Anda di halaman 1dari 52

LOGO

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

TAJUK

MUHAMAD HISYAMMUDIN DAHAMAN(DIN)

1 2 3

PENGURUSAN PERSEKITARAN FIZIKAL

PENGURUSAN PERSEKITARAN SOSIO-EMOSI

PERHUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ETNIK

www.themegallery.com

TAJUK

NOR AFIQ AIZAT NORDDIN(AFIQ)

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PEDAGOGI RELEVAN BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK

PEDAGOGI KELAS BERCANTUM

www.themegallery.com

TAJUK

MUHAMAD SAFWAN NORAZAMI(WAN)

SOSIOLINGUISTIK

PENILAIAN BERASASKAN BUDAYA

www.themegallery.com

KONSEP
satu ruang di mana murid-murid akan menjalani rutin belajar atau menerima seberapa banyak input yang berguna sebagai persediaan menjadi insan yang cemerlang

Tunjang kedua pula ialah budaya


Guru mengkaji terlebih dahulu latar balakang murid-murid.Murid berbeza dari segi jantina, keistimewaan, cara pembelajaran ,nilai, sikap, tingkah laku dan kebolehan yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya masing-masing.

BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

www.themegallery.com

PENGURUSAN PERSEKITARAN FIZIKAL

Maksud 1

Maksud 2

Proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campur tangan dalam sesuatu gerakerja.

Meliputi aspek keselamatan termasuklah menyediakan peraturan dan amalan bilik darjah.

www.themegallery.com

PENGURUSAN PERSEKITARAN FIZIKAL

Peralatan yang lengkap


Menurut Savage (1999), susun atur fizikal bukan sahaja dapat mempengaruhi sikap pelajar malah juga sikap guru dan ini dapat menyumbangkan kepada peningkatan akademik serta tingkah laku pelajar.

Pola kedudukan pelajar

Kerusi dan meja

berkumpulan

Alatan keperluan lain

berpasangan

www.themegallery.com

KEPENTINGAN SUSUN ATUR

Untuk memaksimakan cara di mana guru berupaya untuk melihat serta dilihat oleh pelajar.

Memastikan guru dan pelajar masing-masing merasa selesa

Mengurangkan segala gangguan supaya pelajar dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran.

Ruang yang mencukupi untuk memudahkan pergerakan pelajar dan guru di dalam bilik darjah.

www.themegallery.com

2
Sosial

PENGURUSAN PERSEKITARAN SOSIO-EMOSI

-Membina peraturan, menentukan perkara boleh / tidak boleh dilakukan. - prosedur semasa menjalankan aktiviti dalam BD - interaksi sosial guru dengan murid serta murid dengan murid - tanggungjawab P&P, tugas rutin dan keselamatan

Emosi
- Gaya Kepimpinan autoritarian kawal murid melalui ganjaran dan hukuman wujud suasana tertekan dan tidak kondusif. - Demokratik guru berkongsi tujuan dengan murid galakan bukan desakan pencapaian tinggi.

. - Motivasi sentiasa memberi peneguhan positif dan galakan membina suasana positif, melibatkan murid secara aktif, hubungan yang baik, komunikasi 2 hala.

PERHUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ETNIK

Peranan murid Peranan guru Aspek penting

Memperolehi: 1)Kesedaran 2)Kefahaman 3)Akomodasi 4)Saling menghormati 5)Perpaduan .

-Bahasa kebangsaan -agama -kedudukan istimewa orang melayu -bumiputera Sabah dan Sarawak -pemerintahan beraja

-pilih pembelajaran yang berkaitan. -adil dan tidak pilih kasih -aktiviti tidak menyenyuh sensitiviti kaum.

www.themegallery.com

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran

 Merupakan aspek terpenting dalam bilik darjah. Tugas utama yang perlu diberi perhatian supaya pembaziran waktu tidak berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekiranya objektif pembelajaran tidak tercapai. Guru juga perlu menyediakan pelan strategik bagi mata pelajaran yang diajar.

Konsep pengajaran
 Bagaimana seseorang guru menyampaikan pelajaran atau ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajarnya. Proses daripada persediaan untuk mengajar, melakukan pengajaran, menilai kembali apa yang telah diajar serta melakukan tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran itu. Pengajaran juga boleh didefinisikan sebagai rancangan guru yang sistematik untuk membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran.

 Santrock J.W Educational Psychology: A Tool for Effective Teaching :

Pengajaran berkesan bergantung kepada 2 faktor utama :


 Pengetahuan profesional guru. Komitmen guru yang berupaya merancang pengajaran tersusun dengan cemerlang.

Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

Perancangan

Perkembangan Isi Pelajaran

Objektif

Set Induksi

Pelaksanaan

Perancangan
 Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya.

Objektif
 Perlu tepat Jelas Mampu dicapai oleh semua murid yang terdiri daripada pelbagai budaya dan latar belakang. Teknik dan kaedah mestilah sesuai ddengan kumpulan sasaran.

Pelaksanaan
 Aktiviti dapat dikawal mengikut masa yang ditetapkan. Murid saling bergantung antara satu sama lain secara positif walaupun dari pelbagai latar budaya. Memupuk rasa bertanggungjawab dan dapat berinteraksi secara bersemuka.

Set Induksi
 Menarik minat murid mengikuti P&P. Dapat disediakan dalam pelbagai bentuk dan kaedah yang dapat menarik minat murid-murid. Masa yang diperuntukkan antara 1 minit 5 minit sahaja.

Perkembangan Isi Pelajaran


 Bermula dari mudah ke kompleks Setiap isi pelajaran yang diperuntukkan dalam masa tersebut dapat dinyatakan, difahami, dan sebahagian dapat menganalisa, membandingbeza serta dapat membuat penilaian.

Pedagogi Relevan Budaya dan Kepelbagain Kelompok

Pendekatan Kolaboratif

Direktif

Mediatif

Generatif

Kontekstual

Metakognitif

Konteks Kajian Luar/Kajian Luar

Kajian Masa Depan

Pendekatan Koperatif

Direktif
 Belajar melalui penerangan dan diikuti oleh ujian kefahaman dan latihan. Fokus diberikan kepada kemahiran asas, latih tubi dan latihan kecekapan.

Mediatif
 Guru boleh menggunakan bahan media dalam pembelajaran. Murid-murid diajar oleh guru untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, mengenalpasti andaian, dan menilai kebenaran andaian, keputusan dan hipotesis yang berkaitan dengan budaya yang masih relevan untuk diamalkan oleh murid.

Generatif
 Mengalakkan murid menjana idea-idea kritis dan kreatif yang sesuai dengan budaya yang diketengahkan. Membantu murid-murid menyelesaikan masalah secara kreatif.

Kontekstual
 Murid dapat mengaitkan bahan P&P kepada situasi sebenar. Mengaitkan pembelajaran kepada realiti kehidupan sebenar.

Kajian Masa Depan


 Membolehkan murid-murid mengambil bahagian dalam penciptaan masa depan. Guru dapat membantu murid untuk melihat manusia supaya berfikiran jauh.

Pendekatan Koperatif
 Murid-murid dapat belajar secara kerjasama dan berinteraksi dengan murid yang dari pelbagai latar budaya. Menjadi menarik kerana murid-murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam P&P. Kemahiran dan interaksi sosial dapat dipupuk dalam diri setiap murid.

Pendekatan Kolaboratif
 Kerjasama erat di antara kedua-dua belah pihak atau lebih. Murid akan berusaha bersama untuk mencapai matlamat pembelajaran.

KELAS BERCANTUM
Biasanya di kawasan pedalaman Kaedah pengajaran

Diwujudkan apabila bilangan murid di dalam satu tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang.

LOGO

Sosiolinguistik

sosiolinguistik
 Berasal daripada gabungan perkataan sosio dan linguistik. Ada yang menyebutnya sebagai menyebutnya sebagai linguistics plus. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyu-sun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa.

Maksud istilah masyarakat, dalam ilmu sosiolinguistik, adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil fungsi kelompok, pertembungan antara kelompok, sektor-sektor sosial perhubungan-perhubungan dan perbezaanperbezaannya dari segi bahasanya.

Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasangagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu, Indonesia, Inggeris, Arab dll.) ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia, Singapura, Brunei, Thai Selatan, Kelantan, Kedah dll.) ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan, kelas tinggi dan rendah) ragam stailistik (rasmi, santai, intim dan sebagainya).

 Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Ia mencuba memberi pengertian-pengertian umum, rasional dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50).

 Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentuk-bentuk lisan dan tulisan. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem, rasional, empirikal, dan kesimpulankesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur, peggolongan, dan rumus-rumus bahasa, termasuklah pernyataan kekecualiannya

 Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati, dapat diharapkan bahawa manifestasimanifestasinya yang diperhatikan itu, perilaku bahasa dan perilaku sosial, akan banyak saling ber-hubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6).

 Sesungguhnya kita maklum, walaupun tanpa disedari, bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. Sebagai contoh, kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan.

 Linguistik khususnya di Amerika, menurut, Fishman (1968: 7), sehingga pertengahan pertama abad kedua puluh adalah "disiplin normal" yang hampir sejajar dengan matematik yang abstrak. Ia memberi tumpuan keanalisis struktur bahasa, dan pendekatan psikologis dan sosio-logis dianggap berbahaya dan menyesatkan.

 Pada pertengahan tahun 1960-an pula, ada penemuan kembali antara kedua bidang ilmu ini, dan kesedaran baru khususnya dalam kalangan ilmuwan Amerika akan hubungan-hubung-an yang tidak boleh dipisahkan antara perilaku bahasa dan perilaku sosial (Loveday 1982: 2). Khususnya, istilah sociolinguistics baru muncul pada tahun 1952 dalam karya Haver C. Currie yang menyarankan supaya diselidiki perhubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial ahli masyarakat (dalam Dittmar 1976:127).

 Istilah sosiolinguistik sering kali dikelirukan dengan istilahh sosiologi bahasa. Ada beberapa orang sarjana yang menganggapnya sama saja. Ada juga yang membezakannya, dan perbezaan tersebut hanyalah pada penumpuan kajian saja. Fishman melihat bahwa masyarakat lebih luas daripada bahasa, dan dengan demikian maka masyarakat yang menyajikan konteks, di sana segala perilaku bahasa akan dikaji.

 Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa. Sosiologi bahasa pula mengkaji kesan bahasa terhadap masyarakatnya. Aspekaspek ini boleh terdiri daripada norma dan nilai dalam masyarakat, harapan masyarakt, suasana yang wujud dalam masyarakat

Ini dapat disimpulkan dalam lima perkara berikut: 1. Ada beberapa jenis kebiasaan atau konvensyen yang digunakan bagi menguruskan ujaran kita yang diorientasikan kepada tujuan-tujuan sosial. Dalam kenyataannya di sini terdapat struktur-struktur pembicaraan dan interaksi seperti misalnya dalam pembicaraan melalui telefon, bergurau, berbual kosong dan sebagainya

2. Kajian bagaimana norma-norma dan nilainilai sosial mempengaruhi perilaku linguistik, seperti penyelidikan yang dilakukan oleh Bernstein mengenai perbezaan gaya ujaran kelas pertengahan dan kelas atasan masyarakat Inggeris. 3. Variasi dan neka bahasa dihubungkan dengan kerangka sosial para penuturnya. Inilah yang merupakan gagasan inti bidang sosiolinguistik.

 4. Pemanfaatan unsur-unsur bahasa dalam politik adalah juga menjadi sasaran kajian sosiolinguistik. Lembaga seperti Academie Francaise, secara rasmi menentukan apa yang boleh diterima atau tidak dalam bahasa Perancis. 5. Aspek-aspek sosial dalam bilingualisme dan multilingualisme adalah juga penting dalam kajian sosiolinguistik. Kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada kelompokkelompok minoriti di berbagai negara

 Terdapat tujuh dimensi dalam penyelidikan sosiolinguistik, iaitu:

1. Identiti sosial penutur. 2. Identiti sosial pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. 3. Lingkungan sosial trmpat peristiwa ujaran terjadi.

4. Analisis sinkronik dan diakronik terhadap dialek-dialek sosial. 5. Penilaian sosial yang berbeza oleh penutur akan bentuk-bentuk perilaku ujaran. 6. Tingkatan neka atau ragam linguistik 7. Penerapan praktikal daripada penyelidikan sosiolinguistik.

Penilaian berasaskan budaya


 Guru perlu melaksanakan penilaian terhadap murid berasaskan budaya yang sesuai dengan situasi di dalam kelas berkenaan Perkara yang perlu diutamakan adalah aturan dan kedudukan fizikal kelas dalam kumpulan dengan kaum yang berbeza Murid perlu diberi peluang melakukan aktiviti bersama kaum yang lain

Penilaian terhadap nilai yang diamalkan merupakan: Garis panduan Tindakan Pola tingkah laku Nilai yang yang dipilih dan diamalkan dapat mencorakkan perkembangan tingkah laku yang baik dan menjamin keharmonian

 Penilaian terhadap aspek displin pula boleh mempengaruhi suasana dan persekitaran bilik darjah yang efektif mencerminkan adanya displin dalam kalangan pelajar dan guru Displin meliputi dimensi moral dan akhlak yang mencorakkan sahsiah dan tingkah laku yang baik dan terpuji.

 Penilaian guru terhadap hubungan sosial boleh dilakukan didalam bilik darjah jika dilaksanakan dengan afektif mencerminkan wujudnya perkembangan hubungan sosial yang dinamis,harmoni dan lain-lain. Budaya belajar murid yang dinamik akan meluaskan ruang ekspresi, perbincangan, penyelidikan, pembacaan, penyelesaiaan masalah dan banyak lagi

 Penilaian aspek psikologi murid meliputi kesan pelbagai pengaruh budaya ke atas perkembangan dimensi mental, sosial, moral dan psikologi bilik darjah. Orientasi sosial bilik darjah akan menentukan apa yang patut diamalkan dan apakah yang perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan di dalam bilik darjah Fungsi organisasi ialah meningkatkan pengawalan sosial dengan mementingkan kepada keseragaman, kestabilan, dan kepatuhan

LOGO

www.themegallery.com