Anda di halaman 1dari 42

SENI DALAM PENDIDIKAN

TUTORIAL & ISL 1


MUHAMMAD AZUAN BIN AZMI MUHAMMAD ISMAT BIN MOHAMED RAZALI MUHAMMAD FADHLAN BIN LOKMAN 4 PISMP MATEMATIK 2011

PERKAITAN TEORI PEMBELAJARAN DENGAN SDP

Teori Konstruktivisme
Konstruktivisme bermaksud pembinaan pengetahuan. Individu sentiasa membina pengetahuan sendiri berasaskan premis pengetahuan/pengalaman sedia ada kepada pengetahuan/pengalaman baru. Pelajar membina pengetahuan tentang topik yang dipelajari dengan mengaitkannya dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Melalui SDP kanak-kanak dapat membina pengetahuan secara aktif. SDP boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid untuk mengekspresi idea secara bebas dan kreatif. Murid dapat menghubungkait ilmu baru dengan pengetahuan sedia ada. Murid mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru. Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru melalui pelbagai cara dan bentuk.

Teori Kecerdasan Pelbagai


Teori Kecerdasan Pelbagai berkembang mengikut konteks penggunaannya. Setiap manusia mempunyai 8 kecerdasan yang mempunyai aspek dan kualitinya yang tersendiri. Kecerdasan setiap individu ialah dilihat pada kebolehan,: - menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar, -kebolehan mengenal dan mencipta masalah, -membentuk keperluan terhadap pengetahuan baru, - kebolehan mencipta sesuatu hasil atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

Kecerdasan Manusia
Kecerdasan Verbal-Linguistik Kecerdasan Logik-Matematik Kecerdasan Visual-Ruang Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Muzik Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Naturalis

(a) SDP dapat menyokong pembelajaran bersepadu mengikut saranan JERIS (jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial) selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Ilmu yang diterapkan dapat mencetus idea dan kreativiti kepada guru semasa mengajar di sekolah.Murid-murid juga menjadi seronok dengan pengajaran guru dan menjadikan sekolah sebagai sebuah tempat belajar yang kondusif. (b) Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai. Setiap individu mempunyai tahap kecerdasan berbeza antara satu dengan yang lain. Setiap kecerdasan adalah berlandaskan yang mewujudkan persaingan antara setiap individu dengan indivitu yang lain. Melalui SDP, ilmu dapat dikongsi supaya kita mampu meningkatkan tahap kecerdasan kita.

c)

Wujudkan suasana kolaboratif Dalam kerja berkumpulan aspek koloboratif ini dapat diwujudkan melalui perkongsian idea dan kemahiran supaya tugasan yang ingin dihasilkan dapat dilukis dan diwarna dengan lebih menarik kesan daripada perkongsian maklumat dan menerima idea orang lain secara terbuka dan membabitkan diri dalam aktiviti tersebut secara aktif sesama ahli kumpulan dengan penuh kompromi.

d)Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam pengajaran dan pembelajaran Guru sebagai agen dan pemudahcara dalam meperkembangkan ilmu kepada murid. Guru memainkan peranan yang sangat besar bagi menjamin tahap pencapaian murid berada di tahap optima.pembaharuan serta strategi pengajaran ysng pelbagai mampu membuatkan murid sentiasa tertarik dengan pengajaran guru. Bahan bantu mengajar juga haruslah menarik dan membuatkan murid teruja untuk belajar di dalam kelas.

e) Tingkatkan

kualiti diri dan motivasi diri. Guru yang mempunyai daya motivasi yang tinggi akan mendorong murid menjadi lebih yakin dengan diri dan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu pengetahuan Unsur SDP bukan sahaja sempit atau terikat pada ruang yang kecil sahaja tetapi ianya mencakupi segenap aspek kehidupan yang kita tidak nampak dengan jelas melainkan kita benar-benar fokus dengan tanggungjawab sebagai seorang guru yang bersikap profesional dan matang.

Teori Pemprosesan Maklumat


Menurut Gagne, pengalaman yang disimpan di dalam stor jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. Hierarki pembelajaran gegne, I. Pembelajaran isyarat II. Pembelajaran gerak balas III. Pembelajaran rangkaian motor IV. Pembelajararan bahasa V. Pembelajaran diskriminasi VI. Pembelajaran konsep VII. Pembelajaran prinsip VIII.Pembelajaran penyelesaian masalah

Murid dapat berinteraksi dengan bahan Murid dapat berinteraksi dengan orang lain semasa proses penghasilan/ penyampaian Murid mendapat maklum balas dari orang lain Murid saling bekerjasama dalam proses penghasilan karya

Teori Pembelajaran Sosial


Menegaskan bahawa manusia belajar malalui peniruan iaitu dengan cara memerhatikan tingkah laku orang lain dan cuba melakukannya. Terdapat 3 jenis peniruan: I. Peniruan secara langsung II. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan III. Peniruan elisitasi

Peniruan berlaku: Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea tersebut Memori yang berkekalan- sama ada peristiwa sedih atau gembira Murid bergerakbalas terhadap segala yang didengar, dilihat atau dirasai

Teori Otak Kanan dan Kiri


Otak kanan berfungsi dalam hal-hal yang masih belum konkrit, masih kabur-kabur. Tergolong dalam medan fungsi otak kanan ialah dalam aspek bentuk dan pola, manipulasi ruang, ritma dan apresiasi muzik, imej dan gambaran, imaginasi, khayalan, rentak lagu dan sebagainya. Oleh itu otak kanan digelar otak seni. Otak kiri dikaitkan dengan hal-hal yang sudah konkrit, sudah ada bentuk dan ini termasuklah dalam aspekaspek bahasa, formula matematik, logik (mantik, taakulan), nombor, analisis, senikata lagu. Otak kiri digelar otak sains

SDP yang diajar disekolah dapat dapat memupuk kecerdasan otak melalui pembelajaran dan penguasaan mata pelajaran.

FAEDAH SDP DALAM P&P

Menjadikan proses P&P menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Membantu guru dalam memahami minat murid. Membantu memperkembangkan intelek murid terutama dalam aspek penyelesaian masalah. Mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai. kanak-kanak dapat melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan. Integrasi ketiga-tiga bidang ini dengan mata pelajaran lain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan.

Mengasah naluri ingin tahu murid terhadap pengajaran guru. Meningkatkan pengetahuan dan daya kreativiti murid dalam seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Memotivasikan guru menjadi kreatif, inovatif, peka, berpesonaliti seimbang dan profesional. Membantu perkembangan murid secara menyeluruh dan bersepadu.

FAEDAH SDP DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

Murid dapat menghargai dan menghayati keindahan ciptaan tuhan. Memupuk budaya pengamatan, ekspresi dan presepsi dalam proses penghasilan. Murid mengaplikasikan pembelajaran di sekolah dalam kehidupan seharian. Murid dapat menghargai sumbangan tokohtokoh seni

Pengalaman optima melalui Seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar Memperkembangkan kemahiran meneroka, pengalaman dan ekspresi Menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh

KEPENTINGAN IMAGINASI, EMOSI, EKSPRESI DAN KREATIVITI

KEPENTINGAN IMAGINASI
Maksud imaginasi - Imaginasi memberi gambaran yang menyenangkan ke dalam fikiran dengan menjadikan segala sesuatu lebih sempurna daripada apa yang diketahui sebelum ini, imaginasi menghalang kita untuk berpuas hati dengan keadaan sekarang mahupun keberhasilan masa lalu, dan terus mendorong kita untuk mengejar kesenangan yang belum pernah dicuba untuk atau keutamaan yang ideal.

Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan.

KEPENTINGAN EMOSI
Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.

KEPENTINGAN EKSPRESI
Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak.

Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera.

KEPENTINGAN KREATIVITI
Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses, berbanding dengan hasilan akhir.

PEMBELAJARAN YANG OPTIMUM, BERSEPADU DAN MENYERONOKKAN

4 aspek utama:
i. ii. iii. iv. Pemerhatian Penerokaan Penghasilan (Pembuatan) Apresiasi Dan Perlanjutan

1. PEMERHATIAN
Pemerhatian adalah melibatkan melibatkan sensitiviti deria manusia. Ia melibatkan penggunaan deria penglihatan manusia. Pemerhatian secara aktif pula ialah bagaimana pemerhatian atau penyediaan seorang guru itu menyediakan sesuatu aktiviti di dalam kelas seninya dan ianya mestilah dapat dilakukan secara bersepadu.

Contoh contoh
Contohnya seorang guru ingin mengajar muridnya melukis gambar permandangan. Permandangan tersebut mestilah merujuk kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan murid muridnya seperti kehidupan nelayan tentunya kawasan sekolah tersebut terletak di tepi laut. Murid dapat melakukan pemerhatian secara aktif tentang gambaran sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah pantai itu.

Bahan Konkrit
Contohnya, guru seni mengajar muridnya melukis bunga lebih mudah di mana guru boleh membawa bunga kedalam kelas untuk di lihat oleh muridnya berbanding jika muridnya diminta melukis sesuatu yang memerlukan mereka menggunakan daya imaginasi mereka seperti melukis kapal angkasa. Pemerhatian secara aktif yang ketiga ialah guru juga perlu melihat dan

Bahan yang Menarik


Contohnya di dalam pengajaran membuat kolaj, murid mengunakan bahan kain buang yang berwarna warni. Guru memberi kebebasan kepada muridnya membentuk apa saja. Kebebasan ini memberi peluang kepada muridnya meneroka imaginasi mereka sendiri.

2. PENEROKAAN
Kita semua tahu penerokan melibatkan sesuatu yang dikaji dan dilihat secara menyeluruh. Murid meneroka sesuatu bahan itu secara lebih dekat dan melihatnya melalui berbagai aspek atau segi.

Contoh-contoh
Contohnya seperti aktiviti seni reka, murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj, garisan atau bentuk, elemen - elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan. Melalui bahan ini, murid berpeluang membuat persepsi sendiri lantas dapat pengertian secara kritis dan kreatif. Secara tidak langsung, ini akan memberi peluang kepada murid untuk membuat hasilan atau pembuatan idea yang baru.

3. PENGHASILAN ATAU PEMBUATAN


Seterusnya, selepas aktiviti penerokaan, guru perlu membimbing

muridnya membuat penghasilan dengan menggunakan alat atau bahan dan teknik yang sesuai dan betul. Selain itu, guru juga perlu menerangkan tatacara, langkah dan proses membuat dengan cara yang betul. Ini dapat membantu murid yang lemah untuk terus belajar dan tidak lari dari objektif yang hendak dicapai. Guru juga perlu menerangkan cara amalan tertib ketika melakukan sesuatu aktiviti, keselamatan dan membantu murid di dalam penyampaian kandungan subjek, idea, halbenda dengan bentuk hasil.

4. APRESIASI
Ia melibatkan penyataan dan unsur afektif. Terdapat dua jenis utama aktiviti apresiasi iaitu aktiviti yang dirancang khas dan aktviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. Aspek ini merujuk kepada perasaan murid semasa dan setelah melakukan aktivit seni didalam kelas.

UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN DALAM PENDIDIKAN

BUDAYA
Budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah, yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi, yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan, keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat

MENGHARGAI NILAI MURNI


Contohnya, setiap hasilan seni yang dihasilkan,mereka perlulah melihat dari sudut pandangan yang positif. Ia mengenai nilai atau idea yang hendak disampaikan dan berkaitan dengan kehidupan yang sebenar. Contohnya ialah seperti mencintai alam kehidupan, nilai patriotisme dan nilai nilai murini yang lain.

SEKIAN, TERIMA KASIH..