1

2
Ak1A ÞLNDIDIkAN 1996 (Akta 550) Ak1A ÞLNDIDIkAN 1996 (Akta 550)
Dasar Pelaksanaan PBS
ÞLkA1UkAN ÞLkA1UkANŴ ŴÞLkA1UkAN ÞLkA1UkAN
ÞLNDIDIkAN 1997ţ 8AnAGIAN IIţ ÞLNDIDIkAN 1997ţ 8AnAGIAN IIţ
ÞLkkAkA 3ť ÞLkkAkA 3ť
a) Memberi nasihat , memantau dan membuat
anaIisis tentang peniIaian berasaskan sekoIah
b) Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut
peraturan-peraturan garis panduan dan arahan tentang
peperiksaan; dan
b) Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut
peraturan-peraturan garis panduan dan arahan tentang
peperiksaan; dan
c) Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan
pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan
peraturan-peraturan garis panduan dan arahan tentang
peperiksaan
c) Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan
pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan
peraturan-peraturan garis panduan dan arahan tentang
peperiksaan
4
)
5
6
7
8
!engerusi : !engarah !eIajaran Negeri
Naib !engerusi : Timb !engarah !eIajaran Negeri
Setiausaha : Ketua Sektor S!!
AhIi Jawatankuasa
: Semua Ketua Sektor
: !engarah Institusi !endidikan
Guru MaIaysia
: Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan
KuaIiti
: Ketua !enoIong !engarah BT!N
./
PBS PERING% NEGERI
9
AhIi Jawatankuasa
: Semua Ketua !enoIong !engarah
Sektor
: Semua !egawai !eIajaran Daerah
: Yang Dipertua MajIis !engetua
: Yang Dipertua MajIis Guru Besar
: Yang Dipertua MajIis Guru
CemerIang
: JuruIatih Utama !entaksiran
Negeri Bagi Semua Mata !eIajaran
PBS PERING% NEGERI
10
PBS PERING% DER
!engerusi : !egawai !eIajaran Daerah
Naib !engerusi : TimbaIan !egawai !eIajaran Daerah
Setiausaha : !enoIong !!D (!eperiksaan)
AhIi Jawatankuasa
: Semua !engetua
: Semua Guru Besar
: Semua !enoIong !!D
: !enyeIaras !usat Kegiatan Guru
: Ketua JuruIatih Utama !entaksiran
Mata !eIajaran Daerah
11
PBS PERING% SE
!engerusi : Guru Besar
Naib !engerusi : Guru !enoIong Kanan !entadbiran
Naib !engerusi : Semua Guru !enoIong Kanan
Setiausaha : Guru !enoIong Yang DiIantik
AhIi Jawatankuasa
: Ketua !anitia Yang DiIantik (Latihan)
: Ketua !anitia Yang DiIantik (!enyeIarasan)
: Ketua !anitia Yang DiIantik (!ementoran)
: Ketua !anitia Yang DiIantik (!emantauan)
./
12
PBS PERING% SE
AhIi Jawatankuasa
: Ketua !anitia Yang DiIantik (!entaksiran SekoIah
dan !entaksiran !usat)
: Guru CemerIang
: Guru Bimbingan Dan KaunseIing (!entaksiran
!sikometrik)
: Guru !enoIong Yang DiIantik (!entaksiran Aktiviti
Jasmani, Sukan Dan KokurikuIum)
: Guru !enoIong Yang DiIantik (Setiausaha
!eperiksaan Awam)
*Lontikon jowotonkuoso P85 ini tertok/uk kepodo keper/uon seko/oh mosinoŴmosino
BIL !#KA#A TM! AKTIVITI TANGGUNGJAWAB
1
Menerima Pindaan Surat
Pekeliling Lembaga
Peperiksaan Bil.1 2011 :
Penambahbaikan Sistem
Pentaksiran Kebangsaan
Bagi Ujian Pencapaian
Sekolah Rendah (UPSR)
Mulai Tahun 2011 dan Surat
Arahan Pelaksanaan
Januari i. Menubuhkan Jawatankuasa PBS
(Rujuk Lampiran 1)
ii. Mengedarkan Surat Siaran Arahan
Pengoperasian PBS kepada PPD
iii. Mengedarkan dokumen PBS kepada
sekolah
a. Standard Prestasi
b. Ìnstrumen dan Panduan
Pentaksiran
Pengarah Pelajaran
Negeri
2
Pendaftaran pengguna
aplikasi Sistem Pengurusan
PBS (SpPBS)
Januari Mengeluarkan surat login kepada sekolah Sektor Penilaian dan
Peperiksaan (SPP)
3.
Penataran PBS Januari ÷
Mac
Menatarkan dokumen PBS secara bersepadu
di peringkat daerah kepada PPD dan
Pengetua/Guru Besar dari aspek:
a.Standard Prestasi
b.Ìnstrumen dan Panduan Pentaksiran
SPP
Jurulatih Utama
Pentaksiran (JUP)
4
Penjaminan Kualiti
pelaksanaan PBS
Jan ÷ Dis Memantau pelaksanaan PBS untuk
memastikan prosedur pengoperasian dan
standard prestasi dipatuhi oleh sekolah
Jawatankuasa
PBS JPN
5
Menyediakan laporan
pelaksanaan PBS peringkat
negeri
Jun dan
November
Mendapatkan pelaporan peringkat daerah:
a.Laporan dan Graf Prestasi Murid (SpPBS)
b.Laporan Pelaksanaan PBS
SPP
13
BIL !#KA#A TM! AKTIVITI TANGGUNGJAWAB
1
Menerima Pindaan Surat
Pekeliling Lembaga
Peperiksaan Bil.1 2011 :
Penambahbaikan Sistem
Pentaksiran Kebangsaan Bagi
Ujian Pencapaian Sekolah
Rendah (UPSR) Mulai ahun
2011 dan Surat Arahan
Pelaksanaan
Januari
i. Menubuhkan Jawatankuasa PBS PPD
ii. Mengedarkan Surat Siaran Arahan
Pengoperasian PBS kepada sekolah
iii. Mengedarkan dokumen PBS kepada
sekolah
a. Standard Prestasi
b. Ìnstrumen dan Panduan
Pentaksiran
Pegawai Pelajaran Daerah
Unit Penilaian dan
Peperiksaan (UPP) PPD
2
Pendaftaran pengguna aplikasi
SPPBS
Januari Mencetak surat 43 kepada SU Pep UPP PPD
3.
Penataran PBS Januari ÷
Mac
Menatarkan dokumen PBS secara bersepadu
di peringkat sekolah kepada Ketua Panitia
MP dari aspek:
a.Standard Prestasi
b.Ìnstrumen dan Panduan Pentaksiran
UPP PPD
JUP
4
Pemantauan, pengesanan,
penyelarasan dan pementoran
PBS peringkat sekolah
Mac ÷ Jun i. Memantau pelaksanaan PBS untuk
memastikan prosedur pengoperasian
dan standard prestasi dipatuhi oleh
sekolah
ii. Memastikan proses penambahbaikan
pelaksanaan PBS berlaku secara
berterusan
Jawatankuasa
PBS PPD
JUP
14
JADUAL !NG!#ASIAN JADUAL !NG!#ASIAN
SKLA SKLA
15
16
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
1
Menerima Pindaan Surat
Pekeliling Lembaga
Peperiksaan Bil.1 2011:
Penambahbaikan Sistem
Pentaksiran Kebangsaan
Bagi Ujian Pencapaian
Sekolah Rendah (UPSR)
Mulai Tahun 2011 dan Surat
Arahan Pelaksanaan
anuari
i. Melantik Jawatankuasa PBS
di Peringkat Sekolah
a. Ketua Pentaksir Sekolah -
Penolong Kanan
Pentadbiran (PK 1)
b. Naib Ketua Pentaksir
Sekolah -PK HEM, PK KOKU,
PK Petang dan PK
Pendidikan Khas
Intergrasi(PK PKI )
c. Penyelaras PBS (SM -Ketua
Bidang(KB)/ SR- Guru yang
dilantik)
d. Setiausaha PBS
e. Pentaksir Sekolah -Ketua
Panitia( KP) / Ketua Unit
Koku(KU Koku)
*Rujuk Lampiran 1
Contoh:
Hari Orientasi
Tahun 1,
Mesyuarat Agung
PIBG dan surat
edaran.
A. !#ANAN !NGTUA/ GU#U BSA# (!GB)
17
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
g. Guru-guru matapelajaran
/ Guru Unit Koku / Guru
Bimbingan dan Kaunseling
( BK)
h. PGB dan PK 1
menyediakan Jadual
Pelaksanaan PBS di
sekolah
i Memaklumkan
pelaksanaan PBS kepada
ibu bapa dan murid.
18
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
2
Penyelarasan dan
Pemantauan
Sepanjang %ahun
i. Penyelarasan dan
pemantauan peringkat
sekolah dilakukan mengikut
jadual oleh PGB , PK, KB ,KP
dan KU Koku.
ii. Laporan berkala perlu
dihantar untuk rujukan PGB
Ada evidens yang
direkodkan.
3
Menerima Dokumen PBS
dari PPD
a. Standard Prestasi
b. Instrumen dan
Panduan
Pentaksiran
anuari
Memastikan dokumen PBS
diserah dan digunapakai
oleh semua guru mengikut
mata pelajaran
Guru meneliti dan
memahami
kandungan
Dokumen PBS
4
Penataran Dokumen
PBS
Februari
Memastikan semua guru
yang berkenaan menghadiri
mesyuarat penataran PBS
oleh KJP
KJP = Guru yang
dilantik
5
Pementoran /
Pemantauan/
Penyelarasan
Pengesanan
Sepanjang
tahun
Memastikan
mentor/pemantau/
penyelaras dilantik dalam
kalangan guru yang
berpengalaman
PGB, Semua
PK/KB/KP dan Guru
Cemerlang (GC)
19
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN

Menerima Surat
berhubung dengan
43 SPPBS
anuari
Memastikan data dan
maklumat murid yang
tepat dimasukkan ke
dalam sistem yang
disediakan
Data Jabatan
Pendaftaran
Negara (JPN)
7
Pengurusan dan
pentadbiran data
pentaksiran
Sepanjang
%ahun
i. Memastikan semua calon
mempunyai laporan
prestasi mengikut mata
pelajaran
ii. Memastikan graf prestasi
dan laporan prestasi
murid keseluruhan
disediakan untuk
rujukan
iii. Memastikan perekodan
data pentaksiran hanya
boleh diakses oleh guru
yang dilantik oleh
sekolah
Aplikasi SPPBS
20
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN

Pengurusan
evidens murid
Sepanjang
%ahun
i. Memastikan penyimpanan evidens
murid dilakukan mengikut
prosedur.
ii. Pelupusan evidens bolehlah
dibuat 3- bulan selepas sesi
persekolahan tahun semasa.
iii. Setelah pelupusan dibuat, perlu
ada dokumen pemusnahan bahan
oleh jawatankuasa PBS.
iv. Sekiranya murid berpindah, data
pentaksiran perlu dihantar ke
sekolah baru melalui PPD/JPN
i. Kaedah
penyimpanan
evidens yang
sistematik.
ii. Kaedah
penyimpanan di
tempat yang sesuai
dan selamat.
9
Pelaporan
pencapaian
tahap
penguasaan
murid
ktober
Memastikan pelaporan pencapaian
tahap penguasaan murid disediakan
dan dihantar kepada :-
a. LP
b. Makluman ibu bapa
21
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
1
Menerima Surat
Siaran Arahan
Pengoperasian
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
daripada
Pengetua/Guru Besar
anuari
i. Menubuhkan JK PBS
Peringkat Sekolah
ii. Menyediakan senarai tugas
dan tanggungjawab JK PBS
iii.Menyediakan Jadual
Pelaksanaan PBS di
sekolah
* Rujuk Lampiran 1
Contoh: Latihan
dalaman, penggunaan
Standard Prestasi(SP),
perbanyakkan bahan
untuk panitia -
KSSR/KSSM/ SP
2
Pementoran,
Pemantauan dan
Penyelarasan
Sepanjang
%ahun
Memastikan pementoran,
penyelarasan dan
pemantauan peringkat
sekolah dilakukan mengikut
jadual dan menyerahkan
laporan berkala kepada PGB
Semakan PGB
memastikan PBS
dilaksanakan mengikut
prosedur
22
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
3
Menerima dokumen PBS
daripada PGB
a. Standard Prestasi
b. Instrumen dan Panduan
Pentaksiran
anuari
Memperbanyakkan dokumen
PBS untuk kegunaan guru
mengikut mata pelajaran.
Semua guru
4 Penataran dokumen PBS Februari
Memastikan KJP mata
pelajaran menghadiri
mesyuarat penataran dan
KJP perlu membuat kursus
dalaman di peringkat sekolah
Kursus Dalaman
dihadiri oleh semua
guru berkenaan
23
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
5
Menerima Surat
berhubung dengan
43 SPPBS
anuari
Memastikan SU PBS
memasukkan data dan
maklumat murid dengan tepat
mengikut sistem yang
disediakan
Data perlu disemak
oleh guru kelas

Pengurusan dan
pentadbiran data
pentaksiran
Sepanjang %ahun
i. Memastikan guru mata
pelajaran memasukkan
data pentaksiran semua
calon mengikut mata
pelajaran ke dalam sistem
yang dibekalkan.
ii. Memastikan SU PBS
menyediakan graf prestasi
dan laporan prestasi murid
keseluruhan untuk rujukan
Akauntabiliti setiap
guru mata
pelajaran.
24
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
7
Pengurusan
Penyimpanan
evidens murid
Sepanjang
%ahun
i. Memastikan guru mata
pelajaran menyimpan evidens
murid mengikut prosedur.
ii. Pelupusan evidens bolehlah
ibuat 3- bulan selepas sesi
persekolahan tahun semasa.

Pelaporan
pencapaian prestasi
murid
Sepanjang
tahun
Memastikan SU PBS
menyediakan pelaporan
pencapaian prestasi murid
untuk :-
a. LP
b. ibu bapa
25
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
1
Menerima Surat 43
SPPBS
anuari
i. Login sistem
ii. Mendaftar nama murid
mengikut kelas.
iii. Mendaftar pengguna
sekolah
Dokumen
TERHAD
2
Menyediakan Laporan
Prestasi Murid dan
Graf Prestasi Murid
Sepanjang
tahun
Mengumpul Laporan Prestasi
Murid dan Graf Prestasi
Murid daripada guru mata
pelajaran dan menyerahkan
kepada PGB
Diserah atas
permintaan
C.
26

B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
1
Menerima Arahan Pengoperasian
dan dokumen PBS daripada
Jawatankuasa PBS sekolah
anuari Mematuhi dan melaksanakan
Arahan Pengoperasian
2
Penataran Dokumen PBS Februari Menghadiri mesyuarat
penataran dokumen PBS oleh
KJP
Guru yang berkenaan

Melaksanakan PBS dalam
pengajaran dan pembelajaran
an -
ktober
i. Menggunakan SP untuk
melaporkan pencapaian
murid dalam Pentaksiran
Sekolah
ii. Menggunakan Instrumen dan
Panduan Pentaksiran PAJSK
27
BIL PERKARA TEMPOH AKTIVITI CATATAN

Menerima login spPBS
daripada SUP
anuari i. Menggunakan sistem
spPBS
ii. Mendaftar maklumat
murid dan guru mata
pelajaran
Data Jabatan
Pendaftaran Negara

Pengurusan dan
pentadbiran data
pentaksiran
Sepanjang
tahun
Merekod prestasi
pencapaian murid
mengikut mata
pelajaran masing-
masing
Diserah atas
permintaan

Menyediakan Laporan Sepanjang
tahun
Menyediakan
Laporan Prestasi Murid
dan Graf Prestasi Murid
daripada guru mata
pelajaran dan
menyerahkan kepada
SUP
28
B¡L PERKARA TEMPOH AKT¡V¡T¡ CATATAN
7
Pelaporan PBS
kepada ibu bapa
Sepanjang
tahun
Memberi laporan prestasi murid
kepada ibu bapa.
Data pentaksiran
sentiasa
dikemaskini

Penyimpanan
evidens
Sepanjang
tahun
i. Guru MP/Guru Unit Koku
dikehendaki menyimpan
evidens murid mengikut
prosedur.
ii. Pelupusan evidens bolehlah
dibuat 3- bulan selepas sesi
persekolahan tahun semasa
29
30
31
2. Menerima
dokumen
pengurusan
!BS dari L!
2. Menerima
dokumen
pengurusan
!BS dari L!
3. Mengedar
surat pekeIiIing
dan dokumen
pengurusan !BS
ke sekoIah
4.Menghadiri
takIimat
penyeIarasan
peringkat
pusat
6. MeIantik
JuruIatih Utama
!entaksiran Negeri
(JU!N)dan
JuruIatih Utama
!entaksiran
Kawasan (JU!Kw)
7.Menyediakan
surat-surat yang
berkaitan
8.Menyerahkan
dokumen dan
meIaksanakan
penataran !BS
kepada !!D
1. Menerima
surat
!ekeIiIing
Lembaga
!eperiksaan
5. Menubuhkan
Jawatankuasa
!engurusan
!BS peringkat
negeri
SBLUM SBLUM
!NTAKSI#AN !NTAKSI#AN
32
10 Membahagikan
sekoIah-sekoIah
mengikut
kawasan
10 Membahagikan
sekoIah-sekoIah
mengikut
kawasan
11.Mengadakan
takIimat penataran /
mesyuarat
penyeIarasan di
peringkat negeri.
12.MenyeIaras
takIimat di
peringkat
kawasan
14 Menerima
senarai
Jawatankuasa
!BS sekoIah
15.Mengadakan
mesyuarat
pemantauan
9, MeIantik
!emantau
13 Mengadakan penataran
!BS kepada !engetua,
JuruIatih Utama
!entaksiran Kawasan
dan JuruIatih Utama
!entaksiran Mata
!eIajaran
SBLUM SBLUM
!NTAKSI#AN !NTAKSI#AN
33
1. Memastikan penyeIarasan peringkat sekoIah
diIaksanakan
2. Memastikan pentaksiran di sekoIah
diIaksanakan
3. Membantu menyeIesaikan kes-kes khas.
4. Mengadakan mesyuarat penyeIarasan (jika
perIu)
34
MengumpuI Borang !entaksiran
Induk dan Laporan !emantauan
Mengadakan mesyuarat pasca
pemantauan
Memastikan setiap sekoIah
memasukkan skor daIam apIikasi
yang ditetapkan oIeh L!
Memastikan sekoIah
mengeIuarkan sijiI !entaksiran
kepada caIon
Menyediakan program
pementoran sekurang-kurangnya
sekaIi stahun
35
36
Menerima cetakan Iog in sp!BS dari J!N dan
menghantar kepada sekoIah
Menyerahkan dokumen dan memberi takIimat
penataran kepada sekoIah
Menyediakan surat-surat yang berkaitan
Menubuhkan jawatankuasa !BS peringkat !!D
Menerima pekeIiIing dan takIimat penataran daripada
J!N
37
Mengadakan mesyuarat
penyeIarasan peringkat daerah
Memastikan pentaksiran di
sekoIah diIaksanakan
Memastikan penyeIarasan
peringkat sekoIah diIaksanakan
Memastikan pemantauan
peringkat daerah diIaksanakan
Membantu menyeIesaikan kes-
kes khas
38
MengumpuI Borang !entaksiran Induk dan Laporan
!emantauan
Mengadakan mesyuarat pasca pemantauan
Memastikan setiap sekoIah merekodkan prestasi murid
daIam apIikasi yang ditetapkan oIeh L!
Memastikan sekoIah mengeIuarkan sijiI / Iaporan
!entaksiran biIa diperIukan
39
40
41
42
43
43
Þemast|an
pe|aksanaan
pentaks|ran
meng|kut
prosedur
keseragaman
pember|an skor
berdasarkan
standard
prestas|
Memast|kan
kekuatan Ǝ
keberkesanan
|nstrumen
pentaks|ran
Membantuţ
memudahcara
Ǝ memb|mb|ng
pe|aksanaan
pentaks|ran
PENJAMÌNAN KUALÌTÌ
44
BJKTIF
Untuk memastikan skor
PBS adalah sah dan
mempunyai
kebolehpercayaan yang
tinggi dan boleh
diharapkan
45
KNS! !NJAMINAN KUALITI KNS! !NJAMINAN KUALITI
Memastikan Memastikan skor skor
sah sah
dan dan boIeh boIeh
dipercayai dipercayai
videns videns caIon caIon
yang yang autentik autentik
#efIeks #efIeks
penguasaan penguasaan
caIon caIon yang yang
sebenar sebenar
46
PENJAMÌNAN
KUALÌTÌ
!ementoran
!emantauan !enyeIarasan !engesanan
47
!#SS !MNT#AN !#SS !MNT#AN
&/34
745;69.5
&4.:.
745;69.5
&37.:
745;69.5
48
· Mengagihkan dokumen berkaitan
· Mengendalikan taklimat
· Merancang penataran
&/34
745;69.5
· Memaklumkan pada pihak Mentee
· Bertemu dengan Mentee di sekolah
· Melaksanakan khidmat bantu, khidmat nasihat,
mudah cara dan .4,.3 yang berkaitan
· Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada
Mentee yang dimentorkan
&4.:.
745;69.5
· Melaksanakan tindakan susulan
&37.:
745;69.5
49
KEKERAPAN KEKERAPAN
PEMENTORAN PEMENTORAN
BiIa BiIa- -biIa biIa
masa ikut masa ikut
keperIuan keperIuan
50
PENJAMÌNAN
KUALÌTÌ
!ementoran !ementoran !enyeIarasan !enyeIarasan !emantauan !emantauan !engesanan !engesanan
51
Sebelum
Pentaksiran
Semasa
Pentaksiran
Selepas
Pentaksiran
!#SS !NYLA#ASAN !#SS !NYLA#ASAN
52
· !enjajaran Tugasan dengan
outcomes pembeIajaran/ S!
· KejeIasan dan kesesuaian
instrumen/tugasan
· videns yang perIu dikumpuI
· !enskoran berdasarkan rubrik
· Kaedah murid mendapat
makIumbaIas
· Garispanduan
· WorkIoad tugasan
SebeIum SebeIum
!entaksiran !entaksiran
53
· Menyemak kesesesuaian
Tugasan, S! dan Unit
!embeIajaran dan rubrik
· !emberian markah/ meIihat
tahap penguasaan pada Band
Semasa Semasa
!entaksiran !entaksiran
54
· Menyemak bagaimana
diterima oIeh murid dan
diIaksana
· Bagaimana MakIumbaIas
!entaksiran digunakan untuk
membuat penambahbaikan
untuk pembeIajaran dan
pengajaran
SeIepas SeIepas
!entaksiran !entaksiran
55
· Ketua Bidang
· Ketua Panitia
· Guru Cemerlang (mata
pelajaran berkaitan)
!enyeIaras !enyeIaras
DaIaman DaIaman
· Pegawai yang dilantik oleh LP
· JUP
!enyeIaras !enyeIaras
Luaran Luaran
!NYLA#AS !NYLA#AS
56
PENJAMÌNAN
KUALÌTÌ
!ementoran !ementoran !enyeIarasan !enyeIarasan !emantauan !emantauan !engesanan !engesanan
57
KEKERAPAN KEKERAPAN
PEMANTAUAN PEMANTAUAN
Sekurang Sekurang- -
kurangnya kurangnya
sekaIi sekaIi
setahun setahun
58
!MANTAUAN !MANTAUAN
· Pegawai Lembaga Peperiksaan
· Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri
· Pegawai PPD / PPG
· Jemaah Nazir Sekolah
· Pegawai dari Bahagian-Bahagian
Kementerian Pelajaran Malaysia
· Pegawai yang dilantik dan diberi tauliah
oleh LP
Pemantau
Luaran
· Pentadbir Sekolah
· Ketua Bidang
· Ketua Panitia
Pemantau
Dalam
59
!MANTAUAN !MANTAUAN
Tanggungjawab !emantau Tanggungjawab !emantau
SebeIum !emantauan SebeIum !emantauan
Menerima surat pelantikan pemantauan dari
JPN
Menerima taklimat tugas pemantauan
Merancang jadual pemantauan
Menghubungi pihak sekolah
Menyediakan dokumen-dokumen pemantauan
60
!MANTAUAN !MANTAUAN
Semasa !emantauan Semasa !emantauan
Berjumpa dengan Pengetua /
pentadbir sekolah untuk mendapat
maklumat awal tentang PBS di
sekolah berkenaan
Bertemu dengan pentaksir sekolah
Menyemak dokumen / evidens yang
berkaitan
Membincangkan dapatan dengan
pihak sekolah
61
!MANTAUAN !MANTAUAN
SeIepas !emantauan SeIepas !emantauan
Menyediakan laporan dapatan
pemantauan
Menghantar laporan dapatan
pemantauan dan instrumen
pemantauan yang lengkap kepada
urus setia / ahli jawatankuasa PBS
JPN
Menghantar satu salinan laporan
dapatan pemantauan ke sekolah
62
PENJAMÌNAN
KUALÌTÌ
!ementoran !ementoran !emantauan !emantauan !enyeIarasan !enyeIarasan !engesanan !engesanan
63
· LP
· *Pegawai LP
· Pegawai yang dilantik
oleh LP
!egawai !egawai yang yang
meIaksanakan meIaksanakan
pengesanan pengesanan
64
!NGSANAN !NGSANAN
!eIaksanaan !engesan !eIaksanaan !engesan
Pengesanan PBS mestilah dijalankan selepas
satu kitaran lengkap pelaksanaan PBS.
PELAPORAN
Semua pelaporan pencapaian
murid dalam semua komponen
PBS dijana melalui aplikasi
SPPBS bidang akademik dan
bukan akademik
65
66

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful