1 1

PENGURUSAN
MAJLIS RASMI & PROTOKOL
DI SEKOLAH
UNIT KOKURIKULUM
PEJABAT PELAJARAN DAERAH PETALING PERDANA
KEMENIEkIAN FELAJAkAN MALAY$IA KEMENIEkIAN FELAJAkAN MALAY$IA
2 2
DEFINISI MAJLIS RASMI DEFINISI MAJLIS RASMI
Suatu majIis, upacara, keramaian, Suatu majIis, upacara, keramaian,
perjumpaan yang diadakan di perjumpaan yang diadakan di
sekoIah / pejabat dengan sekoIah / pejabat dengan
diperakukan oIeh kerajaan, jabatan diperakukan oIeh kerajaan, jabatan
atau organisasi Ia dijaIankan dengan atau organisasi Ia dijaIankan dengan
dengan Iancar, eIok, bersih dan dengan Iancar, eIok, bersih dan
tersusun dari segi tugas, susun atur, tersusun dari segi tugas, susun atur,
program, pertuturan, pakaian dan program, pertuturan, pakaian dan
sebagainya sebagainya
3 3
DEFINISI PROTOKOL DEFINISI PROTOKOL
Berasal daripada bahasa Berasal daripada bahasa 'Yunani' 'Yunani' ang ang
menggabungkan dua kata dasar ' menggabungkan dua kata dasar 'protos' protos' ang ang
bermaksud ' bermaksud 'yang pertama' yang pertama' dan ' dan 'koll' koll' bererti ' bererti 'pelekat' pelekat'. .
Ìni bermakna Ìni bermakna 'protokol' 'protokol' itu pada asalna membawa itu pada asalna membawa
makna makna 'pelekat 'pelekat yang pertama' yang pertama' atau atau 'tanda taraf' 'tanda taraf' atau atau
'status' 'status'. .
Secara Secara ringkasna, ringkasna, ' 'protokol' protokol' berkaitan berkaitan dengan dengan
peraturan peraturan dalam dalam penganugerahan penganugerahan darjah darjah kebesaran, kebesaran,
susunan susunan keutamaan, keutamaan, panggilan panggilan hormat, hormat, jemputan, jemputan,
tempat tempat duduk duduk dan dan sebagaina sebagaina..

Menurut beberapa pendapat, Menurut beberapa pendapat, etiket etiket iaIah; iaIah;
a a Peraturan Peraturan pergauIan pergauIan // budi budi bahasa bahasa
bb Hukum Hukum- -hukum hukum adab adab tertib tertib
c c Ketetapan Ketetapan daIam daIam tingkah tingkah Iaku Iaku sosiaI sosiaI
dd Kesopanan Kesopanan dan dan bertimbang bertimbang rasa rasa
e e Peraturan Peraturan // cara cara meIakukan meIakukan sesuatu sesuatu
KesimpuIannya, KesimpuIannya, etiket etiket iaIah iaIah peraturan peraturan- -peraturan peraturan
yang yang berkaitan berkaitan dengan dengan citarasa, citarasa, kesesuaian, kesesuaian,
adab adab tertib, tertib, penampiIan, penampiIan, kesopanan kesopanan dan dan
sebagainya sebagainya semasa semasa menghadiri menghadiri sebarang sebarang majIis majIis
sama sama ada ada majIis majIis rasmi rasmi atau atau majIis majIis tidak tidak rasmi rasmi
DEFINISI ETIKET DEFINISI ETIKET

PENUBUHAN JAWATANKUASA PROTOKOL
PERINGKAT SEKOLAH
!engerusi - !engetua / Guru Besar
Timbalan !engerusi - !enolong Kanan
Naib !engerusi - !enolong Kanan Kokurikulum'
Setiausaha - Setiausaha Kokurikulum
Ahli-Ahli Jawatankuasa
uru Panitia Agama Ìslam,
uru Panitia Bahasa Melau
uru Panitia Bahasa Ìnggeris
Penelaras Badan Beruniform.
Penelaras Sukan Dan Permainan,
Penelaras Kelab Dan Permainan.
uruacara Rasmi Sekolah.
Pengurus Pentas/uru Kemahiran Hidup

MAJLIS RASMI MAJLIS RASMI
DAN FORMAL DAN FORMAL
MAJLIS RASMI MAJLIS RASMI
DAN FORMAL DAN FORMAL
PERHÌMPUNAN PAÌ
AHRAA TAHUNAN
SEKAH
HARÌ KECEMERANAN
SEKAH

MAJLIS TIDAK RASMI MAJLIS TIDAK RASMI
DAN FORMAL DAN FORMAL
MAJLIS TIDAK RASMI MAJLIS TIDAK RASMI
DAN FORMAL DAN FORMAL
MESYUARAT AUN PÌB
HARÌ KANTÌN PÌB
HARÌ USAHAWAN
RUKUN TETANA

MAJLIS RASMI MAJLIS RASMI
DAN TIDAK FORMAL DAN TIDAK FORMAL
MAJLIS RASMI MAJLIS RASMI
DAN TIDAK FORMAL DAN TIDAK FORMAL
AWATAN SAMBÌ BEAAR
PERTANDÌNAN KKURÌKUUM SEKAH
TN RYN SEKAH

MAJLIS TIDAK RASMI MAJLIS TIDAK RASMI
DAN DAN
TIDAK FORMAL TIDAK FORMAL
MAJLIS TIDAK RASMI MAJLIS TIDAK RASMI
DAN DAN
TIDAK FORMAL TIDAK FORMAL
AMUAN MAKAN MAAM
HARÌ KEUARA
ATHN
10 10
"Majlis "Majlis majlis rasmi di sekolah ialah majlis rasmi di sekolah ialah
Hari Ucapan dan Penampaian Hari Ucapan dan Penampaian
Hadiah, Hari Ìbubapa, Hari Terbuka, Hadiah, Hari Ìbubapa, Hari Terbuka,
Hari Sukan dan Hari Perasmian Hari Sukan dan Hari Perasmian
Sekolah¨. Sekolah¨.
. PEKEÌÌN MAÌS RASMÌ . PEKEÌÌN MAÌS RASMÌ
KEBERANKATAN DYMM SUTAN / TYT KEBERANKATAN DYMM SUTAN / TYT
SPÌ Bil.1/1 bertarikh 1..1 : Keberangkatan DYMM Sultan / Raja / TYT SPÌ Bil.1/1 bertarikh 1..1 : Keberangkatan DYMM Sultan / Raja / TYT
Menghadiri Majlis Rasmi Sekolah Menghadiri Majlis Rasmi Sekolah
11 11
Semua sekolah / institusi pelajaran ang ingin Semua sekolah / institusi pelajaran ang ingin
mengundang Pembesar Negeri atau rang Kenamaan mengundang Pembesar Negeri atau rang Kenamaan
ke upacara pembukaan dan perasmian sekolah sahaja ke upacara pembukaan dan perasmian sekolah sahaja
dikehendaki terlebih dahulu mendapat kelulusan dikehendaki terlebih dahulu mendapat kelulusan
daripada Kementerian Pelajaran. Undangan untuk daripada Kementerian Pelajaran. Undangan untuk
upacara lain adalah mengikut peraturan ang sedia ada. upacara lain adalah mengikut peraturan ang sedia ada.
Undangan Undangan kepada kepada Ketua Ketua Setiausaha, Setiausaha, Ketua Ketua Pengarah Pengarah
Pelajaran Pelajaran Malasia, Malasia, Pengarah Pengarah Bahagian Bahagian dan dan pegawai pegawai
tinggi tinggi Kementerian Kementerian lainna lainna hendaklah hendaklah dibuat dibuat melalui melalui
Pengarah Pengarah Pelajaran Pelajaran Negeri Negeri..
MENGUNDANG ORANG KENAMAAN MENGUNDANG ORANG KENAMAAN
SPÌ Bil./11 bertarikh 12..11 SPÌ Bil./11 bertarikh 12..11
Permohonan Mengundang rang Permohonan Mengundang rang rang Kenamaan ke rang Kenamaan ke
Upacara Sekolah / Ìnstitusi Pendidikan Upacara Sekolah / Ìnstitusi Pendidikan
12 12
Penyampaian Ucapan OIeh Pihak Sahaja Penyampaian Ucapan OIeh Pihak Sahaja
i. Pengetua / uru Besar i. Pengetua / uru Besar
ii. Pengerusi PÌB / embaga Pengurus Sekolah ii. Pengerusi PÌB / embaga Pengurus Sekolah
iii. Tetamu Kehormat iii. Tetamu Kehormat
Jika MajIis Dihadiri OIeh DYMM / TYT [Sempena Har Jika MajIis Dihadiri OIeh DYMM / TYT [Sempena Har
Keputeraan Sahaja], penyampaian Ucapan Seperti berikut; Keputeraan Sahaja], penyampaian Ucapan Seperti berikut;
i. Pengetua / uru Besar i. Pengetua / uru Besar
ii. Wakil Kementerian Pendidikan ii. Wakil Kementerian Pendidikan
iii. Titah Ucapan leh DYMM / TYT iii. Titah Ucapan leh DYMM / TYT
PENYAMPAIAN UCAPAN PENYAMPAIAN UCAPAN
PekeIiIing Iktisas BiI/ bertarikh PekeIiIing Iktisas BiI/ bertarikh
Tajuk : Atur Cara MajIis Rasmi SekoIah Tajuk : Atur Cara MajIis Rasmi SekoIah
13 13
SURAT RASMI SURAT RASMI
DOKUMEN KOMUNIKASI BERTULIS
YANC SAHIH DAN SAH
TUUAN TUUAN
MENYAMPAIKAN : MENYAMPAIKAN :
MAKLUMAT MAKLUMAT
ARAHAN ARAHAN
PEMBERITAHUAN PEMBERITAHUAN
PERMOHONAN PERMOHONAN
PENJELASAN PENJELASAN
PANDUAN PANDUAN
PERATURAN dsb PERATURAN dsb
1 1
1
2
3

1 1
PENULISAN DAN PENGEDARAN KAD JEMPUTAN
Kad Jemputan hendakIah mengandungi butir seperti yang berikut:
- Nama majIis,
- Pihak penganjur,
- Logo agensi,
- Tempat majIis,
- Ruang nama jemputan,
- Tarikh majIis diadakan,
- Masa majIis bermuIa dan masa majIis berakhir,
- Masa ketibaan tetamu,
- Panduan pakaian,
- Nama dan nombor teIefon rujukan,
- Atur cara majIis,
- PeIan ke tempat majIis
- Kad jawapan 2engikut keperluan)
- PeIekat kereta (jika perIu)
1 1
PELAN LAKAR PERJALANAN MAJLIS PELAN LAKAR PERJALANAN MAJLIS
BILIK DARJAH
MAKMAL SAINS
MAKMAL
KOMPUTER
PADANG
PERMAINAN
TAPAK PERASMIAN
K
A
N
T
I
N
B
I
L
I
K

D
A
R
J
A
H
B
I
L
I
K

D
A
R
J
A
H
P
P
P
P
P
P
P
P
P.aga
P
1 1
PELAN LAKAR PENTAS PELAN LAKAR PENTAS
Susunan utama atas pentas; Susunan utama atas pentas;
LATAR BELAKANG
PENTAS
1 4 2 5 3
MEJA
1
2
MEJA HADIAH
LALUAN PENERIMA HADIAH
RUANG BERI
HADIAH
BARISAN BENDERA BARISAN BENDERA
1 1
SENARAI KEPERLUAN PERALATAN / PERKHIDMATAN SENARAI KEPERLUAN PERALATAN / PERKHIDMATAN
BiI BiI Jabatan Jabatan Bahan / PeraIatan Bahan / PeraIatan Catatan Catatan
JKR JKR Permaidani, Kerusi DiRaja, Khemah, Pentas, Air Permaidani, Kerusi DiRaja, Khemah, Pentas, Air
CooIer, Air Pancut, Kipas CooIer, Air Pancut, Kipas
Bomba Bomba Pancutan air untuk membersihkan kawasan Pancutan air untuk membersihkan kawasan
TNB TNB Menyediakan generator / keseIamatan Ietrik Menyediakan generator / keseIamatan Ietrik
PoIis PoIis KawaIan trafik / keseIamatan / IaIuIintas KawaIan trafik / keseIamatan / IaIuIintas
MajIis Daerah MajIis Daerah Bunga perhiasan, Air Pancut, Kerusi VVIP / VIP, Kipas Bunga perhiasan, Air Pancut, Kerusi VVIP / VIP, Kipas
Pejabat DYMM Pejabat DYMM Kundang, Juru Payung, Payung DiRaja, PeraIatan Kundang, Juru Payung, Payung DiRaja, PeraIatan
Jamuan Jamuan
Bahagian MajIis SUK Bahagian MajIis SUK Bendera DiRaja, PeIekat Kerusi, Khidmat ProtokoI Bendera DiRaja, PeIekat Kerusi, Khidmat ProtokoI
Penerangan Penerangan AIat Siaraya, Hebahan Radio, Sidang Media, AIat Siaraya, Hebahan Radio, Sidang Media,
Pengacara Pengacara
Tentera Tentera Latihan Perbarisan Latihan Perbarisan
Pejabat Kesihatan Pejabat Kesihatan Pegawai Perubatan, Kereta AmbuIans Pegawai Perubatan, Kereta AmbuIans
Pejabat Agama Pejabat Agama Pembaca Doa, Teks Doa Pembaca Doa, Teks Doa
JPN / PPD JPN / PPD PenyeIenggaraan, Khidmat Bantu PenyeIenggaraan, Khidmat Bantu
1 1
1. PERSIAPAN DEWAN
Penatar Iayar hendakIah mengandungi perkara-perkara
yang perIu sahaja, iaitu Iogo, nama majIis, tarikh, tempat dan
perasmiTempat duduk tetamu Di atas pentas (kerusi tetamu, meja
kopi, air mineraI dan geIas, jambangan bunga, meja hadiah / sijiI,
rostrum, troIi, permaidani, penatar Iayar, kipas angin, Iampu dan siar
raya);
Di bawah pentas (kerusi tetamu, pentas nasyid, koir, pentas
kumpuIan muzik, tempat pemberita, kipas angin, Iampu, permaidani
(jika perIu), rostrum juruacara, pembaca doa, pendekIamasi puisi,
kain hiasan pentas, hiasan bunga atau pokok hidup) Rostrum dan
mikrofon untuk juruacara, pengerusi peIaksana dan perasmi yang
berucap
- Kedudukan tetamu khas
- Kedudukan juruacara
DuIang, troIi hadiah dan aIas
- Ruang persembahan (muItimedia, koir / nasyid / sajak / gameIan )
20 20
JADUAL KERJA JADUAL KERJA
TARIKH TARIKH PERKARA PERKARA TINDAKAN TINDAKAN
SekoIah dimakIumkan tentang pemiIihan perasmian oIeh SekoIah dimakIumkan tentang pemiIihan perasmian oIeh
DYMM SuItan Perak DYMM SuItan Perak
Pejabat SUK / JPN Pejabat SUK / JPN
MemakIumkan kepada Pejabat PeIajaran Daerah MemakIumkan kepada Pejabat PeIajaran Daerah Pengetua Pengetua
Mesyuarat JK PengeIoIa & PIBG Lantik Jawatankuas Mesyuarat JK PengeIoIa & PIBG Lantik Jawatankuas Pengetua Pengetua
Mesyuarat JK KeciI dan menyediakan Kertas Cadangan Mesyuarat JK KeciI dan menyediakan Kertas Cadangan Pengetua Pengetua
Mesyuarat JK Induk Mesyuarat JK Induk JPN / PPD JPN / PPD
Minggu Mac Minggu Mac Menyediakan draf Kata Menyediakan draf Kata- -kata aIuan, dapatkan gambar, ttangan kata aIuan, dapatkan gambar, ttangan
bagi MB, Menteri, Pengarah, PPD, Pegawai Daerah, PIBG dII bagi MB, Menteri, Pengarah, PPD, Pegawai Daerah, PIBG dII
Pengetua Pengetua
Menghantar surat jemputan kepada DYMM, DYTM, DYAM, MB, Menghantar surat jemputan kepada DYMM, DYTM, DYAM, MB,
Menteri, KPPM, Pengarah,Pegawai Daerah, OBJ, PPD dII Menteri, KPPM, Pengarah,Pegawai Daerah, OBJ, PPD dII
JPN / PPD JPN / PPD
Mesyuarat JK PengeIoIa Mesyuarat JK PengeIoIa Pengetua Pengetua
Mesyuarat JK Induk Mesyuarat JK Induk JPN / PPD JPN / PPD
& & Raptai Raptai JPN / PPD JPN / PPD
MajIis sebenar berjaIan MajIis sebenar berjaIan Semua Yang TerIibat Semua Yang TerIibat
Menghantar Surat Penghargaan Menghantar Surat Penghargaan Pengetua Pengetua
Mesyuarat Penutup Mesyuarat Penutup JPN / PPD / Pengetua JPN / PPD / Pengetua
21 21
ATURAN PENTADBIRAN ATURAN PENTADBIRAN
Pergerakan/Masa Pergerakan/Masa Acara Acara Tatacara Tatacara
P P Keberangkatan tiba DYMM Keberangkatan tiba DYMM Semua jemputan teIah berada di tempat Semua jemputan teIah berada di tempat
(, pg ) (, pg ) di pintu hadapan sekoIah di pintu hadapan sekoIah masing masing- -masing masing
P P DYMM SuItan dan Permaisuri DYMM SuItan dan Permaisuri Disambut oIeh dif Disambut oIeh dif- -dif kehormat dif kehormat
( pg) ( pg) turun dari kenderaan di Raja turun dari kenderaan di Raja (Pengetua, MB, Menteri, Pengarah DO, OBJ) (Pengetua, MB, Menteri, Pengarah DO, OBJ)
P P Rombongan DYMM berdua Rombongan DYMM berdua Diiringi oIeh pancaragam sekoIah.., Diiringi oIeh pancaragam sekoIah..,
( pg) ( pg) di arak ke pentas di Raja di arak ke pentas di Raja Bunga Manggar, Sirih Junjung & Bunga Pahar Bunga Manggar, Sirih Junjung & Bunga Pahar
dan mengambiI tempat di atas dan mengambiI tempat di atas * Nyanyian Lagu Negeri Perak * Nyanyian Lagu Negeri Perak
pentas di Raja pentas di Raja * Persembahan murid * Persembahan murid
* Ucapan AIuan Pengetua * Ucapan AIuan Pengetua
* Ucapan Menteri Pendidikan * Ucapan Menteri Pendidikan
* Titah Ucapan Perasmian * Titah Ucapan Perasmian
P P
( pg) ( pg) Upacara Perasmian Upacara Perasmian * Rombongan DYMM ke tempat PIaque * Rombongan DYMM ke tempat PIaque
* DYMM membuka tirai pIaque * DYMM membuka tirai pIaque
* Bacaan Doa * Bacaan Doa
P ( pg) P ( pg) Lawatan ke MakmaI Komputer Lawatan ke MakmaI Komputer * Rombongan DYMM & Tetamu Jemputan * Rombongan DYMM & Tetamu Jemputan
P (tgh) P (tgh) Lawatan ke MakmaI Sains Lawatan ke MakmaI Sains * Rombongan DYMM & Tetamu Jemputan * Rombongan DYMM & Tetamu Jemputan
P (tgh) P (tgh) Jamuan Tengahari Jamuan Tengahari * Rombongan DYMM & Tetamu Jemputan * Rombongan DYMM & Tetamu Jemputan
P (tgh) P (tgh) Bergambar & Bersurai Bergambar & Bersurai * Rombongan DYMM & Warga SekoIah * Rombongan DYMM & Warga SekoIah
22 22
CONTOH UPACARA SAMBUTAN CONTOH UPACARA SAMBUTAN
SAMBUTAN DI LUAR DEWAN SAMBUTAN DI LUAR DEWAN
a. a. Penambut Tetamu Utama Penambut Tetamu Utama
b. Sambutan b. Sambutan
* Pembuka pintu kereta * Pembuka pintu kereta
* Penemat rozet * Penemat rozet
* ambangan bunga (tetamu bawa isteri) * ambangan bunga (tetamu bawa isteri)
* Penampai bunga ( * Penampai bunga ( sda sda ) )
* Bunga manggar,bunga pahar, sireh junjung, kompang, silat dll * Bunga manggar,bunga pahar, sireh junjung, kompang, silat dll
* Perbarisan jika ada * Perbarisan jika ada
* Pentas menerima tabik hormat * Pentas menerima tabik hormat
* Barisan guru, kakitangan dan PÌB * Barisan guru, kakitangan dan PÌB
* Tiang Bendera dan Bendera Di Raja (jika DYMM) * Tiang Bendera dan Bendera Di Raja (jika DYMM)
* Pancaragam (ikut keperluan) * Pancaragam (ikut keperluan)
* * Koir Koir
* Menandatangani buku pelawat * Menandatangani buku pelawat
( tempat / peralatan / buku pelawat ) ( tempat / peralatan / buku pelawat )
23 23
PENYEDIAAN ATUR CARA PENTADBIRAN
Atur cara pentadbiran ialah atur cara majlis ang ditulis secara terperinci dengan
tujuan:
Sebagai panduan untuk pegawai ang mengendalikan majlis tersebut;
Sebagai panduan kepada semua pegawai dan petugas ang terlibat
dalam majlis tersebut;
Untuk menentukan majlis berjalan dengan lancar dan mengikut lunas
lunas protokol ang diterima;
Untuk mengawal masa;
Untuk menjadi panduan masa akan datang;
Sebagai rekod.
Atur cara pentadbiran ang baik mengandungi butirbutir berikut:
Masa;
Keterangan ang merupakan urutan acara secara terperinci;
Pegawai ang bertanggungjawab.
Atur cara pentadbiran ialah dokumen ang sangat penting sebagai garis panduan
terperinci terhadap semua tindakan ang perlu dilakukan oleh seseorang ang
terlibat bagi sesuatu acara. Selain atur cara pentadbiran, senarai semak hendaklah
juga disediakan untuk membantu juruacara mengendalikan majlis dengan lancar.
2 2
PERANAN PENYAMBUT TETAMU
Yang berikut ialah panduan bagi penambut tetamu dalam majlis:
aklumat
Penambut tetamu hendaklah mengetahui maklumat keraian ang sedang diadakan sekurangkurangna
tujuan keraian tersebut diadakan.
Atur Cara Keraian yang Berkenaan
Penambut tetamu mestilah mengetahui atur cara keraian ang berkenaan terutamana waktu ang
ditetapkan bagi tetamu sampai dan balik.
Susunan Tempat Duduk
Penambut tetamu hendaklah tahu susunan tempat duduk keseluruhanna supaa senang untuk
memandu atau menunjukkan tempat duduk tetamu ang berkenaan.
Kawasan yang Diperuntukkan
Penambut tetamu hendaklah mahir dengan tempat dan kawasan ang diperuntukkan bagina.
Tempat-tempat !enting
Penambut tetamu hendaklah mengetahui tempattempat ang penting, seperti bilik menunggu, pintu
masuk, pintu keluar, tempat jamuan dan tandas.
Senarai Tetamu yang Dijemput
Penambut tetamu mestilah mempunai ringkasan keseluruhan senarai tetamu ang akan hadir dan
sebaikbaikna mengenali tetamu tersebut.
Senarai Tamu Khas
Selain senarai kesemua tamu ang dijemput, senarai tamu khas ang akan disambut hendaklah juga
diketahui dengan terperinci.
!akaian !enyambut Tetamu
Penambut tetamu hendaklah memakai pakaian ang sesuai dan lengkap mengikut keraian ang
sedang dijalankan. Pakaian mencolok mata bagi perempuan adalah tidak sesuai.
Cara enyambut Tetamu
Tetamu hendaklah disambut dengan hormat, diberikan buku atur cara serta ditunjukkan tempat duduk
secara hormat.
engenali Tetamu
Sebolehbolehna penambut tetamu hendaklah mengenali tetamu ang disambut. ika tetamu tidak
dikenali, penambut tetamu hendaklah bertana dengan cara hormat.
2 2
Ketibaan !enyambut Tetamu
Penambut tetamu hendaklah tiba satu jam lebih awal daripada masa tetamu dijangka tiba. Penambut
tetamu hendaklah melaporkan diri kepada pegawai bertugas dan mengambil senarai tetamu. Beliau
hendaklah mengenal pasti tempat duduk tetamu kehormat ang di bawah kawalanna.
!ertanyaan dan Teguran
ika ada apaapa pertanaan, perlu dijawab dengan sopan. Sebarang teguran daripada tetamu, hendaklah
diterima secara terbuka dan diambil ingatan. angan sekalikali bertengkar dengan tetamu atau memberi
maklumat ang penambut tetamu sendiri kurang pasti.
Kesulitan
Sebarang kesulitan atau masalah hendaklah segera dirujuk kepada pegawai bertugas.
udah Senyum
Penambut tetamu hendaklah kaa dengan senuman.
2 2
SAMBUTAN DI DALAM DEWAN SAMBUTAN DI DALAM DEWAN
a. Penambut tetamu di dewan a. Penambut tetamu di dewan
b. Pengiring ke pentas utama b. Pengiring ke pentas utama
c. Pengiring ke tempat duduk bawah pentas c. Pengiring ke tempat duduk bawah pentas
d. Penampai buku atur cara untuk Tetamu Kehormat d. Penampai buku atur cara untuk Tetamu Kehormat
e. Penampai buku atur cara untuk jemputan khas e. Penampai buku atur cara untuk jemputan khas
f. Persiapan di atas pentas; f. Persiapan di atas pentas;
` Back Drop (natakan majlis, nama perasmi, tarikh, ` Back Drop (natakan majlis, nama perasmi, tarikh,
masa dan tempat diadakan) masa dan tempat diadakan)
` Kerusi Tetamu Kehormat dan meja ` Kerusi Tetamu Kehormat dan meja
` Alas kerusi dan meja ` Alas kerusi dan meja
` elas, air mineral dan penutup gelas ` elas, air mineral dan penutup gelas
` 'Taging' kerusi utama ` 'Taging' kerusi utama
` 2 buah rostrum ang beralas, bunga, air & gelas ` 2 buah rostrum ang beralas, bunga, air & gelas
` Susunan bendera negeri (jika ada) ` Susunan bendera negeri (jika ada)
` Meja hadiah, hadiah, 'tra' dan alas ` Meja hadiah, hadiah, 'tra' dan alas
` Hiasan pentas (bunga, lampu dll) ` Hiasan pentas (bunga, lampu dll)
` Karpet ` Karpet
2 2
SUSUNAN TEMPAT DUDUK SUSUNAN TEMPAT DUDUK
DALAM MAJLIS JAMUAN DALAM MAJLIS JAMUAN
PENDAHULUAN PENDAHULUAN
Susunan Susunan tempat tempat duduk duduk bagi bagi majlis majlis jamuan jamuan makan makan berbeza berbeza sedikit sedikit
susunan susunan tempat tempat duduk duduk bagi bagi majlis majlis lain lain.. Bilangan Bilangan tetamu tetamu di di meja meja utama utama
biasana biasana lebih lebih daripada daripada bilangan bilangan di di tempat tempat duduk duduk dalam dalam majlis majlis
tersebut tersebut
PRINSIP PRINSIP- -PRINSIP PRINSIP PENYUSUNAN PENYUSUNAN
Bagi Bagi menentukan menentukan kedudukan kedudukan tetamu tetamu utama utama di di meja meja panjang panjang atau atau meja meja
bulat, bulat, perkara perkara berikut berikut perlu perlu diberi diberi perhatian perhatian antarana antarana kehadiran kehadiran
tetamu tetamu tersebut tersebut datang datang seorang seorang // bersama bersama isteri isteri // bilangan bilangan genap genap //
ganjil ganjil..
2 2
2. TÌNKAH AKU DAAM MAÌS 2. TÌNKAH AKU DAAM MAÌS
AMUAN AMUAN
a. a. Majlis jamuan ang diadakan bertujuan untuk Majlis jamuan ang diadakan bertujuan untuk
menggembirakan tetamu. menggembirakan tetamu.
b. b. Peraturan Peraturan peraturan ang perlu diketahui; peraturan ang perlu diketahui;
~ tatatertib pergaulan ~ tatatertib pergaulan
~ cara duduk dan berdiri ~ cara duduk dan berdiri
~ bersopan santun dan berbudi bahasa ~ bersopan santun dan berbudi bahasa
~ saat ketibaan ~ saat ketibaan
~ tertib di meja makan ~ tertib di meja makan
~ tertib semasa makan ~ tertib semasa makan
~ tertib semasa meninggalkan majlis ~ tertib semasa meninggalkan majlis
2 2
2. CARA MAKAN 2. CARA MAKAN
CARA MAKAN BERDÌRÌ CARA MAKAN BERDÌRÌ
a. Dilarang mengisi pinggan terlalu penuh. a. Dilarang mengisi pinggan terlalu penuh.
b. Memegang pinggan dengan tangan kiri dan sudu di b. Memegang pinggan dengan tangan kiri dan sudu di
tangan kanan. tangan kanan.
c. Elakkan mengangkat pinggan terlalu tinggi semasa c. Elakkan mengangkat pinggan terlalu tinggi semasa
menuap makanan. menuap makanan.
d. Kain lapik (napkin) ada di bawah pinggan. d. Kain lapik (napkin) ada di bawah pinggan.
e. Kurangkan pergerakan semasa makan. e. Kurangkan pergerakan semasa makan.
f. Dilarang meninggalkan majlis sebelum tetamu f. Dilarang meninggalkan majlis sebelum tetamu
kehormat berangkat pulang. kehormat berangkat pulang.
g. Ucapan terima kasih kepada penganjur atau tuan g. Ucapan terima kasih kepada penganjur atau tuan
rumah. rumah.
30 30
CARA MAKAN DUDUK CARA MAKAN DUDUK
a. a. Tiba di tempat jamuan lebih awal Tiba di tempat jamuan lebih awal ÷ ÷ 1 minit sebelum 1 minit sebelum
majlis bermula. majlis bermula.
b. b. Duduk dengan selesa dan rapatkan kaki. Duduk dengan selesa dan rapatkan kaki.
c. c. Elakkan daripada meletakkan kedua Elakkan daripada meletakkan kedua dua belah siku di atas dua belah siku di atas
meja. meja.
d. d. unakan tangan kiri untuk menenduk nasi dan lauk unakan tangan kiri untuk menenduk nasi dan lauk
sekirana makan dengan tangan. sekirana makan dengan tangan.
e. e. Pastikan gelas minuman berada di sebelah kiri anda. Pastikan gelas minuman berada di sebelah kiri anda.
f. f. Anda perlu berhenti makan apabila semua tetamu ang Anda perlu berhenti makan apabila semua tetamu ang
seemeja anda sudah berhenti makan. seemeja anda sudah berhenti makan.
g. g. Anda dilarang meninggalkan majlis sebelum tetamu Anda dilarang meninggalkan majlis sebelum tetamu
kehormat berangkat pulang. kehormat berangkat pulang.
h. h. Ucapan terima kasih kepada penganjur atau tuan rumah Ucapan terima kasih kepada penganjur atau tuan rumah
sebelum pulang. sebelum pulang.
31 31
ARANAN DÌ TEMPAT MAKAN ARANAN DÌ TEMPAT MAKAN
a. a. Bercakap Bercakap cakap semasa makan. cakap semasa makan.
b. b. Menuap makanan terlalu banak dalam satu suapan. Menuap makanan terlalu banak dalam satu suapan.
C. C. Memilih Memilih milih makanan milih makanan
d. d. Menumpahkan makanan Menumpahkan makanan
e. e. Melaga Melaga lagakan sudu lagakan sudu
f. f. Menerpa ke makanan ang baru dihidang Menerpa ke makanan ang baru dihidang
g. g. Menolak terus makanan ang dihidangkan Menolak terus makanan ang dihidangkan
h. h. Menghisap rokok Menghisap rokok
i. i. Meluahkan makanan dari dalam mulut Meluahkan makanan dari dalam mulut
j. j. Meninggalkan banak baki makanan di dalam pinggan Meninggalkan banak baki makanan di dalam pinggan
k. k. Menggigit kuku, mengorek telinga atau mencungkil gigi. Menggigit kuku, mengorek telinga atau mencungkil gigi.
32 32
KESESUAIAN PAKAIAN MENGHADIRI
MAJLIS
Pakaian bagi sesuatu majlis adalah tertakluk kepada
tahap atau taraf majlis tersebut. Tahap atau kategori
majlis adalah seperti berikut:
Majlis penuh istiadat
Majlis formal
Majlis separa formal
Majlis tidak formal
33 33
MAÌS PEREMPUAN EAKÌ
(a) amuan Makan Malam
Formal
Baju Kurung
Baju Kebaa abuh
Baju Kebangsaan
ounge Suit
(b) amuan Makan Malam
Tidak Formal
Baju Melau Moden Baju Batik engan Panjang
(c) amuan Makan
Tengahari Rasmi
Baju Kebaa
Baju Kurung
Baju Batik engan Panjang
ounge Suit
Pakaian Kerja
(d) amuan Makan
Tengahari Tidak Rasmi
Baju Melau Moden Baju Batik engan Panjang
Kesesuaian pakaian bagi pelbagai majlis adalah seperti berikut:
3 3
SUSUNAN KEUTAMAAN SUSUNAN KEUTAMAAN
TAKRIF SUSUNAN KEUTAMAAN TAKRIF SUSUNAN KEUTAMAAN
Susunan Susunan keutamaan keutamaan ialah ialah satu satu senarai senarai ang ang disusun disusun mengikut mengikut
kedudukan kedudukan kekananan kekananan di di antara antara pelbagai pelbagai golongan golongan masarakat masarakat
termasuk termasuk ketua ketua negara, negara, pemimpin, pemimpin, pegawai pegawai kerajaan, kerajaan, bukan bukan
kerajaan kerajaan dan dan orang orang awam awam..
BENTUK BENTUK SUSUNAN SUSUNAN KEUTAMAAN KEUTAMAAN
a a.. Susunan Susunan tempat tempat duduk duduk
b b.. Susunan Susunan atur atur cara cara
cc.. Susunan Susunan bendera bendera
d d.. Tertib Tertib ketibaan ketibaan dan dan kepulangan kepulangan
e e.. Penampaian Penampaian ucapan ucapan
3 3
SUSUNAN TEMPAT DUDUK ATAS PENTAS SUSUNAN TEMPAT DUDUK ATAS PENTAS
a Susunan Bagi Dua Tempat Duduk a Susunan Bagi Dua Tempat Duduk
b Susunan Bagi Empat Tempat Duduk b Susunan Bagi Empat Tempat Duduk
1
3 4 2 1
2
3 3
c c Susunan Bagi Tiga Tempat Duduk Susunan Bagi Tiga Tempat Duduk
d d Susunan Bagi ima Tempat Duduk Susunan Bagi ima Tempat Duduk
2 1
4 5 2 3 1
3
3 3
f f Susunan Tempat Duduk Melibatkan Tetamu Susunan Tempat Duduk Melibatkan Tetamu
Kehormat Bersama Ìsteri Kehormat Bersama Ìsteri
3 1 2 6 5 4
(S) (S) (S) (I) (I) (I)
3 3
a. a. Contoh Kedudukan Tetamu rang Contoh Kedudukan Tetamu rang
(Meja Bulat / Tetamu Utama Datang Seorang) (Meja Bulat / Tetamu Utama Datang Seorang)
1
3
5
7
8
6
4
2
PENTAS UTAMA
3 3
g g Contoh Kedudukan Tetamu Utama Bersama Isteri Contoh Kedudukan Tetamu Utama Bersama Isteri
( Bilangan / orang / Meja Panjang Sebaris ) ( Bilangan / orang / Meja Panjang Sebaris )
i. i.
ii. ii.
7 5 3 1 2 4 6 8
S I S I I S
(S) (S) (S) (S) (I) (I) (I) (I)
MEJA MAKAN UTAMA
MEJA MAKAN UTAMA
2 1 3
0 0
a. a. Contoh Kedudukan Tetamu rang Contoh Kedudukan Tetamu rang
(Meja Bulat / Tetamu Utama Datang Seorang) (Meja Bulat / Tetamu Utama Datang Seorang)
1
3
5
7
8
6
4
2
9
PENTAS UTAMA
1 1
e e Contoh Kedudukan Tetamu Utama Bersama Isteri Contoh Kedudukan Tetamu Utama Bersama Isteri
(Bilangan orang / Meja Bulat) (Bilangan orang / Meja Bulat)
ambaran1 ambaran1
1
7
2
5
3
6
4
8
ISTERI
SUAMI
2 2
f. f. Kedudukan Tetamu Utama Bersama Isteri Kedudukan Tetamu Utama Bersama Isteri
(Bilangan orang / Meja Bulat) (Bilangan orang / Meja Bulat)
ambaran 2 ambaran 2
1 2
6
3
8
7
5
4
3 3
c c Contoh Kedudukan Tetamu Orang Contoh Kedudukan Tetamu Orang
(Meja Panjang / Tetamu Utama Datang Seorang) (Meja Panjang / Tetamu Utama Datang Seorang)
d d Contoh Kedudukan Tetamu Orang Contoh Kedudukan Tetamu Orang
(Meja Panjang / Tetamu Utama Datang Seorang (Meja Panjang / Tetamu Utama Datang Seorang
6 4 5
1
2 1 3 7 8
6 4 2 3 7 5 8 9

SUSUNAN BENDERA SUSUNAN BENDERA
Pengibaran bagi semua bendera negeri adalah mengikut keutamaan Pengibaran bagi semua bendera negeri adalah mengikut keutamaan
negeri negeri negeri. Susunan keutamaan negeri pula mengikut susunan negeri. Susunan keutamaan negeri pula mengikut susunan
keutamaan Duli Yang Maha Mulia Raja keutamaan Duli Yang Maha Mulia Raja Raja dan Tuan Yang Terutama Raja dan Tuan Yang Terutama
Yang Di Pertuan Negeri. Pada masa ini, susunan keutamaan bendera Yang Di Pertuan Negeri. Pada masa ini, susunan keutamaan bendera
bendera adalah seperti berikut; bendera adalah seperti berikut;
1. 1. Malasia Malasia
2. 2. Kedah Kedah
3. 3. Negeri Sembilan Negeri Sembilan
. . Pahang Pahang
. . Kelantan Kelantan
. . ohor ohor
. . Perak Perak
. . Terengganu Terengganu
. . Selangor Selangor
10. 10. Perlis Perlis
11. 11. Melaka Melaka
12. 12. Sabah Sabah
13. 13. Sarawak Sarawak
1. 1. Pulau Pinang Pulau Pinang
1. 1. W/P Kuala umpur W/P Kuala umpur
1. 1. W/P abuan W/P abuan
1. 1. W/P Putrajaa W/P Putrajaa
1. 1. Sekolah /Agensi Sekolah /Agensi

PENGIBARAN BENDERA SEBARIS PENGIBARAN BENDERA SEBARIS
( PROGRAM PERINGKAT KEBANGSAAN) ( PROGRAM PERINGKAT KEBANGSAAN)
1 2 3 10 11 12 13 1 1 1 2 3 10 11 12 13 1 1
1. Malasia 1. Malasia . ohor . ohor 11. Melaka 11. Melaka
2. Kedah 2. Kedah . Perak . Perak 12. Sabah 12. Sabah
3. 3. N/Sembilan N/Sembilan . Terengganu . Terengganu 13. Sarawak 13. Sarawak
. Pahang . Pahang . Selangor . Selangor 1. Pulau Pinang 1. Pulau Pinang
. . Kelantan Kelantan 10 Perlis 10 Perlis 1. Wilaah Persekutuan 1. Wilaah Persekutuan
(K / abuan / Putrajaa) (K / abuan / Putrajaa)

PENGIBARAN BENDERA SEBARIS PENGIBARAN BENDERA SEBARIS
( PROGRAM DIADAKAN DI NEGERI PERAK) ( PROGRAM DIADAKAN DI NEGERI PERAK)
1 2 3 10 11 12 13 1 1 1 2 3 10 11 12 13 1 1
1. Malasia 1. Malasia . Kelantan . Kelantan 11. Melaka 11. Melaka
PERAK PERAK . ohor . ohor 12. Sabah 12. Sabah
3. 3. Kedah Kedah . Terengganu . Terengganu 13. Sarawak 13. Sarawak
. N / Sembilan . N / Sembilan . Selangor . Selangor 1. P. Pinang 1. P. Pinang
. . Pahang Pahang 10 Perlis 10 Perlis 1. W / Persekutuan 1. W / Persekutuan

PENGIBARAN BENDERA PENGIBARAN BENDERA
PENGIBARAN DUA BENDERA PENGIBARAN DUA BENDERA
Bendera MaIaysia hendakIah dikibarkan di sebeIah kanan dan diikuti bendera Bendera MaIaysia hendakIah dikibarkan di sebeIah kanan dan diikuti bendera
negeri sebeIah kiri bendera MaIaysia negeri sebeIah kiri bendera MaIaysia
Bendera
Malaysia
Bendera
Negeri

PENGIBARAN TIGA BENDERA PENGIBARAN TIGA BENDERA
Pengibaran bendera Malasia hendaklah dipasang di tengah Pengibaran bendera Malasia hendaklah dipasang di tengah
tengah antara bendera negeri dan agensi.Bendera negeri berasa tengah antara bendera negeri dan agensi.Bendera negeri berasa
di sebelah kanan bendera Malasia dan bendera agensi di di sebelah kanan bendera Malasia dan bendera agensi di
sebelah kiri bendera Malasia. sebelah kiri bendera Malasia.
Bendera
Malaysia
Bendera Negeri Bendera Agensi/Sekolah

PENGIBARAN BENDERA SEBARIS DI BAHAGI DUA PENGIBARAN BENDERA SEBARIS DI BAHAGI DUA
( PROGRAM DIADAKAN DI NEGERI PERAK ( PROGRAM DIADAKAN DI NEGERI PERAK) )
15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14
1. Malaysia 6. Kelantan 11. Melaka
PERAK 7. Johor 12. Sabah
3. Kedah 8. Terengganu 13. Sarawak
4. Negeri Sembilan 9. Selangor 14. P. Pinang
5. Pahang 10 Perlis 15. Wilayah
Persekutuan
0 0
PENGIBARAN BENDERA SEBARIS BERPUSAT DI PENGIBARAN BENDERA SEBARIS BERPUSAT DI
TENGAH(PROGRAM DI NEGERI PERAK) TENGAH(PROGRAM DI NEGERI PERAK)
14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15
1. Malaysia 6. Kelantan 11. Melaka
PERAK 7. Johor 12. Sabah
3. Kedah 8. Terengganu 13. Sarawak
4. Negeri Sembilan 9. Selangor 14. Pulau Pinang
5. Pahang 10. Perlis 15. W/Persekutuan
1 1
SUSUNAN GAMBAR RASMI
Pihak sekolah hendaklah memahami protokol menggantung gambar pemerintah
dan pemimpin di premis sekolah, seperti di dalam dewan, di bilik mesuarat dan di
tempattempat lain.
ambar DYMM Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong dan DYMM
Raja Permaisuri Agong
Perdana
Menteri
DYMM Yang
Di-Pertuan
Agong
DYMM Raia
Permaisuri
Agong
Sultan
Negeri
Sultanah
Negeri
Menteri
Besar
DYMM Yang DiPertuan Agong DYMM Raja Permaisuri Agong
ambar DYMM dan pemerintah negeri
DYMM Yang DYMM Raja Sultan Negeri Sultanah Negeri
DiPertuan Agong Permaisuri Agong
2 2
RUJUKAN KEHORMAT RUJUKAN KEHORMAT
PanggiIan hormat yang sesuai hendakIah digunakan terhadap tetamu kehormat PanggiIan hormat yang sesuai hendakIah digunakan terhadap tetamu kehormat
PanggiIan ini hendakIah diamaIkan oIeh pengacara majIis PanggiIan hormat yang PanggiIan ini hendakIah diamaIkan oIeh pengacara majIis PanggiIan hormat yang
menjadi amaIan sekarang ini iaIah; menjadi amaIan sekarang ini iaIah;
BiI BiI Jawatan Jawatan PanggiIan hormat PanggiIan hormat PanggiIan hormat PanggiIan hormat
untuk penyandang untuk penyandang untuk pasangan untuk pasangan
YDP Agong YDP Agong Seri Paduka Baginda Seri Paduka Baginda - -
Permaisuri Agong Permaisuri Agong Seri Paduka Baginda Seri Paduka Baginda - -
Perdana Menteri Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia
TPM TPM Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia
Menteri /TM Menteri /TM Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berbahagia Yang Berbahagia
S/U ParIimen S/U ParIimen
Yang Di Pertua Yang Di Pertua Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berbahagia Yang Berbahagia
DN DN \\ DR DR
3 3
. . TimbaIan YDP TimbaIan YDP Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berbahagia Yang Berbahagia
DN / DR DN / DR
AhIi ParIimen AhIi ParIimen Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Tun & Toh Puan Tun & Toh Puan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia
Tan Sri & Puan Sri Tan Sri & Puan Sri Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Datuk/Dato'/Datin Datuk/Dato'/Datin Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Ketua Hakim Negara Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Yang Amat Arif Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia
Hakim Besar Hakim Besar Yang Arif Yang Arif Yang Berbahagia Yang Berbahagia
MaIaya / Borneo MaIaya / Borneo
Hakim Mahkamah Hakim Mahkamah Yang Arif Yang Arif Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Agong/Tinggi Agong/Tinggi
Ketua Setiausaha Ketua Setiausaha Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Negara Negara
PangIima Angkatan PangIima Angkatan Yang Amat Setia Yang Amat Setia Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia
Tentera Tentera

Ketua PoIis Negara Ketua PoIis Negara Yang Amat Setia Yang Amat Setia Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia
Ketua Turus Tentera Ketua Turus Tentera
Pegawai PoIis / Tentera Pegawai PoIis / Tentera Yang Setia Yang Setia Yang Berbahagia Yang Berbahagia
KSU KSU Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Speaker Dewan Speaker Dewan Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia
Undangan Negeri Undangan Negeri
Menteri Besar/ Menteri Besar/ Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia
Ketua Menteri Ketua Menteri
AhIi Dewan AhIi Dewan Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Undangan Negeri Undangan Negeri
SUK /PU/PKN SUK /PU/PKN Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Ketua Jabatan Ketua Jabatan Yang Berusaha Yang Berusaha Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Raja / Tengku Raja / Tengku Yang MuIia Yang MuIia Yang MuIia Yang MuIia
Profesor / Doktor Profesor / Doktor Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Mufti Mufti Sahibus Samahah Sahibus Samahah Yang Berbahagia Yang Berbahagia
Kadi / UIama Kadi / UIama SahibuI FadhiIah SahibuI FadhiIah Yang Berbahagia Yang Berbahagia

PENGACARA MAJLIS YANG BAIK PENGACARA MAJLIS YANG BAIK
a. Mempunai suara ang baik dan lunak didengar a. Mempunai suara ang baik dan lunak didengar
b. Fasih dalam penebutan bahasa serta terang dan jelas b. Fasih dalam penebutan bahasa serta terang dan jelas
sebutanna / tidak pelat. Kelajuan penebutanna sederhana sebutanna / tidak pelat. Kelajuan penebutanna sederhana
d. Cergas dan cepat dalam pergerakanna d. Cergas dan cepat dalam pergerakanna
e. Tidak gugup / gagap dalam percakapanna e. Tidak gugup / gagap dalam percakapanna
f. Tidak mempunai darah gemuruh f. Tidak mempunai darah gemuruh
g. Tidak panik jika berhadapan dengan pelbagai situasi g. Tidak panik jika berhadapan dengan pelbagai situasi
h. Tahu menggunakan budibicara h. Tahu menggunakan budibicara
i. Sentiasa bersifat sabar i. Sentiasa bersifat sabar
j. Tidak mempunai perawakan ang serious / sombong j. Tidak mempunai perawakan ang serious / sombong
h. Mempunai pengetahuan asas mengenai adat istiadat dan h. Mempunai pengetahuan asas mengenai adat istiadat dan
protokol dalam majlis protokol dalam majlis majlis rasmi majlis rasmi

CONTOH TEKS JURUACARA
Nama MajIis : MajIis Anugerah Khidmat
CemerIang
Tempat : Dewan Hamzah,KIang
Tarikh : hb Ogos,
Hari : Sabtu
Cue ()
Semua hadirin mengambiI tempat
Pengumuman (ANN)
Para hadirin dipersiIakan mengambiI tempat MajIis akan bermuIa
sebentar Iagi
Cue ()
Menerima isyarat apabiIa tamu kehormat tiba Semua hadirin berdiri
Pengumuman (ANN)
Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Menteri PeIajaran MaIaysia,
diiringi oIeh Pengarah PeIajaran SeIangor dan TimbaIan Pengarah
PeIajaran SeIangor
Cue ()
SeteIah tamu kehormat duduk, semua hadirin duduk

Pengumumam (ANN)
Yang Berhormat Menteri PeIajaran MaIaysia, Dato' Seri Hishamuddin
bin Tun Hussein , Yang Berusaha Pengarah PeIajaran SeIangor, Yang
Berusaha TimbaIan Pengarah PeIajaran SeIangor, Ketua-Ketua
Sektor, Pegawai PeIajaran Daerah, Pengetua, Guru Besar, guru-guru
dan tetamu yang dihormati sekaIian
Bersyukur kita ke hadrat IIahi dengan Iimpah rahmat dan hidayah-
Nya, kita dapat hadir daIam majIis yang muIia ini
MajIis akan dimuIakan dengan bacaan doa MajIis mempersiIakan
Ustaz (Awang SaIIeh) untuk memimpin bacaan doa
DipersiIakan

AHLI JAWATANKUASA INDUK
AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA
AHLI JAWATANKUASA PERLAKSANA
AHLI JAWATANKUASA KECIL

BUKU ATUR CARA
Buku atur cara iaIah sebuah buku makIumat yang amat penting bagi
majIis rasmi Penerbitan buku ini perIu diuruskan dengan baik dan
sempurna SegaIa butiran yang akan dimuatkan di daIam buku ini
perIu dirancang oIeh satu jawatankuasa, disemak dan diIuIuskan oIeh
pengerusi pengeIoIa
Peranan buku atur cara sangat penting daIam majIis rasmi, seperti
majIis konvokesyen, majIis graduasi, pertandingan kemahiran
kokurikuIum, perasmian sekoIah, perkhemahan dan seminar yang
dirasmikan oIeh orang kenamaan
Buku atur cara juga digunakan semasa majIis peringkat daIaman yang
dirasmikan oIeh orang kenamaan tempatan
Kandungan Buku Atur Cara;
Kata aIu-aIuan (Perasmi, Pengerusi PengeIoIa, Pengerusi PeIaksana);
Senarai jawatankuasa (PengeIoIa, PeIaksana dan AhIi Jawatankuasa
KeciI);
Senarai peserta;
Atur cara majIis pembukaan dan penutupan;
Penghargaan;
IkIan (jika ada)
0 0
RAPTAI
Raptai amat penting bagi sesuatu majIis waIaupun majIis tersebut
bukan pertama kaIi diadakan dan hendakIah diadakan beberapa
kaIi mengikut keperIuan
Tujuan raptai adaIah:
Bagi mereka yang terIibat mengetahui tugas dan
tanggungjawabnya;
Untuk menentukan urutan majIis;
Untuk menentukan jangka masa yang tepat;
Untuk memperbaik keIemahan yang ada;
Sebagai penyeIarasan acara;
Untuk membiasakan petugas-petugas dengan keadaan
tempat.
1 1
CONTOH KERTAS TAKLIMAT CONTOH KERTAS TAKLIMAT
KERTAS TAKLIMAT YAB PERDANA MENTERI MALAYSIA KERTAS TAKLIMAT YAB PERDANA MENTERI MALAYSIA
SEMPENA MAJLIS PELANCARAN PERAYAAN HARI GURU SEMPENA MAJLIS PELANCARAN PERAYAAN HARI GURU
PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN
Sekuen Sekuen Masa Masa Perkara Perkara Tindakan Tindakan
pagi pagi Ketibaan YAB PM Ketibaan YAB PM
pagi Roset disematkan pagi Roset disematkan
di dada YAB PM di dada YAB PM
pagi pagi PM berhenti seketika PM berhenti seketika
menyaksikan acara siIat menyaksikan acara siIat
2 2
CONTOH PENYELARASAN TEKNIKAL MAJLIS RASMI CONTOH PENYELARASAN TEKNIKAL MAJLIS RASMI
Sekuen Sekuen Masa Masa Perkara Perkara Tindakan Tindakan
pagi Ketibaan YAB PM pagi Ketibaan YAB PM
Gendang Gendang
SiIat SiIat
PM masuk ke daIam PM masuk ke daIam
stadium stadium
pagi PM duduk di pentas pagi PM duduk di pentas
3 3
MASALAH YANG DIHADAPI MASALAH YANG DIHADAPI
BiI BiI Jenis Jenis MasaIah MasaIah Cadang PenyeIesaian Cadang PenyeIesaian Tindakan Tindakan
Ruang Perasmian/ Ruang Perasmian/
Tapak Perhimpunan Tapak Perhimpunan
Ruang Sempit dan Air Ruang Sempit dan Air
Bertakung Bertakung
DiIuaskan serta diturap DiIuaskan serta diturap
semuIa semuIa
JKR / JPN JKR / JPN
LaIuan Masuk Ke LaIuan Masuk Ke
SekoIah SekoIah
Keadaan Becak dan Keadaan Becak dan
berIopak berIopak
Diturap semuIa Diturap semuIa JKR / JPN JKR / JPN
Kawasan Perparitan Kawasan Perparitan
Hadapan SekoIah Hadapan SekoIah
Semak dan tersumbat Semak dan tersumbat Dibersihkan Dibersihkan MajIis Daerah MajIis Daerah
Pagar SekoIah Pagar SekoIah Tapak Pagar JerIus dan Tapak Pagar JerIus dan
tiada berpagar tiada berpagar
Digantikan dengan yang Digantikan dengan yang
baru baru
JPN / PPD JPN / PPD
Penutup Longkang Penutup Longkang Pecah dan Membahayakan Pecah dan Membahayakan Digantikan dengan yang Digantikan dengan yang
baru baru
JPN / PPD JPN / PPD
BiIik Rehat DiRaja BiIik Rehat DiRaja Tiada Tiada Pengubahsuaian biIik Pengubahsuaian biIik
darjah yang ada darjah yang ada
JKR / JPN JKR / JPN
Pondok PengawaI Pondok PengawaI Sudah Daif Sudah Daif Dibaiki dan dicat semuIa Dibaiki dan dicat semuIa JPN / PPD JPN / PPD
Tekanan Air Tekanan Air Sangat Rendah Kerana Sangat Rendah Kerana
Paip yang ada sudah uzur Paip yang ada sudah uzur
Gantian paip baru Gantian paip baru JPN / JBA JPN / JBA
Tandas Tandas Rosak dan Tersumbat Rosak dan Tersumbat Dibaiki Dibaiki JPN / PPD JPN / PPD

0. MAÌS PENYAMPAÌAN 0. MAÌS PENYAMPAÌAN
HADÌAH HADÌAH
Meja hadiah Meja hadiah
Posisi penerima hadiah Posisi penerima hadiah
Posisi penampai hadiah Posisi penampai hadiah
Protokol penampaian hadiah Protokol penampaian hadiah
aluan untuk menerima hadiah aluan untuk menerima hadiah
Penampaian cenderamata Penampaian cenderamata

PE8AN LUKMAN ; PE8AN LUKMAN ;
J¡KA KAMU T¡DAK BOLEH J¡KA KAMU T¡DAK BOLEH
MENJAD¡ LEBAH YANG MENJAD¡ LEBAH YANG
MENDATANGKAN MADU. MENDATANGKAN MADU.
JANGANLAH KAMU JANGANLAH KAMU
MENJAD¡ LANGAU YANG MENJAD¡ LANGAU YANG
MENGHURUNG NAJ¡8 MENGHURUNG NAJ¡8

 $$#$ $:,9:2,8 :5,.,7, 07,2,,3 507:25,,3,3/,/,,3/ 804,

50,-,9/03,3 /507,:,34007,,,3 ,-,9,3 ,9,:47,38,8 ,/,,3,3/03,3 /03,3,3.,7 04 -078/,3 9078:8:3/,7809:,8 8:8:3,9:7 5747,2 5079:9:7,3 5,,,3/,3 80-,,3, 

.8:/ .35079.3/.. 2.3 ..3/:. $!# %  07.9.7 574948 .3.9.2.1 .9 025:9. .-. 574944 -07.3 5.202-.3 9025./.3.: 89.3:07.9 .3.9:8 $0..9 /.202-.7.8. 9:5./.3 /03.3 3-072./..7.3.3 472.7.75.3. 0-08..3 /..8..3 8:8:3. 500..2.3.8. 73.3 0:9. /..3 .3 -072./.7.9 /:/: /.3 80-.35079.3 /..3.3 203.8.9:7.9.-:3. 80-.2 503.9.. 574944 9:5./.: 9.2.3 507.8.9..83. :3.3 4 -07079 500.

9 0909.:.503/.3 507. / 0 !07. - ..5..3 .9:7.5. $%% 03:7:9-0-07. . 0909.

90790909.2 93.. 0845. ::2 ::2 ::2 ./.: 848.3 /.8.5. . -:/ -.3 -0792-.3 /.3 7.9:7.. !07..3 .3.8.

.: 2./7 80-.7. 802.3.:.3 -07. 0808:./..8.9079.8 9/. 507.3 /.9.3 0845.8.9.3 .3 808:.82 .. 7.3 .82 7..3 .3 2. 0909 .8 8..9:7.82 ./.. . 20.9: 0825:.3 507.9.25.3.9:7.503. 203.3 507.33.3 80-. 2.7.7.9:7.3 /03.2.8 7.

..8.3. !03:7:8!039..9.80.: :7:!.8.8..3!0307:8 .3!072./.8..7.7.39.#..7.7.307:31472 !030.-....3.2 :7:!.:8.!&&%&$!# %  !#%$ !0307:8 %2-..8.3!072. :7:!. .3.3 !030.-!0307:8 $09.2.8.3:.3 :7:.3078 !030.0.39.39.82$04.8$:.

:7:02.7.3/:5 !0309:..

7 !03443.3.3 !03443.:7:08.3.4:7::2 ..34:7::2 $09.:8.

 $#$ # !#!&! #%& $ ## $  .

 $%#$ # $&#%&! #%! #&$ #&&%% .

 $#$ % # %$# !#% &#&&$  % # $  .

 $%#$ % # & #&# %  .

 #%$&%.3!03. .7&. .5.3 $04.7%07-:.8 .8 2..3/.3 .7!07. .3/.5.. ..82/804.87.7-:-.7$:.. !$#$ ./.25.82.3.

%% $! .

-079.3.9.7 0-07.3.3$:9.

..#.

/7. .%% 03.82$04.8#.

804.. & # $02:.

!03.0203907.: 7.9070-/. !0..7.3:39: :5. . 93 0203907.3 /.3!02-08....333 203:3/.3.3804.9 20.2. 09:.3 .3 .33.7./..:8../.8.90::8. $09... /003/.203:9507.7007..502-:.3507.75.3 0:5.3!0.380/.3..9:7.7..5. !0.82..8./.9.3 &3/.3.7.3...7. 09:. &3/. !03.303..3 05.7.3/..::203/.7.7...3.3 /. /-:.7..: !03...3899:850./.3 50.3 007 007 $! . 03/.

3 7..7.30 7..7  !072443..2..3 7.303:3/.$04.-079.303.3 &5.

3 .3899:8!03//.

.$. !!&! !03... !0309:.5..25.3&..3 0!.

7 !0307:8!.:7:08.

/7 0.8.!03:7:8$04. %09.9 ...2:0472.02-.

.25.3$...( 503..5..3$05079-07:9 !0309:.%%$02503.3&.7 05:907...

&.7 ..:7:08.5.3 0.0203907.3 %9.3!03//.

8 .%% !00398.

82$04.:9:7.8#.7  %.-079.7.. .

 $&#%#$ & &$#%&$ $$ %&& ! &% # !#%& !#  !$ !& !#%&#/8- .

    .

/025:9.7.90709.8 #:.8./.2.507: . !&$!#!&% .7 .92..3 9:7.8 !0.203.09-.3/:3-:97805079.8-072:..303/.33.025:9.8.3 203:90507:..8 !.3/:.3 .8 .038 %025.503.2.72.2.3342-479001437::.92..32.8.2: !.2./..309025.35./.3:7 44./.3 .8/.2.3-07:9 .2.5.3909.8-07.. ..2.3 %.3 !00.

 ! .. !#!#$ ! ! ! ! ! % ! %!!#$ # # ! ! $$ !  !&%# ! !# # .

9.3:9.8 #$# %# !%$ #$#     #&#  &!# ..85039.2. !#!%$ $:8:3.

 $#!#&!#%.

-.3 %03907.908.8. !.9.3. !0. % !48 .3.8$& !0307.!#%       # 42-.07.-...9.-.9 . !0.3 !0.2.

!! .3 .9.-.3..

3 07:8#.947.:9.3.8 7 4407 7!. !039.!07.:9 5.../.3 !072.. 02.9.8 !.3.3 030/.8.3..7:39:202-078.3.30307.

.3097 .080.9.2..397.1.

9.2.080.3.

8 :3.:39.8.3.:9 07:8''!..507.3 7!.

 !03. !00.3 :7:!.9.907:8 /2.3 !0..2:.7.3 0709.#.3!07-.9.30/.....4. !03003.9.:3#.9.39: ..7..3#.7.78.!07:-..38 !02-.9!74944 . 0-..3 .9$. %084.3 /2. .9. !07.3 ./4 $/.3 03/07.9.'! 5.2-:..8 :3/.:3 !..

2-. 20.3507:8..3/:3507..2: 20. !#$! !03.7 9025.703/.2. .82 %025.9.8 07:8909.3-:3.30.9/:/:909.. 507.7.7.3 507./.9:44 3. ./.72307.7...2..203.8 9.9.3. 45 .2: .85039.9/.8 .

8 #:.7.5039..3 274143:39::7:.25:/.85:8 ./.9.8 :25:.82..8 74897:2 974 5072. 50307:850.8.7 5..7.7./..9502-079.32: 9025.83.8 07:8909.9.8.507: 74897:2:7:./4.3.8.3 .5 0/:/:..3507..25: 5072.7 7.8/ 47 5039..8. 5. 503/0.3:7:.3./.35039..3 974.3-:3./.33 . -...3507802-.8 .3909.8 0/:/:..8.33 .3 2:920/.3 -07:.2:.2..:544/:5 #4897:2/.38.7. 502-.. :.3..3 503.2: 5039../. 47.

8/.3.

.8..

20..3 .

3 03.9!0304. !! !0.7.90.3/7.3/7. &# %#           3:..07.59./.7./.39..3!07.-.. 08:.9!0.                !## $04.3.:2.3.5.3507.32030/.3:.39039.7.. !..3 /.3... !/ 03.9.880-03.3 -. 08:./. !0.7$:7.7. %  03907 !! !03.!0. 03907 !03.305.3. .:2.2-.8 08:.7./.3 08:.9$&.39.3502.9.82. 030/.  !!/ 08:.1.93/: 030/.3079.7.07.305.07.9.78:7.7.:.8.-.9!0304.340 $:9..3 08:.9!03..9025:9.93/: #.7 9 9.39.7.7.1.9!03:9:5 % !0... 02./2..7. .9.9..7-07.

! !0309:, !0309:, !0309:, !

!! !0309:, !

!! !0309:, !

!! !.

!! $02:.9 !0309:.3%07-.. !.

!!.

!0309:. .

 %&#!%# !0707.3..

05039.7 .390.3%03.82.7...9!.9..703/07..3 #42-43..9.5.7.!.2804..9 2.3.83 2..7.30. %./.82.9./9025.$.34.!07.3 %9.9/.3203.7 $7:3:3 :3.3/.97.3 #42-43. ! 5 ! 5 ! 5 .5...8/#.2-.5. $02:. 0-07.-07.3!07./.9.3!072..3 %09.3:.2.7.7.2-9025..9. /.38 .39-.303907!03//. :3..6:0 202-:.3. #42-43.2:025:9.3. /.3.425:907 .$04.3804. .2:025:9..5.3 !  5 ! 9 !  9 ! 9 .5.8/#.3 %09..3 #42-43. 03907 !03.. #42-43..3 ..83 2.3-07/:.3.3 #42-43.2-:940/1 /10472.309025.83 8.2:.:007!07. $:9.3!0309:.&.. &..6:0 .30. ! 5 &5.3 %09.8:7 9:7:3/.2-:940/1 !0309:.7 078:7.8 5039.... /539:.2:025:9.9 8.3/#.7..025:9.7.32:7/ &.  73405. !07802-.8.2.7 07..

7 870:3:3 425.2-:9.3.8907 !03.3-::50.2 :90507:.3/.2-:9%09.9 9025.9. !0302.-472.303/07.3.3:7: . .5. 909.3 47 47 03.78..3/. !03. - $.2.8203072.2:&9. 8/.9 .2.#.25. !039. % &!#$&% $&%&# . !.9.3.97409 .539:0709.9/ !07-.9.3 !02-:.-:3.7 -:3.3.3 8..78.3..2-./.2:-... :3.9. 8/..303/07.3.3! %.3-:3./..7.

.3.9.507.

.-::50.9 .

.7...3.3 907-.320303/.3..5802:.907. &39:203.7/.704/ 9:7.7.3..3.3907-.5.3/:../4:203./-7.3.:.8/03..32.2.9:.32.9 /..5. :..9:7.95039380-.3.9-...3.7.203.890780-:9 $0-. !%&##!%# 9:7. $0..3.9:7. 0907.3.50.3203:9:3..3.3 803.5039.3 9::.3/:3-:97 -:97-07:9 ./80/.5039.3207:5.7 .7.3507:/.32.7. !0..3-079.7.03/..39::7:.9.3.3:39:50.7./5..5039..3 $0-.7.785.3:39:202-.3:3.../..305.340808047../.93/.3.38./-7.3/:...8.32.808:.3:7:9..2.9075073.3/03...8-07..3509:.3/9072.7.802.8.7../-7..3.80.890780-:9 &39:203039:..802:..- 9:7../.8./-7.8574944..20303/..9075073..3/:. &39:203.3.8 :3.8./03.3/9:880.5039.7...22.8.3-...3/:.3 9075073.3 $0-..3/.

3025:9 !03.2:03/.30703.20309.8: 539:0:..8 $03.2:03/.3./.3.907.:..8079. %025.9/:/:909.909..2025:3.20303.2:2089..3-07:9..909.3803.2:2089.9:/: !03.3..2:03/.7.9/.3-0703.9.2:03/.2.803.8..:203:3:.3-0703.3.22..2:/.9:.3%025.3 9:7.2-:9909.8.7.909.25.3907:9.3507:39:.3/. /09.2: !03.2-:903/.3.-079.9:7..%09.2-:9909./9:3:..3/:.3/025:9 803.503.3./03.7./7/..7.3080:7:...2-:9 .9/:/:080:7:..:2. !./..202.2-:9%09.%.3203..3.:9025./.2:03/.8. /03.808:.8 $0..3.39025.3 80-.. 9::.2:03/.9.9.3.7.2-:9909.3/.442.307.8.2:90780-:9 $03.2-:9909.:2.3.380/.39025.3.8:5.39025.3/.3!03.73.2: %09.2-:9909.2:.5. .503.2./.3 :7. $:8:3.-.3/:.7..909.2-:9%09.2:..3:39: 202.3803.07.3472.2-:9909.2-:9/03.9/.3 !03.3.2:..2-:9909..3/8.9 /-07.3/507:39:.2-:9909.9 .33.3.:8:8:3.472.3 !.3..3..2:9/.2:.2:8..3..9 !03.3-.9.%09.9!0393 !03.5.7.07.7.380:7.20309.0802:.3 /909.303.909./8.9 9025.2:.2:03/.7. 503.472.33.39075073.3-.9 0303.20309../.2: $0-40 -403..:2.7/03.3.....:/03.5.2:03/. -.9 9025..350393 805079-203:3: 539: 2.2:.3 !03.3/.9.7..9.7 9025.39..:.5203:907.3 80/.2-:9909.39025.03..9.9:7.3-.7.3/8.3-. !#!&%%%& ..2:.8 .3-::.20303.3 .390780-:9/.2:.3.9/:/: 80.3808:..2-:9909...507025:.

3/.2:0472.3/.2: !03.8 :/..9:.20-.3 ..2-:9909.9..7.390:7.2:.3/..3.:2.5.2-:9 909.-07903./.909..-079:.907-:.308:9./.9-.3../.2. /9072.380.2-:9909.2:803/7:7.3..8007.3 $0-.2:03/.33.2-803.3 . .3503.:202-07 2.2-3.7.3.50..3%0:7.7/03..50..909.3909.9....3!03.2:03/.2-:9909. .2: 03/.7.8.89 08:9.909..3./7::05.20.3803:2.3/705.$03:2 !03.-/03.2:03/..3 $0-.5079.8/.9-.20303.3845..8.2-:9%09. !079.75./.75./.2:/./.:2.899025..03/...5.3 507:/./03.7.3203.80. !03.8.9.35.2: 0.09-.-079:..3 .9/:/:909.3/-.5.9./.: 03/..9..547..

9/..7 2./.8 -:3.3-07.-::.32. 97..507.3503:9:50. !03.:39:%09...8 1 !078. /. ./. +-:..8 / !03.39025.9.2://0.2. +0./.7. +.8.807:8/.8 -:3.3 +07:8%09.85039.2:0472.35039.82 9. .9 0 !03.745 3.7509 ./.:39:025:9. +0.3.8 3.3-03/07.8 +$:8:3.8 +.9/:/:-.9:7.-::.7 0..9/.5. $&% .9.5039.8 .3007 .74897:2.25:/ +.7. .8 + %..25..2-:9909. !037309025..8.3 07:8:9.9:7./.8:9.72307./.25. .320.3 - !037305039..3.2.8 +.2.2:0472.3/.320.

75.9 /:/: /. .9 /:/: -.2: 90780-:9 /./. 80/9 8:8:3.9. -07:9 507: /-07 507.7. 2.3 -.9.2: / 20.3.9 /:/: -. 0- /. :9.2 2.3. / 20.2: :9.3 . -.3 2.2.3.8 90780-:9 !#$! !#$! !#$! !&$& .3 909.3 9025.3 -07-0.3 .9. $&$&%!%&& $& !&& $:8:3.3 .3 8047.3 909. 203039:..2:.3 9025.8 .3 .3.3 909.8 ./7.2.8.3. -:.9 507.39..3 / 9025. 5.3 0/:/:. 0.: 20.7. 2.

8907 . -078.2.

3 03. -.3.5 .

3 . .3 .

8.3 =9079-802.3507:/09.3 =9.3 =9079-/20.9.2033.: !07.9:7..8./:/:/.3 =9079-802.3 507.2. .:.9079-507.3. =8.909-.2: !07.8.2.3-07/7 =-07845.3/.39:3/.9:7.9:7..2:.3-07-:/-./..3 =.3:39: 20302-7..32.7.8 - ....8.3-079::.3.. %&$ & .3909.38..

5 3..3.2: 0472.353.3 &.880-0:2909.3203853.3203.3:7.:93802.3 .3907.3./-.39.32..53 .3.3 7:2.3.:503: - 020.3802.52.9.3/03.9-07..503. # ### .7. 203:.8. . .3.3.5..3907.8.3.3 0 :7.350707./.3 1 . .3.953.32033.3.95:..805.7.38:/:/ 9.37/..2.39072.../.3 / .53.:9:.

/80-0.3.2:. ./.9..823:2.3 .3./.3. / 0 1  %-.39.32..3.2.8 .32033.3:7. /:./. 23980-0:2 2..38008.909.-0.3/03.30/:.3.#&& .89.3 !.5../9025./..8:/.9.75.30/:.30-. 3/..39.39072..3/.3/./. 20.3/.30.75.7.9-07.507:-070392.-.503. 80-0:25:.:9:.805.9..37:39:20303/:3.3 3/.2009.: 807..2: 0472.95:. :3.3./. :/:/03.. - .5.3 80020.3 &.880-0:2909.2009.7.-070392.802:.37:2..5.3.8:/.2:.3/.37.9.8-072:.8/...3-07.

3-.3./..7://.9:8:..5.3-..3 02 22.3....3//.907:82.3.:-. - / 0 1   07.8..38:/: 0.3..3 038.2..28.3.3.3907..:3 .3 02 03:25.3 07..-.. 03075.32.2.3....3.:203.3.5 03:..32..22::9 033.3...3 039:: 203470903...3//..5 ..#%!% . .3/.3 0.5802.5744 0:.02.52.253.3.3.9..3 034..7/.

890780-:9 %.5.805079-07:9 . . .9079..5. $$&!# $ !.9 .8503:89.:.808:.89/. 9.8.9..81472.1472.12..8805.7. ././.7./..9:2..9.:05.3-..:9.9047 2./.1472.8.

2:.3.2.82 .3. .3 4:30 $:9 !.2:.38.:4/03 . / ...7#.903.82 ....3...2:..:0-.2:.2 472...: .3 !.:0-.#..805079-07:9 $ !#!& ..3 %03.3.3.:..472. .::7:3 .3 .. .3..:.-: .3 4:30$:9 .:4/03 . .:0.3 07.::7:3 . .3.3!.:0-..2 %/.:0..3..0808:.903.9 03.35..8.3 %03.3!.7%/.3 .3-./.3..50-.

3 /.3 / ...3 .9: 803.. $:8:3.39.3 0 !03.7.3 .8..3 2.5.7.3 /8:8:3 203:9 0/:/:.3.25..2 %& $&$& &% .. / %079. $&$&&% %#$&$&&% $:8:3. 30..7.8: 09:.3.. 50-..3 .3 07.9:7 .. $:8:3.2 .3 :.3 . 07.3 -:.3 9025.3 0:9.9 /:/: - $:8:3..3 47. 8.09-. 443.7. .3 -03/07.9 9072. . 502253 50.7..3..3 0.2.3 05:.3 /...

%025.3.25.3.$&$&%!%&&%$!%$ .:. $:8:3.9:/:  - $:8:3.9:/:   .9%025.

3. $:8:3.9:/:  / $:8:3..2.%025.%.9:/:    .3.%025.

9078.3%025.3%09.1 $:8:3.9.2: 0472.2.9:/:0-.8907    $ $ $    .

9. 43940/:/:.3 0.3%09..2: 7.:.

3$047.%09.2.2:&9..3     !%$&% .9.

2.3%09.8907 .078.2:&9.3.3. 43940/:/:.2.

3.47.

3.!.78     $ $ $ $     &%  $ $ $ &% .3$0-.0.

:. 43940/:/:..2: 7.3%09.9.3 0.

9.3     !%$&% ..2.%09.2:&9.3$047.

0 43940/:/:.2:&9.8907 .2.2.078.3.347.3%09.3.

7.3   $%# $&   .0.9 .:.2-.

078.8907 .2.1 0/:/:.2.3.3.3%09.347.2:&9.

0.:.9 .3     .7.2-.

3.!.3 0.3.2: 7. 43940/:/:..3%09.

.3$047.3.2: 7.3.9.3%09.3 0.2:&9.2.3     / 43940/:/:.%09.!.

2:&9.3      .%09..9.2.3$047.

8.8.3007 !. $&$&# $&$&# !03-.7. %0703.. #.. $.3 447 !07.30:9./.3007. !:.802:.:.3:.2.2. 0:9. .2.3!079:..3-.. 007$02-./.203:90:9.2.3: $0.#.:!3./...7.3 0:9...3 !.203:98:8:3.3 0.-03/07..3:..805079-07:9     .30:9. $.3%:.39. 0/.3 3007 3007 3007 $:8:3.30:9.#.3-03/07.330075:.2.-.:.2. 8:8:3..2.3%07:9..3..3 ./.3..347     !078 0.3-03/07..3 8:8:3.3.... -03/07.2.

!:.:25:7 ..

-:.!.3 .

!!:97... $04..

038 .

!##$#$ !# #!#%$  .8. .. 0/.

347 !078 0.7. !:.3 .:!3..3 !.3: $0.3 .39.!0780:9:.3 0. $.. %0703..-.3 447 !07.$02-.. $.

.-:.3.

. .!:97..

!##$#$ !# ##!#  .. !# 0/. .8.

347 !078 0..3 !.7. $. $.3 ..3 447 %0703.39. ! !3.$02-..3 0.-.3: $0.

!0780:9:.3 .

3/80-0...7-03/07.03/.3... 03/07.8. 007 .7.8.8. 03/07. .. 300780-0.!## !#&# 03/07.3/.3/:9-03/07../-..

/5..!#%# !03-.3. 03/07.3-03/07...7.7.8.7.-03/07.3-03/07../5.3-03/07...007 03/07. 903..038/ 80-0.3../.3/903..03/.038.3/903.03/..3007-07. . !03-.39. /80-0.8.8..7-03/07.3007/...8.8.8.8.. 03/07.3-03/07.8.038 03/07.

$04. .

.3 447 %0703. $..347 !078 0.8.. 007$02-.39.3 0. ! !3.!##$#$& !# ##!#     . !0780:9:.3 .-.. $.3 !.7..3 .3: $0. !# 0/.

 $.!##$#$#!&$% % !# ##!#    . !:.39.-.:!3..8.3 ..3 447 %0703.7. $. 0. !# 0/..3: 0.

3 !078 .!0780:9:.3 $0.347 !..3 007$02-.

2-..8:743 ..343#.7$07!.3.3.3 !079:.75020739.. 805079//.8:743 !07/.!072.9 9025.7.3007 $:9.9.3 #.3..3 .007 !072. $:9.3/ 9025.3 #.202.8:7 007 43 43 $:9.. !079:.7 .2-. 007 03907 08.39:3.7 /. 3007 .3 5020739.804.03/.3/..2-..!072.3 !072.8:743 .3502253/57028804.2/0. 03907 .2574944203. /./:.3 !079:. $&$&##$ !.9/.343/.3 !079:.3 #.343 $:9...3 /-208:.

3472.307-...907-.907-../. .3.3 203.3/.3/.. .3472. ..33.3472. .8.9.3 !.9 !.9.   !43 !072.8 !.2.8:743 !07/...7./:.9 !././:.3. #&& #% !.307472.3808:.9..7..03907 %! 03907.3.380.3 $07!..3472.3/.3..2./.9 :39:5.907472.9 :39:503./:3.3.340503..907472..9 .3.3303/.5909...2:0472. $07!..03/.3.32.9 .32.3907..32.3 .2.32.

% $.

.7203 ..9 .307-.  # .307472.3!079:.&!. .

3! .. %2-.

# !.3$7 !:.3$7 .7203 %:3 %4!:.3 %.9:.

.94 .

7...208.20.7 ..93 09:... .

47304 .2.. 43.2.

..307-..307472. .371 . . .371 .32.. ..32.3 %03907. . ..307-. .9 . .$09. .9 ..307-.907-..:8..32.7.307-.907-. ...307-.32.9.32..    .307472.9$09......971 .307-.307-. !..307-.907-..32... .307-. .3.32. .... ...907-.%3 09:.. 0..307-.. .

32.32.!480. 09:. .9$09.7.907-.%:7:8%03907.!48... .. 09:.  !0.

.3 &3/.3007 0390708.%03907.070.3$09.7. $& $50.3.

3.3007 $&.03907 0. 09:.3 &3/.

!&.

.9.-..3 #.! 09:..

%03: !7410847.

4947 :19 ./.

. $..-:. . .3:. .307-...907472..32...9 ...307-.307-.307472.307-.907-.. ... .9 ... .3:.907-./. .32.-:8$..&. . ..307472...32..2..307-. .307:8.307-. . .307-.307-..    . $..2.307-.. . . ..307472..307-.9 .9 ..

8:.25030-:9.. !#$ .7. 025:3..8/./.3-.907.3/.30..7 - ..3:3.8079.3-.8 80-:9.//03.33.8.

0 %/. / 07.3.50..9 0.33.:.::5.05..35030-:9.8/.9/.3.250707.9/.33.80/07.

8../..7.2507.33.507.2025:3.98.. 1 %/.:203:3...-.89:.2025:3..8 %./.3-:/-..7.-07..3/03.7 %/.3.02:7: %/..5. $039.350-.-0781.5.5.3.38074:8.5/..

.8.3 574944/.82 .9/..87.22.842-43 025:3.:.22./.820303.8 2.50309./.989.3.8 574944/..

7.9.3%2-.309-.3.7..7.8.!0.2-9025.3..99-.2:0472.9.903907!0..7.. % %$&#&# .7.7 .3 03:2:2.9 !03:2:2.-9: %025.3 !.9. $02:.2.83:07.3..3 0. 80-039. /7340!03..347/.7.5.3!03./73-07/7 !03:2:2.7 :0 $02:.9 0207.2.8.3203.3$0./73/5078...9 %.7..2-9025.3-072:.2:0472. :0 03072.347 :0 $090./2. .307472./73203.8 .7..-.3$0.. !0...9/:/: 802:./73/:/: .8.3 - 48  $.9 .

 !0309:.%2-..3!03. ..8. :7:08. 5078.3$0...903907!0.9.2:.7....307472.347 09:.. $0947 !0.3 &89...22.3/4.8.7.3/4.9/.7.3/2:./03.7.32:..8.82025078.3$0../7.2 . . ./..!0.2://3 -3%:3:8803 ..7...3909.!0..3 078::79.347 . .7 :7: :7: /..3/.!03:2:2..3.3 07:8.3$.307:8.07.325.980./7/.3..94 $078.3 .0..0 :39:202253-.3/472.9.7.!03. 9..7.2. 09:.3/03.5.3-.!0.3 .

 %&$& %&$! %&$!#$ %&$ .

.3 /7..3.3.87.3-.3. .3::9:7./:3.3/2:.843. 9:7.9.9..8.9:7..3 .3503:9:5.85073.8..2.8.3 8025:73.2.2-::3 507:/7.9.39025.8.7.3/.3802.3:.3//.950393-.303..8502-:.-:97.9.3 4:7::2 507.. 2..508079. &&%&## ::.7.3/.2.34047.2.9.3 !03./:. .3.3-::3507:/:7:8.2.82 !0307:8!0304. $03...3 /7.9:.:.87./...3 !07.-::2.3. /802.3-::.80-:. 0.34047./.7.82.340 50307:850304.../.3804.7.3.3.7.2.9:7.7. $0.303.3 .: .22.3.950393/..7.3/03.82..3 ..:2.:....8.87. !07.40803 2.3408. !0.3.7.9./.9/.82 !0307-9.3:.8. $03. !0307:8!0.8 5079.38023.9:7.3 ::.9..82. !0304..3/:3.7. 50702.82 805079 2.302.3:.7.8.3..3/::8.3/3..

9 &39:202507-.8.59.8 &39:203039:./.3 9025./...2.3... $0-.8./.3 %::..3. .303/. &39:202-.:5:32.9 . .5030. &39:203039:../.950393-..30..3/.2070..3..59.890780-:9 -:.8.203:90507:.8 509:.002.8/.2..5.2.-3..7./.8.920309.9:2.3./. #!% #.8/03./.3.3509:.32.3 9....37..3905.3:3.3-0-07.7.:9:.3907-.808:..35079.3:7:9.

8. 09-. !07.3.8.7..#4809/802. 5.3! 5. !-070398009.! 5.9.3 //.8. % #%$%% #%$%%!#%#$ $!$!#!##&#& !#%$%& $0:03 ./. 203...9 %3/.7..3 .

.8.7.8:0/..09-.3 $./:2 5.!/:/:/5039.2 89. %3/.3! 03/.. !07.9 !2.3 5. % !#$%$#$ $0:03 .8 .

82. $!  038 #:.3!07.3.

8.39078:2-.!0725:3.8:0 $04. 9:7.3!03008.8./9:7../.3 -0745.3 :.8..5.5.37 079.7$04.:3 0.:..3 #.3..5802:. $02.3!075... .3$0259/./. %./. .. !. %3/.79.3$04./.9 .30./.5 802:.3 . #:.3 .38079.

! #.

5. -.!...9802:../.7..3- /.8:.3 9..8.-075.3 .3/03.3 -.7 !0.07..39.3/03.! -078.3 -.707:8/.302-..3./. !.39..3././.7: !03:-.3/. %.3.3 .7: ..

!! !03:9:543.3 !.

%. #.!! #0../.9#.

..! !43/4!03. $:/.1 !.

3././.8:/. !.39.37 $.3.5.9#03/.::7 #48.3.07.35.5-.!! %0.3%078:2-.7: !.3.9 .

 !.3/. %.8 -.

!! .

25././.:.25.3:39:203072.25.2.3. !488503. !03... ../../. $!! 0./.3. .03/07.. !74944503. !488503072.9..

!$& &%  %& & & &#&$ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful