Anda di halaman 1dari 22

KURSUS

PENGAWAS
PUSAT SUMBER
Di sini Bermula…
APA ITU PUSAT SUMBER?
Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan pusat perkhidmatan
akses maklumat bersepadu yang mengandungi pelbagai
sumber pendidikan dalam bentuk bahan cetak, bukan cetak
dan digital. PSS perlu diurus secara sistematik dan efisyen
bagi tujuan memupuk tabiat membaca, literasi maklumat dan
pembelajaran sepanjang hayat selaras dengan aspirasi
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
PERANAN PUSAT SUMBER

Pusat Ilmu Pusat Pusat


Penemuan Pembelajaran
dan Pengajaran

Pusat Pusat Pusat


Pengajaran Profesional Hubungan
Masyarakat
FUNGSI PUSAT SUMBER

Memberi panduan dan kemahiran kepada


Merancang dan mengurus perolehan bagi
warga sekolah berkaitan proses carian,

01 02
membina koleksi yang komprehensif,
penghasilan dan penggunaan maklumat serta
seimbang dan kemas kini yang selaras
Menyediakan kemudahan, peralatan dan bahan
dengan keperluan kurikulum dan
supaya sentiasa dalam keadaan baik dan
memenuhi keperluan warga sekolah.
berfungsi

Menjalin
Menyediakan kemudahan perkongsian pintar dan
dan perkhidmatan akses
maklumat bagi kegunaan
individu atau kumpulan
03 04 rangkaian strategik dengan
pelbagai agensi untuk
meningkatkan kualiti
perkhidmatan.
SIAPA YANG
MENGURUS
PUSAT SUMBER?

GURU
PERPUSTAKAAN
& MEDIA
SIAPA YANG MEMBANTU GPM

KAMU
MENGURUS PUSAT SUMBER?

!PENGAWAS PUSAT
SUMBER
Tahniah!!
kerana kamu berjaya berada di sini
dan terpilih sebagai
PENGAWAS PUSAT SUMBER
tahun 2022
KUALITI SEORANG
PPSS
Bertanggungjawab

Rajin membaca buku

Berdisiplin

Jujur

Amanah

Berperilaku yang baik

Berani
CARTA ORGANISASI PENGAWAS PSS

Microsoft Word
Document
TUGAS KETUA PENGAWAS PSS
● Mempengerusikan setiap mesyuarat am JK Pengawas PSS
● Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS
● Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru,Penasihat
● Menyusun jadual tugas bagi pengawas PPS
● Menjadi penasihat kepada pengawas pusat sumber
● Membuat penyelarasan dan mengemaskini system organisasi
● Mengawasi perjalanan aktiviti dan tugasan setiap pengawas PPS
● Senaraikan alat tulis atau bahan lain yang perlu dibeli oleh sekolah kepada guru penasihat.
TUGAS PENOLONG KETUA PENGAWAS
PSS
● Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua Pengawas PSS
● Menjalankan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS
● Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga Pengawas PSS
● Bertindak sebagai penolong utama ketua pengawas PPS
● Mengawal disiplin pengawas pusat sumber
● Mengutip wang hukuman yang tertangguh lama bersama dengan bendahari setiap bulan. (jika
ada).
● Mengendalikan jamuan tahunan pengawas pusat sumber
● .
TUGAS SETIAUSAHA PENGAWAS PSS
● Menyediakan agenda dan minit mesyuarat
● Menyediakan surat menyurat hal pusat sumber
● Menyediakan laporan aktiviti untuk direkodkan
● Memfailkan segala surat-menyurat bagi lembaga pengawas pusat sumber
● Menyediakan senarai nama dan biodata bagi pengawas pusat sumber
● Menyediakan dan mengemaskinikan fail pengawas pusat sumber sekolah.
● Memeriksa fail pengawas pusat sumber setiap minggu
● .
TUGAS PENOLONG SETIAUSAHA PENGAWAS

PSS
Menjalan tugas setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha
● Menyediakan agenda dan minit mesyuarat
● Menyediakan surat menyurat
● Menyediakan laporan aktiviti untuk direkodkan
TUGAS BENDAHARI PENGAWAS PSS
● Mengutip wang denda dan bayaran ganti rugi (alatan dan buku)
● Mengurus wang hasil perkhidmatan PSS (fotokopi, laminat, percetakan dll)
● Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat
● Menyediakan laporan kewangan terkini pada setiap mesyuarat.
TUGAS PENOLONG BENDAHARI PENGAWAS

PSS
Membantu Bendahar mengutip wang denda dan bayaran ganti rugi (alatan dan buku)
● Mengurus wang hasil perkhidmatan PSS (fotokopi, laminat, percetakan dll)
● Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat
● Menyediakan laporan kewangan terkini pada setiap mesyuarat.
TUGAS UNIT ICT / GRAFIK
● Menaipkan maklumat buku ke dalam system komputer.
● Masukkan data-data pelajar yang terkini Menyediakan kod bar yang baru serta menggantikan
yang hilang ,rosak atau buku baru
● Membantu guru penasihat dalam menjayakan pengautomasian dan pembinaan laman web pusat
sumber sekolah
TUGAS UNIT MAJALAH / AKHBAR
● Membantu dalam penyemakan majalah/akhbar yang diterima daripada pembekal.
● Mengambil surat khabar langganan pusat sumber dari pondok pengawal setiap pagi.
● Menyusun atur surat khabar dan majalah serta mengasingkan edisi baru dan edisi lama.
● Merekod majalah baru ke dalam buku catatan majalah dan memproseskan.
● Majalah majalah lama diproses semula iaitu 6 atau 12 buah majalah lama dijilidkan menjadi
majalah tebal.
● Menguruskan bahan bacaan tambahan seperti katalog, risalah, majalah sekolah,dan buku panduan
lanjutan pelajaran.
TUGAS UNIT UNIT BBM/BBB/APD/SAL
● Membantu menguruskan alat pandang dengar, bahan bantu mengajar, bahan bukan buku termasuk
perkakasan dan bahan perisian.
● Merekodkan maklumat-maklumat bahan bukan buku ke dalam buku rekod dan komputer.
● Membantu dalam mengendalikan dan mengurus bilik APD dan bilik SAL.
● Mengemaskini rekod bahan bantu mengajar dan bahan bukan buku dari semasa ke semasa
● Menghasilkan kod bar untuk setiap BBM dan BBB
● Memastikan semua peralatan yng terdapat di dalam PSS berada dalam keadaan baik dan berfungis
dengan sempurna
TUGAS UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
● Menjaga kebersihan perpustakaan
● Memastikan kerja pembersihan dijalankan dengan sempurna.
● Melaporkan sebarang kerosakan kepada guru penasihat demi bantuan juruteknik. –
● Menjaga kecantikan perpustakaan dan menguruskan segala kerja pembaikan
● Melakukan kerja penghiasan bilik sumber dari semasa ke semasa
● Bertanggungjawab terhadap kecantikan dan penghiasan papan notis (3 bulan sekali ) dan papan
notis di kawasan sekolah.
TUGAS UNIT DATA DAN DOKUMENTASI
● Mengumpulkan maklumat isu-isu semasa dari suratkhabar dan failkan.
● Mendapatkan majalah-majalah lama daripada AJK
● Majalah/Akhbar untuk dijilidkan. (6 atau 12 buah majalah)
● Membuat dokumentasi bagi semua aktiviti pusat sumber sekolah.
TUGAS UNIT NILAM
● Membantu mempromosikan program NILAM di sekolah
● Menghasilkan poster mempromosikan NILAM
● Membantu GPM membuat analisis data NILAM
SELAMAT MENJALANKAN
TUGAS DENGAN PENUH
DEDIKASI

Anda mungkin juga menyukai