Anda di halaman 1dari 11

PEMBELAJARAN SECARA

KONTEKSTUAL

UNIT TEKNIK DAN VOKASIONAL ( VOTEK )


Jabatan Pendidikan Terengganu
September 2002
APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL ?

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi


kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.
Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti
hands – on dan minds – on.

Pengalaman Harian Individu

Kehidupan Masyarakat
Persekolahan

Alam Pekerjaan 2
Teori pembelajaran secara kontekstual

Pengetahuan sedia ada

Pengetahuan baru

Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau


pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.

8
Bilik Darjah

Kepelbagaian
Persekitaran Makmal
Pembelajaran

Tempat Kerja

Kehidupan Harian

Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran


pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.
10
Gaya Pembelajaran
APAKAH KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL?

Dalam proses pembelajaran secara kontekstual, murid akan melalui satu atau
lebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut :

Belajar dalam konteks


R Relating
(Menghubungkait) menghubungkaitkan
pengetahuan baru dengan
pengalaman hidup

E Experiencing
(Mengalami)
Belajar dalam konteks
penerokaan,
penemuan dan reka cipta

Belajar dalam konteks


A Applying
(Mengaplikasi)
bagaimana pengetahuan atau
informasi boleh digunakan
dalam situasi lain.

C
Belajar dalam konteks
Cooperating bekerjasama, memberi
(Bekerjasama) maklum balas dan
berkomunikasi
Belajar dalam konteks

T Transfering
(Memindahkan)
pengetahuan sedia ada
dengan menggunakan atau
membina daripada apa
28 yang telah diketahui
Relating (Menghubungkait)

Murid melakukan aktiviti mengutip sampah


di sekitar sekolah untuk menanam sikap
cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman
ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang
dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa
membersihkan kawasan tempat tinggal
mereka setiap hari.

Experiencing (Mengalami)
Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan
demontrasi serta membuat latihan amali
menyambungkan wayar kepada plug 3 pin.
Pengalaman ini boleh digunakan di rumah
apabila berlakunya situasi di mana wayar plug 3
pin sterika tertanggal.

29
Applying (Mengaplikasi)

Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat


mengaplikasikan pengetahuan ini apabila bertemu situasi
di mana sebuah kereta yang tayarnya pancit tidak
mempunyai jek. Dengan mengamalkan pengetahuan
yang ada, murid boleh menggunakan konsep tuas untuk
menggantikan jek kereta bagi membolehkan penukaran
tayar.

Cooperating (Bekerjasama)
Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk
menyelesaikan masalah pencemaran alam
menerusi satu aktiviti yang memerlukan mereka
berbincang dan bekerjasama dengan ahli
kumpulan masing-masing . Hasil yang
diperolehi adalah lebih baik disebabkan mereka
menyelesaikan masalah secara bekerjasama.
Transfering (Memindahkan)
Murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut
tegak dengan menggunakan Teorem Pythagoras.
Murid boleh memindahkan pengetahuan bahawa
segitiga bersisi 3m, 4m dan 5m akan menghasilkan
sudut tegak dalam aktiviti mengecat garisan
gelanggang permainan.
Bagaimana
Melaksanakannya ?
Bagaimanakah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
kontekstual ?
Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran dan pembelajaran mesti
memenuhi keperluan strategi berikut:

MOTIVASI


Pengenalan
 Isu PEMAHAMAN

perbincanga Penerangan
n konsep
 Alat bantu dan KEMAHIRAN
mengajar APLIKASI
perbincanga
n  Aktiviti
kelas Hands- IMBASAN
 Bacaan On KEMBALI DAN
dan  PENILAIAN
Penyelesai  Ingat
melakukan an kembali
 Contoh masalah fakta
kajian utama
 Penilaian
JURULATIH UTAMA
( KHSR )
Jabatan Pendidikan Terengganu
September 2002

Anda mungkin juga menyukai