Anda di halaman 1dari 26

EDUP3093

Falsafah & Perkembangan


Pendidikan Di Malaysia
HADMY SHARIFUDDIN BIN ROSLAN
IPGK Sarawak
KONSEP ASAS FALSAFAH

1. 2. 3.

ETIMOLOGI TERMINOLOGI PRAKTIKAL


1. ETIMONOLOGI

1. Falsafah berasal dari perkataan asing iaitu “philo” (cinta) daripada


istilah yunani dan ‘Sophos” (pengetahuan, hikmah & kebijaksanaan).

2. Gabungan keduanya membawa maksud cinta kepada pengetahuan.

3. Kamus Dewan Edisi Keempat, memberi mkna pengetahuan tentang


pengertian yang dianggap sebagai ilmu tertinggi yang menjadi dasar ilmu-
ilmu yang lain.
4. Tokoh Islam al-Kindi, mendefinisikan falsafah sebagai pengetahuan tentang
hakikat benda-benda yang boleh dijangkau oleh manusia, kerana matlamat
utama seseorang ahli falsafah dalam ilmu teori ialah untuk mencapai kebenaran
dan dalam ilmu praktikal pula untuk bertindak sesuai dengan kebenaran.

- Ilmu tentang hakikat (kebenaran) sesuatu menurut kemampuan manusia yang


meliputi ilmu keTuhanan, ilmu keEsaan, ilmu tentang sesuatu yang berguna dan
cara memperolehinya serta cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan.
5. Wolf (1989), Falsafah sebagai cinta kepada kebijaksanaan.

6. Manakala ahli falsafah pula bermaksud 'orang yang menyintai hikmah'. Perkataan
cinta melibatkan kesungguhan, kedalaman perasaan, sentuhan hati, jiwa dan raga.

7. Dengan kata lain, falsafah dari segi bahasa bermaksud seseorang yang sukakan
hikmah yang mengandungi pelbagai ilmu dan makrifat bagi tujuan kefahaman diri
dengan makna yang jelas.

8. Alawiyah al- Sagoff (1984) dalam bukunya Falsafah Pendidikan. Falsafah ialah
pertimbangan asas dan andaian mengenai pertimbangan terhadap perkara yang
penting.
2. TERMINOLOGI

• Terminologi (Istilah) Sekitar elemen - elemen Tuhan dan alam:

1. Socrates- Ilmu pengetahuan yg merangkumi yg merangkumi kebenaran.


Merangkumi metafizik, logik, retorik, etika, ekonomi, politik dan estetika”.

2. Plato- Ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorg menuju ke arah pencapaian


kebenaran semula jadi”.

3. Al-Farabi- Ilmu pengetahuan mengenai alam maujud(fizikal).


3. PRAKTIKAL

1. Falsafah membawa maksud berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh


tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik, radikal, dan sejagat.

2. Sistematik : berfikir secara logik dan berurutan

3. Radikal : berfikir sehingga ke akarnya dan menyelesaikan dgn penuh tanggungjawab

4. Sejagat : berfikir tidak terhad kpd aspek tertentu sahaja dan merangkumi
keseluruhannya
1. Konsep Asas Falsafah, Falsafah Pendidikan
dan Cabang Falsafah
Ontologi

Cabang-cabang
falsafah
Epistemologi
Konsep asas
falsafah
Aksiologi

Konsep
Falsafah
Pendidikan Logik
1. Konsep Asas Falsafah
• falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk

Socrates pengetahuan yang murni bagi mencapai


kebijaksanaan.

• falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada

Plato berhubung dengan manusia dan kehidupannya


untuk mencapai hakikat kebenaran

• mendefinisikan falsafah sebagai disiplin yang

Aristotle menyelidiki asas dan sebab segala benda.


DEFINISI
FALSAFAH

• mendefinisikan falsafah sebagai ilmu tentang

Al-Farabi alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki


hakikat yang sebenarnya

Al- • falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal


agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil

Ghazali pemikiran manusia yang spekulatif yang


berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam.
1. Ontologi
(Kewujudan/Hakikat)

Cabang-Cabang Falsafah
4. Logik
2. Epistemologi (Ilmu)

3. Aksiologi
1. ONTOLOGI (METAFIZIK)
Teori Hakikat bermaksud suatu keadaan yang sebenarnya. Iaitu suatu keadaan yang sebenarnya dan
bukan sementara

1. Merupakan cabang falsafah yg bertanggungjawab ke atas kajian tentang kewujudan


dan asas kpd pandangan yang luas.

2. Memberi perhatian utama kepada realiti atau kewujudan yang mutakhir.

3. Menurut kamus, metafizik merujuk kpd yang jauh melangkau alam fizikal atau
kebendaan.

4. Mempersoalkan perkara-perkara seperti alam, jiwa atau roh dan kehidupan.


• Meta fizik (Ontologi) cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh
melampau penyiasatan saintifik, bersifat spekulatif (andaian) dan memberi
fokus kepada sebab-akibat.
• Mengutarakan soalan-soalan berikut:

i. Adakah tuhan itu wujud?


ii. Apa itu kebenaran?
iii. Apakah hubungan akal dan tubuh?
iv. Siapa itu manusia?
v. Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim sahaja?
vi. Adakah manusia mempunyai akal? Apakah hubungan antara akal dan
tubuh?
* sukar untuk kita mencari jawapan kepada soalan-soalan tadi dengan hanya
merujuk kepada dapatan-dapatan eksperimen atau kajian saintifik.
2. EPISTEMOLOGI

• Berasal dari perkataan Yunani “Episteme” yang bermaksud “ilmu”


atau “Sains” dan logos yang bermakna “keterangan”.
• Teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan.
• Perkara utama dalam epistemologi ialah memberi justifikasi kpd
proses mengetahui sesuatu yang diterima sebagai ilmu.
• Berfokus kepada penganalisaan, penghasilan ilmu dan tuntutan
ilmu.
• Epistemologi cuba menjawab soalan-soalan seperti berikut:

i. Apa itu ilmu?


ii. Apa itu ilmu kebenaran?
iii. Apa yang diketahui oleh manusia?
iv. Adakah ilmu statik atau sentiasa berubah?
v. Berfokus cara utk memperolehi ilmu dan
kesahan untuk mencari ilmu
3. AKSIOLOGI
• Berasal dari perkataan Greek yang bermaksud nilai atau dalam
bahasa inggeris “value”.
• Perkataan Logia merupakan suatu kajian tentang kualiti atau nilai.
• Aksiologi adalah termasuk etika dan estetik iaitu bidang falsafah
yang bergantung kepada nilai dan dikaitkan dengan teori.
• Etika lebih mengutamakan “apa yang sepatutnya kita lakukan dan
yang paling sesuai kita lakukan?
• Persoalan yang berkaitan dengan aksiologi:

i. Apa itu moral atau bukan moral


ii. Apakah yang menentukan sesuatu
tindakan itu betul?
iii. Adakah kehidupan ini mempunyai makna?
iv. Apakah tingkah laku bermoral?
4. LOGIK
• Logik berasal dari perkataan logos yang bermaksud fikiran, idea, hujah, alasan atau
prinsip.

• Satu pengajian tentang prinsip kesahihan tentang sesuatu sama ada secara inferens
dan demonstrasi (Melalui kajian).

• Logik merujuk kepada cara mendapatkan sesuatu rumusan berasaskan beberapa


andaian yang kukuh.

• Terbahagi kepada 2 iaitu logik deduktif dan logik induktif.


Logik induktif:

- Bermula dengan butiran khusus kemudian membuat penaakulan


terhadap butiran seterusnya membuat kesimpulan umum yang menjelaskan.

Logik Deduktif:

- Bermula dengan kesimpulan umum kemudian mencari contoh yang


relevan bagi menerangkan kesimpulan tersebut.
4

d. Logik
KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN
 Berasal dari dua istilah iaitu falsafah dan pendidikan.

Konsep pendidikan berasal dari perkataan latin, educare yang


bermaksud “memelihara dan mengasuh”.

 Menurut Kamus Pendidikan (1979)

“ Pendidikan ialah satu proses menyeluruh mengembangkan kebolehan


dan tingkah laku manusia. Ia juga sebagai satu proses sosial yang
memberi peluang kpd seseorang individu memperolehi kemahiran sosial
serta perkembangan peribadi”.
• Yusof al-Qardawi berpendapat bahawa pendidikan merangkami keluruhan hidup
termasuklah akal, hati, akhlak dan kejahatn tingkah laku. Ia bertujuan menyediakan
manusia hidup dalam masyarakat yang kemanusiaan dan kepahitan.
• Menurut Hassan Langgulung (1987), pendidikan merupakan satu proses mengubah dan
memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu.

 Proses pemindahan:

i. Pengajaran (Pemindahan pengetahuan)


ii. Latihan (Membiasakan diri melakukan sesuatu bagi memperolehi kemahiran.
iii. Indokrinasi (Seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang lain).

Imam al- Ghazali (1058-1111): Pendidikan adalah proses yang merangkumi aspek-aspek
(intelek, latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia, berani dan hormat-
menghormati).
FUNGSI PENDIDIKAN
Proses • Beri peluang murid berinteraksi antara
satu sama lain.
sosialisasi
Pembentukan • Pupuk nilai-nilai murni

budaya
• Bersatu padu, nilai-nilai budaya dalam
Integrasi Sosial pelbagai budaya

• Kejayaan murid asas kepada kejayaan


Integrasi Sosial sosial pada masa akan datang.
KESIMPULAN
• Falsafah pendidikan ialah satu bidang kajian menggunakan
bidang-bidang falsafah (Ontologi, etika, epistemologi dll) serta
pendekatan utk menangani persoalan-persoalan berkaitan
pendidikan, pembangunan manusia, teori kurikulum dan
seumpamanya.
Mindmeister: Topik 1

• https://www.mindmeister.com/975079723/bab-1-definisi-dan-konsep-falsa
fah-dan-ilmu?fullscreen=1
SEKIAN
TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai