Anda di halaman 1dari 56

gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam

bidang datar dengan skala tertentu.

Definasi :
dipersembahkan dalam bentuk grafik seperti dalam

bentuk imej lukisan, rajah atau persembahan gambar seeara semula jadi. tujuan peta adalah untuk memberi maklumat kepada pengguna peta. peta mempunyai sebilangan maklumat yang dipersembahkan

Fungsi Pembuatan Peta


dapat menunjukkan posisi atau lokasi relatif yang

hubungannya dengan lokasi asli dipermukaan bumi. Peta mampu memperlihatkan ukuran. Peta mampu menyajikan dan memperlihatkan bentuk. Mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah dan menyajikan diatas peta dengan simbolisasi.

Tujuan Pembuatan Peta


Untuk komunikasi informasi ruang. Media menyimpan informasi.

Membantu pekerjaan.
Membantu dalam mereka bentuk. Analisis data spatial.(tata ruang)

pemetaan dengan simbol yang tidak menyebutkan

jumlah atau nilai melainkan hanya mengungkapkan agihan atau distribusi keruangan dari unsur yang dipetakan saja

PEMETAAN SIMBOL
memperlihatkan gambaran tentang lokasi dari unsur

unsur dengan kedudukan yang benar. Simbol titik yang digunakan dapat dibagi dalam bentuk simbol piktorial, geometrik/abstrak, dan huruf/letter. Simbol piktorial ini melukiskan bentuk asli dari unsur yang mewakilinya. Simbol geometrik/abstrak pada umumnya dinyatakan dalam bentuk geometrik/abstrak, atau simbol yang wujudnya tidak ada kemiripannya dengan unsur yang digambarkan. Sedangkan simbol huruf adalah simbol yang digunakan untuk menyatakan unsur tertentu yang sangat khas ( spesifik ), dan dinyatakan dengan huruf.

PEMETAAN SIMBOL GARIS

memperlihatkan gambaran dari unsur unsur yang

diwakilinya dengan berbentuk garis. Bentuk garis dapat menyatakan penghubung dua unsur, pemisahan, gerakan atau arus dari unsur yang tidak mempunyai kepastian baik tersendiri sama, misalnya sungai, lalu lintas, dan lain- lain. simbol deskriptif biasanya digunakan untuk menyatakan unsur unsur yang sesungguhnya dari permukaan bumi dan atau unsur unsur buatan manusia yang digambarkan secara deskriptif, simbol ini juga dapat digolongkan sebagai simbol piktorial. simbol yang abstrak atau khayal adalah simbol yang digunakan dalam penyajian unsur unsur yang menyatakan batas, seperti batas negara, dan lain lain.

PEMETAAN SIMBOL AREA/LUAS


memperlihatkan gambaran tentang pembagian unsur unsur

yang menempati suatu daerah, seperti peta penggunaan lahan. Pemisahan dalam peta biasanya dipisahkan dengan garis hitam dan pola tertentu. Simbol luas ini juga dapat dibagi ke dalam simbol deskriptif dan simbol yang bersifat abstrak atau khayal. Simbol deskriptif digunakan untuk menyatakan unsur unsur yang ada dalam daerah tertentu. simbol yang abstrak atau khayal digunakan sebagai pernyataan yang mengidentifikasikan suatu daerah, biasanya digambarkan dengan berlatarkan garis dan berlatarkan titik

pemetaan dengan simbol yang menyebutkan jumlah atau nilai

di dalam sesuatu peta. Lebih bersifat spesifik.

Kartografi (dari bahasa Yunani: chartis = peta + graphein = tulis) ialah kajian dan amalan penyediaan peta geografi yang menggabungkan ilmu sains, estetika, dan teknik, berasaskan prasimpul bahawa alam sekeliling kita boleh dimodelkan dengan cara-cara yang menyalurkan maklumat ruang dengan berkesan. Kartografi ialah teknik memetakan satu kawasan termasuk dari segi digital atau hardcopy, sains dan seni membuat peta. Masalah-masalah utama kartografi: Penyuntingan peta: menetapkan agenda peta dan memilih ciri-ciri objek yang dipetakan. Ciri-ciri ini mungkin bersifat fizikal, seperti jalan raya atau daratan, ataupun abstrak seperti toponim atau sempadan politik. Unjuran peta: mewakili rupa bumi objek untuk dipetakan pada bahantara bermuka rata. Generalisasi: menghapuskan ciri-ciri objek pemetaan yang tidak relevan kepada tujuan peta, dan mengurangkan kerumitan ciri-ciri yang dipetakan. Reka bentuk peta: Mengaturkan unsur-unsur peta secara terperinci untuk menyampaikan mesejnya kepada penggunanya dengan berkesan sekali.

..

Artifak kartografi asli terlama dalam simpanan Perpustakaan Kongres: sehelai carta nautika Laut Mediterranean. Suku kedua abad ke-14.

Kartografi Barat Daya Ireland Thornton

pemetaan dengan simbol yang tidak menyebutkan

jumlah atau nilai melainkan hanya mengungkapkan agihan atau distribusi ruang daripada unsur yang dipetakan saja

Memperlihatkan gambaran tentang lokasi dari unsur

unsur dengan kedudukan yang benar. Simbol titik yang digunakan dapat dibagi dalam bentuk simbol piktorial, geometrik/abstrak, dan huruf/letter. Simbol piktorial ini melukiskan bentuk asli dari unsur yang mewakilinya. Simbol geometrik/abstrak pada umumnya dinyatakan dalam bentuk geometrik/abstrak, atau simbol yang wujudnya tidak ada kemiripannya dengan unsur yang digambarkan. Sedangkan simbol huruf adalah simbol yang digunakan untuk menyatakan unsur tertentu yang sangat khas ( spesifik ), dan dinyatakan dengan huruf.

memperlihatkan gambaran dari unsur unsur yang

diwakilinya dengan berbentuk garis. Bentuk garis dapat menyatakan penghubung dua unsur, pemisahan, gerakan atau arus dari unsur yang tidak mempunyai kepastian baik tersendiri sama, misalnya sungai, lalu lintas, dan lain- lain. simbol deskriptif biasanya digunakan untuk menyatakan unsur unsur yang sesungguhnya dari permukaan bumi dan atau unsur unsur buatan manusia yang digambarkan secara deskriptif, simbol ini juga dapat digolongkan sebagai simbol piktorial. simbol yang abstrak atau khayal adalah simbol yang digunakan dalam penyajian unsur unsur yang menyatakan batas, seperti batas negara, dan lain lain.

memperlihatkan gambaran tentang pembagian unsur

unsur yang menempati suatu daerah, seperti peta penggunaan lahan. Pemisahan dalam peta biasanya dipisahkan dengan garis hitam dan pola tertentu. Simbol luas ini juga dapat dibagi ke dalam simbol deskriptif dan simbol yang bersifat abstrak atau khayal. Simbol deskriptif digunakan untuk menyatakan unsur unsur yang ada dalam daerah tertentu. simbol yang abstrak atau khayal digunakan sebagai pernyataan yang mengidentifikasikan suatu daerah, biasanya digambarkan dengan berlatarkan garis dan berlatarkan titik

Butiran di bumi diwakili oleh gelombang yang

berlainan. Butiran yang boleh dikenalpasti ialah seperti guna tanah dan kawasan berair

Sistem Maklumat Geografi (GIS) adalah merupakan sebuah sistem pengurusan maklumat berkomputer yang berfungsi untuk tujuan pengurusan maklumat, pengolahan, penganalisaan dan pengeluaran maklumat yang sering dikaitkan dengan data berbentuk peta/pelan. GIS memerlukan perisian, perkakasan, pangkalan data, prosedur dan kemahiran kakitangan yang mengguna dan mengurus maklumat.

Salah satu kelebihan sistem GIS berbanding dengan sistem berkomputer yang lain adalah keupayaannya dalam menghasilkan paparan maklumat dengan mengabungkan antara pangkalan data berbentuk reruang (spatial) dengan pangkalan data teks/atribut.
Keupayaannya ini memberi kelebihan kepada sistem GIS dalam mengambarkan maklumat yang lebih baik, mudah difahami dan terperinci kepada penggunanya.

GIS sebagai kotak alatan (toolbox)

GIS sebagai sistem maklumat


GIS sebagai pendekatan kepada sains Sistem Maklumat Geografi dalam Penggunaan

Kajian Sosioekonomi

Alat untuk menganalisis data ruangan "Satu sistem bantuan komputer untuk mengumpul,

menyimpan, mendapat semula, menganalisis dan memapar data ruangan." (Clarke,1995:13)

Jack Estes dan Jeffrey Star (1990:2) mendefinisikan GIS

sebagai "sebuah sistem maklumat yang direkabentuk untuk mengendalikan data berkaitan dengan ruangan dan koordinat geografi. GIS mengolah data tentang titik, garisan dan kawasan ini untuk mendapatkan semula data untuk pertanyaan dan analisis secara ad hoc." GIS mempunyai teknologi sistem maklumat. GIS - Pengamatan tentang sifat, aktiviti dan kejadian

Pengamatan yang dijalankan adalah pengamatan tentang sifat, aktiviti dan kejadian. Sifat (feature) adalah istilah kartografii tentang benda yang diletak pada peta. Sifat titik mewakili sesuatu lokasi; sifat garis mewakili beberapa lokasi sepanjang garisan, contohnya jalan dan sungai; sifat kawasan pula mewakili garis yang tertutup, contohnya tasik, lot tanah dan sebagainya. "Aktiviti" mempunyai hubungan dengan sains kemasyarakatan. Aktiviti manusia menjanakan taburan dan corak geografi. Ini memberikan peta taburan penduduk, peta banci, lokasi infrastruktur dan sebagainya yang menunjukkan kehidupan harian manusia. "Kejadian" dalam GIS menunjukkan data geografi bukan sahaja mempunyai dimensi ruang tetapi juga masa. Masa merupakan dimensi keempat yang menjadi sebahagian dalam data, dapat menunjukan perubahan yang berlaku pada sesuatu sifat pada tempoh tertentu.

GIS telah mengubah pendekatan dalam analisis data ruangan.

Sejajar dengan perkembangan teknologi ukur tanah, remote sensing, air photos, global positioning system (GPS), dan komputer dan komunikasi mudah alir telah menjadikan GIS berkembang dengan pesat. Teknologi GIS telah menjadi semakin mudah, murah dan telah diguna secara meluas dalam bidang perhutanan, antropologi, epidermiologi dan perniagaan. Perubahan ini telah menjadikan GIS sebagai sebuah pendekatan sains baru. Goodchild (1992) memanggil pendekatan sains ini sebagai sains maklumat geografi (geographical informaion science) dan mendefinisikan sebagai "isu berhubung dengan teknologi GIS, menghalang kejayaan pelaksanaan, atau wujudkan pemahaman tentang potensi keupayaannya." Beliau juga menyatakan ini meliputi penyelidikan dalam (research on) GIS dan penyelidikan dengan (research with) GIS.

Penggunaan GIS biasanya dikaitkan dengan maklumat fizikal

sama ada secara semula jadi atau buatan manusia. Dalam mengkaji demografi dengan pendekatan GIS, data penduduk adalah merujuk kepada individu penduduk yang bertabur dalam ruangan geografi. Taburan individu penduduk ini adalah berbeza dengan taburan objek geografi seperti rumah, hutan, jalan, sungai yang mempunyai lokasi yang tetap. Namun, hubungan wujud antara kedua-dua fenomena dalam ruang geografi yang sama. Data individu penduduk biasanya dihubung dengan objek ruangan lain seperti alamat isi rumah atau unit pengumpulan banci data. Berbeza dengan objek fizikal seperti jalan raya atau bukit, adalah sukar untuk memberi lokasi tepat seseorang individu.

Pangkalan data merupakan komponen penting dalam GIS.

GIS merangkumi dua model data iaitu model data atribut dan model data ruangan. Tanpa pangkalan data, sesuatu GIS adalah tidak bermakna. Atribut merujuk kepada detail sesuatu kawasan; contoh: nama jalan, aras ketinggian. GIS mampu menjawab dua soalan tentang "apa" dan "di mana". "Apa" merujuk kepada data atribut tentang sesuatu objek ruangan geografi yang disimpan dalam pangkalan data. "Di mana" merujuk kepada lokasi dalam peta suatu data atribut yang dirujuk. Oleh itu, model data atribut dan model data ruangan dapat dihubung dengan ID yang berkongsi (Clarke, 1997).

Model data adalah cara penyusunan data dalam kegunaan sistem maklumat. Model data boleh didefinisikan sebagai suatu model keperluan data pengguna yang dihuraikan dari segi model hubungan entiti atau model objek semantik Pangkalan data GIS hanya dapat mengendalikan dua jenis data iaitu ruangan dan atribut. Keduadua jenis data ini adalah diasingkan dan boleh diproses sama ada individu atau bersepadu.

Model data ruangan dan model data atribut membentuk sebuah sistem maklumat geografi, dengan model data ruangan menyimpan dan mengendalikan data perletakan dan sifat-sifat geografi lain, manakala model data atribut menyimpan data berkaitan dengan objek geografi yang diwakilkan. Pemilihan model atau struktur data adalah penting dalam membentuk sistem maklumat geografi. Data boleh dicari daripada pangkalan data hubungan melalui prosedur yang membolehkan pengguna mendefinisikan perkaitan yang sesuai dengan pertanyaan yand hendak diuat. Pertalian ini tidak semestinya sudah wujud dalam fail-fail sedia ada.

Model data atribut atau dikenali sebagai model data klasik, telah wujud sejak komputer diperkenalkan, lebih awal daripada model data ruangan. Cara menguruskan data ini telah matang dan lebih dikenali sebagai sistem pengurusan pangkalan data (DBMS). Terdapat empat model data klasik bagi pengurusan data atribut iaitu model jadual, model hierarki, model rangkaian, dan model hubungan. Model Jadual Model jadual adalah model paling ringkas. Data atribut dimasukkan sebagai lajur ke dalam fail dalam bentuk satu jadual yang besar. Model ini tidak fleksible dan mempunyai had yang ketara dari segi menjawab pertanyaan yang memerlukan perkaitan beberapa angkubah. Model Data Hierarki Model hierarki menyusun data dalam bentuk hierarki atau struktur ranting. Elemen data dalam model ini mempunyai pertalian satu dengan satu atau satu dengan banyak. Pertalian ini menyerupai pertalian yang wujud antara induk dengan anak. Model ini mampu mempersembahkan data ruangan dengan baik. Contohnya data banci yang disusun mengikut negeri, daerah, mukin dan kawasan bancian. Model data hierarki ini mudah difahami dan dikemaskini. Walaubagaimanapun, struktur ranting model ini tidak fleksible kerana pertalian-pertalian antara data hanya didefinisi secara menegak, tetapi tidak secara mendatar. Pertalian baru antara elemen atau objek tidak boleh didefinisikan apabila sesuatu hierarki telah dibentuk. Model ini juga tidak membenarkan elemen mempunyai banyak induk. Kekurangan ini dapat diselesaikan dengan model rangkaian. Model Rangkaian Model rangkaian menggunakan konsep pertalian banyak dengan banyak. Dalam model ini, sesuatu entiti boleh mempunyai banyak induk dan banyak anak dan tiada akar diperlukan. Oleh itu, rekod-rekod dapat dicari terus tanpa menerabas keseluruhan hierarki. Bagi pangkalan data yang kompleks, maklumat pertalian adalah banyak. Jika terdapat sebarang perubahan, masa banyak diperlukan untuk mengemaskinikan pertalian-pertalian ini. Model Data Hubungan Model data hubungan adalah cara yang mudah digunakan untuk mewakilkan dunia sebenar. Model ini tidak terdapat hierarki dan petunjuk utama (primary key) tidak diperlukan. Setiap lapangan boleh digunakan sebagai petunjuk. Data disimpan dalam bentuk rekod mudah dikenali sebagai tupel-tupel. Setiap tupel mengandungi satu kumpulan nilai atribut yang berkaitan tupel-tupel dikumpulkan bersama dalam jadual dua dimensi. Setiap jadual mewakilkan pertalian antara semua atribut yang terdapat dalam jadual tersebut dikenali sebagai hubungan. Setiap jadual biasanya disimpan sebagai satu fail berasingan. Rekod-rekod dalam sesebuah fail dikenal pasti dengan menggunakan kod-kod pengenalan yang berfungsi sebagai petunjuk yang unik

Dalam sistem maklumat geografi, terdapat dua jenis model untuk mewakil atau menyusun data ruangan secara berdigit iaitu model vektor dan model raster. Model Vektor Dalam model vektor, fenomena dunia sebenar diwakilkan oleh titik-titik dan garisan-garisan yang mendefinisi sempadannya. Cara persembahan ini hampir sama seperti dilukis di atas peta. Pendekatan ini juga dikenali sebagai perwakilan berasakan objek. Perletakan setiap entiti didefinisikan oleh kedudukannya dalam ruang peta yang disusun oleh satu sistem koordinat rujukan. Setiap kedudukan dalam ruang peta mempunyai nilai koordinat yang unik. Dalam model vektor, setiap entiti cuba diwakilkan dengan stepat yang mungkin dengan dunia sebenar. Model Raster Dalam model raster, ruang dipecahkan kepada unit-unit poligon ruangan (atau sel-sel) yang disusun dalam bentuk matriks yang juga dikenali sebagai jaringan, kekisi atau susunan. Unit-unit ruangan ini biasanya mempunyai saiz, bentuk atau orientasi yang seragam seperti segi empat, segi tiga atau heksagon (Ruslan et al, 1998).