Anda di halaman 1dari 13

Bab 6

Kosmologi Alam dari perspektif


al-Quran dan Sains
Istilah Kosmologi
• Kajian tentang asal usul kejadian alam semesta.
(Mat Rofa Ismail, Falsafah Sains Kajian Kualitatif)
• Kajian tentang kelahiran dan pembentukan alam
semesta, sama ada kajian itu melibatkan aspek
kuantitatif semata-mata atau kualitatif semata-mata
atau keduanya .
• Kajian tentang struktur dan evolusi alam semesta
selain ia juga berkaitan dengan kajian asal sistem
kelangitan, bermula daripada sistem suria kepada
bintang-bintang, galaksi dan gugusan galaksi
(Aminuddin Ruskam Al Dawamy, Konsep Kosmologi )
.
‌ِۖ ‫ت َوٱأۡل َ ۡر‬
.……… ‫ض‬ ِ ‫م ٰـ َوٲ‬
َ ‫ٱلس‬
َّ ‫يع‬
ُ ‫بَ ِد‬
Dia adalah maha Pencipta langit dan bumi . al-
An'am:101.
‌ِۚ ‫ل لِ ۡلڪ ُُت‬
‫ب‬ ِّ ‫ج‬
ِ ‫ٱلس‬
ِّ ّ ِ َ ‫ڪط‬
‫ى‬ َ ‫مٓا َء‬ َ ‫ٱلس‬
َّ ‫ط ِوى‬ۡ َ‫م ن‬ َ ‫يَ ۡو‬
ۚ ۡ
َ ‫يد ُۚۥ‌ه َو ۡع ًدا َعلَ ۡي َن‌ٓا إِنَّا ُك َّنا َف ٰـ ِع ِل‬
)‍ 104( ‫ين‬ ٍ ۬ ‫خ ۡل‬
ُ ‫ق ن ُّ ِع‬ َ ‫ل‬َ ‫ما َب َدأنَٓا أَ َّو‬
َ ‫َك‬
Al-Quran dengan tegas menyatakan alam ini dicipta oleh Allah.
“Ingatlah hari Kami menggulung langit seperti menggulung
lembaran surat catatan; sebagaimana Kami mulakan wujudnya
sesuatu kejadian, Kami ulangi wujudnya lagi; sebagai satu janji
yang ditanggung oleh Kami; sesungguhnya Kami tetap
melaksanakannya.” Al-Anbia’:104
• Quran secara explicit menyatakan bahawa
alam semesta ini dijadikan oleh Allah taala.
Ayat Quran Surah al-Anbiya’ 21: 104
menyebut:
• “[Ingatlah] pada hari Kami menggulung langit
seperti menggulung lembaran kertas.
• Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan
pertama, begitulah Kami akan ulangi
wujudnya lagi; sebagai satu janji yang
ditanggung oleh Kami; sesungguhnya Kami
tetap melaksanakannya”.
• Benarlah ketika Allah menyebut dalam firman-Nya:
“Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan
langit ketika itu masih merupakan asap…[Fussilat
41:11].
• Istilah ‘dukhan’ merujuk kepada sesuatu yang
terhasil berupa asap, kabus ataupun gas. Jadi ayat
di atas antara lain memberi penjelasan tentang asal
langit itu berupa asap atau gas. Daripada bahan-
bahan inilah terbentuknya langit dan kemudiannya
dipisahkan. Ayat Quran 21: 3 menyebut:
• “Tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui bahawa
langit-langit dan bumi itu asalnya satu gumpalan,
lalu Kami pisahkan antara keduanya, dan Kami
jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup,
apakah mereka tidak beriman?”.
• Ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahawa ketika
Allah menciptakan langit, pada waktu itu langit
merupakan jirim yang padat, kemudian dengan
kuasa dan iradat Allah ia meluas. Kejadian yang
sama diulangi sepertimana asal mulanya, iaitu
apabila berlaku saat kehancuran alam.
• Bagaimanakah cara Allah meluaskan sesuatu yang
asalnya padat?.
• Ayat berikut dinyatakan oleh Quran:
• “Dan tidakkah orang kafir itu memikirkan dan
mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan
bumi itu pada asal mulanya bercantum [sebagai
benda yang satu], lalu Kami pisahkan antara
keduanya? Dan Kami jadikan dari air tiap-tiap benda
yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu
beriman”?.
• Kekata ‘fafataqnahuma’ [maka Kami
pisahkan keduanya] bermaksud asal
benda yang bercantum lalu dipisahkan
menjadi dua bahagian.
• Secara hukum alam, proses pecahnya
benda tersebut biasanya disebabkan
oleh tenaga yang amat kuat.
• Di sini ternyata teori Big Bang
memperolehi ilhamnya daripada Quran.
Pecahan-pecahan tersebut
menghasilkan planet-planet yang
banyak.
Kosmologi Perspektif Islam
Dari segi kosmologi Islam,kita yakin sepenuhnya bahawa alam ini
bersifat 'baru'(hadith) dan 'kena jadi',dari 'tiada kepada ada'(ex
nihilo).Ahli-ahli kosmologi Islam yang membuat penafsiran asal
kejadian alam semesta berdasarkan Al-Quran dan Hadis
mengatakan bahawa ala mini berasal dari asap(dukhan).Ini
dijelaskan oleh firman Allah s.w.t dalam surah Fushilat ayat 11 yang
bermaksud:
"Kemudian Dia (Allah) menuju kepada penciptaan langit,dan langit
ketika itu masih merupakan asap"
Ayat di atas menjelaskan bahawa asap (atau apa-apa yang
menyerupainya seperti gas-gas) telah dijadikan terlebih dahulu oleh
Allah s.w.t dalam langkah penciptaan langit dan bumi.Penjelasan
seterusnya adalah firman Allah swt dalam surah An-Anbiya,ayat 30
yang bermaksud: "Dan apakah orang-orang kafir itu tidak
mengetahui bahawa langit dan bumi pada mulanya
bersatu,kemudian Kami(Allah) pisahkan antara kedua-duanya.Dan
dari air Kami jadikan sesuatu yang hidup mengapakah mereka tidak
mahu beriman".
Ayat tadi ditafsirkan dengan kenyataan alam semesta
kejadiannya adalah berbentuk paduan dari satu jisim
yang bercantum.Jisim tersebut wujud hasil dari paduan
(ratq) gas-gas dan debu-debu angkasa yang disebut
sebagai 'dukhan'.Dukhan ini kemudiannya akan berputar
ligat disebabkan tekanan dari pusat dukhan dan dengan
khudrat dan iradat Allah swt..terhasillah tekanan yang
menyebabkan berlakunya letupan sehingga boleh
memisahkan/pecah(fatq).Sudah pasti letupan ini berlaku
dalam keadaan kuat dan hebat,lalu membentuk ala mini
yang berupa 'alam benda' yang terdiri dari gugusan
pulau-pulau angkasa(galaksi),bintang-bintang dan
planet-planet.Dalam sains moden,teori letupan
besar( the big bang theory) mirip dengan keterangan al-
Quran mengenai kejadian alam semesta
10-43 detik – 10-34 detik
• -34Alam semesta masih sebesar zarah.
10 detik - 10-10 detik
• Isinya: foton, partikel dan antipartikel elementer yang saling
• -10Beberapa partikel “hilang”, tinggal quark, foton, dan
10 berinteraksi.
detik - 10-5 detik
elektron.
• Kombinasi quarkdan
Jumlah partikel membentuk proton/neutron
antipartikel seimbang. (inti atom) 
3
• menit
Neutrino lepas dari interaksi antar-partikel.
•• atom Hidrogen
Inflasionari:
Inti atom-atom
prematur lahir.1020 – 1030 kali
pembengkakkan
logam terbentuk  cikal-bakal bintang dan
• Antipartikel menghilang dalam jumlah banyak.
galaksi.
• Alam semesta “bernyawa”  “kehidupan” dimulai.

150.000 juta tahun


• Kehidupan di Bumi dimulai, Adam dan Hawa diturunkan ke
Bumi
1000 juta tahun
• Pembentukan galaksi-galaksi dan isinya.
300.000 tahun
• Foton lepas dari interaksi antar-partikel  Alam semesta
“terang”.
Kehancuran alam semesta
Al Anbiyaa: 104
Pada hari itu (Kami) gulung langit sebagai
menggulung lembaran-lembaran kertas.
Sebagaimana Kami telah memulai
penciptaan pertama begitulah Kami akan
mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti
Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang
akan melaksanakannya.
Kehancuran Alam
Bumi dan alam semesta ini boleh hancur dengan pelbagai sebab
,atau tanpa sebab.Sesuai dengan naluri ingin tahu,ahli-ahli sains
cuba mentafsirkan bagaimana ala mini boleh musnah, sama ada
alam dunia (bumi) ataupun alam keseluruhan(universe).Yang pasti
apabila alam keseluruhan musnah,bumi akan turut musnah.menurut
kajian astronomi ,bumi dan planet-planet boleh musnah akibat
perlanggaran objek angkasa seperti komet dan meteoroid.Manakala
alam semesta pula akan musnah apabila bintang-bintang lain mula
nmengalami 'kematian masing-masing'.Oleh kerana daya hayat
bintang-bintang wujud disebabkan kuasa gravity dan kandungan jisim
masing-masing,maka kemusnahan sesuatu objek akan memberi
kesan terhadap objek lain.Misalnya,apabila matahari atau bintang
lain yang berdekatan dengannya mengalami kehabisan tenaga,bumi
dan planet akan turut musnah.Proses penjanaan tenaga matahari
yang berlaku sejak 20 ribu juta tahun dahulu tidak akan kekal(Surah
At-Takwir,ayat 1,2, dan3)