Sistem Belanjawan Negara

Oleh:Oleh:WONG CHEE CHING

OBJEKTIF TOPIK
‡ Mendapat gambaran umum tentang ‡ ‡
sistem belanjawan negara serta pengurusan kewangan Memahami peranan agensi dalam sistem belanjawan negara Memahami peranan masing-masing untuk melaksanakan akauntabiliti dalam pengurusan kewangan

AKTA ACARA KEWANGAN 1957
Suatu Akta yang diperuntukkan bagi pengawalan dan pengelolaan wang awam Malaysia, dan bagi acara pengakaunan, termasuk acara bagi pemungutan, penjagaan dan pembayaran wang awam Persekutuan dan Negeri-negeri dan pembelian, penjagaan dan pelupusan harta awam dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya.

BELANJAWAN/BAJET SATU PERNYATAAN HASIL DAN PERBELANJAAN BAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN RAKYAT .

Samb. ‡ Belanjawan/ Bajet ± Perhitungan banyaknya wang yang akan diterima (sebagai pendapatan) dan dibelanjakan. butiran ringkas anggaran pendapatan dan perbelanjaan ± Peruntukan wang untuk sesuatu keperluan atau untuk sesuatu jangka waktu .

BELANJAWAN NEGARA Apa itu Belanjawan ?? Suatu perancangan POLISI. OBJEKTIF DAN STRATEGI Kerajaan untuk memenuhi kehendak masyarakat dalam tempoh setahun atau dua tahun akan datang .

PERANAN BELANJAWAN: Sebagai Alat Pengurusan: Sebagai Alat Dasar Fiskal: a) Fungsi Peruntukan. dan c) Fungsi Penstabilan. b) Fungsi Agihan. . b) Dokumen Kawalan Perbelanjaan Kewangan. dan c) Alat Pengukuran Prestasi. a) Alat Mengurus Sumber Kewangan.

SISTEM BELANJAWAN NEGARA: BELANJAWAN NEGARA Hasil Negara Perbelanjaan Cukai Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil Pembangunan Mengurus Cukai Langsung Bekalan Cukai Tidak Langsung Tanggungan .

KOMPONEN SBN HASIL PERBELANJAAN .

HASIL .

TAKRIF HASIL ‡ Segala sesuatu yang didapati atau diperolehi ‡ Hasil negara ± hasil yang dikutip berasaskan undang-undang dan peraturan yang digubal menurut Perkara 96. Perlembagaan Persekutuan Terdiri daripada: ± Hasil Kerajaan Persekutuan ± Hasil Kerajaan Negeri ± Hasil Kerajaan Tempatan ‡ .

KATEGORI HASIL NEGARA KOD KATEGORI CUKAI BUKAN CUKAI TERIMAAN BUKAN HASIL HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN 60000 70000 80000 90000 - .

CUKAI HASIL YANG DIKUTIP BERASASKAN UNDANG-UNDANG PARLIMEN. WAJIB DIBAYAR ATAS URUSNIAGA. PENDAPATAN. PERBELANJAAN DAN KEKAYAAN CUKAI LANGSUNG     CUKAI PENDAPATAN (INDIVIDU & SYARIKAT) CUKAI PENDAPATAN PETROLEUM CUKAI KEUNTUNGAN HARTANAH DUTI STEM DUTI EKSPORT DUTI IMPORT DUTI EKSAIS CUKAI JUALAN CUKAI TIDAK LANGSUNG .

BAYARAN PENDAFTARAN DAN PERMIT PERKHIDMATAN DAN BAYARAN SEWAAN FAEDAH DAN PEROLEHAN PELABURAN DENDA DAN HUKUMAN DLL. .BUKAN CUKAI HASIL YANG DIKUTIP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BAGI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN UNTUK ORANG RAMAI. CONTOHNYA: LESEN.

TERIMAAN BUKAN HASIL HASIL YANG DIKUTIP BUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG. CONTOHNYA PREMIUM DAN CUKAI TANAH . CONTOHNYA PULANG BALIK PERBELANJAAN HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN HASIL YANG DIKUTIP DI WILAYAH PERSEKUTUAN KL. LABUAN DAN PUTRAJAYA.

425 26.561 9% .640 34.335 80.183 836 99.397 6% 882 105.050 75.511 29.Hasil 2004-2006 Komponen Hasil Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai Lain-lain Jumlah Perbezaaan 2004 2005 2006 (RM juta) (RM juta) (RM juta) 72.857 953 115.

PERBELANJAAN .

PERBELANJAAN NEGARA BELANJA MENGURUS Perbelanjaan bagi aktiviti yang berulang berterusan dan BELANJA PEMBANGUNAN Perbelanjaan Modal (capital outlay) perbelanjaan tidak berulang dan perbelanjaan penggunaan dan bukan .

PERBELANJAAN MENGURUS Perbelanjaaan Mengurus : Perbelanjaan bagi menguruskan operasi/ aktiviti berulang dan berterusan/ perbelanjaan pengguna (Perkara 100 Perlembagaan/ Rang Undang-undang Perbekalan) ‡ Perbelanjaan Bekalan ± perbelanjaan untuk menguruskan operasi atau untuk menampung keperluan harian Kementerian/ Jabatan sama ada berterusan atau one-off ‡ Perbelanjaan Tanggungan : perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan (Perkara 98 Perlembagaan) atau perbelanjaan yang perlu dijelaskan .

B YDA . CONTOHNYA ³T.P. 1´ PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.PERBELANJAAN TANGGUNGAN PERBELANJAAN YANG TELAH DISEBUT DALAM ARTIKEL 98 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN. DI ANTARANYA IALAH:     PERUNTUKAN DIRAJA GAJI KETUA HAKIM NEGARA HAKIM BESAR DAN HAKIM-HAKIM KETUA AUDIT NEGARA SURUHANJAYA-SURUHANJAYA PENCEN ELAUN BERSARA GANJARAN MENGGUNAKAN KOD HURUF ³T´.

CONTOH: B 01 . MENGGUNAKAN KOD HURUF ³B´.BELANJA PERBEKALAN SEMUA JENIS PERBELANJAAN KEGIATAN HARIAN KEMENTERIAN/JABATAN DALAM MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN UNTUK RAKYAT.PARLIMEN B 08 ± JABATAN PERKHIDMATAN AWAM B 19 .KEMENTERIAN PERTANIAN B 52 ± KEMENTERIAN KERJA RAYA B 23 .KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR . DILULUSKAN DI BAWAH AKTA BEKALAN ATAU ENAKMEN BEKALAN.

jalan raya dll.PERBELANJAAN PEMBANGUNAN ‡ Perbelanjaan modal yang mendatangkan pulangan dalam jangka panjang dan tidak berulang serta bukan perbelanjaan penggunaan [Seksyen 4(3) Akta Wang Pembangunan 1966] Perlu dibentangkan untuk kelulusan Dewan Rakyat sebagai satu Akta Perbekalan bagi setiap tahun perbelanjaan ± Fizikal ± pembinaan bangunan. ± Bukan Fizikal ± penyertaan dalam ekuiti syarikat ‡ .

SISTEM KOD (Perakaunan dan Kawalan) OBJEK AM CONTOH: 10000 Emolumen 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 30000 Aset 60000 Hasil Cukai OBJEK SEBAGAI CONTOH: 11000 Gaji dan Upah 22000 Pengangkutan Barang-Barang 32000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 61000 Cukai Langsung .

(sambungan) OBJEK KUMPULAN LANJUT   CONTOH: 11100 Gaji Kakitangan Awam 22200 Pengangkutan Barang-barang Untuk Kakitangan Awam Di Luar Negeri 32100 Bangunan 61100 Cukai Pendapatan OBJEK LANJUT CONTOH: 11101 Gaji Biasa Kakitangan Awam 32104 Bangunan Penyetoran 61104 Cukai Pendapatan Koperasi .

CIRICIRI-CIRI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN   PERUNTUKAN YANG BESAR ALIRAN WANG BERJANGKA PANJANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN YANG BERJUMLAH BESAR PERLU KEPADA PENYELIAAN DAN PENYELENGGARAAN IMPLIKASI ALIRAN FAEDAH DAN KOS KEPADA RAKYAT DAN NEGARA .

.

.

.

PERUNTUKAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 2005 2006 2007 (RM juta) (RM juta) (RM juta) 613 698 790 516 1.129 742 1.137 Belanja Mengurus Belanja Pembangunan Jumlah .140 1.347 2.

STRUKTUR AKAUNTABILITI (Punca-Punca Kuasa) Parlimen Ketua Audit Negara Perbendaharaan Akauntan Negara Penyelarasan Agensi .

Contoh Peraturan Perakaunan Sistem Kod ‡ Am ‡Sebagai ‡Kump. Hartanah) ‡Tak langsung (duti import. Lanjut ‡Lanjut Akauntabiliti ‡Langsung (Pendapatan. Kereta dll. Wang Amanah Pembangunan) ‡ Projek-projek Pembangunan Lima Tahun ‡Butiranbutiran projek .RINGKASAN STRUKTUR BELANJAWAN NEGARA Perkara Komponen Jenis Hasil ‡Cukai ‡Bukan Cukai ‡Bukan Hasil ‡Hasil WP Terimaan ‡Hasil ‡Pinjaman ‡Kump. Lanjut ‡Lanjut ‡Parlimen ‡Agensi Pusat ‡Kementerian ‡Audit ‡Pembangunan (Belanja modalKump. Pekeliling) Sistem Kod ‡Am ‡Sebagai ‡Kump. eksais) ‡Pulang balik perbelanjan ‡Premium tanah ‡Perlembagaan ‡Akta Parlimen ‡Enakmen Negeri ‡PeraturanPeraturan tertentu Belanjawan Negara ‡Mengurus (Perbelanjaan bagi aktiviti harian ± Peruntukan setiap tahun) Perbelanjaan ‡Bekalan ‡Tanggungan ‡Perlembagaan ‡Akta Parlimen ‡Enakmen Negeri ‡Peraturanperaturan tertentu (TI. Petroleum. Wang Amanah Pinjaman dalam & luar negeri Pinjaman Perumahan. eksport.

SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (Modified Budgeting System) ialah Sistem Belanjawan Program dan Prestasi .

JENIS SISTEM BELANJAWAN SISTEM BELANJAWAN TRADISI (LINEITEM BUDGET). 1990-KINI . 1957-68 SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP) ATAU PROGRAMME PERFORMANCE BUDGETING SYSTEM (PPBS). 1969-90 SISTEM BELANJAWAN YANG DIUBAHSUAI ATAU MODIFIED BUDGETING SYSTEM (MBS).

PERBANDINGAN ANTARA SISTEM BELANJAWAN TRADISIONAL (SBT) DAN SBPP SBT Input Oriented Penekanan kepada kawalan undangundang dan peraturan-peraturan Belanjawan mengikut objek-objek Kurang penganalisaan ke atas perbelanjaan Kurang penyelarasan antara belanja mengurus dan pembangunan Kurang maklumat .

PERBANDINGAN ANTARA SISTEM BELANJAWAN TRADISIONAL (SBT) DAN SBPP SBPP Output Oriented Penekanan kepada pencapaian objektif yang dirancang Mengikut program dan aktiviti Pentingkan penganalisaan ke atas perbelanjaan Lebih penyelarasan dan sistematik Sistem maklumat yang teratur .

KAITAN SBD DAN SBPP SBD ADALAH UBAHSUAI DARI SBPP DI MANA KEDUA-DUA SISTEM KEWANGAN INI MENITIK BERATKAN PERHUBUNGAN ANTARA: INPUT KECEKAPAN OUTPUT IMPAK KEBERKESANA N .

FALSAFAH MBS ‡ LET MANAGER¶S MANAGE KUASA MEMBUAT KEPUTUSAN PERLULAH DIBERIKAN SEBERAPA PRAKTIKAL YANG BOLEH KEPADA PEGAWAI BAWAHAN KUASA MEMBUAT KEPUTUSAN PERLULAH BERSESUAIAN DENGAN PERINGKAT AKAUNTABILITI ‡ .

OBJEKTIF SISTEM BELANJAWAN YANG DIUBAHSUAI (MBS) ‡ MEMBANTU PENGURUS PROGRAM ‡ ‡ MEMPERTINGKATKAN LAGI PRESTASI PROGRAM MEMUDAHKAN AKAUNTABILITI MEMPERBAIKI PENGAGIHAN/PERUNTUKAN SUMBER .

CIRICIRI-CIRI SBPP / SBD SBD SBPP OBJEKTIF STRUKTUR PROGRAM DAN AKTIVITI PENGUKURAN PRESTASI PENILAIAN PROGRAM ‡BATAS BELANJAWAN ‡ PERJANJIAN PROGRAM DAN LAPORAN PENGECUALIAN ‡ PUSINGAN PENILAIAN PROGRAM ‡ PENDEKATAN KAWALAN PERBELANJAAN YANG MENYELURUH .

CIRICIRI-CIRI SBD (MBS) BATAS PERBELANJAAN PERJANJIAN PROGRAM DAN LAPORAN  PENGECUALIAN PUSINGAN PENILAIAN PROGRAM PENDEKATAN KAWALAN PERBELANJAAN YANG MENYELURUH ‡ BATAS PERBELANJAAN (EXPENDITURE TARGET) ± HAD PERUNTUKAN WANG YANG DITETAPKAN BAGI CADANGAN PERBELANJAAN MEMBIAYAI DASAR YANG SEDIA .

FAEDAH BATAS PERBELANJAAN ‡ MENYELARAS KONFLIK MIKRO‡ ‡ ‡ MAKRO TIADA POKER GAME DAN PEMERIKSAAN MIKRO OLEH PERBENDAHARAAN MENINGKATKAN DISIPLIN KEWANGAN BELANJAWAN BERDASARKAN ³TOPDOWN´ YANG MENENTUKAN KEUTAMAAN .

PERJANJIAN PROGRAM SUATU PERSETUJUAN ANTARA AGENSI DENGAN PERBENDAHARAAN MENGENAI:± INPUT YANG AKAN DIGUNAKAN ± OUTPUT DAN ± IMPAK YANG AKAN DICAPAI OLEH SESEBUAH ORGANISASI KERAJAAN .

TAHAP VARIAN TAHAP PRESTASI YANG DIPERSETUJUI (DALAM PERATUSAN ATAU NILAI SEBENAR) DI MANA LAPORAN PENGECUALIAN TIDAK PERLU DISEDIAKAN .

LAPORAN PENGECUALIAN SUATU LAPORAN PENJELASAN YANG DISEDIAKAN OLEH AGENSI KERAJAAN KERANA TAHAP PRESTASI SESUATU PROGRAM/AKTIVITI YANG TIDAK MEMPEROLEHI PENCAPAIAN SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN PROGRAM .

KATEGORI PERJANJIAN PROGRAM PERBENDAHARAAN VS AGENSI IBUPEJABAT DENGAN NEGERI PEJABAT NEGERI DENGAN DAERAH SETERUSNYA .

PENYEDIAAN PERJANJIAN PROGRAM .

PERJANJIAN PROGRAM SUATU PERSETUJUAN ANTARA AGENSI DENGAN PERBENDAHARAAN MENGENAI:± INPUT YANG AKAN DI GUNAKAN ± OUTPUT DAN ± IMPAK YANG AKAN DICAPAI OLEH SESEBUAH ORGANISASI KERAJAAN .

PELANGGAN 10. 7. MAKSUD BEKALAN AGENSI PROGRAM AKTIVITI KOD PUNCA KUASA OBJEKTIF ANALISIS KEPERLUAN DASAR 9. PETUNJUKPETUNJUK IMPAK 14.14 ELEMEN PERJANJIAN PROGRAM 1. SUMBER-SUMBER 12. 2. 4. FUNGSI 11. 5. SPESIFIKASI OUTPUT 13. 6. 3. RANCANGAN PENILAIAN . 8.

PROGRAM
KLASIFIKASI KERJA TERTINGGI YANG DIJALANKAN OLEH SESEBUAH AGENSI BAGI MENCAPAI OBJEKTIFNYA. MERUPAKAN BIDANG TUGAS UTAMA AGENSI DAN DI BAWAHNYA TERDIRI DARIPADA BEBERAPA AKTIVITI

CIRI-CIRI PROGRAM YANG BAIK OBJEKTIF PROGRAM MENYUMBANG 
KEPADA PENCAPAIAN OBJEKTIF ORGANISASI PROGRAM MENCAPAI MATLAMAT NEGARA PROGRAM BOLEH DINILAI DAN DIUKUR PRESTASINYA

«Sambungan««««.. 
BUKAN PROGRAM YANG MUDAH DICAPAI SELARAS DENGAN OBJEKTIF ORGANISASI, 
UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN DAPAT MEMBERI SUMBER MAKLUMAT

- Menentukan peruntukan
- Membuat keputusan dasar - Pelaksanaan program dan aktiviti - Perancangan belanjawan - Penyelarasan - Kawalan - Penilaian

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MERUPAKAN PECAHAN SESUATU PROGRAM .AKTIVITI SEKUMPULAN OPERASI KERJA.

CIRI-CIRI SESUATU AKTIVITI FOKUS KEPADA MASALAH/KEPERLUAN UTAMA OUTPUT AKHIR YANG SERAGAM ADA PELANGGAN UTAMA ADA PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB SEDERHANA DARI SEGI PERBELANJAAN DAN KAKITANGAN .

MENGAPA PROGRAM DAN AKTIVITI PERLU DIRANGKA ‡ MENGINTEGRASI CIRI-CIRI SBD ‡ MEMUDAHKAN PENCAPAIAN ‡ OBJEKTIF MEMUDAHKAN PENGANALISAAN AKTIVITI YANG LEBIH BAIK UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF .

PUNCA KUASA KUASA BAGI MEMBENARKAN PENGWUJUDAN AKTIVITI KEPUTUSAN KABINET SECARA KHUSUS AKTA PARLIMEN/DUN KEPUTUSAN PERBENDAHARAAN JAWATANKUASA KHAS KABINET .

APAKAH ITU OBJEKTIF? SESUATU YANG HENDAK DICAPAI OLEH ORGANISASI .

PERINGKAT OBJEKTIF ‡ ORGANISASI ‡ PROGRAM ‡ AKTIVITI ‡ AKTIVITI KECIL .

KEPENTINGAN OBJEKTIF ‡ ASAS PENENTUAN PROGRAM DAN ‡ ‡ ‡ ‡ AKTIVITI PENGAGIHAN PERUNTUKAN PENENTUAN FUNGSI PENGUKURAN PRESTASI DAN DATA AKTIVITI PENILAIAN PROGRAM .

SIFAT OBJEKTIF YANG BAIK   KHUSUS (SPECIFIC) BOLEH DIUKUR (MEASURABLE) BOLEH DICAPAI (APPROPRIATE) MUNASABAH (REALISTIC) JANGKA MASA (TIME-BOUND) .

CIRI OBJEKTIF YANG TIDAK SESUAI ‡ BERBENTUK FUNGSI/TUGAS ‡ BERBENTUK KENYATAAN UNDANG-UNDANG ‡ UMUM DAN TERLALU LUAS .

TANGGUNGJAWAB SIAPA? PENGURUSAN ATASAN BUKAN PEGAWAI BAWAHAN .

ANALISIS KEPERLUAN DASAR ‡ MASALAH YANG PERLU DISELESAIKAN/ ‡ ‡ ‡ KEPERLUAN YANG HARUS DIPENUHI KELUASAN/SERIUSNYA MASALAH MENGENALPASTI SEBAB-SEBAB UTAMA MASALAH/KEPERLUAN STRATEGI MENGATASINYA/KEPERLUAN ± ± ALTERNATIF DASAR STRATEGI PELAKSANAAN DASAR .

FAEDAH PERJANJIAN PROGRAM (PP) & LAPORAN PENGECUALIAN (LP) MEMBERI ASAS KEPADA PERBENDAHARAAN/AGENSI PELAKSANA MENGESAN DAN MENGAWAL PRESTASI MENJADIKAN AGENSI KERAJAAN LEBIH BERTANGGUNGJAWAB (ACCOUNTABLE) TERHADAP PRESTASI MEREKA .

FAEDAH PP & LP MENGENALPASTI AKTIVITIAKTIVITI YANG MENGHADAPI MASALAH DI PERINGKAT AWAL SUPAYA PENILAIAN PROGRAM DAPAT DIJALANKAN MENGENALPASTI MANA-MANA AKTIVITI YANG PERLUKAN PENGUBAHSUAIAN .

FAEDAH PP & LP HUBUNGAN YANG LEBIH RAPAT DI ANTARA PENGURUSAN ATASAN DENGAN PENGURUSAN BAWAHAN PENGURUSAN ATASAN Kuasa Diturunkan melalui PP Akauntabiliti melalui laporan PENGURUSAN BAWAHAN .

PENILAIAN PROGRAM PENILAIAN SECARA MENDALAM ATAS SESUATU AKTIVITI DAN PENILAIAN INI DIJALANKAN SEKURANGKURANGNYA SEKALI DALAM LIMA TAHUN .

KAWALAN PERBELANJAAN SECARA UMUM PENDEKATAN KAWALAN BUTIR-BUTIR TERPERINCI PERUNTUKAN SECARA MUNASABAH DAN KAWALAN MENYELURUH DIBUAT LEBIH KETAT .

FAEDAH MBS KEPADA BELANJAWAN PUSAT MEMUDAHKAN PENENTUAN PRIORITI  PROGRAM DAN AKTIVITI DALAM CADANGAN BELANJAWAN TUMPUAN KEPADA PERKARA DASAR. PENGUBAHSUAIAN DAN PENJIMATAN PENTINGKAN PRESTASI PROGRAM DAN LEBIH BERTANGGUNGJAWAB TIADA PERMAINAN ³POKER´ .

FAEDAH KEPADA KEM/JABATAN & BADAN BERKANUN ‡ ‡ ‡ ‡ MENJADIKAN DOKUMEN BELANJAWAN SEBAGAI PERANCANGAN STRATEGIK PERANAN PEGAWAI PEGAWAL LEBIH AKTIF SEBAGAI ALAT PENGURUSAN PIHAK PENGURUSAN DAPAT TENTUKAN PRIORITI-PRIORITI PELAKSANAAN PIHAK ATASAN LEBIH TUMPUAN KEPADA PENCAPAIAN DASAR DAN PENILAIAN PROGRAM .

FAEDAH KEPADA PENGURUSAN BAWAHAN ‡ PENYEDIAAN BELANJAWAN ‡ ‡ ‡ SERENTAK DENGAN RANCANGAN TAHUNAN DAN LEBIH PRAKTIKAL ALAT PENGURUSAN KEPUTUSAN KEWANGAN DAN PROGRAM DAPAT DISELARASKAN TINGKATKAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN BELANJAWAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful