Anda di halaman 1dari 40

KURSUS JURULATIH UTAMA

TAHAP ASAS PENDIDIKAN KHAS


BERMASALAH PEMBELAJARAN

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan
ke arah lebih memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada tuhan . Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, beketrampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat, dan negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha


yang berterusan untuk melahirkan insan yang
berkemahiran,berhaluan, berupaya, beriman,
berdikari, mampu merancang dan menguruskan
kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri
sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang
seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara.
Pendidikan Suatu
Usaha Berterusan

Proses pemerolehan dan


pemindahan pengetahuan , nilai
murni dan pelbagai kemahiran
KONSEP PENDIDIKAN
BERTERUSAN

Peringkat selepas
sekolah

Peringkat sekolah

Peringkat awal
Memperkembangkan
Potensi Individu

Proses pemerolehan dan pemindahan


pengetahuan, nilai murni dan pelbagai
kemahiran
Emosi

Potensi
Intelek Rohani
Individu

Jasmani
Memperkembangkan Potensi Secara
Menyeluruh dan Bersepadu

Setiap potensi yang dikembangkan harus


dihubungkaitkan atau selaras dengan
potensi yang lain supaya ia tidak
bertentangan antara satu sama lain.
CONTOH:

Perkembangan potensi intelek, rohani, emosi, dan


jasmani dalam permainan atau sukan tidak boleh
dipisahkan daripada aspek- aspek sosial seperti
bermain dengan cara yang betul , cekap, dan tangkas
serta mempunyai semangat kerjasama, kekitaan dan
berbakti terhadap negara.
Insan yang Seimbang dan
Harmonis

Insan yang memiliki dan menghayati


ilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
mempunyai kepercayaan dan
keyakinan yang teguh kepada Tuhan.
Mempunyai fikiran dan jiwa
yang tenteram, tubuh yang
sihat dan cergas serta dapat
bekerjasama dengan orang
lain
Juga memiliki kesedaran,
keinsafan tentang tugas dan
tanggungjawab serta sentiasa
berusaha untuk melaksanakan
tuntutan tersebut dengan sebaik
mungkin .
Unsur Intelek Berfikir secara
kreatif dan kritis

Mendapatkan,
Memberi tumpuan meningkatkan,
kepada daya berfikir menyebarkan ilmu
meliputi ciri-ciri

Kemahiran
asas 3M
Unsur Rohani
Menyedari dan
menginsafi
tanggungjawab

Berkait dengan sifat


kejiwaan dan kebatinan Membentuk akhlak
iaitu: mulia

Memupuk dan
membina disiplin
Menyedari dan diri
meinsafi ada
Pencipta
Unsur Emosi Menghargai serta
menilai keindahan dan
kesenian

Memiliki
Perasaan jiwa yang kuat semangat
meliputi ciri-ciri: kekitaan dan
perpaduan

Perasaan tenang dan Memiliki dan


tingkah laku terkawal memupuk perasaan
kasih sayang
Unsur Jasmani

Tumpuan kepada
perkembangan tubuh
badan yang sihat iaitu:

Menjaga kesihatan Berusaha meningkatkan


Melakukan daya pengeluaran
badan
ibadah
Mengetahui bahawa
Hukum dan
Mengakui Mengakui manusia dan alam dijadikan Fenomena alam
wujudnya oleh Pencipta adalah peraturan
Pencipta yang ditetapkan
oleh Pencipta

Mengingatkan
dan Menyedari
Kepercayaan dan kepatuhan bahawa manusia
mengukuhkan
kepercayaan kepada Tuhan dijadikan untuk
beragama memakmurkan
alam

Melakukan kebaikan dan


Mengikuti dan menghindari kejahatan
mengamalkan
ajaran agama
Menyedari kesan daripada perbuatan
Mengetahui nilai baik dan baik dan buruk
buruk

Yakin terhadap
Rakyat Malaysia yang diri sendiri
berakhlak mulia

Menghayati nilai
kerohanian, kemanusian, Mengamalkan perlakuan
dan kewarganegaraan baik dan menghindari
perlakuan buruk
Apakah Pendidikan Khas?
 Pendidikan Khas adalah merupakan
satu program yang dirancang khusus
untuk memenuhi pelbagai keperluan
murid-murid khas.Ini termasuklah
pengurusan bilik darjah,penggunaan
BBM dan peralatan yang efektif serta
kaedah pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan.
Pendidikan Khas menitikberatkan perkembangan
Murid secara menyeluruh yang meliputi aspek-
Aspek intelek,rohani,jasmani,emosi,sosial,bakat
Nilai murni dan estetika.Pengajaran dan
Pembelajaran adalah mengikut tahap
Keupayaan,kecerdasan,kemahiran dan kebolehan
Murid menerusi pengetahuan sedia ada(Hands on
Experience ).Bagi merealisasikan kemahiran
tersebut
Satu kaedah/pendekatan telah diperkenalkan.
Kaedah tersebut ialah Kaedah Stesen
Pengajaran dan Pembelajaran.
Visi Pendidikan Khas

Menyediakan perkhidmatan yang berkuliti


berkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup
sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Negara
Misi Pendidikan Khas

Menyediakan pendidikan yang berkualiti


kepada murid-murid berkeperluan khas
untuk menjadikan mereka insan yang dapat
berdikari, berjaya dalam hidup dan memberi
sumbangan bakti kepada masyarakat dan
negara
Siapakah Murid Pendidikan
Khas?
 Murid Pendidikan Khas adalah merupakan murid
yang dikenalpasti dan disahkan oleh pakar klinikal
sebagai mengalami kecacatan yang boleh
mengganggu proses pembelajaran.

 Masalah yang dialami boleh dikategorikan seperti


berikut :
 - Kebolehan kognitif
 - Perkembangan sosial
 - Pertuturan
 - Membaca
 - Mengira
Pengajaran dan Pembelajaran
 * Berstruktur dan dirancang mengikut langkah demi
langkah.
 * Mempunyai unsur mudah ubah @ fleksible.
 * Memberi pengukuhan kemahiran.
 * Menentukan pencapaianke tahap optima.
 * Ulangan dan rangsangan .
 * Menghadkan konsep @ kemahiran(spesifik)
 * Elakkan tugas yang komplek
 * Kaitkan dengan persekitaran murid(Hands on
experience)
 * Mengukuhkan koordinasi motor kasar dan motor halus.
 * Peluang mengembang daya kreatif,bakat dan intelek
Kurikulum
 Pendekatan stesen kemahiran pengajaran
dan pembelajaran dalam kurikulum
Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran
berasaskan 4 bidang utama iaitu :

 * Bidang Pengurusan Kehidupan


 - Stesen pengurusan diri
 - Stesen kemahiran manipulatif
 - Stesen pengurusan tingkah laku
 - Stesen kemahiran hidup
Bidang Akademik Berfungsi
 - Stesen Bahasa Melayu
 - Stesen Matematik
 - Stesen Bahasa Inggeris
 - Stesen Multi media
Bidang Kerohanian dan Nilai
 - Stesen Pendidikan Agama Islam
 - Stesen Pendidikan Moral
Bidang Sosial,Riadah dan Kreatif
 -Stesen Pendidikan Jasmani
 -Stesen Pendidikan Seni
 - Stesen Pendidikan Muzik,Gerakan
dan Drama
 - Stesen Sains Sosial dan Alam Sekitar
Peranan Guru Pendidikan Khas

 Kesan keupayaan pelajar dalam proses pengajaran dan


pembelajaran.
 Bantu pelajar berkeperluan khas bergaul dengan
Pelajar kelas biasa.
 Bekerjasama dengan guru kelas biasa.
 Sediakan bahan bantu mengajar.
 Berhubung dengan badan kebajikan dan persatuan
sukarela berkaitan :-
- Bantuan kewangan
- Lawatan ke rumah
- Rawatan perubatan
RUMUSAN

INPUT PROSES OUTPUT

SEKOLAH MURID KELUAR


MURID MASUK SEKOLAH
SEKOLAH

BERKEMAHIRAN,
KURIKULUM ASAS BERHALUAN,
PEMBANGUNANAN P&P BERIMAN, BERDIKARI,
PENYELIDIKAN BOLEH MERANCANG,
MENGURUS
KEHIDUPAN.
SEJARAH PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN KHAS
BERMASALAH
PEMBELAJARAN
Jawatankuasa Advokasi Persatuan
Kanak-kanak Terencat Akal
Selangor & Wilayah Persekutuan
pada 3 Oktober 1987
SEJARAH PERKEMBANGAN PKBP
Tahun 1988

JPWP:
Yang pertama di SRK(L) Jalan Batu 1,
Kuala Lumpur

JPS:
Dua kelas di SRK Jalam Muda, Seksyen 4, Shah
Alam, Selangor
SEJARAH PERKEMBANGAN PKBP
Tahun 1990

Ujian Percubaan Alat Penilaian Kelas khas


bermasalah Pembelajaan

Mesyuarat menganalisa data dari ujian percubaan di


Universiti Malaya.
SEJARAH PERKEMBANGAN PKBP
Tahun 1991

Kursus satu tahun bermasalah pembelajaran berrmula


di Maktab Perguruan Ilmu Khas
SEJARAH PERKEMBANGAN PKBP
Tahun 1992

Pembukaan program PKBP di seluruh negara secara


berperingkat
SEJARAH PERKEMBANGAN PKBP
Tahun 1993

Pendidikan Khas di Fakulti Pendidikan, UKM


SEJARAH PERKEMBANGAN PKBP
Tahun 1995

Pendidikan Inklusif bermula


SEJARAH PERKEMBANGAN PKBP
Tahun 1996

Pembukaan program PKBP di peringkat sekolah menengah di


SMK Yaacob Latif, Jalan Peel dan SMK Bandar Baru Sentul,
Kuala Lumpur
SEKIAN, TERIMA
KASIH

JUMPA LAGI!!!

Anda mungkin juga menyukai