PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

Literasi dalam milenium baru
Dua jenis literasi yang diperlukan dalam milenium baru iaitu:iaitu:Kemahiran berfikir, dan Kemahiran teknologi maklumat & komunikasi (ICT) 

Kategori Kemahiran Berfikir
Penjelasan & Kefahaman Pemikiran Kreatif Pemikiran Kritis

Menganalisis idea Menganalisis alasan

Menjana alternatif Kombinasi idea

Menilai maklumat Menilai inferensi

1. MEMBENTUK KONSEP 2. MEMBUAT KEPUTUSAN 3. MENYELESAIKAN MASALAH

Pemikiran kritis Berasal daripada perkataan Yunani kritikos yang bermaksud menyoal.  . menolak atau menangguh-kan penerimaan / menangguhpenolakan sesuatu perkara. dan menganalisis. Bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan teliti sama ada menerima. memahami. Tahap keyakinan menerima atau menolak perkara tersebut.

 . menerangkan sebab & akibat.Kemahiran pemikiran kritis Membaca & mendengar dengan teliti Menilai hujah Mencari & kenal pasti andaian tersirat Mengesan akibat sesuatu dakwaan Menganalisis dan menilai idea. membuat urutan. menganalisis & membuat kesimpulan. & maklumat. data. membanding & membeza. yang melibatkan perlakuan seperti: mengumpul& mengelas.

Inference. Inference: Inferens ± membuat kesimpulan berasaskan alasan. Reasons: Sebab/alasan ± mencari sebab atau alasan yang menyokong sebelum membuat keputusan. Clarity dan Overview. . Reasons. Focus: Fokus ± memfokus kepada masalah atau persoalan utama. bukti dll. Situation.6 unsur pemikiran kritis (Ennis. 1996) FRISCO ± Focus.

latar belakang. Overview: Gambaran menyeluruh ± melihat sesuatu dari pelbagai aspek secara menyeluruh.  . sikap. keluarga. agama. institusi dll. perasaan. Situation: Situasi ± Persekitaran sosial dan fizikal ± individu yang terlibat. pengetahuan. tujuan. Clarity: Kejelasan ± Komunikasi bertulis atau lisan yang jelas dan tepat.

 . Torrance (1963) membahagikan 4 ciri µcreativity¶ sebagai kebolehan menjana idea. menghasilkan idea.Pemikiran kreatif Bloom (1959) menghuraikan aras µsintensis¶ sebagai µkebolehan menganalisis dan membentuk semula maklumat menjadi idea yang unik¶. menghuraikan idea dan mewujudkan idea yang asli.

menilai. dan sedia mengubah pendekatan.Pemikiran kreatif (Perkins. memahami masalah dan penyelesaiannya. Standard tinggi ± tetapi ketidakpastian. Matlamat ± meneroka matlamat dan pendekatan alternatif. Perubahan ± dari abstrak kepada konkrit.  . risiko kegagalan diterima sebagai normal. 1984. 1985) Usaha mendapatkan sesuatu yang asli dan praktikal yang memberi kesan besar. umum kepada khusus dan sebaliknya. guna analogi.

Pemikiran kreatif boleh dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang. 1993) Manusia tidak berfikir secara linear tetapi mengikut sistem penyusunannya sendiri.  . Pemikiran lateral menggunakan Logik Air ± Logik persepsi ± yang lebih mudah berubah. Pemikiran lateral bertujuan menjana idea dan menggunakan pendekatan alternatif baru. berubah ± tidak linear.Pemikiran Lateral (De Bono. bergerak.

6. 2. 7. 5. 8. Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecenderongan Menilai Membuat kesimpulan . 3. 4. 9.Kemahiran pemikiran kritis 1.

menaik menurun. cirisifat dan unsur. masa. kronologi. serupa dan tak serupa. menyenaraikan. cirimenyusun mengikut kriteria atau kumpulan.  . menyebut ciri-ciri. mengumpul mengikut kategori. menyenaraikan. mengenal pasti. corak. persamaan dan perbezaan. Membanding dan membeza ± menyatakan. sepadan dan tak sepadan. Mengumpul dan mengelas ± mengelas mengikut ciriciriciri sepunya. mengumpul atau menyenaraikan mengikut ciri-ciri. saiz. Mencirikan ± menyatakan. menunjukkan. abjad. Membuat urutan ± menyusun mengikut tertib nombor. menyusun.

mengkaji kesan. masalah besar kepada masalah kecil dsb. segera kepada kurang segera. membuat andaian berasaskan maklumat. memihak dll. prejudis.] Mengesan kecenderungan ± menentukan pendirian berat sebelah. Menganalisis ± mencerakin maklumat. mengolah idea. menghuraikan faktor penyebab. menghuraikan mengikut ciri.  . mengesan penyebab. Menyenarai mengikut hierarki matlamat. Menyusun mengikut keutamaan ± Mengatur atau menyusun daripada penting kepada kurang penting. komponen atau bahagian.

membuat resolusi. menyatakan hasil selepas analisis. cadangan. membuat pertimbangan pendapat. membuat keputusan yang muktamad. Membuat kesimpulan ± merumus isu. menggulung hujah. membahaskan isu dan kenyataan. . menyatakan rasional. memberi alasan menerima atau menolak. Menilai ± membuat taksiran maklumat. menyusun alasan. membuat pemilihan. menimbangkan kesan dan akibat. membuat wajaran.

5. 7. 2. 10. 3. 6. Menjana idea Menghubung kait Membuat inferens Meramal Membuat hipothesis Membuat sintesis Mengitlak Membuat gambaran mental Membuat analogi Mereka cipta . 4. 9.Kemahiran pemikiran kreatif 1. 8.

menyumbang pendapat. menyatakan kemungkinan. menyatakan implikasi. menyatakan pertalian. mencadangkan alternatif. rumusan.  . menyatakan perkaitan. membuat perhubungan. maklumat atau data. tanggapan awal daripada pemerhatian. mencetuskan idea. mengaitkan idea. Membuat inferens ± membuat kesimpulan. Menjana idea ± mengemuka idea. Menghubung kait ± menerangkan sebab dan akibat. menyenaraikan idea. sebab. menyatakan cara alternatif. menghasilkan. membuat penyataan atau menyatakan pendirian awal.

  . Mensintesis ± menggabung idea. menyatakan kemungkinankemungkinankemungkinan. Mengitlak ± membuat kenyataan umum berdasarkan pola tertentu. membuat kenyataan atau pandangan yang perlu diuji. Meramal ± menyatakan. menggubal semula idea. menganggarkan apa akan berlaku. membuat pelunjuran. membuat generalisasi. membuat andaian yang perlu dibuktikan. membuat jangkaan. menyepadukan idea. Membuat hipothesis ± menyatakan cadangan yang perlu diuji kebenarannya. membuat rumusan daripada keseluruhan idea. menyatukan.

membayangkan dalam minda. Mereka cipta ± mencadangkan idea asli. menghasilkan gubahan asli. membuat simulasi. mereka bentuk. kiasan. membuat inovasi kepada sesuatu yang sedia ada.  . ciriMembuat gambaran mental ± mengimaginasi. membuat perbandingan pada ciri-ciri persamaan. Menganalogi ± membuat metafora. perlambangan. membuat sindiran. melakar peta minda. mencipta sesuatu yang baru.

Mengajar Kemahiran Berfikir Mengajar menggunakan kaedah yang menggalakkan berfikir dalam konteks kurikulum Pendekatan Mengajar KB Penyebatian ± menyusun semula pengajaran untuk mengajar KB secara eksplisit Mengajar berfikir dalam konteks secara langsung. di luar kurikulum .

Pemikiran pada aras pengetahuan dan kefahaman dibahagikan kepada pemikiran aras rendah. kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada aras tinggi dan aras rendah.Taksonomi Bloom Berasaskan kepada Taksonomi Bloom.  . sintesis dan penilaian pada pemikiran aras tinggi. analisis. Pemikiran pada aras aplikasi.

Taksonomi Bloom & Kemahiran Berfikir Taksonomi Bloom Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Aras Rendah Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .

.Aras Pengetahuan Proses Berfikir Aktiviti Soalan Apakah yang anda tahu tentang arasaras dalam taksonomi objektif pendidikan? Aras Pengetahuan Tuliskan apa yang sedia diketahui tentang topik.

terangkan maksud setiap aras dalam taksonomi objektif pendidikan domain kognitif seperti yang dianjurkan oleh Bloom dan Jknya.Aras Kefahaman Proses Berfikir Aktiviti Menerangkan maksud setiap satu aras dalam taksonomi objektif pendidikan (kognitif) Soalan Tanpa merujuk buku. Aras Kefahaman .

Bina 3 soalan aneka pilihan mengikut arasaras tersebut. bina 3 soalan aneka pilihan daripada 3 aras yang berlainan yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. Aras Aplikasi Pilih 3 daripada 6 aras dalam Taksonomi objektif pendidikan Bloom.Aras Aplikasi Proses Berfikir Aktiviti Soalan Berdasarkan kepada Taksonomi Bloom. .

Aras Analisis Tonton video ( 15 minit) yang menunjukkan guru sedang mengajar satu mata pelajaran. tandakan (¥ ) setiap kali guru mengemukakan soalan mengikut 6 aras Taksonomi objektif pendidikan. .Aras Analisis Proses Berfikir Aktiviti Soalan Dengan menggunakan borang yang diberi.

. Aras Sintesis Menyediakan sebuah laporan pemerhatian tentang pengajaran guru yang telah dicerap.Aras Sintesis Proses Berfikir Aktiviti Soalan Sediakan sebuah laporan yang menyeluruh tentang pengajaran guru yang dicerap. Berikan cadangan anda untuk menambahbaikkan pengajaran tersebut.

bincangkan dalam kumpulan kekuatan dan kelemahan pengajaran yang dicerap.Aras Penilaian Proses Berfikir Aktiviti Soalan Berasaskan garis panduan yang diberi. . Aras Penilaian Perbincangan tentang pengajaran yang telah dibuat pencerapan.

.Soalan 1: proses berikut menggalakkan penguasaan kemahiran berfikir secara«   Menilai alasan Menganalisis unsur Membezakan fakta daripada andaian Menganalisis hubungan. kaitan dan interaksi Kreatif Kritis Analitis Praktikal A. B. C. D.

II. II. I dan II I dan III I. Mengurus giliran perbincangan dalam kumpulan. B. Menggalakkan pelajar menyertai perbincangan Memberi tugasan yang fleksibel untuk diterjemahkan oleh pelajar. .Soalan 2: Guru membantu pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dengan melakukan perkara berikut ::I. D. Menggunakan teknik µsoal ± respons ± maklum balas¶. III. II dan III I. dan IV A. III. C. IV.

Nagappan.Rujukan De Bono. Renandya & Nilda R. . (1993). (2001). E. R. Language curriculum and instruction in multicultural sosieties. Dlm. Singapore: SEAMEO Regional Language Centre. Language teaching and the enhancement of higher order thinking skills. Singa. Serious creativity. Edited by Willy A. London: Harper Collins.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful