MODUL PENGAJARAN KOMSAS BAHASA MALAYSIA TINGKATAN LIMA

HAJAH ROHAYAH BT ABU PUISI TRADISIONAL -GURINDAM TONGGAK DUA BELASANTOLOGI DIRGAHAYU BAHASAKU

.

Tingkatan Masa Tajuk Genre : : : : Lima 80 minit Gurindam Tonggak Dua Belas Puisi Tradisional Fokus utama : 10. Aras 2 Memperkukuhkan hujah berdasarkan pengalaman dan suber yang boleh (i) dipercayai. iii) Menyenaraikan enam kata adjektif dan membina ayat.murid dapat: i) Menyatakan maksud dan unsur bunyi dalam gurindam. Aras 1 Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk (i) meningkatkan apresiasi. Pada akhir pelajaran .5 Menghuraikan maksud.gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. ii) Menjayakan aktivit sumbangsaran terhadap tajuk yang diberika n berdasarkan sumber atau pengalaman. Fokus sampingan : 10. Kemahiran bahasa : Kemahiran bertutur dan mendengar Kemahiran mambaca Objektif .5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

k s d rhanaan. s nang. K mah ran Konst ktua m nga tkan s p nga aran d ngan p nga aman mur d . K mah ran mambaca. S st m bahasa : S butan dan ntonas . susah. akt f Kota Kata : Umum : b rmuram dur a. k u uran K mah ran b rn a tambah: K rc rdasan p baga v rba . ba k. k tu usan Ist ah : kr at f P ng s an kur ku um: P nd d kan Mora dan Agama I mu : N a k g g han. ba k hat . k ra nan. buruk. c r a. t gas.ngu st k .K mah ran bahasa : K mah ran m nd ngar dan b rtutur . K mah ran B rf k r. Tatabahasa : Kata Ad kt f : panda .

Guru menyanyikan Gurindam Tonggak Dua Belas dan meminta semua murid mengikut nyanyian tersebut. y Objektif (i) tercapai Lampiran 2 Gurindam Tonggak Dua Belas y y y y Guru memperdengarkan contoh nyanyian gurindam.LANGKAH Set Induksi y y AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru memaparkan slide Tonggak Dua Belas kepada murid. Guru meminta respons daripada murid tentang elemen yang terdapat dalam Tonggak Dua Belas. PENILAIAN FORMATIF Mencapai objektif set induksi. Lampiran 3 Latihan maksud dan unsur bunyi . Maksud dan unsur bunyi Guru mengedarkan petikan Gurindam Tonggak Dua Belas kepada murid. Guru mengarahkan murid mengesan maksud gurindam dengan menggariskan kata kunci dalam barisan-barisan puisi. KBT/CATATAN Lampiran 1 Gambar Tonggak Dua Belas 1. Guru mendengar dan membuat pembetulan jawapan murid.

y y y y AKTIVITI PERCAMBAHAN IDEA/SUMBANGSARAN Guru meminta murid duduk dalam kumpulan. Guru memberikan tajuk perbincangan yang berbeza untuk setiap kumpulan. Guru meminta setiap ahli kumpulan menyatakan pandangan berdasarkan sumber atau pengalaman masing-masing. Guru meminta murid untuk menyanyikan semula Gurindam Tonggak Dua Belas dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru memberi komen atau pujian terhadap percambahan fikiran oleh kumpulan kumpulan murid. Guru meminta murid membina ayat daripada enam kata adjektif yang telah disenaraikan . Guru merumuskan pelajaran hari ini. AKTIVITI BINA AYAT Guru meminta murid menyenaraikan enam kata adjektif daripada Gurindam Tonggak Dua Belas. Objektif (ii) tercapai Lampiran 4 Tajuk perbincangan 3. y y y Objektif (iii) tercapai Lampiran 5 Lembaran Kerja Kata Adjektif Penilaian dan y pengukuhan y . Guru meminta murid secara rawak membacakan jawapan.2.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful