Anda di halaman 1dari 15

KEPAKARAN INDIVIDU (PERSONAL MASTERY)

PEMIKIRAN SISTEM (SYSTEMS THINKING) LIMA DISIPLIN PEMBELAJARAN

MODEL MENTAL (MENTAL MODEL)

PEMBELAJARAN SECARA BERKUMPULAN (TEAM LEARNING)

PERKONGSIAN VISI (SHARED VISION)

SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI PEMBELAJARAN

SECARA FORMAL

INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DIRANGKA BAGI PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BAWAH PENYELIAAN GURU

SEKOLAH

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH MENENGAH

ORGANISASI PEMBELAJARAN
Ialah pembelajaran yang sistematik dan accelerated yang dicapai oleh sesebuah organisasi secara menyeluruh dan bukan secara individu. Sesebuah organisasi pembelajaran itu hendaklah dapat mengubah (transform) data dan pengalaman kepada pengetahuan yang boleh digunakan (accessible) oleh keseluruhan ahli organisasi dan yang relevan kepada matlamat organisasi.
www.scribd.com/.../NOTA-ASAS-PENGURUSAN-SEKOLAH-AZMAN

KEPAKARAN INDIVIDU (PERSONAL MASTERY)

PEMIKIRAN SISTEM (SYSTEMS THINKING) LIMA DISIPLIN PEMBELAJARAN

MODEL MENTAL (MENTAL MODEL)

PEMBELAJARAN SECARA BERKUMPULAN (TEAM LEARNING)

PERKONGSIAN VISI (SHARED VISION)

Kepakaran Individu (Personal Mastery) Mengembangkan kapasiti kendiri untuk mencapai objektif yang dihasratkan serta mewujudkan suasana persekitaran organisasi yang menggalakkan ahli-ahlinya untuk mempertingkatkan diri mereka. 1.2.4

Model Mental (Mental Models)


Merenung kembali, memperjelas dan menambahbaikkan gambaran tentang keadaan sekeliling untuk melihat bagaimana ia mempengaruhi keputusan dan tindakan kita.

Perkongsian Visi (Shared Vision)

Memupuk komitmen di kalangan ahli organisasi dengan berkongsi visi tentang hala tuju organisasi.

Pembelajaran Secara Kumpulan (Team Learning) Memupuk kemahiran berfikir secara berkumpulan agar dapat meningkatkan ketrampilan yang lebih ketara.

Pemikiran Sistem (Systems Thinking) Cara untuk memikirkan dan memahami faktor-faktor yang membentuk tingkah laku serta hubungan antara ahli-ahli organisasi agar sistem organisasi dapat bergerak dengan lebih berkesan

 Pelaksanaan tugas yang lebih cemerlang (superior)  Peningkatan kualiti  Kepuasan pelanggan  Mewujudkan daya saing  Menghasilkan tenaga kerja yang komited  Pengurusan perubahan  Menegakkan kebenaran  Memenuhi kehendak keadaan semasa  Menimbulkan kesedaran tentang konsep saling bergantung (interdependence) antara ahli-ahli organisasi  Organisasi berkehendakkannya

SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI PEMBELAJARAN


Sekolah mesti menjadi pusat inquiry pengetahuan dan penyebar sistem nilai. Sekolah hendaklah menjadi inovatif, kreatif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan sistem pendidikan. Fokus bukan sahaja kepada isi kandungan dan produk tetapi juga kepada proses-proses yang terlibat. Proses ini akan menjadi landasan kepada budaya dan ethos organisasi. Setiap orang dalam organisasi dihargai dari segi pengetahuan dan pengalaman yang unik yang ada padanya.

Konsep pelajar sepanjang hayat (life long learners) di kalangan guru dan pengetua. Sentiasa merenung (reflective thinking) tentang cara bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses belajar-mengajar. Penglibatan semua ahli komuniti seperti ibu bapa dan ahli-ahli yang terpenting dalam komuniti sekolah. Budaya sekolah yang mendokong budaya permuafakatan, penambahbaikan dan renungan kritikal dalam alam sekitar yang terbuka dan saling mempercayai. Budaya sekolah yang mewarisi kesanggupan dan komitmen semua pihak dalam komuniti untuk mencapai matlamat yang dikongsi bersama untuk membuat keputusan secara efektif. memerlukan konsep reculturing dan restructuring .