Anda di halaman 1dari 28

KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

Disediakan Oleh: Ngui Koe Yuen Sang Sook Ping

Konsep Profesion dan Profesionalisme

Merujuk kepada pekerjaan yang melaksanakan fungsi

sosial yang penting

Suatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti :

i)
ii)

kepentingan intelek
latihan ikhtisas yang mencukupi

iii) khidmat yang diperlukan oleh masyarakat iv) menikmati autonomi individu dan kumpulan

Lieberman 1956

v)

mementingkan mutu perkhidmatan

vi) mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika vii) mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.

Kamus Dewan (2005)

Suatu bidang pekerjaan khasnya yang

memerlukan pendidikan dan


kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.

ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion.

Mengikut Ornstein dan Levine (1993):


Seorang profesional Terdapat 4 atribut dalam suatu profesion: 1. 2. 3. 4. Perlu menguasai ilmu pengetahuan yang mendalam Kecekapan dan kepakaran Adanya kod etika untuk mengawal tingkah laku ahli Kebenaran / persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi harus berpengetahuan dan perlu melalui

pendidikan formal
ke tahap yang tinggi dan dikawal oleh satu kod etika.

Asas pengetahuan mendalam

Perbezaan Autonomi profesional profesional

dengan
orang lain

Komitmen untuk memenuhi keperluan klien

Identiti kuat secara kolektif

Sikap dan tindakan yang menyentuh aspekaspek yang berkaitan dengan pekerjaan

seperti hal-hal tentang syarat-syarat kerja,


soal gaji dan upah, jadual tugas dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

PERBEZAANNYA
PROFESION PROFESIONAL
atau atribut

PROFESIONALISME
yang Sikap dan tindakan yang
aspek-aspek dengan

Pengertian pekerjaan
dan Konsep
fungsi

yang ciri-ciri

melaksanakan

terdapat dalam kalangan ahli menyentuh yang

sosial dalam suatu profesion.

berkaitan

yang penting

pekerjaan

Contoh

memerlukan pendidikan kecekapan serta kemahiran yang tinggi latihan yang khas.

ilmu pengetahuan yang mendalam Kecekapan dan kepakaran kod etika Kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat

syarat-syarat kerja soal gaji dan upah jadual tugas

Memperoleh pengetahuan atau kemahiran

Mempunyai kuasa autonomi dalam membuat keputusan

Aspek-aspek keguruan yang dianggap sebagai satu profesion


Komited kepada klien

Meningkatkan profesionalisme

Memperoleh pengetahuan dan kemahiran


a) Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diajar i) pengetahuan mendalam tentang mata pelajaran (isi kandungan, sukatan pelajaran) ii) pedagogi asas (prinsip dan strategi pengurusan bilik darjah) iii) kaedah dan teknik penyampaian pelajaran

iv) mempunyai sahsiah yang baik hasil daripada latihan


untuk membolehkannya melaksanakan pengajaran dengan berkesan.

b) Pengetahuan mengenai pelajar perkembangan kanak-kanak dan remaja dari perspektif kognitif, sosial, fizikal dan emosi cara pelajar belajar keperluan pelajar pemahaman tentang kepelbagaian kecerdasan

pelajar, perbezaan individu

Peningkatan profesionalisme guru


kaedah dan teknik pengajaran perlu diperkemas
dari semasa ke semasa melengkapkan diri dengan pembaharuan dan

perubahan kurikulum agar tidak ketinggalan


terhadap perkembangan pesat yang berlaku dalam dunia pendidikan. berupaya membuat keputusan dalam hal-hal bilik darjah dalam profesion keguruan.

Ciri-Ciri Guru Sebagai Seorang Profesional

Ciri-ciri Guru yang Profesional

Sahsiah
Bertaqwa Berakhlak Berperibadi mulia Mempunyai komitmen Bersopan santun Bersikap positif Berkebolehan memimpin Mengamalkan budaya ilmu

Keterampilan
Merancang P&P Mengurus P&P Memilih strategi P&P Meransang P&P Kemahiran teknologi Kemahiran generik Kemahiran kaunseling Menilai P&P

Ilmu
Isi kandungan mata pelajaran Pengetahuan kandungan pedagogi Bahan Kaedah Teknologi

Ciri-ciri Guru yang dianggap sebagai Profesional

Ciri-ciri Guru yang dianggap sebagai Bukan Profesional

Pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas. Berkait rapat dengan peranan tugas, tanggungjawab, sifat dan kualiti guru. Mempunyai latihan ikhtisas. Mempunyai autonomi menentukan kaedahkaedah mengajar dalam bilik darjah.

Pekerjaan guru tidak terhad

kepada guru terlatih sahaja. Orang yang tidak mempunyai latihan ikhtisas dalam bidang keguruan pun boleh digelar sebagai guru, selagi dia menjalankan tugas mengajar.

Ciri-ciri Guru yang dianggap sebagai Profesional

Ciri-ciri Guru yang dianggap sebagai Bukan Profesional

Menjadi ahli kesatuan yang menentukan kod etika sebagai panduan guru dalam segala aktiviti profesionalnya. Pekerjaannya merupakan perkhidmatan yang penting kepada individu dan negara.

Seseorang tidak semestinya peroleh ilmu pengetahuan daripada buku sahaja, tetapi juga daripada televisyen, majalah, buku-buku dan sebagainya.

Ciri-ciri Guru yang dianggap sebagai Profesional

Ciri-ciri Guru yang dianggap sebagai Bukan Profesional

Guru digolongkan sebagai pakar dalam pendidikan.

Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.

Ciri-ciri Guru yang dianggap sebagai Bukan Profesional

Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru daripada mengajar di sekolah jika guru itu tidak mematuhi kod etika yang ditentukan oleh kesatuannya. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli dalam kesatuan guru. Tambahan pula, terdapat banyak kesatuan guru yang mempunyai matlamat penubuhan mereka yang berbeza.

Sifat Guru yang Profesional

Mula kerja pada awal pagi. Mengurus dan merancang. Ada perancangan & matlamat. Berpakaian secara Profesional. Guna waktu yang terluang sebagai masa kerja. Suka ikuti latihan kerana berikan perkembangan profesional. Sedia buat keputusan dan selesaikanya. Kembangsuburkan kerjaya mereka. Sedia untuk belajar dan mendapat bantuan.

Secara umum

Secara peribadi

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BERKESAN

Terhadap murid

Terhadap disiplin

Terhadap pengajaran

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BERKESAN

Secara umumnya
Mencintai profesion keguruan. Mempunyai pengetahuan dalam bidang yang diajar. Sanggup mendidik dan menunjuk ajar muridmurid. Bersifat sabar.

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BERKESAN

Secara umumnya
Berkeperibadian mulia. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Sanggup bekerja tanpa mengira tempat sama ada di bandar atau di luar bandar.

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BERKESAN

Terhadap murid
Prihatin dengan kehendak murid.
Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. Memastikan situasi guru mengajar murid belajar wujud di dalam kelas. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri ( bermoral, berakhlak mulia, berketrampilan, pandai menyesuaikan diri).

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BERKESAN

Terhadap mengajar
Melakukan refleksi dan kritik kendiri. Berfikir secara sistematik mengenai amalannya & belajar daripada pengalaman. Fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran & pembelajaran. Sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-murid. Menyertai jawantankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik sekolah, jabatan atau diri sendiri.

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BERKESAN

Terhadap disiplin
Seorang yang pakar dalam bidang yang diajar. Seorang yang dahagakan ilmu, sentiasa menambah pembacaan dalam bidangnya dengan membaca, menghadiri konferens, konvensyen, bengkel, seminar & mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan. Menjadi ahli kepada komuniti yang belajar. Bina & mengekalkan hubungan profesional.

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG BERKESAN

Secara peribadi
Tunjukkan contoh dan teladan yang utuh di dalam atau di luar bilik darjah dan mengajar kebertanggungjawaban murid-murid serta standard yang tinggi. Berfikiran terbuka, rendah diri dan bersikap optimistik.

Menurut McEwan (2002),


10 tret guru yang berkesan :
1. Dorongan oleh misi dan passionate 2. Positif dan benar 3. Guru sebagai pemimpin 4. With-it-ness 5. Gaya 6. Kepakaran dalam motivasi 7. Keberkesanan pengajaran (Instructional effectiveness) 8. Pembelajaran Kandungan (Book Learning) 9. Pintar (Street smarts) 10. Celik minda (Mental life)

Sekian

Terima Kasih.