APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN

PENGENALAN
Di akhir modul ini, pelajar akan dapat: ‡ menjelaskan asas teori pembelajaran konstruktivisme ‡ mengaitkan reka bentuk pengajaran dengan teori pembelajaran konstruktivisme mengenalpasti kekuatan dan kelemahan teori pembelajaran konstruktivisme ‡ memberi contoh aplikasi teori pembelajaran konstruktivisme dalam reka bentuk pembinaan perisian ‡ At the end of this discussion, students will be on the knowledge about : ‡ Define the consrtucu ‡ Make a relationship between

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN PENGENALAN

TEORI FAHAM BINAAN (KONSTRUKTIVISME)  

Teori konstruktivisme dipelopori oleh Jerome Brunner pada tahun 1966. Tema utama teori ini mengutarakan bahawa pembelajaran merupakan suatu proses yang aktif yang mana pelajar membina pengetahuan atau konsep baru berasaskan pengalaman. Pelajar dikatakan membina pengetahuan menggunakan struktur kognitifnya.

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA PENGENALAN BENTUK PENGAJARAN

TEORI FAHAM BINAAN (KONSTRUKTIVISME) 

Struktur kognitif (termasuklah skema dan kerangka mental) memberikan makna dan organisasi kepada pengalaman pelajar dan membolehkan pelajar belajar lebih daripada maklumat yang diberikan.

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA PENGENALAN BENTUK PENGAJARAN

TEORI FAHAM BINAAN (KONSTRUKTIVISME)
Konstruktivisme - tiga garis panduan asas:
1.

Setiap individu membentuk perwakilan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman yang dialami. Maka tidak terdapat satu perwakilan pengetahuan (knowledge representation) yang ´betulµ (Kant, adaptasi daripada Von Glaserfeld,1984, Hawkins, 1994)

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME PENGENALAN DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN

TEORI FAHAM BINAAN (KONSTRUKTIVISME)
Pembelajaran berlaku apabila terdapat ketidakseimbangan di antara kerangka terkini dengan pengalaman atau maklumat baru. Piaget (1929) menamakan proses ketidakseimbangan ini sebagai disequilibrium atau dissonance. Proses mengubah perwakilan pengetahuan untuk menampung pengalaman baru dinamakan akomodasi. Pembelajaran berlaku dalam konteks sosial, interaksi di antara rakan adalah bahagian penting pembelajaran (Vygotsky, 1978).

2.

3.

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME PENGENALAN DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN

TEORI FAHAM BINAAN (KONSTRUKTIVISME)

Konstruktivisme diklasifikasikan kepada tiga jenis: Moshman (1982) 1. Konstruktivisme endogenous - menekankan proses pembinaaan pengetahuan pelajar, guru memudahcara disequilibrium dengan memberi pengalaman yang sesuai. 2. Konstruktivisme exogenous - pengajaran formal dapat membentuk perwakilan pengetahuan yang boleh diakomodasikan ke dalam pengalaman yang diterima kemudian.

PENGENALAN TEORI FAHAM BINAAN (KONSTRUKTIVISME)

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN

Konstruktivisme diklasifikasikan kepada tiga jenis: Moshman (1982) 3. Konstruktivisme dialektik - pembelajaran berlaku melalui pengalaman realistik, pelajar memerlukan scaffolding (sokongan) oleh guru dan kolaborasi dengan rakan

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA PENGENALAN BENTUK PENGAJARAN

TEORI FAHAM BINAAN (KONSTRUKTIVISME) 

´Konstruktivismeµ berasakan maksud bahawa kita membina perspektif alam kita sendiri melalui pengalaman dan skema -> fokusnya adalah menyelesaikan masalah yang tidak jelas

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN PENGENALAN

TEORI FAHAM BINAAN (KONSTRUKTIVISME) Andaian konstruktivisme oleh Merrill :
1.

2.

3.

Pengetahuan di bina melalui pengalaman. Pembelajaran merupakan menterjemahkan alam secara peribaadi. Pembelajaran adalah proses aktif yang makna dibina melalui pengalaman.

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME DALAM DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN

PENGAJARAN 

 

Guru mengalakkan pelajar menemui prinsip melalui penemuan. Guru dan pelajar berinteraksi secara aktif. Guru menyesuaikan pengajaran mengikut kefahaman pelajar. Guru menggunakan turutan yang paling efektif untuk memberi pengetahuan.

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME PEMBELAJARAN BENTUK PENGAJARAN DAN DALAM REKA KONSTRUKTIVISME 

Konstruktivisme dalam bahasa Inggeris berasal daripada perkataan construct yang bermaksud membina. Konstruktivisme merupakan suatu pendapat pembelajaran (view of learning) yang beranggapan bahawa pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda pelajar, tetapi harus dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar pelajar.

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DALAM REKA BENTUK KONSTRUKTIVISME 

konstruktivisme menegaskan kepentingan membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling mempengaruhi di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur teori konstruktivisme yang paling utama adalah seseorang itu dapat membina pengetahuannya sendiri secara aktif, dengan cara membandingkan maklumat baru dengan pemahamannya yang sedia ada.

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME MODEL PEMPROSESAN LIMA FASA NEEDHAM 

DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN Lima fasa pengajaran dan pembelajaran telah dikenalpasti oleh Needham

APLIKASI PRINSIP TEORI KONSTRUKTIVISME KE APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA PEMBINAAN PERISIAN PBK DALAM REKA BENTUK BENTUK PENGAJARAN 

Pengajaran di dalam PBK mestilah berdasarkan kepada pengalaman pelajar dan menyediakan persekitaran yang melahirkan suasana ingin belajar. Contoh: Mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar dan mengajar pengetahuan baru yang membina daripada pengetahuan lama, menyediakan suasana atau tema pembelajaran.

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME APLIKASI DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN KE PRINSIP TEORI KONSTRUKTIVISME

DALAM REKA BENTUK PEMBINAAN PERISIAN PBK 

PBK mestilah berstruktur agar mudah diterima oleh pelajar. Contoh: Penyediaan menu utama dan penyusunan isi pelajaran secara bermodul

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME APLIKASI PRINSIP TEORI KONSTRUKTIVISME KE DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN DALAM REKA BENTUK PEMBINAAN PERISIAN PBK 

PBK mestilah direka bentuk untuk memudahkan ekstrapolasi dan mengisi ruangan kosong pada pengetahuan pelajar. Contoh: Menyediakan analogi dan memberikan contoh yang pelbagai kepada pelajar PBK yang direka bentuk mempunyai perspektif yang pelbagai (multiple perspectives). Penggunaan alat kolaborasi dan komunikasi, akses kepada data membolehkan pelajar belajar daripada pelbagai perspektif. 

APLIKASIAPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME PRINSIP TEORI KONSTRUKTIVISME KE DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN DALAM REKA BENTUK PEMBINAAN PERISIAN PBK 

PBK adalah berpusatkan pelajar; pelajar bebas memilih topik yang ingin dipelajari, menjana persoalan sendiri, merancang pembelajaran masing-masing. PBK mestilah membolehkan pelajar masuk dan keluar daripada persekitaran pembelajaran pada bila-bila masa. PBK memberikan aktiviti autentik. Contoh: pelajar menggunakan peralatan saintifik yang digunakan oleh saintis dalam keadaan sebenar.

APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME APLIKASI PRINSIP TEORI KONSTRUKTIVISME KE DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN DALAM REKA BENTUK PEMBINAAN PERISIAN PBK 

PBK memberikan sedikit sebanyak kawalan kepada pengguna untuk mengawal pembelajaran mereka seperti apa yang ingin dipelajari, bila ia belajar dan bagaimana memaksimumkan peluang mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Organisasi kandungan di dalam PBK perlulah daripada atas ke bawah -Apabila memberi kandungan kepada pelajar ia elok diatur supaya memberi gambaran global sebelum membincangkan fakta yang spesifik.

APLIKASI PRINSIP TEORI KONSTRUKTIVISME KE APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM REKA PEMBINAAN PERISIAN PBK DALAM REKA BENTUK BENTUK PENGAJARAN  

Menggalakkan strategi penemuan dalam PBK. Pelajar harus diberikan aktiviti yang membolehkan pelajar menemui prinsip pelajaran dan bukannya memberi prinsip kepada pelajar. Kawalan strategi pengajaran oleh pelajar, yang mana pelajar diberikan peluang memilih strategi pengajaran yang sesuai dengan stail pembelajaranya atau cara dia menerima maklumat. Kandungan pelajaran PBK berada dalam konteks Pelajar dibantu untuk membuat generalisasi dan memindah pembelajaran ke situasi lain dengan menggunakan konteks yang berbeza.

APLIKASI APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME PRINSIP TEORI KONSTRUKTIVISME KE DALAM REKA PEMBINAAN PERISIAN PBK DALAM REKA BENTUKBENTUK PENGAJARAN 

Pelajar diberikan aktiviti yang melebihi kemampuan mereka, tetapi dengan bantuan guru atau komputer, pelajar akan dapat menyelesaikannya. Motivasi intrinsik diberikan dalam PBK. Kepuasan menyelesaikan masalah diselitkan secara intrinsik dalam tugas yang diberikan.

Kekuatan dan Kelemahan Teori APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DALAM Kostruktivisme REKA BENTUK PENGAJARAN Kelemahan : dilihat dari aspek jika kesamaan diperlukan (conformity). Masalah akan timbul jika setiap individu mengutarakan pandangan masing-masing yang mereka kata betul. Kekuatan : Teori ini membenarkan pelajar menterjemah realiti yang pelbagai Maka teori ini mampu menangani masalah sebenar yang terdiri drpd pelbagai bentuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful