Anda di halaman 1dari 22

PERUBAHAN TEKNOKSTRUKTURAL PENYERTAAN PEKERJA

Disediakan oleh
DAUD BIN MAMAT JAAFAR BIN JAMIAN

Pengenalan
Salah satu cabaran utama dalam pengurusan ialah melaksanakan strategi pembangunan manusia yang berkesan untuk meningkatkan prestasi organisasi dan akuntabiliti. Sebagai hasil dari penekanan pada prestasi, penyelidik dalam pengurusan sumber manusia telah menekankan strategi berkesan sumber manusia seperti kepuasan kerja, memberikan kuasa kepada pekerja, pengurusan penglibatan pekerja, dan perancangan strategik.

Definisi
Pekerja : Seseorang di dalam perkhidmatan yang terikat kontrak yang tersurat atau tersirat, lisan atau bertulis, di mana majikan mempunyai kuasa atau hak untuk mengendalikan dan mengarahkan pekerja tentang bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja(Kamus Hukum Black,1979)

PENYERTAAN PEKERJA
Satu proses yang melibatkan penyertaan semua pekerja bagi tujuan menggalakkan sikap berdedikasi kepada kejayaan organisasi Penyertaan pekerja umumnya ditakrifkan sebagai suatu proses di mana pengaruh antara individu-individu dari hirarki yang berbeza amalan pengurusan yang menglibatkan pengurus dan pekerja bawahan dalam memproses maklumat, membuat keputusan dan usaha penyelesaian masalah . (Locke dan Schweiger,1979 & Wagner,1994)

ELEMEN PENYERTAAN PEKERJA


FAKTOR KEPIMPINAN

PERUBAHAN SISTEM PENYERTAAN PEKERJA

PENDEKATAN HUBUNGAN INDUSTRI

KOMUNKASI BERKESAN

MOTIVASI

Faktor Kepimpinan
Untuk membangun sesebuah organisasi melalui penyertaan pekerja yang komited, pemimpin bukan sahaja sentiasa peka, kreatif dan inovatif dalam menangani pelbagai masalah organisasi, tetapi mereka dapat melihat corak kepimpinan yang sesuai supaya dapat mempengaruhi anggota-anggota kelompok mencapai matlamat organisasi

Peranan Pemimpin
1- Peranan personal a) Ketua b) Pemimpin c) Penghubung

2- Peranan penerimaan dan penyampaian maklumat a) Peneraju b) Penyebar c) Jurucakap

3-Peranan membuat keputusan a) Pengusaha b) Penyelamat kekecohan c) Penyedia sumber d) Perunding

PENDEKATAN HUBUNGAN INDUSTRI


Hubungan industri memberi keutamaan dalam mewujudkan suasana harmoni para pekerja dengan pihak pengurusan . Mengambil berat aspek kemanusian dalam hubungan antara pekerja dan pengurus. Memberi perhatian terhadap isu kebajikan pekerja.

MOTIVASI
Mampu menghasilkan tingkahlaku yang membawa kepada penghasilan prestasi yang tinggi dalam sesebuah organisasi. Menggunakan teori motivasi dalam memuaskan keperluan pekerja dan menggalakkan penyertaan serta kerja yang baik.

TEORI HIERARKI KEPERLUAN MASLOW


Pencapaian hasrat diri Penghargaan diri Sosial

keselamatan
Fisiologi

KOMUNIKASI BERKESAN
Komunikasi berperanan menghubung, mengikat dan menjalinkan berbagai-bagai anggota dan bahagian dalam sesebuah organisasi. Proses komunikasi amat penting dalam pengaliran data, amklumat, penerangan pendapat, pandangan dan idea daripada semua pekerja kepada pihak pengurusan dan seluruh organisasi.

Peranan Komunikasi
1- Penyampaian maklumat. 2- Pergaulan 3- Pembuatan keputusan 4- Menangani krisis 5- Motivasi

Penyampaian Maklumat
1- Komunikasi ke atas 2- Komunikasi ke bawah 3-Komunikasi mendatar

Maklumat yang perlu diketahui oleh pekerja


1- Arahan kerja 2- Alasan Kerja 3- Makluma balas pencapaian 4- Misi dan matlamat

Perubahan Sistem
1- Kumpulan kitaran kualiti ( Quality Circle). 2- Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). 3- Kumpulan arahan kendiri (SDT) . 4- Penyertaan bersifat perwakilan . 5- Pelan pemilikan saham pekerja

Kumpulan Kitaran Kualiti


Melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan. Membincangkan tentang prosedur kerja, kualiti pengeluaran, keadaan dan kemudahan ditempat kerja.

Peranan Kumpulan Kitaran Kualiti


Jawatankuasa Pemandu
a) Pengagihan sumber b) Perubahan pengeluaran c) Operasi d) Pengaihan tugas

Fasilitator
a)Bertanggungjawab dalam melatih ketua kitaran b) Menyelia Operasi kesemua kitaran

Ketua kitaran
a) Penyelia b) Bertanggungjawab memanggil mesyuarat c) Menggalakkan penyertaan d) Menyediakan laporan

Proses Kitaran Kualiti


Keputusan

Penyelesaian dicadangkan

Pengenalan masalah

Penyelesaian dicadangkan

Pemilihan masalah

Pertimbangan Masalah

Intervensi Pasukan Pengurusan Krisis


Pencarian maklumat Fasa 1 Mendefinisi dan menganalisa maklumat Pembentukan senario

Fasa 2

Fasa 3

Pelan tindakan menangani krisis

Rumusan
Majikan harus menjaga hubungan dengan pekerja agar pekerja dapat memberi sumbangan yang maksimum ke arah pencapaian matlamat organisasi.

Sekian , terima kasih