu yang bukan bersifat moral).
 Secara umum, teori ini menggalakkan
manusia mengambil tindakan yang boleh
menghasilkan kebaikan, keseronokan,
faedah, kebahagiaan, atau kegembiraan yang
maksimum ke atas sebanyak mungkin orang
yang terlibat.
 Kegembiraan pihak majoriti adalah
diutamakan berbanding dengan kesedihan
yang dihadapi oleh minoriti.
 Menurut suatu perumusan terkenal, dalam
rangka pemikiran utilitarisme (utilitarianism)
kriteria untuk menentukan baik buruknya
suatu perbuatan adalah the greatest
happiness of the greatest number,
kebahagiaan terbesar dari jumlah orang
terbesar.
 Etika utilitarisme tidak pernah menganggap
serius kemahuan baik seseorang.
 Variabel yang dinilai tidak semuanya dapat
dikualifikasi.
 Seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarisme
saling bertentangan, maka akan ada kesulitan
dalam menentukan prioritas diantara ketiganya.
 Etika utilitarisme membenarkan hak kelompok
minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan
majoriti.
 Kelemahan-kelemahan teori
 Intensiti keseronokan atau kesakitan adalah sesuatu perkara
yang subjektif dan sukar untuk diukur. Intensiti ini adalah
subjektif kerana perasaan setiap individu adalah berbeza.
 Kualiti keseronokan atau kesakitan yang dialami oleh
seseorang individu adalah tidak sama dengan orang lain.
 Manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga
dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yang
tidak sedikit.
 Etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu
tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai
suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya.
3. Teori Deontologi
Deontologi berasal dari perkataan Yunani
"deon" yang bermaksud "yang diharuskan
atau diwajibkan".

Teori ini menegaskan bahawa betul atau


salahnya sesuatu tindakan itu tidak
berdasarkan atau ditentukan oleh akibat-
akibat tindakan tersebut.
 Teori Deontologi selalu dikaitkan dengan
Immanuel Kant, seorang ahli flasafah German
(1724-1804) yang pernah mengajar di
University of Konigsberg di bahagian barat
Rusia.
 Kant percaya bahawa apa yang memberi nilai
moral kepada sesuatu tindakan bukan
akibatnya kerana akibat-akibat tindakan kita
tidak sentiasa berada di bawah kawalan kita.
Akan tetapi motif (niat) tindakan kita adalah
di bawah kawalan kita dan, oleh itu, kita
harus bertanggungjawab secara moral atas
motif kita untuk membuat kebaikan atau
keburukan.
:

 Teori Deontologi terbahagi kepada dua


bahagian iaitu:
(a) Deontologi Tindak (Act) - Eksistensialisme
(Etika Situasi)

(b) Deontologi Peraturan (Rule) - Prinsip


Kewajipan.
(a)Deontologi Peraturan-Prinsip Kewajipan
Menurut Kant, prinsip kemoralan ialah
kewajipan (duty). Kecuali good will atau tekad
baik, tiada yang baik tanpa syarat.Tekad baik
diterangkan sebagai taakulan praktikal
(keupayaan untuk melaksanakan prinsip atau
peraturan).
 Prinsip ini mempunyai dua ciri utama iaitu:
(i) Konsep tekad baik
menegaskan sesuatu tindakan yang datang
daripada kesedaran untuk menunaikan
tanggungjawab akan melahirkan perbuatan
yang benar dari segi moral.

Sesuatu tindakan akan mempunyai nilai moral


apabila dilakukan dengan kerelaan seseorang.
(ii) Perintah Mutlak Tanpa Syarat
perintah ini menjelaskan bahawa
seseorang perlu mematuhi peraturan yang
dibentuk setiap masa tanpa sebarang
pengecualian dan prinsip moral yang
ditetapkan oleh diri sendiri patut dipatuhi
oleh orang lain .
Kant menyatakan bahawa "bakat minda"
seseorang seperti kecerdasan,
kebijaksanaan dan pertimbangan; "hadiah
atau pemberian alam" seperti kekuasaan,
kekayaan, dan kehormatan, dan "ciri watak"
seperti keberanian, ketabahan hati, dan
sifat-sifat lain memang baik dan diingini
dalam banyak hal atau perkara.
Walaupun begitu sifat-sifat ini tidak boleh
dianggap baik tanpa syarat.Tumpuan
diberi dan diletak atas niat, tujuan dan
motif seseorang, dan bukan atas apa
yang dilakukannya. Motif yang menjadikan
sesuatu tekad itu baik bukanlah cita
rasa, kemahuan atau kecenderungan semula
jadi.
Sesuatu tindakan akan mempunyai nilai moral
apabila dilakukan dengan kerelaan dan
seseorang itu akan mempunyai kerelaan
hati jika motif tindakannya ialah satu
tanggungjawab moral yang diakui. Satu-satu
tindakan yang dianggap betul dari segi moral
tidak dianggap memadai jika ia dilakukan
semata-mata untuk kepentingan diri.
 
(b) Deontologi Eksistensialisme
Eksistensialisme berasal daripada
perkataan existent yang bermaksud wujud atau ada.

Eksistensialisme melemahkan peraturan tradisional dan


mutlak yang berfungsi sebagai panduan moral.

Bagi eksistensialisme, kemoralan berasaskan andaian


"kebebasan".
 Menurut Satre, jika individu mematuhi
peraturan masyarakat secara buta tuli, dia
mempunyai pandangan "mitologi" yang
menjejaskan kebebasannya. Mitos ini mesti
dihapuskan dari alam kemoralan.
 Tidak dapat dinafikan bahawa individu tidak
dapat membuat apa-apa terhadap hakikat
bahawa dia telah lahir, bagaimana dia lahir,
dalam abad berapa dia lahir, ibu bapanya dan
lain-lain, tetapi dia boleh menentukan
bagaimana dia hendak hidup.Individu mesti
bertanggungjawab terhadap pertimbangan
dan tingkah laku moralnya sendiri.
 Golongan eksistensialisme menitikberatkan
kebebasan memilih (freedom of choice)
dalam situasi yang mereka berada.

 Terdapat tiga bentuk kebebasan:


• Kebebasan jasmani
• Kebebasan kehendak
• Kebebasan moral
 Kelemahan dan Kekuatan Teori Kant
 Kekuatan
 Melahirkan insan yang patuh dan taat kepada kewajipan,
peraturan, undang-undang dan agama Mewujudkan
individu yang bertanggungjawab terhadap dirinya
 Sifat ikhlas adalah dasar utama teori ini. Tanpa kerelaan
dan keikhlasan sesuatu tindakan tiada nilainya.
 Bolehkah kita mengetepikan langsung akibat suatu
tindakan di dalam menentukan satu sistem moral yang
berkesan?
 Kelemahan
 Apakah faedah sesuatu sistem moral itu kalau
tidak membawa akibat baik terhadap diri kita
sendiri, orang lain dan kedua-duanya?
 Apa gunanya mengamalkan sistem moral
yang begitu rigid sedangkan ia tidak
semestinya boleh membawa kebaikan pada
masa-masa tertentu?
 Kesimpulan
 Teori moral barat mempunyai kekuatan dan
kelemahannya. Tiada kata putus untuk
menentukan fahaman moral barat yang
sesuai diamalkan.Sebagai tambahan, teori
moral menjadi garis panduan moral dalam
menentukan betul atau salah sesuatu
perbuatan.

Anda mungkin juga menyukai