Anda di halaman 1dari 9

MEDIA PENGAJARAN

DEFINISI MEDIA
Berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata Medium yang secara harfiah bererti Perantara atau Pengantar. Media adalah suatu alat yang digunakan sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan pesanan (message) atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya (reciever) (Soeparno, 1988:1).
Media adalah semua bentuk perantara yang digunakan orang penyebar idea, sehingga idea atau gagasan itu sampai pada penerima (Santoso S.hamijoyo).

Media merupakan segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi AECT. Media adalah segala benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut. National Education Association (NEA).

Media merupakan alat saluran komunikasi (Heinich, 1993).

Media adalah segala alat fizik yang dapat menyajikan pesan yang merangsang yang sesuai untuk belajar (Brigg). Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat untuk proses komunikasi belajar mengajar (Rohani, 1997: 2-3)

Mendefinisikan media sebagai sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. Guru, pengajar, bahan bercetak, persembahan slaid bersuara dan seumpamanya yang boleh menyampaikan mesej digolongkan sebagai media. Reiser dan Gagne (1983)

DEFINISI PENGAJARAN
Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Pengajaran ini adalah dirancang oleh guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan.

DEFINISI MEDIA PENGAJARAN


Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadi proses pembelajaran. Menurut Heinich (2002), jika media membawa mesej tentang pengajaran, maka media digelar sebagai media pengajaran.

Menurut Kemp dan Semellie (1994), media pengajaran sebagai audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran.

Schramm (1977) mengemukakan bahawa media pengajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran. Briggs (1977) berpendapat bahwa media pengajaran adalah sarana fizik untuk menyampaikan isi pengajaran seperti : buku, filem, video dan sebagainya.

Brown (1973) mengungkapkan bahwa media pengajaran yang digunakan dalam kegiatan pengajaran dapat mempengaruhi keberkesanan pengajaran. Pada mulanya, media pengajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar dan yang digunakan adalah alat bantu visual.

National Education Association (NEA) (1969) mengungkapkan bahwa media pengajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak mahupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Dapat disimpulkan bahawa media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemahuan pelajar sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri pelajar.