Anda di halaman 1dari 14

Model kecerdasan emosi

Reuven Bar-On

Definisi kecerdasan emosi menurut Bar-On


Reuven bar-On mennyebutkan definisi kecerdasan emosi sebagai serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecekapan nonkognitif, yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan **

Berdasarkan definisi, dapat disimpulkan bahawa kecerdasan emosi merupakan kemampuan-kemampuan yang mencakup pengendalian diri, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan untuk mencari pemecahan masalah sebagai sebahagian daripada dirinya.

Menurut Bar-On, terdapat 5 domain kecerdasan emosi , yakni :


Intrapersonal

Mood am

Interpersonal

Penyesuaian

Pengurusan Tekanan

DOMAIN 1 : INTRAPERSONAL i. Intrapersonal kemampuan untuk mengena; dan mengendalikan diri sendiri. ii. Terdiri daripada beberapa subdomain : a. Penjagaan diri b. Kesedaran emosi c. Asertif d. Berdikari e. Peningkatan diri

Definisi Subdomain bagi Intrapersonal


a. Penjagaan Diri- kebolehan untuk sedar, faham, menerima dan menghormati diri b. Kesedaran emosi kebolehan mengenalpasti dan memahami emosi diri c. Asertif kebolehan menyatakan perasaan, kepercayaan, pemikiran dan mempertahankan hak diri secara aman d. Berdikari kebolehan melakukan sesuatu tanpa diperintah dan boleh mengawal pemikiran dan tindkaan tanpa terpengaruh dengan emosi e. Peningkatan diri kebolehan mengetahui potensi diri sendiri dan melakukan sesuatu yang disukai

DOMAIN 2 INTERPERSONAL
Interpersonal EQ ialah kemampuan untuk bergaul, dan berinteraksi dengan ornag lain Interpersonal EQ terdiri daripada tiga subdomain iaitu :
Empati Tanggungjawab sosial Hubungan interpersonal

Definisi Subdomain bagi Interpersonal


Empati kebolehan menyedari, memahami dan menghargai perasaan orang lain Tanggungjawab sosial kebolehan menonjolkan diri sebagai seorang yang kooperatif dan memberi sumbangan keapda kumpulan Hubungan interpersonal kebolehan membina dan menjaga hubungan mesra berdasarkan keintiman dan memberi dan menerima kasih sayang

DOMAIN 3 PENGURUSAN TEKANAN


Pengurusan tekanan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan dan mengendalikan impuls, kemampuan untuk bertenang serta berkosentrasi Pengurusan tekanan terdiri daripada 2 subdomain :
Toleransi tekanan Kawalan dorongan(impuls)

Definisi Subdomain Pengurusan Tekanan


Toleransi tekanan kebolehan menghadapi situasi gawat dan intensiti emosi yang tinggi tanpa terjejas Pengawalan dorongan kebolehan mengawal dan menunda dorongan atau perasaan ingin bertindal serta mengawal emosi

DOMAIN 4 & 5 PENYESUAIAN DAN MOOD AM EQ


Penyesuaian dan mood am kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistik terutama dalam menghadapi masamasa sukar dan kritikal, mampu mensyukuri kehidupan, menyukai diri sendiri dan orang lain, selalu bersemangat serta ghairah dalam melakukan sebarang kegiatan

SUBDOMAIN PENYESUAIAN
Ujian realiti kebolehan menilai apa yang dirasai dengan apa yang sebenarnya berlaku Fleksibiliti kebolehan menyesuaikan perasaan, pemikiran, dan tingkah laku mengikut situasi Penyelesaian masalah kebolehan mengenalpasti dan mentakrif masalah peribadi dan masalah sosial seterusnya menjana dan melaksanakan penyelesaian yang efektif.

SUBDOMAIN MOOD AM
Optimis kebolehan melihat daripada sudut positif dan mengekalkan sikap positf walaupun dalam situasi sukar Keceriaan/kegembiraan- kebolehan merasakan kepuasan hidup, menikmati hidup dan mempamerkan emosi positif