Anda di halaman 1dari 25

KUMPULAN 5

1. MOHD KAMAL BIN SAMSUDIN DB100419 2. MOHD NOOR HELMI BIN SAADUN DB100069 3. MANSOR BIN SAMAH DB100070 4. LUI LEE FONG DB100656 5. MISLIA BT ATAN DB100360

KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR


2.2. PERSPEKTIF MULTIDISIPLIN PENGURUSAN PEMBELAJARAN

PERSPEKTIF
Bermaksud pandangan ( penafsiran ) yang wajar bukan sesuatu dengan memperkirakan bahagian-bahagiannya dalam hubungan keseluruhannya . kamus dewan edisi empat Perspectiven bermaksud sudut pandangan . kamus english melayu dewan

Multidisiplin
Bermaksud berbagai-bagai disiplin kamus dewan edisi empat

Pengurusan
Bermaksud perbuatan atau mengurus sesuatu kamus pelajar edisi kedua

Pembelajaran
Bermaksud perihal atau proses belajar kamus dewan edisi empat

PENGURUSAN PEMBELAJARAN
MENURUT STONER (1984) PROSES MERANCANG, MENGELOLA, MEMIMPIN DAN MENGAWAL DAYA USAHA AHLI ORGANISASI DAN MENGGUNAKAN SUMBER-SUMBER LAIN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT YANG DITENTUKAN . (http://www.scribd.com/doc/29531694/Peng urusan-Pembelajaran-Edu3034 )

PERSPEKTIF MULTIDISIPLIN PENGURUSAN PEMBELAJARAN


BERMAKSUD PERBUATAN MENGURUS SESUATU PROSES PENGAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN PELBAGAI KAEDAH PEMBELAJARAN

TEKNIK PENGAJARAN
MEMERLUKAN KREATIVITI GURU MENGEKALKAN TUMPUAN PELAJAR MENGGUNAKAN UNSUR KEPELBAGAIAN AMBIL KIRA FAKTOR MASA ,JUMLAH MURID,BAHAN, KESUKARAN DAN LAIN LAIN )

KAEDAH PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN KOLABORATIF PENDEKATAN YANG DAPAT MEMBANTU MENGUATKAN KEBERKESANAN P & P (OSMAN.Y :2004 ) - ERAT KAMUS DEWAN EDISI EMPAT

PENDEKATAN PEMBELAJARAN YANG MELIBATKAN KERJASAMA DAN INTERAKSI DUA ATAU LEBIH GURU DALAM MERANCANG, MELAKSANA DAN MENYELESAIKAN SEBARANG MASALAH PENGAJARAN SECARA BERKESAN.

PEMBELAJARAN METAKOGNISI KEMAMPUAN BERFIKIR DAN MENGAWAL PROSES PEMBELAJARAN BAGI MERANCANG , MEMANTAU KEFAHAMAN DAN MENYEMAK PENGGUNAAN STRATEGI SERTA PERCAYA WUJUD HUBUNGAN ANTARA PENCAPAIAN, USAHA DAN TANGGUNGJAWAB KEATAS PENCAPAIAN PEMAHAMAN. (OSMAN.Y , 2004)

STRATEGI ATAU MODEL BELAJAR YANG DIGUNAKAN OLEH PELAJAR DALAM KEADAAN YANG BOLEH DIKAWAL SENDIRI PENGETAHUAN TENTANG PROSES PEMIKIRAN KENDIRI

PEMBELAJARAN KOPERATIF SUATU STRATEGI PENGAJARAN DI MANA PELAJAR SALING MEMBANTU DALAM SEBUAH KUMPULAN KECIL DENGAN MEMPUNYAI TUJUAN DAN MATLAMAT YANG SAMA. ( ARTZT DAN NEWMAN , 1997 ): SLAVIN, 1995)

KAEDAH PENEMUAN KAEDAH PENGAJARAN YANG MENYEDIAKAN KEPADA PARA PELAJAR DENGAN DATA-DATA DAN SETERUSNYA MEMERLUKAN MEREKA MEMPROSES DATA DAN MAKLUMAT TERSEBUT KEPADA KEPERLUAN YANG BERMAKNA ( NORAINI IDRIS , 2001 )

KULIAH
KAEDAH HURAIAN , PENJELASAN DAN PENERANGAN PELAJARAN YANG DIBERIKAN SECARA LISAN OLEH GURU ATAU PENSYARAH DI UNIVERSITI ATAU MAKTAB TUJUAN : MENYAMPAIKAN SESUATU PENGAJARAN KEPADA PELAJAR SUPAYA PROSES PENGAJARAN DAPAT MERANSANG KEFAHAMAN PELAJAR, MENJELAS DAN MEMBUAT RUMUSAN, PENELITIAN, MENGEMBANG ISI

SUMBANGSARAN
PERBINCANGAN INTENSIF UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH TERTENTU BAGI MENDAPATKAN IDEA BARU KAMUS DEWAN EDISI EMPAT

PERBINCANGAN
PERBUATAN ATAU HAL BERBINCANG / BERBICARA TENTANG SESUATU KAMUS PELAJAR EDISI KEDUA KAEDAH PERBINCANGAN ADALAH PERTUKARAN IDEA ANTARA PELAJAR PELAJAR BERKAITAN SESUATU TOPIK YANG DITENTUKAN. PERANAN GURU ADALAH MERANCANG SEMUA ISU UATAMA YANG AKAN DIBINCANGKAN.

KAEDAH PENCERITAAN
MERUPAKAN KAEDAH MENDENGAR DAN MENGULANG SEBUT FAKTA DARIPADA CERITA YANG DISAMPAIKAN. CERITA YANG DIPILIH PERLULAH SELARI DENGAN OBJEKTIF PENGAJARAN DAN MEMPUNYAI MESEJ

KAEDAH PERMAINAN
MELATIH PELAJAR MEMPEROLEHI SESUATU MAKLUMAT BERDASARKAN MESEJ YANG TERSIRAT DI SEBALIK PERMAINAN. BERTUJUAN BAGI MENYAMPAIKAN OBJEKTIF SECARA SPONTAN IA BERGANTUNG KEPADA TAHAP KOGNITIF DAN MINAT PELAJAR MENARIK DAN PRAKTIS MENGHIBUR DAN MEMBANTU PELAJAR MENGUASAI PEMBELAJARAN

KAEDAH SOAL JAWAB


MERUPAKAN INTERAKSI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ANTARA GURU DENGAN PELAJAR DAN PELAJAR DENGAN PELAJAR IA DAPAT MEMBANGKITKAN KECERGASAN DAN MENGGALAKKAN PEMIKIRAN DI KALANGAN PELAJAR IA JUGA MEMBANTU PELAJAR DALAM MENGINGAT KEMBALI SEGALA FAKTA DAN PENGAJARAN GURU

PENYELESAIAN MASALAH
MEMBERI LATIHAN DAN SOKONGAN SEMASA MENYELESAIKAN MASALAH YANG TIMBUL DALAM PROSES P & P MENGGALAKKAN PELAJAR SUPAYA LEBIH BERFIKIRAN KRRITIS DAN KREATIF TANPA BERGANTUNG PADA PENJELASAN DAN PENERANGAN GURU SEMATA-MATA

RUMUSAN
PENGURUSAN PEMBELAJARAN BOLEH DILAKUKAN SECARA MULTIDISIPLIN BAGI MENGHASILKANPROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LEBIH BERKESAN .

RUJUKAN
1. IDRIS.N, 2005. PEDAGOGI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK. SELANGOR : UTUSAN PUBLICATION. 2. OSMAN.Y , 2004. MENGAJAR MEMBACA . PAHANG, PTS PUBLICATIONS 3. KAMUS DEWAN EDISI EMPAT 4. KAMUS PELAJAR EDISI KEDUA 5. KAMUS INGGERIS - MELAYU DEWAN

6. ISMAIL.Z, S. IDROS.S.N, SAMSUDIN.M.ALI,2005. KAEDAH MENGAJAR SAINS. PAHANG, PTS PROFESIONAL PUBLISHING 7. T. ADNAN.T.S, M. YUSOFF.Y ,2007. KAEDAH MENGAJAR & KEMAHIRAN INTERPERSONAL GURU. KUALA LUMPUR, PTS PROFESIONAL PUBLISHING