Anda di halaman 1dari 16

Cronback (1979):

 Satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan skala numerikal atau sistem kategori

Anastasi (1988)

 Pengukuran sampel tingkah laku yang objektif dan standard


Brown (1976)

 Satu prosedur sistematik untuk mengukur sesuatu sampel tingkah laku

Inventori Psikologi adalah alat pengukuran iaitu pemerihalan data menggunakan sistem nombor kepada objek atau peristiwa yang melibatkan penggunaan prosedur tertentu dan peraturan-peraturan yangk khusus untuk memberikan nilai numerikal kepada pencapaian individu

Zunker (1981)

 Sebagai alat untuk mendapatkan datadata yang jelas mengenai klien  Antara aspek yang dapat diukur adalah minat, nilai, personaliti dan pencapaian

Bremmer dan Shortrom (1982)

 Mengkaji dan mendiagnosis ciri-ciri serta masalah-masalah personaliti, bertujuan memberi kita maklumat-maklumat penting tentang dirinya

Shertzer dan Stone (1971) > Maklum balas daripada inventori dapat memberikan maklumat yang tepat dan konsisten mengenai kebolehan, sikap, minat dan ciri-ciri personel setiap pelajar, bertujuan untuk membantu pelajar mempertingkatkan pengetahuan serta kefahaman mengenai diri mereka

 Bagi tujuan deskriptif atau keperihalan untuk memberi maklumat dan keterangan mengenai diri individu iaitu kekuatan dan kelemahan diri atau potensi diri  Bertujuan membuat pemilihan (selection), penempatan (placement), penilaian (evaluation), pangkatan (ranking), diagnosis dan menentukan kemahiran (proficiency) seseorang individu

1. INVENTORI MINAT KERJAYA 2. INVENTORI NILAI PEKERJAAN 3. INVENTORI PERSONALITI

1. INVENTORI MINAT KERJAYA

 Untuk mengenalpasti potensi individu dari sudut minat


Contoh inventori: Vocational Preference Inventory (VPI)

2. INVENTORI NILAI PEKERJAAN

 Untuk menerangkan nilai individu yang berkaitan dengan pekerjaan


Contoh inventori: Inventori Nilai Pekerjaan Sidek (INPS)

3. INVENTORI PERSONALITI

 Untuk melihat trait-trait personaliti yang wujud dalam diri individu


Contoh inventori: Inventori Personaliti Sidek (IPS)

Semua jenis Inventori Psikologi bertujuan:

 Mengenalpasti potensi individu  Dapat membimbing pelajar ke arah matlamat yang benar-benar sesuai dengan minat, nilai, jenis personaliti dan kebolehan

Semua jenis Inventori Psikologi bertujuan: 2. Sebagai alat motivasi

 Individu yang mempunyai data diri yang jelas hasil dari dapatan inventori akan mempunyai arah dan matlamat yang jelas dan akan lebih bermotivasi untuk mencapainya

Semua jenis Inventori Psikologi bertujuan: 3. Sebagai alat mengenalpasti mendiagnosis masalah dan kecelaruan personaliti

 Individu dapat dibantu oleh kaunselor dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan pemasalahan klien