Anda di halaman 1dari 23

EDUP 3033

MURID DAN PEMBELAJARAN


Tugasan: Huraikan satu rancangan pengajaran
harian (60 minit) yang menggunakan
pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran
masa kini.

Pensyarah:
Puan Ngui Geok Kim

Disediakan oleh:
Saidi Ikmal Safwan bin Saidihood
RANCANGAN PENGAJARAN
HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 2 Gemilang
3. Bilangan Murid : 20 orang
4. Tarikh : 03 April 2017
5. Hari : Isnin
6. Masa : 10.50 hingga 11.50 pagi
7. Tema : Sihat dan Cerdas
8. Tajuk : Makanan yang Sihat dan
Berkhasiat’
9.Kemahiran Fokus: Aspek Tatabahasa: Kata Adjektif

10. Standard Kandungan


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul (sampingan).
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks (fokus).

11.Standard Pembelajaran
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
(sampingan).
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata adjektif dengan
betul mengikut konteks (fokus). .
12. Objektif Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Memahami dan mengaplikasikan penggunaan kata adjektif
dalam pembinaan ayat.
ii. Menyatakan ciri-ciri makanan yang sihat dan berkhasiat
menggunakan kata adjektif.

13. Sistem Bahasa


•Tatabahasa: Kata adjektif
•Sebutan dan Intonasi: Membaca ayat dengan sebutan jelas dan intonasi
yang betul
14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)
•Ilmu: Ilmu Sains (Tumbuhan) dan Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral
•Kemahiran: Kemahiran Mendengar, Kemahiran Bertutur, Kemahiran
Membaca dan Kemahiran Menulis
•Nilai Murni: Menghargai sumber alam, Kesyukuran
•Kreativiti: Memadankan gambar dengan pernyataan yang sesuai

Kemahiran Bernilai Tambah


•Kemahiran Berfikir: Menjana dan menghasilkan idea, mengumpul dan
mengelas
•Kecerdasan Pelbagai: Verbal linguistik, Interpersonal.
•Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait , Menjana idea
15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian
Kaedah dan Teknik)
i. Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubung kait
dengan pengalaman
ii. Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK)
iii. Pembelajaran kontekstual: Menghubungkait amalan
pemakanan sihat seperti buah-buahan dan sayur-
sayuran dalam kehidupan seharian.
16. Bahan Bantu Mengajar

i. Laptop dan LCD


ii. Klip video “Upin dan Ipin: Hasil Tempatan”
iii. Petikan “Sara Yang Cerewet Makan”
iv. Pen marker
v. Lembaran kerja
vi. Kotak Misteri
vii. Dadu
17. Pengetahuan Sedia Ada
•Mengenali buah-buahan tempatan seperti manggis, ciku,
langsat, mata kucing, buah naga, pisang, mangga, dan jambu
air dan makanan dan tidak berkhasiat seperti aiskrim, gula-
gula, coklat dan lain-lain.
Langkah /masa Isi Aktiviti pengajaran dan Pengisian
Pengajaran pembelajaran Kurikulum

Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Klip video “Upin dan 1. Guru menanya 1. Murid memerhati video Bahan bantu
Set Induksi Ipin: Hasil Tempatan” murid tentang jenis yang ditayangkan mengajar (BBM):

(5 minit) (Rujuk Lembaran buah-buahan yang secara teliti. - Klip video “Upin dan
Kerja 1) terkandung dalam 2. Murid menyenaraikan Ipin: Hasil Tempatan”
  1.Apakah yang video tersebut. nama buah-buahan - Komputer
diceritakan dalam video 2. Guru bersoal jawab yang terdapat dalam  
tersebut? dengan murid video tersebut. Kemahiran Bernilai
2.Nama buah-buahan berkaitan video 3. Murid memberi respon Tambah (Kemahiran
yang terdapat dalam yang ditayangkan. kepada soalan dan Berfikir):
video tersebut: manggis, 3. Guru memberikan arahan guru.
ciku, langsat, mata penerangan   - Menghubung kait
kucing, buah naga, tentang kandungan   - Memproses
pisang, mangga, dan video.   maklumat
jambu air. 4. Guru mengaitkan -
3.Nyatakan warna, bau kandungan video Belajar Cara Belajar
dan rasa buah-buahan dengan tajuk -Kemahiran
tersebut. pelajaran pada hari mendengar
ini. -Kemahiran bertutur
 
Nilai:
Langkah 1 Kotak Misteri 1. Guru menyediakan 1. Murid diminta untuk BBM:

(10 minit) (Rujuk Lembaran kotak misteri yang meletakkan tangan ke Kotak Misteri
Kerja 2) mengandungi pelbagai dalam kotak misteri  
 
1. Aktiviti “Mari jenis barang. dan mereka hanya Kecerdasan
Mencari Harta 2. Guru meminta murid dibenarkan untuk Pelbagai:
Karun”. untuk meletakkan menyentuh satu jenis - Interpersonal
2. Apakah yang tangan ke dalam kotak barang sahaja. - Verbal linguistik
terkandung dalam misteri dan menyentuh 2. Murid - Visual
kotak misteri? satu jenis barang menggambarkan ciri-  
(Epal, biskut, gula- sahaja. ciri benda yang Belajar Cara
gula, jambu air, 3. Guru meminta murid disentuh dan Belajar:
tomato) untuk menggambarkan dikehendaki untuk -Kemahiran lisan
3. Sentuh dan ciri-ciri benda yang menghuraikan bentuk -Kemahiran
terangkan ciri-ciri disentuh olehnya dan ciri-cirinya serta manipulatif
benda yang dengan menghuraikan meneka apakah jenis  
disentuh tersebut. bentuknya dan teka barang yang disentuh Nilai:
4. Teka dan apakah barang tersebut. - Patuh arahan
namakan benda tersebut. - Kreativiti dan
yang disentuh estetika
tersebut.
Langkah 2 Aktiviti “Teka-teki” 1. Guru menjalankan 1. Murid meneka BBM:
(15 1.Pengajaran dan aktiviti “Teka-teki”. jawapan Slaid PowerPoint
minit) pembelajaran kata 2. Guru menerangkan berdasarkan soalan  
adjektif mengikut kata adjektif dan teka-teki yang KBT (KB):
sub-golongan kategorinya kepada diberikan oleh guru. - Mengumpul dan
khususnya murid. 2. Murid belajar mengelas
pancaindera, warna 3. Guru meminta murid- kategori kata adjektif - Kemahiran
dan bentuk. murid untuk mengikut sub- konstruktivisme
2.Mengkategorikan mengkategorikan kata golongannya.  
kata adjektif adjektif mengikut sub 3. Murid Strategi:
mengikut sub- golongan adjektif yang mengkategorikan - Pendekatan
golongan yang betul- betul. kata adjektif induktif
pancaindera, warna   mengikut sub  
dan bentuk. golongan adjektif Nilai:
yang betul. -Fokus
. -Bekerjasama
  -Hormat-
menghormati
 
Langkah 3 Aktiviti “Rasa Saya” 1. Guru membahagikan murid 1. Semua murid dibahagikan BBM:
(10 minit) (Rujuk Lembaran Kerja 4) kepada empat kumpulan yang kepada empat kumpulan Lembaran kerja 4
  1.Apakah jenis deria yang dinamakan berdasarkan rasa mengikut kategori rasa.  
ada pada manusia? seperti manis, masam, pedas 2. Murid dikehendaki memilih KBT (KB):
2.Apakah rasa gula-gula, dan pahit. sebuah bahan yang - Mengumpul dan
limau, cili dan peria? 2. Guru mengedarkan bahan mewakili rasa kumpulan Mengelas
3.Susun kata adjektif seperti gula-gula, limau, cili mereka. -Kemahiran berfikir
seperti manis, masam, dan peria dan meminta setiap 3. Murid ditunjukkan cara - Konstruktivisme
pedas dan pahit dengan kumpulan untuk memilih satu melaksanakan aktiviti  
menggunakan bahan bahan yang mewakili rasa “Rasa Saya”. Teknik:
cetakan gula-gula, limau, kumpulannya. 4. Murid menyusun nama - Bersoal jawab
cili dan peria. 3. Guru menunjukkan murid cara kumpulan mereka dengan - Perbincangan
  melaksanakan aktiviti “Rasa menggunakan bahan yang  
Saya”. dipilih tersebut. Belajar Cara Belajar
4. Guru meminta setiap 5. Murid diminta membina -Kemahiran lisan
kumpulan bekerjasama untuk ayat secara individu -Kemahiran menulis
menyusun nama kumpulan dengan menggunakan  
mereka dengan nama kumpulan masing-
menggunakan bahan yang masing yang terdiri
dipilih tersebut. daripada kata adjektif.
5. Guru meminta murid membina  
ayat secara individu dengan
menggunakan nama
kumpulan yang merupakan
kata adjektif.
Petikan “Sara yang 1. Guru memaparkan sebuah 1. Murid membaca petikan BBM:
Langkah 4
Cerewet Makan” petikan yang bertajuk “Sara yang yang ditayangkan oleh -Dadu
Cerewet Makan” kepada murid.
(Rujuk Lembaran Kerja 6) guru secara kuat dan jelas -Lembaran kerja 5 & 6
(Pengayaan 1.Apakah jenis makanan
2. Guru membimbing murid
serta intonasi yang betul di -Pen marker
membaca petikan yang
dan kegemaran Sara? bawah bimbingan guru.  
dipaparkan pada skrin dengan
2.Adakah makanan tersebut 2. Murid dibahagikan kepada KBT:
Pemulihan) sebutan yang jelas dan intonasi
sihat dan berkhasiat kepada dua kumpulan iaitu ---Kecerdasan
yang betul.
(15 minit)
badan? 3. Guru membahagikan murid kumpulan manggis interpersonal
3.Aktiviti pemulihan: Cari kepada dua kumpulan manggis (pemulihan) dan kumpulan - Konstruktivisme
kata adjektif yang terdapat (pemulihan) dan kumpulan mangga (pengayaan). - Mengumpul dan
dalam petikan. mangga (pengayaan). 3. Kumpulan manggis yang mengelas
4.Aktiviti pengayaan: 4. Guru menerangkan arahan untuk merupakan kumpulan - Memproses maklumat
melengkapkan lembaran kerja
Huraikan bahan yang pemulihan diminta untuk
yang perlu disiapkan kepada
terkandung dalam petikan melemparkan dadu dan Belajar Cara Belajar
kedua-dua kumpulan tersebut.
dengan menggunakan kata mencari kata adjektif yang -Kemahiran membaca
5. Guru meminta kumpulan manggis
adjektif . terkandung dalam petikan -Kemahiran menulis
mengenal pasti kata adjektif yang
  berdasarkan nombor yang  
terkandung dalam petikan.
6. Guru meminta kumpulan mangga tertera pada dadu. Strategi:
untuk menulis dan menerangkan 4. Kumpulan mangga yang Pendekatan berpusatkan
ciri-ciri gambar yang ditunjukkan merupakan kumpulan murid
dengan menggunakan kata pengayaan dikehendaki  
adjektif. untuk menulis ciri-ciri Nilai:
gambar yang diberikan - Fokus
dengan menggunakan - Bekerjasama
kata- adjektif. - Hormat-menghormati
 
 
Penutup 1. Rumusan 1. Guru membimbing murid 1. Murid menjawab soalan Kemahiran berfikir:
(5 minit) isi pengajaran merumus pelajaran hari ini yang dikemukakan oleh - Kecerdasan
2. Penerapan nilai-nilai dengan menanyakan murid guru berkenaan kata interpersonal
murni seperti soalan-soalan mengenai adjektif. - Kemahiran
kesyukuran, kata adjektif. 2. Murid mengimbas konstruktivisme
kesederhanaan, 2. Guru membuat rumusan kembali apa yang telah  
disiplin, yakin, pelajaran bersama murid dipelajari di bawah Teknik: Perbincangan
kerjasama dan lain- dengan mengimbas bimbingan guru.  
lain. kembali pelajaran yang Belajar Cara Belajar
telah dipelajari. -Kemahiran
  mendengar dan
bertutur
 
Nilai:
- Kesyukuran
- Kesederhanaan
- Disiplin
- Berani
- Yakin
- Kerjasama
 
SET INDUKSI

(KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR)


Lembaran Kerja 1
Arahan : Tonton video dan jawab soalan yang berkaitan dengan video secara
lisan.
LANGKAH 1
(KEMAHIRAN LISAN)
Lembaran Kerja 2
Arahan : Teka dan jelas sifat barang yang terkandung dalam Kotak Misteri.
LANGKAH 2
(KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS)
Lembaran Kerja 3
Arahan : Belajar kata adjektif (kata adjektif jenis pancaindera, warna dan
bentuk).
 
LANGKAH 3
(KEMAHIRAN LISAN DAN MENULIS)
Lembaran Kerja 4
LANGKAH 4
PENGAYAAN DAN PEMULIHAN
(KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS)

Lembaran Kerja 5
Lembaran Kerja 6

PETIKAN
Arahan : Baca dan faham petikan di bawah.
 
 
Sara kanak-kanak periang tetapi cerewet makan. Dia cuma makan aiskrim yang rasanya sejuk,
gula-gula yang manis rasanya, coklat yang penuh berperisa serta roti bersalut mentega kacang
yang enak rasanya. Ibu Sara selalu nasihatkannya kurangkan makan makanan kegemarannya itu.
“Sayang, makanan kegemaran kamu tidak memberi khasiat pada badan kita. Sara jangan makan
banyak sangat.” pesan ibu Sara.

Suatu hari, Sara diserang sakit gigi yang amat menyeksakan. Sara menangis teresak-esak
kerana terlalu sakit. “Ibu tolong Sara. sakit.” Ibunya terus membawa Sara ke klinik gigi.

“Sara, awak selalu makan makanan manis ya?” tanya doktor gigi. Sara yang sedih hanya
menganggukkan kepala. “Gigi awak sudah berlubang besar. Awak kena kurangkan makan
makanan yang manis. Awak kena makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang
sihat dan mesti gosok gigi dengan bersih setiap kali lepas makan atau sebelum tidur,” pesan
doktor gigi yang baik orangnya. Sara diam mendengar nasihat doktor secara senyap.

Selepas dirawat, ibu membawa Sara ke pasar raya. “Lihat! Buah oren ini segar. Tentu sedap.
Lagipun buah ini kaya dengan vitamin C. Betik ini pun Sara hanya mengangguk sedap juga. Kaya
pula dengan vitamin A. Kita beli ya Sara.” kata ibu Sara. sambil tersenyum. “Aku tidak mahu
sakit lagi. Aku kena dengar cakap ibu dan ingat pesan doktor gigi.”
SEKIAN,
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai