Anda di halaman 1dari 40

Kumpulan 2

Pengenalan
y Laura H. Chapman berperanan

sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan seni sudah melebihi 40 tahun. y Buku, rencana, kajian dan ucapan beliau membincangkan tentang isu polisi, reka bentuk kurikulum, pengajaran metadologi dan penilaian.

y Menurut Chapman (1986), terdapat y empat aspek utama yang seumpama ini dalam y y y y

pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan

Pemerhatian
y Pemerhatian adalah melibatkan melibatkan sensitiviti

deria manusia. Ia melibatkan penggunaan deria penglihatan manusia. y Pemerhatian secara aktif pula ialah bagaimana pemerhatian atau penyediaan seorang guru itu menyediakan sesuatu aktiviti di dalam kelas seninya dan ianya mestilah dapat dilakukan secara bersepadu.

y Lima perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan sesuatu aktiviti seni: y seseorang guru perlulah peka dan mengetahui pengerhuan sedia ada muridnya agar objektif pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dicapai. Bagaimana ini boleh berlaku? Ianya bermaksud aktiviti yang dijalankan tersebut mestilah sesuai dengan latar belakang murid-muridnya. y Contohnya seorang guru ingin mengajar muridnya melukis gambar permandangan. Permandangan tersebut mestilah merujuk kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan murid muridnya seperti kehidupan nelayan tentunya kawasan sekolah tersebut terletak di tepi laut. Murid dapat melakukan pemerhatian secara aktif tentang gambaran sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah pantai itu.

y Pemerhatian kedua ialah benda atau bahan yang

digunakan mestilah konkrit yakni berbentuk maujud. y Untuk menghasilkan sesuatu pengajaran yang bersepadu dan berkesan terutamanya di dalam pendidikan seni, seorang guru mestilah menggunakan bahan atau benda yang berbentuk konkrit atau maujud( betul). Ini sebenarnya memudahkan pelajar melakukan pemerhatian seterusnya membuat hasilan yang lebih tepat dan kreatif.

y Pemerhatian secara aktif yang ketiga ialah guru juga

perlu melihat dan peka kepada minat, kecenderungan dan latar belakang muridnya. y dapat menyediakan bahan dan aktiviti yang dapat memupuk dan menarik minat murid- muridnya untuk belajar selaras dengan kecenderungan dan minatnya.

y Pemerhatian yang aktif juga perlu dilihat dari segi

kegunaan bahan itu, bunyinya, pergerakan dan aksi sesuatu bahan itu. y Sesuatu bahan yang menarik mampu membuatkan sesuatu pengajaran itu lebih seronok. Guru perlu melihat kesesuaian bahan itu agar ianya selaras dengan pengalaman dan kecenderungan muridnya

y Seterusnya, pemerhatian secara aktif yang kelima ialah

aktiviti tersebut dapat mencetuskan idea dan imaginasi murid. y kesesuaian bahan dan kepelbagaian aktiviti tentunya dapat menarik minat murid dan secara langsung dapat menjana idea mereka dan mengembangkan imaginasi mereka

Penerokaan
y Murid meneroka sesuatu bahan itu secara lebih dekat

dan melihatnya melalui berbagai aspek atau segi. Contohnya seperti aktiviti seni reka, murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj, garisan atau bentuk, elemen elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan.

y aktiviti penerokaan tersebut seharusnya kecil, mudah

dan ringkas. Ia juga mempunyai permainan cuba mencuba atau suaikenal dengan bahan. Murid juga dibenarkan menguji bahan tersebut dan mencari penemuan sendiri dengan bimbingan guru.

y selepas aktiviti penerokaan, guru perlu membimbing

muridnya membuat penghasilan dengan menggunakan alat atau bahan dan teknik yang sesuai dan betul. Selain itu, guru juga perlu menerangkan tatacara, langkah dan proses membuat dengan cara yang betul. Ini dapat membantu murid yang lemah untuk terus belajar dan tidak lari dari objektif yang hendak dicapai. y Guru juga perlu menerangkan cara amalan tertib ketika melakukan sesuatu aktiviti, keselamatan dan membantu murid di dalam penyampaian kandungan subjek, idea, halbenda dengan bentuk hasil.

y Laura H. Chapman di dalam bukunya bertajuk

Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai proses artistik. y Proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan karya. y Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman melibatkan 3 disiplin, iaitu: (a) tidak bersifat statik, (b) bersifat boleh ubah dan (c) berulang-ulang.
y Menurut Chapman lagi, 3 disiplin ini tidak menjadi

keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai.

y Maka, guru-guru pendidikan seni visual perlu

memahami bahawa proses penghasilan karya tidak hanya tertumpu kepada satu cara sahaja. y Pemahaman ini(proses artistik) perlu diaplikasikan ke atas murid di dalam kelas. y Pelbagai cara dan kaedah boleh diketengahkan selagi proses penghasilan karya tersebut dijelaskan dengan baik kepada murid.

y Bagi menggalakkan pelajar menghasilkan karya seni,

seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai pengalaman luas di dalam penghasilan karya seni. y Ini kerana, bimbingan dan panduan yang akan diberikan kepada pelajar oleh guru bergantung kepada pengalaman guru itu sendiri.

y Namun demikian, dalam proses ini, guru mungkin

mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kaedah atau teknik yang sama semasa menghasilkan karya terdahulu, namun perlu diingatkan bahawa pengajaran pendidikan seni visual di sekolah mempunyai panduan yang telah ditetapkan agar tidak keluar daripada objektif asal pendidikan seni di sekolah.

y Terdapat tiga kaedah yang diperkenalkan oleh

Chapman bagi menghasilkan karya seni:

1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) 2. Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement) 3. Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium)

1. Pengwujudan Idea (Inception of Idea)


y Dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif,

haluan dan tujuan penghasilan karya. y Terdapat juga pengkarya yang tidak dapat menetapkan haluan penghasilan karya kerana penetapan ini bergantung kepada ilham dan cetusan idea. y Yang nyata, proses ini agak lambat dan memakan masa.

y Di dalam konteks pendidikan seni visual pula, guru

dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. y Sekiranya diabaikan, adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya.

y Idea-idea boleh didapati melalui empat pendekatan:

(a) Alam semulajadi dan objek di persekitaran (b) Perasaan dalaman khayalan dan imaginasi (c) Aliran dan tema sejagat (d) Keperluan dan pengalaman hidup harian

Pendekatan/Tema
Alam semula jadi dan objek di persekitaran

Penjelasan
Mengguna alam dan persekitaran sebagai sumber idea/ilham. Mengesan dinamik fom, kualiti organik, keunikan, integrasi alam dan kehidupan, unsur-unsur seni seperti warna, bentuk dan sebagainya boleh menggerakkan kewujudan idea/ilham. Mentafsir alam dengan pengamatan yang jujur

Pendekatan/Tema
Perasaan dalaman, khayalan & imaginasi.

Penjelasan
Pengalaman hidup memberi banyak kesan dan pengaruh terhadap minda. Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya adalah sumber penting melahirkan idea/inspirasi. Perasaan dalaman, khayalan dan imaginasi merupakan motivasi menggerakkan

Pendekatan/Te ma
Aliran dan Tema Sejagat

Penjelasan
Pemikiran manusia bersifat unik dan keupayaan menjelaskan konsep mengenai sesuatu tema atau agenda kehidupan. Sifat keunikan pemikiran manusia itu menyebabkan berkembangnya idea dalam pelbagai aliran dan tema. Akibat daripada pemikiran dan keupayaan unuk menjelaskan konsep dan agenda kehidupan, menyebabkan manusia sentiasa mempunyai idea dan inspirasi.

Pendekatan/Te ma
Aliran dan Tema Sejagat

Penjelasan

Perkembangan aliran seni adalah satu bukti menjelaskan keadaan tersebut. Keinginan untuk menjelaskan konsep dan agenda seni, maka lahirlah idea-idea dan pemikiran tentang seni. Desakan dan keperluan dalam Keperluan dan pengalaman hidup kehidupan harian seperti keperluan untuk hidup, harian keselamatan, keselesaan dan sebagainya membuka ruang untuk manusia berfikir, mendapatkan idea dan mencipta sesuatu. Masalah adalah peluang yang terbaik untuk manusia berfikir dan

2. Perkembangan dan Penghalusan Idea (Elaboration and Refinement)


y Proses ini dilakukan bagi mendapatkan kajian visual

yang lebih sistematik dan tersusun. y Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan.

y Dalam penghasilan karya di peringkat kanak-kanak,

proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan dan pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik. y Proses ini perlu didedahkan kepada murid di sekolah supaya mereka dilatih untuk mempunyai pengamatan mendalam terhadap ketelitian. y Pendekatan bagi fasa ini adalah seperti berikut:

Pendekatan/Tema Penjelasan
Pemerhatian dan kajian visual

Meningkatkan kesedaran terhadap kualiti tampak. Kajian-kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya meningkatkan daya ekspresif. Frank Barron dan Irvin Child menyatakan bahawa artis mempunyai pemerhatian tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir dan mengurus maklumat visual,

Pendekatan/Tema Penjelasan
Pemerhatian dan kajian visual Menurut J.P. Guilford, artis mudah dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa untuk menyelesaiakan masalah baru. Iaitu dikatakan sebagai kemahiran adaptive flexibility . Kajian visual akan meningkatkan lagi ciri-ciri tersebut serta membolehkan aktiviti memperkembangkan dan memperinci serta penghalusan dilakukan

Pendekatan/Te ma
Perubahan Cara Bekerja

Penjelasan
Berlainan artis berlainan gaya atau cara mereka bekerja. Terdapat beberapa jenis kaedah menghasilkan karya. Pengetahuan tentang kaedahkaedah berkarya, akan dapat membantu usaha memperkembangkan atau menghalusi idea. Kaedah dan ciri-ciri kerja tersebut, ialah : bertumpu dan bercapah spontan dan penetapan orientasi tampak dan haptik

Pendekatan/Te Penjelasan ma
Bertumpu: Artis memulakan kerja dari awal idea hingga ke peringkat kemahiran media. Menyedari unsur-unsur yang perlu dianalisa dan diolah untuk mencapai tujuan . Artis meneroka dan membuat percubaan pelbagai kaedah dan teknik sebelum membuat keputusan/ tujuan. Artis meneroka dan mencuba pelbagai teknik sehinggalah ia menemui sesuatu teknik yang

Bercapah:

Spontan:

Pendekatan/Te ma
Penetapan:

Penjelasan
Artis menentukan pilihan teknik atau prosedur. Sanggup mengubah tujuan asal, asalkan pilihan prosedur pilihannya digunakan. Disebut sebagai pemikiran visual dimana kerja dilakukan bermula dari tahap persepsi. Kualiti kerja bergantung kepada maklumat dari pengalaman tampaknya, untuk menghasilkan karya.

Orientasi Tampak :

Penjelasan
Orientasi Haptik : (Greek : Haptikosable to grasp) Penerokaan Simbol dan Makna Artis bekerja secara bertindak kepada suasana, bergantung kepada imaginasi dan gerak isyarat kinestetik secara lebih terbuka. Artis biasanya suka membuat penerokaan untuk mendapatkan simbol dan makna yang baru dalam kerja mereka. Pemikiran dan persoalanpersoalan tentang fungsi, kesesuaian bahan, impak dan

Pendekatan/Te ma
Penerokaan Simbol dan Makna

Penjelasan
Keinginan dan keupayaan untuk menyelesaikan pelbagai persoalan tersebut memerlukan tindakan dan pemikiran yang menyebabkan idea semakin berkembang serta dihalusi. Penerokaan dalam tindakan untuk menyelesaikan dan mendapatkan keputusan, memberikan banyak penemuan baru dan makna baru yang turut menyumbang

3. Kemahiran Media (Execution in a Medium)


y Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat

bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya. y Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya dan tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu.

y Pemilihan bahan yang dipilih memberikan kesan

terhadap masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkannya. y Dalam pendidikan seni visual, guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. y Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri.

y Maka, proses penghasilan karya seni mengikut

Chapman(1978) ialah seperti berikut:

Kemahiran Menggunakan Bahan

Kaedah Penjanaan Idea

Pengolahan dan Pemurniaan

Apresiasi seni visual secara mudah


y Terdapat dua jenis utama aktiviti apresiasi iaitu aktiviti yang dirancang khas dan aktviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. y Aspek ini merujuk kepada perasaan murid semasa dan setelah melakukan aktivit seni didalam kelas. Melalui aspek ini, murid dapat melihat perkaitan antara sesuatu kandungan dan hal benda, penggunaan bahasa yang sesuai dengan memanipulasi alatan dan teknik yang digunakan malah murid dapat menghargai hasil kerja masing masing serta menghormati mengakui sesuatu karya yang telah dilakukan atau dicipta.

y Guru juga dapat menerangkan kepada murid

perkaitan antara aspek bahasa yang dapat dikaitkan dengan istilas seni contohnya perkaitan antara sifat garisan, jalinan, warna, ton, rupabentuk dan bentuk. Melalui aspresiasi ini, murid dapat membuat refleksi diri dan menyerap pengetahuan dan penerapan nilai yang hendak disampaikan oleh guru di dalam sesuatu isi kandungan pelajaran.

Nilai Murni
y Aspek keempat yang perlu diberi penekanan di dalam

pelajaran seni yang mana ia dapat memberikan sesuatu pengajaran itu dapat disampaikan dengan bersepadu ialah aspek menghargai nilai murni. y Contohnya, setiap hasilan seni yang dihasilkan, mereka perlulah melihat dari sudut pandangan yang positif. Ia mengenai nilai atau idea yang hendak disampaikan dan berkaitan dengan kehidupan yang sebenar.

Rumusan
y Laura H. Capman telah menyatakan bahawa proses

kreativiti = proses penghasilan/artistik. y Bagi memperkembang kreativiti pelajar, guru PSV perlu menggunakan pelbagai cara dalam menghasilkan karya dan yang penting sekali ialah guru PSV harus menguasai bidang seni visual ini supaya guru mempunyai pengalaman yang lebih banyak untuk mengajar pelajar.