Anda di halaman 1dari 7

5 PRODUCTIVE

SPRITUAL HABITS
AMIRAH ABU BAKAR | 13 JANUARI 2021
1. QIYAMULAIL

‫ك َمقَا ًما َّم ْح ُمو ًدا‬ َ َ‫ك َع َس ٰى َأن يَ ْب َعث‬


َ ُّ‫ك َرب‬ َ َّ‫َو ِم َن اللَّ ْي ِل فَتَهَ َّج ْد بِ ِه نَافِلَةً ل‬
• Maksudnya: Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah "solat
tahajjud" padanya, sebagai solat tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkitkan dan
menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. (Surah al-Isra’ (79))

• Sebelum subuh
• Solat Sunat Tahajjud (2 rakaat) dan Solat Witir
2. ZIKIR PAGI DAN PETANG (AL-MATHURAT)

‫ار‬
ِ ‫ك‬َ ْ
‫ب‬ ‫ِإْل‬ ‫ا‬‫و‬َ ‫ي‬
ِّ ‫ش‬
ِ ‫ع‬
َ ْ
‫ال‬ِ ‫ب‬ ‫ك‬
َ ِّ ‫ب‬ ‫ر‬
َ ‫د‬
ِ ‫م‬
ْ ‫ح‬
َ ِ ‫ب‬ ْ
‫ح‬ ِّ ‫ب‬‫س‬َ ‫و‬
َ ‫ك‬
َ ِ ‫ب‬ ‫ن‬‫ذ‬َ ِ ‫ل‬ ْ
‫ر‬ ِ ‫ف‬ ْ
‫غ‬ َ ‫ت‬ ْ
‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬
َ ٌّ
‫ق‬ ‫ح‬
َ ِ ‫هَّللا‬ ْ َ‫ف‬
‫ ِإ َّن َو ْع َد‬n‫اصبِ ْر‬
"Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah
ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabb-mu pada waktu
petang dan pagi." (QS. Al-Mu'min: 55)
3. SOLAT DHUHA

• Dari Abu Dzar radhiallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, "

‫ َوُك ُّل تَ ْكبِ َريٍة‬، ٌ‫ص َدقَة‬ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ‫ فَ ُك ُّل تَسب‬، ٌ‫• يصبِح علَى ُك ِّل سالمى ِمن َأح ِد ُكم ص َدقَة‬
َ ‫ َوُك ُّل َت ْهليلَة‬، ٌ‫ص َدقَة‬
َ ‫ َوُك ُّل حَتْم َيدة‬، ٌ‫ص َدقَة‬
َ ‫يحة‬
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُْ
ُّ ‫ان َي ْرَكعُ ُه َما ِم ْن‬ِ َ‫ك رْكعت‬ ِ ِ ِ
‫ رقم‬،‫الض َحى (رواه مسلم‬ َ َ َ ‫ َوجُيْ ِزُئ م ْن َذل‬، ٌ‫ص َدقَة‬ َ ‫ص َدقَةٌ َو َْأمٌر بِالْ َم ْعُروف‬
َ ‫ َوَن ْه ٌي َع ْن الْ ُمْن َك ِر‬، ٌ‫ص َدقَة‬ َ
. )1181

• Pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi; Setiap tasbih (membaca
subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid (membaca Alhamdulillah) adalah sedekah, setiap
tahlil (membaca Lailaha illallah) adalah sedekah, setiap takbir (membaca Allahu Akbar) adalah
sedekah, amar bil ma'ruf adalah sedekah, nahi ‘anil munkar adalah sedekah. Semua itu dapat
terpenuhi dengan (shalat) dua rakaat yang dilakukan di waktu Dhuha." (HR. Muslim, no. 1181)
4. MEMBACA AL-QURAN

ً‫صاَل ةَ َوَأنفَقُوا ِم َّما َر َز ْقنَاهُ ْم ِس ًّرا َو َعاَل نِيَة‬


َّ ‫اب اللَّـ ِه َوَأقَا ُموا ال‬ َ ‫ِإ َّن الَّ ِذ‬
َ ُ‫ين يَ ْتل‬
َ َ‫ون ِكت‬
َ‫رةً لَّن تَبُور‬ َ ‫ج‬n‫يَ ْر‬
َ ‫ُون تِ َجا‬
• Maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan
mendirikan solat serta menginfaqkan sebahagian daripada apa yang Kami
kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka dengan mengharapkan
(daripada amalan yang demikian) sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami
kerugian”. [Fathir:29]
5. ISTIGHFAR

• Dari Abu Hurairah RA beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah,
sesunguhnya aku beristighfar (memohon ampun) kepada Allah dan bertaubat
kepada-Nya lebih dari tujuh puluh kali dalam sehari." (Hadits Riwayat al-Bukhari)
• Dalam hadits lain diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Anshari,
Rasulullah bersabda:
• "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah (memohon) ampun
kepada-Nya, Karena sesungguhnya aku bertaubat sebanyak seratus kali dalam
satu hari. (Hadits Riwayat Imam Ahmad)
BONUS!

• Membaca Al-Mulk
• Berkumpul bersama orang-orang soleh
• Puasa Sunat
• Sedekah

Anda mungkin juga menyukai