Anda di halaman 1dari 22

Arkitraven

Den svenska sparandemarknaden efter


krisen
2009-05-26

Arkitraven AB, Oxtorgsgatan 4, 4tr, 103 89 Stockholm, tel: +46 8 22 01 00, info@arkitraven.se
Arkitraven
Finanskrisen har förstärkt lågkonjunkturen

Finanskris

Pro-cykliska
regleringar

Realekonomi
Kraftig
sk Fördjupad
recession Finanskris
kris

”vanlig”
avmattning

Krisen är unik – den första riktigt globala krisen

2
Arkitraven
Vi ser redan effekter av krisen på
sparandemarknaden
Mdr SEK
6 000
Hushållens sparandestock, GSEK

5 000

4 000

Direktägda aktier
PPM
3 000 Obligationer
Fonder inkl IPS
Fondförsäkring
Traditionell försäkring
2 000 Bankinlåning

1 000

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

men den långsiktiga tillväxten är kraftigt positiv

Källa: SEB Sparbarometer 3


Arkitraven
Både sparande och krediter har vuxit
fortare än BNP

500

450

400 Tillväxt sparandestocken

350

300
Tillväxt utlåningsstocken (privat)
Index

250

200
BNP Tillväxt (löpande)
150

100

50

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Källa: SCB, Konjunkturinstitutet, SEB Sparbarometer 4


Arkitraven
Historiskt lång väntan innan botten är nådd

Index
(Utgångsläge = 100)
120
Arbetslöshet
+ 7 %-units
100

BNP
80 - 9,3%
Credit crunch
- 17,0%

60 Bostadspriser
-35%

40
Börsvärde
-55,9%

20

0 År
0 1 2 3 4 5 6
Tid från krisens startår till botten – år genomsnitt för finansiella kriser
What Happens During Recessions,Crunchesand Busts? IMF WP/08/274
Källa: Reinhart & Rogoff, The Aftermath of Financial Crises Stijn Claessens, M. Ayhan Kose, and Marco E. Terrones 5
Arkitraven
Konjunkturprognoserna har justerats ner
- två scenarion
varje månad

Prognos för BNP 2009


4,0%
Kortvarig kris
3,0%

2,0%

1,0%

0,0%
Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj
-1,0% -09 -09 -09 -09 -09

-2,0%

-3,0%

-4,0% Långvarig kris

-5,0%
Tidpunkt för respektive prognoser under 2008/2009

Medelvärde av prognoser publicerade av Swedbank, SEB, Handelsbanken, KI och Svensk Näringsliv

6
Arkitraven
Baserad på vår modell simuleras olika
scenarion
GRAFER

Antagande
Antagande Antagande
Antagande Prognos
Prognos
makro
makro flöden
flöden flöden
flöden
Antaganden om Här görs antaganden om
utveckling för tillväxt i bruttoflöden för
BNP, Repo, börsen samtliga produkter

Antagande
Antagande Prognos
Prognos
stock
stock stock
stock
Här görs antaganden om
stocktillväxt för hushållens
tillgångs- resp. skuldsida

Prognos
Prognos
Historiska
Historiska intäkter
intäkter
data
data

Historisk data för Här görs antaganden om


avgifter och avgifter och räntemarginaler i
volymer för resp. syfte att kunna beräkna
produkt potentiella intäkter

Antagande
Antagande Prognos
Prognos
avgifter
avgifter avgifter
avgifter

7
Arkitraven
Återgång till tillväxt eller ett japanskt
scenario?

Affärsvolym Intäkt
Mdr SEK Mdr SEK
18 000 140

16 000 120
14 000
100
12 000

10 000 80

8 000 60
6 000
40
4 000
20
2 000

0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kortvarig kris
Långvarig kris
Historisk tillväxt: 11,9% (2003-07)

8
Arkitraven
Antaganden - scenarion

Scenario Kortvarig kris


Scenario Kortvarig: 2009 2010 2011 2012 2013
Utlåning(marginal+volym). Marginalerna sjunker
konstant från 2009-2013, tillväxten av volymerna avtar
för Privat och ökar för Företag 2012-2013 BNP -4,5 1,9 3,0 4,0 2,5
- Inlåning – volymerna ökar knappt(finns spar alt.). Repo 0,5 1,25 2,75 4,5 4,0
Marginalerna sjunker 09, återgår till normala nivåer
- Marginalerna för Tjänstepension, fonder, aktier sjunker OMX 0 40 40 10 10
konstant mellan 2009-2013

Scenario Långvarig:
- Utlåning – volymerna avtar 09-11, svag tillväxt 12-13.
Marginalerna ligger still på historisk ”normal” nivå Scenario Långvarig kris
- Inlåning – volymerna ökar(inget sparalternativ),
2009 2010 2011 2012 2013
marginalerna sjunker 09-11, ökar 12
- Marginalerna för TP sjunker konstant(mindre än kort k.)
Övrigt aktierelaterat oförändrat BNP -5,0 -3,0 0,0 0,5 1,0
Repo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
OMX -40 0 0 10 10

9
Arkitraven
Kortvarig kris – aktiebaserade produkter tar
marknadsandelar
Procent av
Affärsvolym Total volym Utveckling Fonder total volym
Mdr SEK
och Inlåning - volym
100% 16 000 30%

90% 14 000
25%
80%
12 000
70%
20%
10 000
60%

50% 8 000 15%

40%
6 000
10%
30%
4 000
20%
5%
10% 2 000

0% 0 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Utlåning Total volym


Direktägda värdepapper
Fonder Fonder
Försäkrings/Pensionssparande
Bankinlåning Inlåning

10
Arkitraven
Långvarig kris – bankinlåning blir
dominerande sparprodukt
Affärsvolym Total volym Utveckling Fonder Procent av
Mdr SEK total volym
och Inlåning - volym
100% 16 000 30%

90%
14 000
25%
80%
12 000
70%
20%
10 000
60%

50% 8 000 15%

40%
6 000
10%
30%
4 000
20%
5%
2 000
10%

0% 0 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Utlåning
Direktägda värdepapper Total volym
Fonder
Försäkrings/Pensionssparande Fonder
Bankinlåning Inlåning

11
Arkitraven
Krisen får stora affärsmässiga
konsekvenser…

Jämfört med den tidigare förväntade tillväxten ser vi redan en stor


förändring …

…med betydande osäkerheter om var marknaden är på väg

…men det finns en underliggande stabilitet och tillväxtkraft

Intäkterna kan minska med upp till 20 miljarder (2007-2011)

Ställer krav på anpassning av kostnader upp till 10 miljarder

…och driver på ett antal förändringar på marknaden

12
Arkitraven
…och förutsättningarna förändras också

1. Massiv ”de-leveraging” som kommer att ta flera år


2.
3. Förtroendet för finansiella sparprodukter är lågt – har inte
levererat enligt löfte
4.
5. Regleringar och tillsyn
– Skärpta kapitalkrav accentuerar ”de-leveraging”
– Ökade compliancekostnader i alla led
– Sättet att ta betalt kan ändras?

6.
7. Stora strukturomvandlingar ger ny spelplan
– Minst en nordisk storbank försvinner

5. Rollfördelningen kan se annorlunda ut


– Integrerade stora retailbanker med allt in-house inte självklart dominanter

2.
3.

13
Arkitraven
Sparandemarknaden kan ses ur flera olika
perspektiv
Kundtyper
Produkter -Många små kontra få och stora
-Fonder, pensionsförsäkring, bankinlåning mfl -Privat kontra institutioner
-Ofta sammanfallande med traditionella -Ofta ett marknadsföringsperspektiv
-Branscher dvs ett legalt perspektiv

Aktörer
-Retailbanker, försäkringsbolag,
rådgivningsföretag
-Hur sker kundmötet
-Stora bred vs mindre nischade

Roll i värdekedjan Kundbehov


- Kapitalförvaltning, administration, -Långt och kort, pension eller
rådgivning buffert
- Trygghet vs avkastning

Affärslogiken styr – olika delmarknader


- Sätt att sälja
- Framgångsfaktorer
- Konkurrenter

14
Arkitraven
Försäkringssparandet driver tillväxten
medan fonder ligger still
Produkter

Ej försäkringssparande

Fonder

Försäkringssparande

Fonder: Fondförsäkring, Fonder inkl IPS, PPM


Försäkringssparande: Fondförsäkring, tradförsäkring, Fonder inkl IPS
Ej försäkringssparande: Direktägda aktierFonder exkl IPS, Bankinilåning, Obligationer

Källa: SEB, Arkitraven analys 15


Arkitraven
Icketraditionella fonder växer – aktiefonder
faller
Produkter
Svenska fondmarknaden – fördelning på produkt

100% Övriga fonder


Fond-i-fond*
90%

80%
Korta räntefonder

70% Långa räntefonder

60% Blandfonder
50%

40%
Aktiefonder
30%

20%

10%

0%
2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2009- Q1

*Från och med 2009 är fond-i-fond fördelad under respektive fondtyp Källa: Fondbolagens Förening 16
Arkitraven
Allt högre aktivitet bland spararna

Produkter
Utveckling omsättningshastighet och nettoflöden
90%

80%

70%

60%

50%
Omsättningshastighet
40%
Nettoflöde
30%

20%

10%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-10%

Källa: Fondbolagens Förening, Arkitraven analys 17


Arkitraven
Aktörerna har olika förutsättningar beroende
på historik och position
Aktörer Stora förvaltade volymer ger låga kostnader
Ingen säljorganisation
Partsbolag Partsstyrda
Utan vinstintresse

Säljorienterade
Livförsäkrings- Brett sortiment
bolag (tradit) Låg effektivitet som förbättrats
Legacyproblematik (kund, IT)

Utnyttjar kontorsnät och kundbas för försäljning


Retailbanker Sparprodukter i fokus
Lyckats på privatmarknad men ej företagsmarknad

Internationell spelplan
Kaptialförvaltare Produktfokus
Hög innovationstakt

Starkt fokus på företagsmarknad


Förmedlare Stark säljkultur
Hög innovationstakt
Blir alltmer professionella

Helt internetbaserade
Nätmäklare Försäkring en förpackning kring sparprodukter
Allt bredare sparandeerbjudande

18
Arkitraven
Tre tydliga roller i värdekedjan men i praktiken har
företagen stora friheter att välja arbetsmodell

i värde-kedjan
Kapitalförvaltning
g g
in kli
n
ltn c
a ve
g rv ut
rin fö j t et
a
e sk äl uk
k kti /s / B
llo p od fa
A Ta Kö Pr Al

Paketering och administration

ng r
ni a ng io
n
rm i ng ni tio
n at
fo aln k ra rm
tut t er
ä
st fo
du
k be b in
i in
o - ut sk uld m nd
Pr In Ri Sk A d K u

Rådgivning och kundmöte

n
d t io
divi tio
n
ist
ra lin
g
g f tg in ra in ec
k
lin ing
i ng ist d m tv
d in a u
han givn g ivn d m ie ys st
e
p p å d å d la rem nal än
U R R Va P A Tj

19
Arkitraven
Många kunder med lite pengar och tvärtom

Kundtyper Fördelning förmögenhet och finansiella tillgångar

9,18 milj 2 163 mdr Medelvärde


Finansiella tillgångar
27’ SEK
100% 400’

90% 1,3’’ 17,5’’


5’’ –

80% 1’’ – 5’’


1,3’’ 250’ – 1’’
70%
1,8’’ 100’ – 250’
60%
2,1’’
25’ – 100’
50%
0 – 25’
40%
30% 0,5’’
4,1’’
20%
160’
10% 55’
5’
0%
Antal individer Individens totala
finansiella tillgångar

Källa: SCB 20
Arkitraven
Fondsparande används framförallt för extremt kort
och extremt långt sparande

Kundbehov
70%
Andel fondsparare (%) som uppger olika
mål med fondsparandet
60%

50%

40%

2008
30%
2006

20%

10%

0%
Som buffert För att få bra Komplement till Speciella Till barn/barnbarn Till pensionen
avkastning annat sparande ändamål

Kortsiktigt
Kortsiktigt Långsiktigt
Långsiktigt

Källa: TNS Prospera 21


Arkitraven
Olika marknader med olika affärslogik

Kryssmarknad Likviditetsmarknad

Pensionsmarknad Placeringsmarknad Institutionell placering

22