Anda di halaman 1dari 74

FAIL PSS

DATA BAHAN BUKU (SLIB)


SMKA BANDAR PENAWAR

jra3001@moe.gov.my JRA3001
FAIL
PERLUPUSAN ASET
PKG PENGERANG

pkg_pengerang@moe.gov.my
Kepercayaan
kepada Tuhan
 

Kesopanan dan Kesetiaan kepada


Kesusilaan Raja
RUKUN dan Negara

NEGARA

Kedaulatan Keluhuran
Undang - Undang Perlembagaan
KESOPANAN
KEPERCAYAA DAN
N KEPADA
KESUSILAAN
TUHAN
 

KESETIAAN KEDAULATAN
KEPADA RAJA UNDANG -
DAN NEGARA UNDANG

KELUHURAN
PERLEMBAGAAN
FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN

KESELURUHAN FALSAFAH PERPAKSIKAN KETUHANAN


“ PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU
UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI
INTELEK, ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN
KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG
BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB
DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJANTERAAN DIRI SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN
TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.”

WARGANEGARA MALAYSIA YANG


UNSUR ROHANI DAN EMOSI
BAIK

Percaya dan patuh kepada Tuhan Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek
Berilmu pengetahuan berikut :
Berakhlak mulia Keyakinan terhadap Tuhan
Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan negara Kepercayaan beragama
Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu Kemantapan jiwa
Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat
Berbudi pekerti mulia
UNSUR INTELEK Berbakti dan berkorban

Unsur intelek ini mengambilkira aspek berikut UNSUR JASMANI


Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada
kebenaran Ciri-ciri unsur jasmani ialah :
Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif Kecergasan fizikal dan kesihatan diri
Daya pemikiran yang logik dan analisis Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri
Ilmu yang bermanfaat untuk berdikari dan hidup bermasyarakat
Masyarakat memiliki sikap suka membaca serta
cintakan ilmu pengetahuan
TATASUSILA
PROFESION KEGURUAN

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah
pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan,
yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat
yang gemilang, dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun
Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka,
memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak berzaman, dan menyediakan mereka untuk
menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab
membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami
menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion
kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya

I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil kepada pelajar pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi,
keturunan atau agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran
yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik
kepada pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri
kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-
tingginya.

II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA


7. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
8. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah
tangga.
9. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai
anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya.
10. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat
yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
11. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
12. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan sesuatu
kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka
III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,
masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan prinsip Rukun Negara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka
untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang
yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang
warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan dengan
masyarakat.
5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan
masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami
sehari-hari dengan baik.

IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN

7. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik
seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah
seseorang guru.
8. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
9. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-
sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
10. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion
perguruan.
11. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
12. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru.

(Catatan): Guru yang dimaksudkan dalam konteks Talasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu
pengetahuan di sesebuah lnstitusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlalih
yang bertugas dalam pentadbiran organisasi dan penyeliaan pendidikan.
SURAT
AKU JANJI

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX-XX-XXXX
Sekolah Kebangsaan XXXXXXXXXXXXXXX
TERAS
PERKHIDMATAN
AWAM
1. Bekerja dengan penuh tanggungjawab.

2. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri.

3. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan.

4. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara.

5. Berpegang teguh kepada ajaran agama.

6. Bekerjasama membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara.

BUDAYA
KERJA SEKOLAH
1. Memahami dan menghayati :
1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.2 Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah

2. Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah, Jabatan dan Kementerian Pelajaran setiap
masa.

3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.

4. Menentukan Objektif ( setiap tugas ).

5. Mengamalkan kerja sepasukan secara bermesyuarat.

6. Sentiasa bekerja dengan bersih , cekap dan amanah.

7. Mengamalkan sikap jujur , ikhlas, amanah , seta adil.

8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.

9. Kepimpinan melalui teladan.

10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.

11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.

12. Kerja adalah ibadah.


SURAT
PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 3 / 1981

SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 6 / 1985

SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 4 / 1986

SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 3 / 1987

SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 3 / 1999

SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 7 / 2001
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1981

Ruj. Fail. KP.8591/(80)


14hb. September, 1981
 
Pengarah Pelajaran,
Semua Negeri.
 
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1981 PENGGUNAAN WAKTU TIDAK
MENGAJAR / WAKTU LUANG (FREE PERIODS) OLEH GURU-GURU._______
 
Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu-waktu tidak mengajar/waktu luang (free periods)
seperti yang ditetapkan perlu bekerja. Anggapan ini adalah salah dan perlu dibetulkan.
 
2. Oleh itu Tuan/Puan diminta memberitahu semua Guru Besar supaya:

2.1  Mengingatkan semua guru bahawa waktu tidak mengajar / waktu luang (free
periods) itu adalah masa bekerja.
 
2.2  Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain untuk:
2.2.1    Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah darjah.
2.2.2 Membuat persediaan-persediaan untuk mengajar seperti membaca buku-buku
tambahan, membuat nota mengajar, menyediakan alat-alat mengajar dan
sebagainya.
2.2.3 Memeriksa buku-buku latihan murid.
2.2.4    Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah mengenai
pelajaran yang diajar.
2.2.5    Penyediaan aktiviti-aktiviti gerakerja Kokurikulum.
2.2.6    Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar.
 
Tegasnya, waktu tidak mengajar itu mestilah diisi dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada
murid-murid, khasnya dan sekolah, amnya.
 
3.         Harap dapat Surat Pekeliling ini disampaikan kepada semua Guru Besar Sekolah Menengah dan
Rendah untuk panduan dan tindakan mereka.
 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA“


 
Saya yang menurut Perintah,
 

 
(DATO’ HJ. IDRIS BIN TAIN)
b.p. Ketua Setiausaha,
Kementerian Pelajaran Malaysia.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1985
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1986
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2001
VISI KPM

PENDIDIKAN
BERKUALITI,
INSAN
TERDIDIK, NE
GARA
SEJAHTERA.
 

MISI KPM

A R IK A N SI STEM
MELEST
E ND I D IK A N YANG
P
R K U A L I T I U NTUK
BE T E NSI
N K A N P O
MEMBANGU M EN U HI
G I M E
INDIVIDU BA A R A.
ASPIR A S I N E G
 
VISI SEKOLAH

 CONTOH
PENDIDIKAN
BERKUALITI ,
INSAN TERDID
IK , NEGARA
SEJAHTERA
 

MISI SEKOLAH

CONTOH
E S TA R I K A N SISTEM
M EL R K UALITI
Y A N G B E
PENDIDIKAN N K A N P O T E NSI
ANGU
UNTUK MEMB M E M E NANGI
A G I
INDIVIDU B G ARA
A S PI R AS I N E
 
KANDUNGAN
BI
PERKARA CATATAN
L
1 Rukun Negara  

2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan


3 Tatasusila Profesian Keguruan
4 Surat Aku Janji

5 Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam

6 Surat Pekeliling Ikhtisas

7 Visi / Misi KPM

8 Visi / Misi Sekolah  

9 Kandungan  

10 Persediaan Mengajar

11 Teras Perkhidmatan Awam & Budaya Kerja Sekolah

12 Profil Peribadi

13 Fokus Pengurusan Pendidikan  

14 Kalendar 2018

15 Takwim Sekolah

16 Jadual Waktu Persendirian  

17 Senarai Tugasan Guru

18 Buku Rujukan Guru  

19 Senarai Buku Teks Murid

20 Senarai Buku Rujukan Guru

21 Rancangan Pengajaran Tahunan  

22 Rancangan Pengajaran Harian  

23 DSKP dan DSK/DSP


24 Penyeliaan Fai Rekod

25 Penyeliaan Berfokus / Pertemuan / Perbincangan profesional


26 Rekod Prestasi Mata Pelajaran
27 Rekod Prestasi Peperiksaan

28 Sasaran Pencapaian Tahunan

29 Aktiviti – aktiviti guru  

30 Catatan  
PERSEDIAAN
MENGAJAR
BI NAMA SEKOLAH TARIKH
L
1 SEKOLAH KEBANGSAAN XXXXX DARI XX / XX / XXXX HINGGA XX / XX /
XXXXXXXXX XXXX

2 DARI HINGGA

3 DARI HINGGA

MATA PELAJARAN
YANG DIAJAR

BIL MATA PELAJARAN DARJAH JUMLAH MASA

 1 XXXXXXXXXXXXXX X XX

 2

 3

6      
IKRAR
PERKHIDMATAN
AWAM
Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini
bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh dengan
mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami :

Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;


Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara;
Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara; dan
Berpegang teguh kepada ajaran agama.

IKRAR INTEGRITI
PERKHIDMATAN
AWAM
Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan
memperkukuhkan integrity perkhidmatan awam dengan mencegah dan membenteras segala
bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan yang berikut :

Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai


membenci rasuah;
Kedua : Menutup semua ruang dan peluang yang
memdedahkan kepada amalan rasuah;
Ketiga : Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar
undang-undang, peraturan dan etika jabatan;
Keempat : Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak
untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah;
Kelima : Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat
integriti dan imej pegawai awam; dan
Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan
mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran
agama dalam melaksanakan tugas.
PROFIL
PERIBADI
PROFIL
PERIBADI
CIKGU XXXXXXXXX

MASUKKAN NAMA PENUH ANDA


GURU AKADEMIK
cikgugrafik@gmail.com BIASALot 2935 , Kampung Pondok
 
0199241414
Beris Kubur Besar ,
16050 , Bachok
Kelantan.

MAKLUMAT PERIBADI
KELULUSAN
NO. K/P : XXXXXX-XX-XXXX
1. AKADEMIK
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN
JAWATAN : Guru Akademik Biasa Dg41 KEPUJIAN
JANTINA : XXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
AGAMA : XXXXX
TEMPAT : XXXXXXXXXXXXX NOMBOR RUJUKAN
LAHIR
NO. FAIL : XXXXXXXX
TARIKH : XX / XX / XXXXXX
LAHIR NO.RUJUKAN SPP : XXXXXXXXX

NO. RUJUKAN JPN : XXXXXXXXX


OPSYEN
NO. GAJI : 205230XXX
1. XXXXXX XXXXXXXXXX
NO. KWSP : : XXXXXXXXX
2. XXXXXX XXXXXXXXXX
NO. CUKAI : SGXXXXXXX
3 XXXXXX XXXXXXXXXX PENDAPATAN

PENGISYTIHARAN : XX / XX / XXXX
KEMAHIRAN HARTA

MS WORD
MAKLUMAT WARIS
MS POWER POINT
NAMA WARIS : XXXXXXXXX
MS PUBLISHER TERDEKAT
MS EXCEL
HUBUNGAN WARIS : XXXXXXXXX

BAHASA NO. TELEFON WARIS : XXX - XXXXXXXXXX

BAHASA MELAYU KATA SEMANGAT


BAHASA INGGERIS “SELAGI NYAWA DIKANDUNG BADAN
BAHASA ARAB SELAGI ITU AKU AKAN MENDIDIK ANAK BANGSA”
KURSUS YANG TELAH
DIHADIRI TAHUN SEMASA
……………………………… TARIKH ………………
PERKAHWINAN
……………………………… TARIKH ………………
TARAF : KAHWIN / BUJANG / DUDA
PERKHAHWINAN ……………………………… TARIKH ………………
NAMA : XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX ……………………………… TARIKH ………………
SUAMI/ISTERI
……………………………… TARIKH ………………
PEKERJAAN : XXXXXX
SUAMI/ISTERI ……………………………… TARIKH ………………
ALAMAT : LOT XXXX , XX XXXXXXX
MAJIKAN XXXXXXXXXXX , 98888 ,
ISTERI/SUAMI XXXXXXXXXX
TUGAS – TUGAS
KOKURIKULUM
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MAKLUMAT XXXXXX
PERLANTIKAN
2.
TARIKH : XX / XX / XXXX
PERLANTIKAN 3.
4.
TARIKH : XX / XX / XXXX
PENGESAHAN
JAWATAN

TARIKH MASUK KE : XX / XX / XXXX


JAWATAN BERPENCEN

TARIKH PENCEN : XX / XX / XXXX


FOKUS
PENGURUSAN
PENDIDIKAN
FOKUS PENGURUSAN
PENDIDIKAN
PENGETUA DAN GURU BESAR YANG
01
BERKESAN

02 SEKOLAH YANG BERKESAN

03 GURU YANG PROFESIONAL

04 KURIKULUM YANG RELEVAN

05 SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN


06 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN DAN


07 PENYELIDIKAN

PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI PERLAKSANAAN DAN


PEMANTAUAN YANG BERKESAN : SISTEM
08
PENTADBIRAN

09 PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF

PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN


10 MASYARAKAT
KALENDAR
2018
IF YOU FAIL
TO PLAN, YOU
PLAN TO FAIL
KELENDAR
2018
CUTI AM CUTI
SEKOLAH

R U J U K TA K W I M S E K O L A H
T
SEAKKO
WLIA
M
H
TAKWIM
SEKOLAH
MINGGU TARIKH PERISTIWA

1 01/01 - 04/01

2 07/01 - 11/01
 

3 14/01 - 18/01
 

4 21/01- 25/01
 

CUTI HARI THAIPUSAM


5 28/01 - 01/02
31/01 ( RABU ) 

6 04/02 - 08/02

CUTI TAHUN BARU CINA


7 11/02 - 15/02
 16/02 – 17/02 ( JUMAAT & SABTU )

8 18/02 - 22/02
 

9 25/02 - 01/03

10 04/03 - 08/03
 

11 11/03 - 15/03
 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 16/03 - 24/03


MINGGU TARIKH PERISTIWA

12 25/03 - 29/03
 
 
13 01/04 - 05/04

 
14 08/04 - 12/04

 
15 15/04 - 21/04

 
16 24/04 - 26/04

CUTI HARI PEKERJA


17 29/04 - 03/05
01/05 ( SELASA )

 
18 08/05 - 10/05

19 13/05 - 17/05

 
20 20/05 - 24/05

CUTI HARI WESAK


21 27/05 - 31/05
29/05 ( SELASA )

CUTI NUZUL QURAN


22 03/06 - 07/06
02/06 ( SABTU )

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 08/06 - 23/06


+ HARI RAYA AIDILFITRI + 15/06 - 16/06
MINGGU TARIKH PERISTIWA

 
23 24/06 - 28/06

 
24 01/07 - 05/07

25 08/07 - 12/07
 

26 15/07 - 19/07
 

 
27 22/07 - 26/07

28 29/07 - 02/08

 
29 05/08 - 9/08

30 12/08 - 16/08
 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 17/08 - 25/08


+ CUT HARI RAYA AIDILADHA + 22/08 - 23/08

HARI KEBANGSAAN
31 26/08 - 30/08
31/08 ( JUMAAT ) 

32 02/09 - 06/09
MINGGU TARIKH PERISTIWA

HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA


BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG 
09/09 ( AHAD )
33 09/09 - 13/09

AWAL MUHARAM
 11/09 ( SELASA )

HARI MALAYSIA
34 16/09 - 20/09
16/09 ( SELASA )

35 23/09 - 27/09

36 30/09 - 04/10

37 07/10 - 11/10

38 14/10 - 18/10

39 21/10 - 25/10

40 28/10 - 01/11

HARI DEEPAVALI
41 04/11 - 08/11
06/11 ( SELASA )

42 11/11 - 15/11

MAULIDUR RASUL
43 18/11 - 22/11
20/11 ( SELASA )

CUTI AKHIR TAHUN 23/11 – 31/12


JADUAL WAKTU
PERSENDIRIAN
JADUAL WAKTU
PERSENDIRIAN

NAMA GURU : TAHUN : 2018

HARI 0700 0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1230
0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300
WAKTU

       
AHAD   R  

         
ISNIN         E  

                 
SELASA   H  

     
RABU           A        

             
KHAMIS   T  

ANALISA
BI MATA PELAJARAN KELAS BIL. MASA JUMLAH
L. WAKTU
1

2
RUANG SANTAI GURU

NOVEL
E-BOOK

CERPEN

KAMUS
SENARAI
TUGASAN
BAHAGIAN A

TUGAS 1 : KURIKULUM

MINIT BILANGAN
MATA PELAJARAN KELAS
SEMINGGU MURID

 XXXXX XX ____ minit ____ orang

____ minit ____ orang

  ____ minit ____ orang

  ____ minit ____ orang

  ____ minit ____ orang

TUGAS 2 : TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN

2.1  

 2.2  

 2.3  

 2.4  

 2.5  

2.6  

TUGAS 3 : KOKURIKULUM

3.1  

 3.2  

 3.3  

 3.4  

3.5  

 3.6  
TUGAS 4 : HAL EHWAL MURID

4.1  

 4.2  

 4.3  

 4.4  

 4.5  

4.6  

BAHAGIAN B

TUGAS 5 : KEGIATAN DAN SUMBANGAN ( AKTIVIT LUAR )

5.1 Sukan  XXXXXXXXXX

5.2 Persatuan XXXXXXXXXX

5.3 Sumbangan Kreatif  

5.4    

5.5    
BUKU
RUJUKAN GURU
BUKU
RUJUKAN GURU

BIL. NAMA BUKU HARGA PENGARANG PENERB CATATAN


IT

1 RMXX

10

11

12

13

14

15

16

17

18
BUKU
TEKS MURID
BUKU
TEKS MURID

BIL. NAMA BUKU HARGA PENGARANG PENERB CATATAN


IT

1 RMXX

10

11

12

13

14

15

16

17

18
RPT
RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN
RPH
RANCANGAN
PENGAJARAN
HARIAN
RUANG AKSES
KENDIRI
PERTEMUAN
PENYELIAAN PERBINCANGAN
BERFOKUS PROFESIONAL

ATAU
PENYELIAAN BERFOKUS /
PERBINCANGAN
PERTEMUAN
PROFESIONAL
BI TARIKH PERIHAL PERBINCANGAN TANDATANGAN
L
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
PENYELIAAN
FAIL REKOD
PENYELIAAN
FAIL REKOD
BIL TARIKH CATATAN TANDATANGAN
SEMAKAN
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
REKOD
PRESTASI

MATA PELAJARAN
REKOD PRESTASI
MATA PELAJARAN

BIL NAMA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
REKOD
PRESTASI

PEPERIKSAAN
REKOD PRESTASI
PEPERIKSAAN

JANTINA
BIL NAMA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
SASARAN
PENCAPAIAN
TAHUNAN
SASARAN
PENCAPAIAN TAHUANAN

PENCAPAIAN SEBENAR
MATA SASARAN
PELAJARAN SEMESTER 1 SEMESTER 2
AKTIVITI - AKTIVITI

GURU
AKTIVITI GURU

BIL. AKTIVITI - AKTIVITI


1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CATATAN
TARIKH
PEMANTAUAN KE
SEKOLAH
BIL. NAMA SEKOLAH DAN TARIKH
24

25
26
27
TARIKH PEMANTAUAN
KE SEKOLAH

BIL. NAMA SEKOLAH DAN TARIKH


1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
FAIL

JRA
PUSAT SUMBER SEKOLAH

SMKA BANDAR
3001
JAZLAN
MOHAMAD

BIN JOHARI
DATA BUKU SLIB

PENAWAR
FAIL
PUSAT SUMBER SEKOLAH

JRA 3001
FAIL MEJA

SMKA BANDAR PENAWAR


SMKA BANDAR PENAWAR
TAHUN 2018

PERLUPUSAN ASET
PERSEDIAA
MENGAJA
REKOD
FAIL

N
R
FAIL REKOD

MOHAMAD PKG PENGERANG


JAZLAN JQA 3002
BIN JOHARI
SEKOLAH MENENGAH AGAMA BANDAR PENAWAR (JRA3001)
BANDAR PENAWAR, 81900 KOTA TINGGI JOHOR.

No.Tel : 07-8222071
Emel : jra3001@moe.gov.my

MELAHIRKAN TEKNOKRAT MUTADDAYIN

Anda mungkin juga menyukai