Anda di halaman 1dari 91

KAEDAH PEMULIHAN

MATEMATIK
-PKP 3110-
TUTORIAL M-5
KAJIAN SUKATAN MATEMATIK

NAMA PENSYARAH: PUAN HAJAH RADIN MAS BT ABDUL


WAHAB
DISEDIAKAN OLEH: NOR HIDAYAH BT NOPIAH
SITI NORLELA BT MOHAMED NOR
Pemulihan
Matematik

Kurikulum
Standard
Sekolah
Rendah KAJIAN
(KSSR) SUKATAN
MATEMATI
K

Prasekolah
Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR)
Kandungan/ke
mahiran
Pemulihan Matematik

Hasil Pembelajaran
Prasekolah

Aktiviti

Kombinasi
KURIKULUM
STANDARD
SEKOLAH RENDAH
(KSSR)-
MATEMATIK
TAHUN 1
NOMBOR DAN OPERASI
Nombor bulat hingga 100
Tambah dan tolak
Pecahan
Wang hingga RM10

SUKATAN DAN GEOMETRI


Masa dan Waktu
Panjang
Timbangan
Isipadu Cecair
Ruang

KANDUNGAN
Kemahiran Matematik
• Menggunakan laras bahasa matematik yang betul dan
mengaplikasikan penaakulan mantik. KEMAHIRAN
• Menyatakan idea matematik secara jitu.
• Membuat, menguji dan membuktikan konjektur.
• Mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik.
• Menggunakan matematik untuk memperihalkan dunia
fizikal.

Kemahiran Menganalisis
• Berfikir secara jelas.
• Memberi perhatian dan penelitian
Kemahiran Membuat Penyelidikan
kepada setiap aspek.
• Merujuk nota, buku teks dan bahan
• Memanipulasi idea yang tepat, jitu
sumber yang lain.
dan terperinci,
• Mengakses buku di perpustakaan.
• Memahami penaakulan yang
• Menggunakan pengkalan data.
kompleks,
• Mendapatkan maklumat dari pelbagai
• Mengkonstruk dan mempertahan
individu.
hujah yang logik.
• Berfikir.
• Mendebatkan hujahan yang tidak
munasabah.
Kemahiran Menggunakan Teknologi
-keupayaan mengguna dan mengendali alat
Kemahiran Menyelesaikan Masalah
matematik seperti abakus, kalkulator,
• Membentuk permasalahan secara
komputer, perisian pendidikan, laman web di
tepat dan mengenal pasti isu utama
Internet dan pakej pembelajaran untuk:
permasalahan.
• Membentuk dan memahami konsep
• Menyampaikan suatu penyelesaian
matematik dengan lebih
secara jelas dan
mendalam.
mengeksplisitkan andaian yang dibuat.
• Membuat, menguji dan membuktikan
• Menyelesaikan masalah sukar dengan
konjektur.
cara menganalisa masalah yang lebih
• Meneroka idea matematik.
kecil dan khusus.
• Menyelesaikan masalah.
• Bersifat terbuka dan menggunakan
pendekatan yang berbeza untuk
menyelesaikan masalah yang sama.
• Menyelesaikan masalah dengan yakin Kemahiran Berkomunikasi
walaupun penyelesaian tidak ketara. • Mendengar secara berkesan.
• Meminta bantuan sekiranya • Menulis idea matematik secara
memerlukan. tepat dan jelas.
• Menulis esei dan pelaporan.
• Membuat pembentangan.
HASIL PEMBELAJARAN
1. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama
banyak dan lebih atau kurang secara:
(a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.
(b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan.
(c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.
2. Menamakan nombor hingga 100:
(a) Membilang objek dalam kumpulan.
(b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
(c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu
hingga sembilan.
(d) Menamakan angka.

NOMBOR
BULAT HINGGA
100
Murid berupaya
untuk…
3. Menentukan nilai nombor hingga 100:
(a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar,
gambar, garis nombor dan abakus 4:1.
(b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
(c) Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan
“kurang daripada”.
(d) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.
(e) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya
4. Menulis nombor hingga 100 dalam:
(a) Angka
(b) Perkataan
5. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:
(a) Satu-satu
(b) Dua-dua
(c) Lima-lima
(d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis
nombor.
NOMBOR BULAT
HINGGA 100
Murid berupaya
untuk…
6. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara:
(a) Satu-satu
(b) Dua-dua
(c) Lima-lima
(d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun.
7. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100.
8. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100.
9. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus
10.Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan
(a) Menyatakan kuantitinya.
(b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang daripada”.
11. Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan garis nombor.
12. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.
13. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

NOMBOR BULAT
HINGGA 100
Murid berupaya
untuk…
1. (i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi.
(ii) Menyebut jumlah dua nombor.
(iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi
2. (i) Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks
tambah dan tolak.
(ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.
(iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik
berdasarkan situasi yang diberi.
3. (i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
(a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
(b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak.
(c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah.
(d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas
tambah dan tolak.
(e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.

TAMBAH DAN
TOLAK
Murid berupaya
untuk…
(ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
(a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
(b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.
(c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan
penolakan.
4. (i) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.
(ii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi.
(iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

TAMBAH DAN TOLAK


Murid berupaya
untuk…

(i) Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan mengunakan
perkataan ”setengah”, ”separuh” dan ”suku” dengan menggunakan bahan konkrit,
gambar dan lipatan kertas.
PECAHAN
Murid berupaya
untuk…
(i) Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang
kertas.
(ii) Mewakilkan nilai wang:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.
(iv) Menukar wang:
(a) Syiling hingga 1 ringgit.
(b) Ringgit hingga RM10.
(i) Tambah dan tolak:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(ii) Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1.

WANG
Murid berupaya
untuk…
1. (i) Menyatakan waktu dalam sehari.
(ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan
sahaja).
(iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan.
(iv) Menamakan bulan dalam setahun.
2. (i)Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan ”satu perempat” berdasarkan
muka jam.
(ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan
menggunakan jam analog.

MASA DAN WAKTU


Murid berupaya
untuk…
(i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.
(ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan
piawai.
(iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran
panjang dalam konteks.
PANJANG
Murid berupaya
untuk…

(i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan


piawai.
(ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam
konteks.

TIMBANGAN
Murid berupaya
untuk…
(i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isipadu cecair menggunakan unit
bukan piawai.
(ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam
konteks.
ISIPADU CECAIR
Murid berupaya
untuk…

1. (i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder
dan sfera.
(ii) Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D.
(iii) Menyusun objek mengikut pola.
(iv) Membina model 3D dan menerangkannya.
2. (i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan.
(ii) Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D.
(iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola.
(iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D.
RUANG
Murid berupaya
untuk…
AKTIVITI
NOMBOR BULAT HINGGA 100
 Pupils say numerals familiar to them: e.g.. their age,
house number, bus number, page number, numbers on
telephone and clock face.
• Teacher represents (models) each number using objects in
the classroom: e.g.: 1 book, 4 chairs, 1 nose and 2 eyes.
• Pupils listen and repeat each number after teacher
through rhymes, songs, and stories. For example: Five
Little Ducks and The Three Bears.
• Pupils recite the sequence; One, two ... nine through
rhymes, songs and stories.
NOMBOR BULAT HINGGA 100
 Pupils write numbers “in the air”, using sand, play dough,
tracing with finger cut-out numerals and by joining dots.
 Pupils write numerals using the correct technique.

 Pupils sing number rhymes, songs, and read stories.

 Pupils read and spell number words one to nine.

 Pupils match numerals with number words.


NOMBOR BULAT HINGGA 100
 Pupils respond to questions such as:

a. Which is more?
b. Which is less?
c. Which is 1 more?
d. Which is 1 less?
e. Which is equal
f. Which is not equal?
 Pupils recognize numerals they see on flash cards.

 Pupils count objects in tens and ones using multi based blocks and
Cuisenaire rods.
 Pupils count on and back in ones using the hundred grid, number ladder
or number line up to 100.
NOMBOR BULAT HINGGA 100
 Pupils count on and count back in tens from a given number using
objects, Cuisenaire rods, multi based blocks or hundred grid. e.g. Count
on in tens from 1;
1, 11, 21 … 91
e.g.
Count back in tens from 88;
and stop at 38; 88, 78 … 38
 Fill in the missing numbers on a hundred grid or number line.

 Complete series of numbers.

 Teacher introduces ordinal numbers through activities, such as:

a. 10 pupils to line up in a straight line. Each pupil says his number:


One, two … ten. The pupil who says ‘one’ is the first in the line. Repeat
with the second to tenth pupil.
b. Order winners in a running race from the first to tenth place
TAMBAH DAN TOLAK
 Model concept of addition using concrete and manipulative
materials.
 Pupils answer to oral questions in many ways.

e.g. 1 more than 10 is __.


__ is 1 more than 14.
 Pupils make all possible combinations of two groups of objects
to make a total of up to 18.
e.g.8 bags + 4 bags = 12 bags
6 balls + 5 balls = 11 balls
 Write the number sentence for addition:

e.g. 8 + 7= 15-Repeat with different numbers.


 Pupils solve problems by simulating or modeling the situation
TAMBAH DAN TOLAK
 Pupils list all combinations of two numbers within basic facts.

 Activities such as using flash cards and saying aloud can be carried out.

 Pupils list all possible pairs of numbers for a given difference.

e.g. Difference is 3
3–0=3
4–1=3
5–2=3
6–3=3
7–4=3
8–5=3
9–6=3
10 – 7 = 3
 Pupils solve problems by simulating or modeling the situation.

e.g. Ajit has 18 oranges. He gives away 9. How many oranges are left?
WANG
 Pupils trace, color and exchange coins.
 Pupils use sample coins and notes to find total value of
money.
 Pupils do simulation of real life situation in the
classroom such as:
- classroom shop;
- school canteen; and
- buying grocery.
WASA DAN WAKTU
 Pupils color pictures of events in a day.

 Pupils tell what they do in a day.

 Discuss events on each day of the week.

 Sing related songs.

 Pupils tell special events in Malaysia and when they are


celebrated.
e.g. Teacher’s Day, Merdeka Day, New Year, Hari Raya,
Deepavali, Harvest Day.
 Pupils tell and write time. e.g 8 o’clock
RUANG
 Pupils identify solid shapes in real life such as; around the
school and in the classroom.
 Pupils build models using one type of solid shape and in
combination with other solid shapes using readily available solid
shapes, match boxes, cans, play dough and plasticine.
 Identify a covered solid shape by sense of feeling

 Pupils sort, name, color and trace flat shapes.

 Pupils match flat shapes with names.

 Pupils talk about the shapes and patterns on curtains, clothes etc.

 Pupils cut flat shapes and use it to make designs. e.g.

a. Use squares and rectangles to make a man.


b. Arrange triangles to form any pattern.
SUKATAN
PELAJARAN
PEMULIHAN
MATEMATIK
1.0 Pranombor
2.0 Konsep Angka
3.0 Mengenal Nombor
4.0 Mengenal ‘0’
5.0 Operasi Tambah Dalam Lingkungan 10
6.0 Operasi Tolak Dalam Lingkungan 10
7.0 Mengenal Nombor 11 hingga 50
8.0 Operasi Tambah Dalam Lingkungan 18
9.0 Operasi Tolak Dalam Lingkungan 18
10.0 Operasi Tambah dalam Lingkungan 50, tanpa Mengumpul Semula
11.0 Operasi Tambah dalam Lingkungan 50, secara Mengumpul Semula

KANDUNGAN
12.0 Operasi Tolak dalam Lingkungan 50, tanpa Mengumpul Semula
13.0 Operasi Tolak dalam Lingkungan 50, secara Mengumpul Semula
14.0 Mengenal Nombor 51 hingga 99
15.0 Operasi Tambah dalam Lingkungan 100, tanpa Mengumpul Semula
16.0 Operasi Tambah dalam Lingkungan 100, secara Mengumpul Semula
17.0 Operasi Tolak dalam Lingkungan 100, tanpa Mengumpul Semula
18.0 Operasi Tolak dalam Lingkungan 100, Mengumpul Semula
19.0 Operasi Darab
20.0 Operasi Bahagi
21.0 Wang
22.0 Masa dan Waktu

KANDUNGAN
1. PRANOMBOR 3. MENGENAL NOMBOR
-Mengelas benda konkrit dan -Nilai nombor
semi konkrit i. 1 hingga 5
i. Warna ii. 6 hingga 9 KEMAHIRAN
ii. Saiz -Mengenal angka 1 hingga9
iii. Bentuk iii. Mengenal nombor dalam
iv. Jenis bentuk perkataan
-Nombor 1 hingga 9
iv. Urutan Menaik
2. KONSEP ANGKA v. Urutan Menurun
-Menyatakan kuantiti melalui vi. Nombor di antara
perbandingan
i. Banyak atau sedikit
ii. Sama banyak atau tidak 5. OPERASI TAMBAH DALAM
sama banyak LINGKUNGAN 10
iii. Lebih atau kurang -Mengenalkan konsep tambah
-Menulis ayat matematik bagi operasi tambah
melalui proses penyatuan
-Melengkapkan ayat matematik bagi operasi
4. MENGENAL SIFAR ‘0’ tambah yang melibatkan nombor hingga 10
-Menambah secara spontan fakta asas tambah yang
melibatkan nombor hingga 10
-Penyelesaian masalah
6. OPERASI TOLAK DALAM
7. MENGENAL NOMBOR 11-50
LINGKUNGAN 10
-Menamakan dan menentukan nilai nombor.
-Mengenal konsep tolak
i. 11 hingga 20
-Menulis ayat matematik bagi operasi
ii. 21 hingga 30
tolak melalui proses pengasingan
iii. 31 hingga 40
--Melengkapkan ayat matematik bagi
iv. 41 hingga 50
operasi tolak yang melibatkan nombor
-Menulis angka
hingga 10
v. 11 hingga 20
-Menolak secara spontan fakta asas tolak
vi. 21 hingga 30
yang melibatkan nombor hingga 10
vii. 31 hingga 40
-Penyelesaian masalah
viii. 41 hingga 50
-Melengkapkan nombor secara membilang
satu-satu
ix. 11 hingga 20
x. 21 hingga 30
xi. 31 hingga 40
xii. 41 hingga 50
KEMAHIRAN -Menulis nombor dalam bentuk perkataan
-Menentukan nilai tempat puluh dan sa
-Menulis angka dalam bentuk perkataan
9. OPERASI TOLAK DALAM
8. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18
LINGKUNGAN 18 -Menulis ayat matematik
-Menulis ayat matematik bagi -Melengkapkan ayat matematik
operasi tambah proses penyatuan -Menolak secara spontan fakta asas tolak
-Melengkapkan ayat matematik -Menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim
bagi operasi tambah yang -Penyelesaian masalah
melibatkan nombor hingga 18
-Menambah secara spontan fakta
asas tambah 10. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50,
-Menulis hitungan tambah dalam TANPA MENGUMPUL SEMULA

bentuk lazim yang melibatkan -Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan
nombor hingga 18 gandaan 10 dan sebaliknya
-Penyelesaian masalah i. Bentuk ayat
ii. Bentuk lazim
-Menambah sebarang dua nombor, satu digit, dua
digit dan sebaliknya.
iii. Bentuk ayat
iv. Bentuk lazim
KEMAHIRAN -Menambah sebarang dua nombor, dua digit.
v. Bentuk ayat
vi. Bentuk lazim
-Penyelesaian masalah
11. OPERASI TAMBAH
DALAM LINGKUNGAN 50
DENGAN MENGUMPUL
SEMULA
12. OPERASI TAMBAH DALAM
-Menambah sebarang dua
LINGKUNGAN 50, TANPA
nombor, dua digit dengan satu
MENGUMPUL SEMULA
digit dan sebaliknya
-Menolak sebarang nombor satu digit daripada
i. Bentuk ayat
nombor dua digit
ii. Bentuk lazim
i. Bentuk ayat
-Menambah sebarang dua
ii. Bentuk lazim
nombor, dua digit dengan
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada
dua digit
nombor dua digit dalam bentuk ayat dan
iii. Bentuk ayat
bentuk lazim
iv. Bentuk lazim
-Menolak sebarang nombor gandaan sepuluh
-Penyelesaian masalah
daripada nombor dua digit dalam bentuk
ayat dan bentuk lazim
-Penyelesaian masalah

KEMAHIRAN
14. MENGENAL NOMBOR 51
13. OPERASI TOLAK DALAM
HINGGA 99
LINGKUNGAN 50, SECARA
-Menamakan dan menentukan nilai:
MENGUMPUL SEMULA
51 hingga 60
-Menolak sebarang nombor satu digit daripada
61 hingga 70
nombor dua digit dalam bentuk ayat dan
71 hingga 80
bentuk lazim
81 hingga 90
-Menolak sebarang dua nombor dua digit
91 hingga 99
dengan nombor dua digit dalam bentuk ayat
-Menulis angka:
dan bentuk lazim
51 hingga 60
-Menolak sebarang nombor satu digit daripada
61 hingga 70
sebarang nombor gandaan sepuluh dalam
71 hingga 80
bentuk ayat dan bentuk lazim
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada 81 hingga 90
91 hingga 99
nombor gandaan sepuluh dalam bentuk ayat
-Melengkapkan nombor secara
dan bentuk lazim
-Penyelesaian masalah membilang satu-satu
-Menulis nombor dalam bentuk
perkataan.
-Menentukan nilai tempat puluh dan
sa
KEMAHIRAN -Menulis angka dalam bentuk
panjang
15. OPERASI TAMBAH DALAM 16. OPERASI TAMBAH DALAM
LINGKUNGAN 100, TANPA MENUMPUL LINGKUNGAN 100,
SEMULA SECARA MENGUMPUL
-Menambah sebarang dua nombor gandaan SEMULA
sepuluh -Menambah sebarang dua nombor
-Menambah sebarang dua nombor, satu digit satu digit dan dua digit atau
dan dua digit atau sebaliknya. sebaliknya.
-Menambah sebarang dua nombor dua digit -Menambah sebarang dua nombor
dengan dua digit. dua digit.
-Penyelesaian masalah

17. OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100,


TANPA MENGUMPUL SEMULA
-Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor satu digit.
-Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor
KEMAHIRAN gandaan sepuluh
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor
gandaan sepuluh
-Penyelesaian masalah
19. OPERASI DARAB
18. OPERASI TOLAK DALAM -Mengenal Konsep Operasi darab
LINGKUNGAN 100 DENGAN -Menulis ayat matematik operasi
MENGUMPUL SEMULA darab.
-Menolak sebarang nombor satu digit daripada i. Sifir 2 hingga 5
nombor dua digit dalam bentuk ayat dan lazim ii. Sifir 6 hingga 9a
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada -Melengkapkan ayat matematik
nombor dua digit dalam bentuk lazim iii. Sifir 2 hingga 5
-Menolak sebarang nombor satu digit daripada iv. Sifir 6 hingga 9
nombor gandaan sepuluh -Mendarab secara spontan
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada -Penyelesaian masalah
sebarang nombor gandaan sepuluh
-Penyelesaian masalah

20. OPERASI BAHAGI HINGGA 45/5


-Mengenal operasi bahagi melalui proses
pengagihan benda mengikut bilangan yang
KEMAHIRAN ditentukan
-Menulis dan melengkap ayat matematik bagi
operasi bahagi fakta-fakta asas hingga 25/5
-Penyelesaian masalah
21. WANG 22. MASA DAN WAKTU
-Mengenal wang syiling -Mengenal bahagian siang dan malam
-Mengenal lambang sen -Menyatakan waktu dalam jam
-Menyatakan perbandingan nilai duit syiling 1 -Menyatakan waktu dalam pecahan
sen, 5 sen, 20 sen, RM1.00 jam
-Mengenal dan menulis simbol Ringgit -Membaca maklumat dari kalendar
Malaysia. hari, haribulan, minggu, bulan
-Menyatakan perbandingan nilai wang kertas dan tahun
RM2.00, RM5.00 dan RM10.00. -Penyelesaian masalah
-Menyelesaikan masalah harian yang berkaitan
dengan belanja harian membeli-belah dan
tambang menambangyang menggunakan
kiraan sen dengan melibatkan jumlah dan baki

KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
1. Mengkelaskan benda konkrit dan semi konkrit mengikut warna, saiz, bentuk dan jenis.
2. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama
banyak dan lebih atau kurang
3. -Membilang objek dalam kumpulan.
-Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
-menulis nombor dalam bentuk perkataan
-Membilang & menyusun nombor sama ada urutan menaik atau menurun
-Meletakkan nombor yang sesuai di tempat kosong
4. Mengenal sifar ‘0’ dengan melakukan pengurangan benda-benda satu demi satu dalam satu
kumpulan.
5. -Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan
-Membina ayat matematik bagi proses penyatuan
-Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10
6. -Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil
-Membina ayat matematik tolak
-Menolak secara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10
-Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 10
7. -Menamakan dan menentukan nilai nombor 11 hingga 50
-Menulis angka 11 hingga 50
-Menulis nombor dalam bentuk perkataan
8. -Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan
-Menulis ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18
-Menambah secara spontan fakta asas tambah
-Menulis hitungan tambah dalam bentuk lazim
-Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 18
9. -Menyatakan bilangan benda dalam lingkungan 18.
-Menolak secara spontan fakta asas tolak
-Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 18

Murid berupaya
untuk…
10. -Menambah satu nombor gandaan sepuluh dengan satu nombor satu digit
-Menambah satu nombor dua digit dengan satu nombor satu digit
-Menambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula
-Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 50
11. -Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit dan sebaliknya
- Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit
-Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah sebarang dua nombor dua
digit dengan dua digit dalam lingkungan 50 dengan mengumpul semula
12. -Menolak sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit daripada nombor dua digit
dalam bentuk ayat dan bentuk lazim
-Menolak sebarang nombor gandaan 10 daripada nombor dua digit
-Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa
mengumpul semula

Murid berupaya
untuk…
13. -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit dalam bentuk ayat
dan bentuk lazim
-Menolak sebarang dua nombor dua digit dengan nombor dua digit
-Menolak satu digit daripada nombor gandaan sepuluh
-Menolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh
-Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak sebarang dua nombor,
dua digit daripada nombor gandaan sepuluh.
14. -Menama dan menentukan nilai 51 hingga 99
-Menulis angka 51 hingga 99
-Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu
-Menulis nombor dalam bentuk perkataan
-Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan
100 tanpa mengumpul semula
15. -Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor satu digit yang tidak
melibatkan sifar.
-Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor satu digit melibatkan sifar
dalam lingkungan 50 dan 100

Murid berupaya
untuk…
16. -Menambah sebarang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya.
-Menambah sebarang dua nombor dua digit.
17. -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor satu digit.
-Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh
-Penyelesaian masalah
18. -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit dalam bentuk ayat
dan lazim
19. -Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit dalam bentuk lazim
-Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh
-Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh
-Penyelesaian masalah
19. -Menulis ayat matematik operasi darab.
-Melengkapkan ayat matematik
-Mendarab secara spontan
-Penyelesaian masalah

Murid berupaya
untuk…
20. -Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan benda mengikut bilangan yang
ditentukan
-Menulis dan melengkap ayat matematik bagi operasi bahagi fakta-fakta asas hingga 25/5
-Penyelesaian masalah
21. -Menamakan wang syiling
-Membandingkan nilai sama sekeping wang syiling dengan wang syiling yang lebih kecil
nilainya
-Mengenal dan menulis simbol ringgit Malaysia
-Membandingkan nilai sama wang RM5.00 dan RM10.00 dengan RM dan wang kertas lain.
-Menyelesaikan hitungan berkaitan dengan wang
22. -Menyatakan bahagian hari
-Menamakan bahagian-bahagian pada muka jam
-Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan.
-Menamakan bulan dalam setahun.
-Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan ”satu perempat” berdasarkan muka jam.
-Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan
menggunakan jam analog.
-Membuat jadual harian
-Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan masa dan waktu
AKTIVITI

Pranombor
Warna a. mengenal warna
b. menamakan warna
c. mencantumkan kad warna
d. mengasingkan warna
e. menyesuaikan warna dengan benda-benda
f. mewarna mengikut arahan yang diberi
Saiz a. membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan
b. mengenal saiz kecil/besar, tinggi/rendah, panjang/pendek
c. menamakan saiz
d. mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz
e. memadankan saiz yang sama
f. mewarnakan saiz yang sama
AKTIVITI

Pranombor
Bentuk a. mengasingkan benda mengikut bentuk
b. menamakan bentuk
c. memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit
d. mewarnakan bentuk-bentuk yang sama
Jenis: a. menamakan mengikut jenis
b. mengumpul benda mengikut jenis (semi maujud)
c. mengkelaskan benda mengikut jenis (gambar)
d. mewarna / melukis benda mengikut jenis
AKTIVITI
Konsep Angka
i. Mengasingkan kumpulan
a. yang banyak atau lebih
b. yang sedikit atau yang kurang
c. yang sama banyak
d. yang tidak sama banyak
ii. Mewarnakan kumpulan
a. yang sama tau yanga lebih
b. yang sedikit atau yang kurang
c. yang sama banyak
d. yang tidak sama banyak
iii. Menyesuaikan kumpulan yang sama banyak
iv. Menamakan kumpulan
a. yang banyak atau yang lebih
b. yang sedikit atau yang kurang
c. yang sama banyak
d. yang tidak sama banyak
AKTIVITI

Mengenal Nombor
Nilai Nombor & Mengenal Angka 1 hingga 9

i. Membilang benda-benda realiaa. benda-benda yang disediakan


b. benda-benda dalam BD
ii. Mengumpul benda mengikut bilangan dalam arahan
iii. Menentukan atau menamakan bilangan benda secara spontan
iv. Membilang benda satu-satu mengikut urutan sambil menunjuk dengan
jari
v. Memadankan angka dengan nilai dan sebaliknya konkrit atau semi
konkrit
vi. Menulis di udara, dulang pasir dan sebagainya
vii. Menyurih nombor-nombor timbul (kinestetik) dengan jari mengikut
urutan
viii. Menekap mengikut urutan nombor dengan pensel warna pada acuan
angka
AKTIVITI

Mengenal Nombor

ix. Menulis angka mengikut garisan titik-titik


x. Membentuk angka mengikut garisan titik-titik
xi. Mengumpul (mengasingkan) angka yang sama
xii. Permainan angka (domino, dam ular, pancing angka, dart angka)
xiii.Menulis angka 1 hingga 10
xiv. Membilang dan menulis angka yang sepadan
xv. Menulis nombor dalam bentuk perkataan
AKTIVITI

Mengenal Nombor
Nombor 1 hingga 9 (urutan menaik, menurun & nombor di antara)

i. Urutan menaik
a. membilang & menyusun pembilang dari nilai kecil ke besar
b. meletakkan kad angka di bawah pembilang
c. menyusun angka secara menaik dari kad angka yang diselerakkan
ii. Urutan menurun
a. membilang dan menyusun pembilang dari nilai besar ke kecil
b. meletakkan kad angka di bawah pembilang
c. menyusun angka secara menurun dari kad angka yang diselerakkan
d. melengkapkan turutan nombor secara menurun
iii. Nombor di antara
a. meletakkan kad angka di antara kad-kad angka
b. menamakan nombor di antara
c. memenuhkan tempat kosong dengan angka yang sesuai
AKTIVITI

Mengenal Sifar ‘0’


i. Melakukan pengurangan benda konkrit, satu demi satu dalam satu
kumpulan untuk mengenalkan nilai sifar
ii. Menunjukkan “simbol” sifar dengan kad angka
iii. Menegaskan penggunaan “simbol” (0) dalam nombor 10, 20, 30, 40 dan
50 sebagai pemegang tempat (rumah) ‘sa’.
iv. Operasi tambah melibatkan sifar
a. dalam bentuk ayat lingkungan sepuluh. Contoh: 3 + 0 =
b. dalam lazim lingkungan sepuluh. Contoh: 4
+0

v. Operasi tolak melibatkan sifar


a. dalam bentuk ayat lingkungan sepuluh. Contoh: 3 – 0 =
b. dalam bentuk lazim lingkugan sepuluh. Contoh: 6
+0
AKTIVITI
Operasi Tambah Dalam Lingkungan 10
i. Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan

ii. Menyatakan dua kumpulan pembilang dan menyatakan bilangan benda


kesemuanya

iii. Membuat dua kumpulan benda dan meletakkan kad angka pada
kumpulan setelah membilang benda dalam kumpulan
iv. Membina ayat matematik bagi proses penyatuan

3 tambah 4 sama dengan 5


AKTIVITI
Operasi Tambah Dalam Lingkungan 10
v. Memperkenalkan simbol (+) dan sama dengan dalam matematik.

2 tambah 3 sama dengan 5

2 + 3 = 5
vi. Menulis ayat matematik berpandukan gambar

+ =
vii. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah
2 + 3 =

viii. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah secara lazim 2


+3
AKTIVITI
Operasi Tambah Dalam Lingkungan 10
ix. Menambah secar spontan fakta asas yang melibatkan nombor hingga 10
x. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam
lingkungan 10. Contoh:
David memasukkan 2 biji limau ke dalam bakul. Leong masukkan 3 biji
lagi. Berapa biji limau semuanya?

2
+3
AKTIVITI
Operasi Tolak Dalam Lingkungan 10
i. Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan
ii. Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil (benda konkrit)

iii. Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil menggunakan
benda konkrit dan lambang angka.
iv. Membina nyataan tolak berdasarkan gambar
v. Membina nyataan tolak dengan memperkenalkan sebutan tolak dan baki. Contoh:
7 tolak 4 baki 3
vi. Membina ayat matematik tolak dengan memperkenalkan simbol (-) dan (=).
vii. Menulis ayat matematik tolak berpandukan gambar
viii. Menukar ayat matematik operasi tolak secara lazim
ix. Menolak secara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10.
x. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 10
AKTIVITI
Mengenal Nombor 11 hingga 50
i. Membilang benda-benda (pembilang) : menaik / menurun
ii. Menamakan sesuatu kumpulan mengikut bilangan benda. Contoh:

Murid menyebut nombor 14

iii. Memadankan kad-kad angka yang sesuai dengan kumpulan benda atau
sebaliknya.
iv. Menulis nombor yang disebut.
v. Menulis nombor mengikut bilangan benda atau gambar.
vi. Nombor belasan. Menulis semula nombor mengikut turutan.
Contoh:
15 13 17 11
AKTIVITI
Operasi Tambah Dalam Lingkungan 18
i. Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan (tidak lebih dari 9 benda)
ii. Menyatukan dua kumpulan pembilang dan menyatakan bilangan benda
kesemuanya
iii. Membuat dua kumpulan benda dan meletakkan kad angka pada kumpulan
setelah membilang benda dalam kumpulan.
iv. Membina ayat matematik bagi proses penyatuan dengan menggunakan lambang
dan simbol.
v. Menulis ayat matematik tambah berpandukan gambar
vi. Melengkapkan ayat matematik
vii. Menukarkan operasi tambah daripada bentuk ayat kepada bentuk lazim
viii. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam
lingkungan 18
AKTIVITI
Operasi Tolak Dalam Lingkungan 18
i. Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan lingkungan 18
ii. Mengasingkan satu kumpulan besar benda-benda konkrit kepada dua kumpulan
kecil
iii. Mengasingkan satu kumpulan besar benda-benda konkrit kepada dua kumpulan
kecil: menggunakan benda konkrit & menggunakan lambang angka
iv. Membina nyataan tolak berdasarkan gambar dengan sebutan tolak dan baki.
v. Membina ayat matematik tolak dengan memperkenalkan simbol (-) dan (=).
vi. Menulis ayat matematik tolak berpandukan gambar.
vii. Melengkapkan ayat matematik operasi tolak
viii. Menulis operasi tolak dalam bentuk lazim
ix. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan
18.
AKTIVITI
Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50,
Tanpa Mengumpul Semula
i. Menambah satu nombor gandaan 10 dengan satu nombor satu digit.
a. menambah satu nombor satu digit dengan sifar. Contoh: 5 + 0 =
b. menambah satu nombor satu digit dengan satu digit. Contoh: 2 + 3 =
c. menambah satu nombor satu digit dengan satu nombor gandaan sepuluh dan
sebaliknya. Contoh: 20 + 5 =25
d. menukar ayat matematik tambah dalam bentuk lazim.
ii. Menambah satu nombor dua digit dengan satu nombor satu digit
a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa. contoh:
23
+ 5
pu sa

b. menyatukan dua kumpulan pembilang di kad nilai tempat mengikut tempat


nilainya.
AKTIVITI
Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50,
Tanpa Mengumpul Semula
c. menggantikan pembilang dengan kad nombor
d. menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim
iii. Menambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula.
a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa.
b. menyatukan dua kumpulan pembilang di kad nilai tempat mengikut tempat
mengikut tempat nilainya.
c. menggantikan pembilang dengan kad nombor.
d. menukarkan ayat matematik operasi tambah dalam bentuk lazim.
iv. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam
lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.
AKTIVITI
Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50,
Dengan Mengumpul Semula
i. Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit dan sebaliknya.
a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa.
b. menyatakan dua kumpulan pembilang di kad nilai tempat mengikut tempat nilainya.
c. menggantikan pembilang dengan kad nombor
d. menukar operasi tambah dalam bentuk ayat kepada bentuk lazim.
ii. Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit.
a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa.
b. menyatakan dua kumpulan pembilang di kad nilai tempat mengikut tempat nilainya.
c. menggantikan pembilang dengan kad nombor.
d. menukar dan menyelesaikan ayat matematik operasi tambah kepada bentuk lazim.
iii. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah sebarang dua nombor
dua digit dengan dua digit dalam lingkungan 50 dengan mengumpul semula.
AKTIVITI
Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50,
Tanpa Mengumpul Semula
i. Menolak sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit.
a. meletakkan pembilang pada kad nilai tempat. Contoh:
36 – 4 =
pu sa

b. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak. Contoh:


pu sa

c. mengulangi proses tersebut dengan kad angka.


d. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim.
AKTIVITI
Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50,
Tanpa Mengumpul Semula
ii. Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit.
iii. Menolak sebarang nombor gandaan 10 daripada nombor dua digit.
iv. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan
50 tanpa mengumpul semula.
AKTIVITI
Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50,
Secara Mengumpul Semula
Mengulangkaji fakta asas tolak secara lisan dan bertulis.
i. Satu digit dengan 2 digit (secara mengumpul semula)
42
- 6

a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa.
b. menunjukkan satu ikatan ‘puluh’ dan meletakkan dalam rumah ‘sa’
c. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak.
d. menggantikan pembilang dengan kad nombor.
e. menukar dan menyelesaikan ayat matematik tambah dalam bentuk lazim.
ii. Menolak sebarang dua nombor dua digit dengan nombor dua digit .
a. meletakkan pembilang pada kad nilai tempat.
b. membuka satu ikatan “puluh” dan meletakkan dalam rumah sa.
c. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak.
d. mengulangi proses (b) dan (c) dengan kad angka.
e. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim
AKTIVITI
Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50,
Secara Mengumpul Semula
iii. Menolak satu digit daripada nombor gandaan sepuluh.
a. meletakkan pembilang pada kad nilai tempat
b. membuka satu ikatan ‘puluh’ dan meletakkan dalam rumah ‘sa’
c. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak
d. mengulangi proses (a), (b) dan (c) dengan kad angka
e. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim.
iv. Menolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh
a. meletakkan pembilang pada kad nilai tempat
b. membuka satu ikatan ‘puluh’ dan meletakkan ke rumah ‘sa’
c. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak.
v. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak sebarang dua
nombor, dua digit daripada nombor gandaan sepuluh dalam lingkungan 50 secara
mengumpul semula.
AKTIVITI
Mengenal Nombor 51 hingga 99

i. Membilang sepuluh-sepuluh dengan ikatan pembilang sepuluh-puluh

ii. Menyebut kad-kad nombor yang ditunjukkan


iii. Memadankan ikatan pembilang dengan kad angka

30 40
iv. Mengenal rumah angka puluh dan sa menggunakan pembilang
lllll

40 5 45
v. Menunjukkan angka yang disebut
vi. Menulis nombor mengikut bilangan benda atau gambar.
AKTIVITI
Mengenal Nombor 51 hingga 99

vii. Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tidak melibatkan sifar
a. bentuk lazim pu sa
+4 3
2 6

b. bentuk ayat: 43 + 26 =
viii. Menambah sebarang dua digit dengan dua digit melibatkan sifar- bentuk lazim
ix. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam
lingkungan 100, tanpa mengumpul semula.
AKTIVITI
Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100,
Dengan Mengumpul Semula
i. Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor satu digit atau
sebaliknya tidak melibatkan sifar (bentuk lazim & bentuk ayat)
ii. Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor satu digit melibatkan
sifar dalam lingkungan 50 (bentuk lazim & bentuk ayat)
iii. Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor dua digit mengumpul
semula melibatkan sifar dalam lingkungan 100:
bentuk lazim: pu sa bentuk ayat: 39 + 21 =
+3 9
2 1
AKTIVITI
Operasi Tolak Dalam Lingkungan 100,
Dengan Mengumpul Semula
i. Nombor sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit tanpa
mengumpul semula (bentuk ayat & bentuk lazim)
ii. Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit dengan
mengumpul semula.
iii. Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit tanpa
mengumpul semula.
iv. Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit dengan
mengumpul semula.
v. Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan
sepuluh.
vi. Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh
vii. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi.
AKTIVITI
Operasi Darab
i. Mengumpul benda-benda dalam kumpulan yang sama banyak ahlinya.
Contoh: (2,2) (3,3)(4,4)
Ii Membilang melangkau dengan menggunakan benda konkrit
a.

b.

0
iii. Membilang1dalam turutan
2 3 lisan4 & bertulis) dengan mengisi tempat
(secara
kosong. 2, 4, _, _, 10, _, 14
iv. Mengumpul nilai ahli dalam himpunan

2 4
AKTIVITI
Operasi Darab

Menulis ayat matematik operasi darab


i. Melengkapkan juzuk yang tertinggal berdasarkan gambar rajah

ii. Meletakkan jumlah ahli pada himpunan berdasarkan ayat matematik


2x3=

iii. Melengkapkan ayat matematik darab

x =

iv. Melengkapkan fakta asas darab (sifir 2 hingga 5) berdasarkan gambar.


AKTIVITI
Operasi Darab

v. Membaca ayat matematik bagi operasi darab dari kad imbasan (susun sifir &
secara rawak)
vi. Melengkapkan secara lisan ayat matematik operasi darab dari kad imbasan
vii. Melengkapkan fakta asas darab tanpa kad imbasan. Contoh: 2 x 3 =
viii. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab
AKTIVITI
Operasi Bahagi Hingga 45 / 5

i. Mengenalkan operasi bahagi melalui proses pengagihan benda-benda mengikut


bilangan dua-dua
a. b.

ii. Mengenalkan operasi bahagi melalui proses pengagihan benda-benda mengikut


bilangan tiga-tiga.

iii. Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan benda empat-empat


iv. Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan benda-benda lima-lima

Aktiviti bagi operasi bahagian fakta asas hingga 45/5 sama seperti bagi bahagian
fakta asas hingga25/5
AKTIVITI
Operasi Bahagi Hingga 45 / 5
Menulis dan melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi fakta-fakta asas
hingga 25/5
i. Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan sama banyak, satu
kumpulan benda konkrit kepada dua kumpulan secara satu-satu, dua-dua, tiga-
tiga.
0 0
0 0 empat bahagi dua = dua
0 0 0 0

ii. Mengenal operasi bahagi melalui benda-benda konkrit dan lambang.


iii. Melengkapkan ayat matematik operasi bahagi hingga 25/5

0 0 0 0
0 0 0 0

8 / 4 = 2
AKTIVITI
Operasi Bahagi Hingga 45 / 5

iv. Melengkapkan hasil bahagi fakta asas bahagi daripada 2 / 2 hingga 25 / 5.


contoh: 6 / 2 =
v. Melengkapkan ayat matematik dengan menuliskan operasi bahagi bagi
jawapannya yang diberi.
vi. Mengenal operasi bahagi melalui angka dan bahasa “bahagi”. Contoh: 6
bahagi 2 sama dengan 3
vii. Menulis ayat matematik bahagi fakta asas yang pembahaginya ialah 3
3 / 3 =
6 / 3 =
9 / 3 =
viii. Menulis ayat matematik bahagi fakta asas yang pembahaginya ialah 4
ix. Menulis ayat matematik bahagi fakta asas yang pembahaginya ialah 5
x. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi.
AKTIVITI
Wang

Mengenal wang syiling


i. Mengenalkan wang syiling 1, 5, 10, 20, 50 dan RM1.00
ii. Menamakan wang syiling 1, 5, 10, 20, 50 dan RM1.00
iii. Menyurih atau menekap duit syiling dan menulis namanya
iv. Merekod jumlah sekumpulan duit syiling. Contoh: 10 10 = 20
Membandingkan nilai sama sekeping wang syiling dengan wang syiling yang
lebih kecil dari nilainya. Contoh:
10 20
5 5 10 10

Mengenal & menulis simbol Ringgit Malaysia (RM)


v. Mengenal dan menamakan wang kertas RM2.00 hingga RM10.00
vi. Menulis nilai wang kertas menggunakan perkataan, nombor dan Ringgit
Malaysia. Contoh: RM2.00 dua ringgit Malaysia
vii. Menulis nilai wang kertas dengan simbol angka dan ringgit Malaysia.
Contoh: dua ringgit Malaysia - RM2.00
AKTIVITI
Wang

Menyatakan perbandingan nilai wang kertas


i. Membandingkan nialai sama ringgit Malaysia dengan syiling (syiling
sejenis & syiling tak sama jenis)
ii. Tukaran sen kepada ringgit Malaysia syiling (syiling sejenis & syiling tak
sama jenis)
iii. Membandingkan nilai sama wang RM5.00 dan RM10.00 dengan RM
iv. Membandingkan nilai sama wang RM5.00 dan RM10.00 dengan wang
kertas lain. Contoh: RM5 = RM2 RM2 RM1
v. Menyediakan hitungan yang berkaitan dengan :
a. belanja harian
b. membeli belah
c. tambang menambang
AKTIVITI
Masa Dan Waktu
Mengenal bahagian siang & malam
i. Menyatakan bahagian hari siang-malam
a. namakan bahagian-bahagian siang & malam- siang (pagi, tengah hari, petang) -
malam (malam, tengah malam)
b. merekodkan aktiviti-aktiviti mengikut bahagian-bahagian siang dan malam
Menyatakan waktu dalam jam
ii. Menamakan bahagian-bahagian pada muka jam- jarum panjang/jarum pendek,
angka 1 hingga 12.
a. menamakan waktu dalam unit jam sahaja
b. menunjukkan waktu dalam unit jam sahaja
c. menulis waktu dalam unit jam sahaja
Menyatakan waktu dalam pecahan jam
iii. Membahagikan muka jam pada 4 sukuan
a. menamakan waktu dalam jam dan pecahannya. Contoh: 12.15 dua belas suku.
b. membuat jadual harian
c. mendapatkan maklumat daripada jadual sedia ada.
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan masa dan waktu.
SUKATAN
PELAJARAN
MATEMATIK
PRASEKOLAH
KEBANGSAAN
- Pengelasan
-Seriasi
-Padanan satu dengan satu
-Konsep Nombor
- Operasi Nombor
- Pengukuran
- Pemerhatian, perbandingan dan diskriminasi
- Ramalan
- Konsep Masa
- Konsep Ruang
- Penyelesaian Masalah

KANDUNGAN
1. Pengelasan
KEMAHIRAN
-Mengelaskan objek

3. Padanan satu dengan


Satu 5. Operasi Nombor
-Memadan objek -Operasi tambah
-Operasi tolak
2. Seriasi Menyusun
objek mengikut seriasi 4. Konsep Nombor
-Mengetahui konsep nombor
1-5
- Mengetahui konsep nombor 6. Pengukuran
1-10 -Membuat pengukuran
- Mengetahui konsep nombor
10-20
- Mengetahui konsep siri 20,
30, 40 dan 50
7. Pemerhatian, perbandingan dan
diskriminasi
-Membuat pemerhatian, membanding
dan membezakan KEMAHIRAN

9. Konsep Masa
8. Ramalan
-Berfikir mengikut urutan
-Membuat ramalan

10. Konsep Ruang 11. Penyelesaian Masalah


-Mengetahui kedudukan objek -Menyelesaikan bermasalah
-Membina penghubung -Membuat perancangan untuk
-Membina lingkungan memenuhi keperluan
-Membina pola
HASIL PEMBELAJARAN
1. Pengelasan
-Mengelaskan objek mengikut satu ciri
a. bentuk
b. warna
c. saiz
-Mengelaskan objek mengikut dua ciri
a. bentuk dan warna
b. bentuk dan saiz
c. warna dan saiz
-Mengelaskan objek mengikut tiga ciri, bentuk, warna dan saiz
-Mengelaskan objek mengikut rasa
-Mengelaskan objek mengikut bau
-Mengelaskan objek mengikut kesamaan
-Menyatakan sebab setiap pengelasan dibuat
2. Seriasi
- Menyusun objek mengikut seriasi: saiz, panjang, tinggi dan nilai matawang
3. Padanan satu dengan satu
- Memadan mengikut:
a. bilangan pasangan yang cukup
b. bilangan pasangan yang tidak cukup
4. Konsep Nombor
- Mengetahui konsep nombor 1-5
a. Membilang objek 1-5
b. Memadan simbol 1-5 dengan objek
-Mengetahui konsep nombor 1-10
a. Membilang objek 1-10
b. Memadan simbol 1-10 dengan objek
c. Memadan bilangan objek dengan simbol nombor 1-10
d. Membilang secara menurun 10-1
-Mengetahui konsep nombor 10-20
a. Menyatakan dalam siri 10-11 adalah terdiri daripada 10+1, 12 adalah 10+2, … 20 dll
b. Memadan bilangan objek dengan simbol
c. Membilang nombor 10-20
-Mengetahui konsep siri 20, 30, 40 dan 50
a. Membina siri 20 dan membilang 20-30
b. Membina siri 30 dan membilang 30-40
c. Membina siri 40 dan membilang 40-50
5. Operasi Nombor
-Operasi tambah
a. Membuat operasi tambah dalam bahasa harian
b. Menambah dua himpunan yang disatukan dan menyatakan hasil tambah dengan
membilang semua objek
c. Menambah dua himpunan objek yang disatukan dan menyatakan hasil tambah dengan
membilang terus dari suatu nombor
d. Menyatakan ayat matematik operasi tambah
e. Mengguna simbol tambah (+) dan sama dengan (=) dengan ayat matematik
-Operasi tolak
a. Menyatakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian
b. Mengasingkan satu himpunan dari satu himpunan dan menyatakan hasil tolak
dengan membilang
c. Menyebut ayat matematik operasi tolak
d. Mengguna simbol tolak (-) dan sama dengan (=) dalam ayat matematik (tolak)
6. Pengukuran
- Mengukur objek mengikut : panjang, tinggi, berat dan kuantiti
- Merekod ukuran
- Membandingkan ukuran
-Bercerita tentang ukuran yang telah dibuat dengan menggunakan istilah matematik
7. Pemerhatian, perbandingan dan diskriminasi
- Memerhati dan merekod pemerhatian
- Membuat perbandingan dan membezakan hasil pemerhatian
-Menerangkan pemerhatian yang dilakukan
8. Ramalan
- Membuat ramalan apa yang akan berlaku selepas memerhati hasil percubaan
-Membuat ramalan apa yang akan berlaku selepas memerhati sesuatu peristiwa
9. Konsep Masa
- Menyusun peristiwa mengikut urutan masa
- Menceritakan peristiwa mengikut masa
- Memberi sebab mengapa urutan peristiwa berlaku
- Menyatakan nama hari dan bulan
10. Konsep Ruang
-Mengetahui kedudukan objek
Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang
-depan, belakang
-atas, bawah
-sisi, tepi, tengah
-luar dalam
-Membina penghubung
a. Menyatakan anggaran jarak antara dua objek
b. Membina penghubung antara objek
c. Menyatakan alasan mengapa penghubung itu dipilih
-Membina lingkungan
a. Menganggarkan keluasan linkungan
b. Membina satu lingkungan yang lengkap
c. Menyatakan sebab saiz lingkungan dibina
-Membina pola
a. Mengenal pasti pola
b. Merombak dan menyusun pola bagi menghasilkan sesuatu corak baru
c. Menyatakan sebab dan alasan pola tersebut dibentuk
11. Penyelesaian Masalah
-Menyelesaikan bermasalah
a. Mengenal pasti punca masalah
b. Mencadangkan pelbagai idea untuk mengatasi konflik
c. Menyusun cadangan mengikut keutamaan
d. Memilih cadangan terbaik daripada yang disenaraikan
e. Mencuba cadangan yang telah dipilih
f. Menilai keputusan yang baik dan mantap
-Membuat perancangan untuk memenuhi keperluan
a. Mengenal pasti keperluan
b. Mencadangkan pelbagai idea untuk memenuhi keperluan
c. Menyusun cadangan mengikut keutamaan
d. Memilih cadangan yang terbaik yang disenaraikan
e. Mencuba cadangan yang dipilih
f. Menilai keputusan yang baik dan mantap
AKTIVITI
1. Pengelasan
-Mengelaskan objek mengikut tiga ciri, bentuk, warna dan saiz
-Mewarnakan objek mengikut rasa
-Mengasingkan objek mengikut bau
-Mengelaskan objek mengikut kesamaan
-Mengasingkan warna
2. Seriasi
- Memadankan saiz yang sama
- Mewarnakan saiz yang sama
3. Padanan satu dengan satu
- Mengasingkan kumpulan bilangan pasangan yang cukup dengan bilangan pasangan yang
tidak cukup
4. Konsep Nombor
-Membilang benda-benda maujud
- Memadan bilangan objek dengan simbol
-Mengumpul bilangan benda mengikut bilangan dalam arahan
-Menyusun kad nombor secara menaik iaitu dari nombor 10 hingga 20
5. Operasi Nombor
-Operasi tambah
a. Menambah dua himpunan yang disatukan dan menyatakan
hasil tambah dengan membilang semua objek
b. Menambah dua himpunan objek yang disatukan dan
menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu
nombor
-Operasi tolak
a. Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan
kecil (benda konkrit).
b. Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan
kecil (benda konkrit & lambang angka)
6. Pengukuran
- Mengukur beberapa objek yang mempunyai panjang yang
berbeza
- Merekod ukuran panjang objek tersebut
- Membandingkan ukuran
7. Pemerhatian, perbandingan dan diskriminasi
- Memerhati dan merekod pemerhatian
- Membuat perbandingan dan membezakan hasil pemerhatian
- Menerangkan pemerhatian yang dilakukan
8. Ramalan
- Membuat ramalan apa yang akan berlaku selepas memerhati
hasil percubaan
-Membuat ramalan apa yang akan berlaku selepas memerhati
sesuatu peristiwa
9. Konsep Masa
- Menyebut turutan nama hari dalam seminggu
- Menyatakan bahagian hari (siang/malam)
- Menceritakan peristiwa mengikut masa
- Menyatakan nama dan bulan
10. Konsep Ruang
- Menamakan beberapa bentuk seperti kuboid, kubus, kon, piramid tapak
segiempat sama dll menggunakan bahan konkrit
-Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang
-depan, belakang
-atas, bawah
-sisi, tepi, tengah
-luar dalam
- Menyusun objek mengikut pola.
RUJUKAN
 Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas.
 http://
skpemanis1.com/2010/images/stories/garis%20panduan
%20kelas%20pemulihan%20khas1.pdf
 http://
www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/pra/sp_prasekolah.pdf
 http://www.moe.gov.my/bpk/kssr_docs/09%20Matemati
k/01%20-%20DSK%20Matematik%20Tahun%201%20-
%20BM.pdf
 http://sekolah.edu.my/kurikulum/prasekolah/sukatan-pel
ajaran-kurikulum-prasekolah-kebangsaan/

Anda mungkin juga menyukai